Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ GOREWODA"

Wyzwania i rozwiązania - wybrane zagadnienia z zakresu fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej realizowane w Instytucie metali nieżelaznych DOI:10.15199/67.2017.10.17


  Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) ma swój istotny wkład w zakres prac analitycznych prowadzonych w Zakładzie Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych. Jest to szybka, nieniszcząca metoda analizy wielopierwiastkowej, która pozwala na pracę w dużych zakresach stężeń. Nie bez znaczenia jest fakt, iż wszystkie spektrometry będące na wyposażeniu IMN posiadają zarówno możliwość kalibrowanego, ilościowego pomiaru, jak i tzw. analizy "bezwzorcowej", pozwalającej na półilościowe oszacowanie składu próbki w zakresie od boru do uranu. Pomimo stosowania coraz doskonalszych spektrometrów, przed analitykami stawiane są ciągle nowe wyzwania. Wynikają one głównie z nowych rodzajów analizowanych materiałów oraz zagadnień związanych z przygotowaniem próbki. Problematyka analizy nowych materiałów, wynika z potrzeby opracowania metod i materiałów do kalibracji oraz określenia wpływów matrycowych. Z kolei przygotowanie próbek jest w metodzie XRF bardzo ważnym etapem, ze względu na różnorakie zjawiska występujące podczas analizy próbki (efekty matrycowe, mikrostrukturalne, uziarnienia itp.). Wyzwania opisane w artykule, obejmowały opracowanie szybkiej i miarodajnej procedury analizy stopów lutowniczych, opracowanie sposobu montażu p[...]

Wpływ dodatku cieczy jonowych na bazie 2-pikoliny na strukturę anodowo utlenionych powłok stopowych Zn-Co DOI:10.15199/40.2016.4.10

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wybranych cieczy jonowych do kąpieli stanowiącej roztwór wodorotlenku sodu na strukturę anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Co. Do badań wykorzystano cztery ciecze jonowe zbudowane z tego samego kationu 2-metylopirydyniowego i różnych anionów, tj.: octanowego, trifluorooctanowego, ortofosforanowego(V) i siarczanowego(VI). Do określenia struktury powstających powłok tlenkowych wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową. W celu określenia składu chemicznego powierzchni zmodyfikowanej powłoki wykorzystano metodę spektroskopii fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopię fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Określono także odporność korozyjną metodą potencjodynamiczną (LSV). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek wszystkich zastosowanych cieczy jonowych powoduje powstawanie powłok tlenkowych bez widocznych pęknięć. Ponadto, powłoki te wykazują lepszą odporność korozyjną niż te, utlenianie w kąpieli bez dodatku cieczy jonowych. Słowa kluczowe: powłoka cynk - kobalt, stop Zn - Co, anodowe utlenianie, ciecz jonowa Effect of 2-picoline based ionic liquids on a structure OF Zn-Co alloy coatings oxidized anodically Results of investigations on effect of selected ionic liquids addition to the baths being solution of sodium hydroxide on a structure of anodically oxidized Zn-Co alloy coatings. Four ionic liquids consisted of the same 2-methylopyridinium cation and different anions, i.e.: acetate, trifluoroacetate, orthophosphate and sulfate were applied in the study. The X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) were used in order to determination of a chemical composition of the modified surface. A corrosion resistance by LSV potentiodynamic method was also determined. On the basis of the realized study it was found that the addition of ionic liquids results in formation the oxide coatings without cracks. Moreover, the coatings are charact[...]

Badania składu chemicznego i fazowego anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni DOI:


  W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego dotyczących anodowego utleniania powłok stopowych cynk - nikiel osadzonych galwanicznie na podłożu stalowym. Proces prowadzono w kąpielach, stanowiących roztwory wodorotlenku sodu lub wapnia. Do badań wykorzystano następujące metody analityczne: XRF, GDOES, XPS, XRD. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok stopowych Zn-Ni w roztworach wodorotlenkowych powstaje powłoka konwersyjna składająca się głównie z tlenku cynku. Wyniki badań wykonane metodą XPS wskazują, że na powierzchni powstaje także wodorotlenek cynku oraz tlenek i wodorotlenek niklu. Słowa kluczowe: powłoka Zn - Ni, anodowe utlenianie, tlenek cynku Investigations of chemical and phase composition of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings Results of investigations on chemical and phase composition of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The process was carried out in the baths which are sodium or calcium hydroxide solutions. The XRF, GDOES, XPS, XRD analytical methods have been used in research. On the basis of the realized investigations it was found that the conversion coatings consisting mainly of zinc oxide is formed in the result of anodic treatment of the Zn-Ni coatings in the hydroxide coatings. The results of the XPS studies indicated that zinc hydroxide as well as nickel oxide and nickel hydroxide were also formed on the coatings surface. Keywords: Zn - Ni coating, anodic oxidation, zinc oxide ochrona przed korozja 5/2015 Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2015, 58, 5, (180-184) Please cite as: Ochr. Przed Koroz., 2015, 58, 5, (180-184) DOI: 10.15199/40.2015.5.7 1. Wstęp Anodowe utlenianie należy do jednej z metod zabezpieczania metali i stopów przed korozją. W wyniku tego procesu na ich powierzchni tworzy się powłoka tlenkowa, która jest odpowiedzialna za poprawę odporności korozyjnej. D[...]

 Strona 1