Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KORKOSZ"

Wpływ konfiguracji uzwojeń na parametry silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu bezzałogowego aparatu latającego

Czytaj za darmo! »

W pracy zawarto wyniki badań wpływu konfiguracji uzwojeń stojana na parametry silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Abstract. In paper were presented tests results of influence of windings configuration on properties of BLDC motor designed to parallel hybrid drive of unmanned aerial vehicle. Mechanical and efficiency characteristics of examined motor were determined in laboratory conditions at different values of supply voltage. (The influence of windings configuration on properties of BLDC motor designed to hybrid drive of unmanned aerial vehicle). Słowa kluczowe: silnik BLDC, uzwojenie połączone w trójkąt, uzwojenie połączone w gwiazdę, bezzałogowy aparat latający. Keywords: BLDC motor, delta configuration, star configuration, unmanned aerial vehicle. Wstęp W ostatnich latach w lotnictwie rozpoczęto badania nad możliwością zastosowania napędów hybrydowych, szczególnie w bezzałogowych modelach latających [1-5]. Nowoczesny napęd hybrydowy jest próbą połączenia zalet napędu z silnikiem spalinowym (duża wartość energetyczna paliwa lotniczego) oraz napędu z silnikiem elektrycznym (wysoka sprawność przetwarzania energii). W zależności od układu, w którym pracuje silnik spalinowy i elektryczny lotniczy napęd hybrydowy można podzielić na: szeregowy, równoległy lub mieszany [2]. W niniejszej pracy jest rozpatrywany napęd hybrydowy równoległy, w którym silnik spalinowy pracuje z silnikiem elektrycznym na wspólnym wale lub poprzez przekładnię. Rozwiązanie ze wspólnym wałem jest najprostsze od strony konstrukcyjnej, jednak narzuca jednakową prędkość obrotową dla obu silników. Prędkość ta jest ściśle związana z charakterystyką śmigła. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań labo[...]

Wpływ parametrów blachy magnetycznej na właściwości silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu bezzałogowego aparatu lataj

Czytaj za darmo! »

W pracy zawarto wyniki badań wpływu parametrów blachy magnetycznej na właściwości silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych oraz rodzaju zastosowanej blachy magnetycznej. Abstract. In paper were presented tests results of magnetic steel influence on properties of BLDC motor designed to parallel hybrid drive of unmanned aerial vehicle. Mechanical and efficiency characteristics were determined in laboratory conditions at different values of supply voltage and type of used magnetic steel. (The influence of magnetic steel on properties of BLDC motor designed to hybrid drive of unmanned aerial vehicle). Słowa kluczowe: Silnik BLDC, blacha magnetyczna anizotropowa, blacha magnetyczna izotropowa, bezzałogowy aparat latający. Keywords: BLDC motor, anisotropic magnetic steel, isotropic magnetic steel, unmanned aerial vehicle. Wstęp Nowoczesny napęd hybrydowy jest próbą połączenia zalet napędu z silnikiem spalinowym (duża wartość energetyczna paliwa lotniczego) oraz napędu z silnikiem elektrycznym (wysoka sprawność przetwarzania energii). Z uwagi na specyfikę aplikacji od silnika elektrycznego wymaga się możliwie jak najwyższej sprawności przetwarzania energii elektrycznej [1-3]. Zastosowanie maszyny elektrycznej o wysokiej sprawności przetwarzania energii elektrycznej pozwala ograniczyć masę wypadkową napędu hybrydowego [4]. W przypadku napędów bezzałogowych aparatów latających ((BAL) gdzie masa wypadkowa jest parametrem krytycznym, przy jednocześnie prostym algorytmie sterowania możliwe jest zastosowanie maszyn prądu stałego z komutacją elektroniczną (BLDCM). W przeciwieństwie do maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) możliwa jest względnie prosta implementacja algorytmu sterowania z u[...]

Wpływ temperatury na charakterystyki statyczne silnika reluktancyjnego przełączalnego DOI:10.12915/pe.2014.02.20

Czytaj za darmo! »

Pracy silników elektrycznych nieodłącznie towarzyszy zjawisko wydzielania się ciepła. Związane z tym straty energii elektrycznej nie tylko zmniejszają sprawność maszyny, ale wywołują także szereg zjawisk zmniejszających pewność pracy. Należą do nich głównie procesy starzeniowe układu elektroizolacyjnego silnika. Zmieniają się także charakterystyki statyczne i ruchowe silnika. Zagadnienia te są, w odniesieniu do silników SRM, niezbyt często analizowane. W referacie pokazano wpływ temperatury na wyznaczane w warunkach laboratoryjnych charakterystyki statyczne projektowanego wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Zamieszczono wnioski. Abstract. The work of electric machine is inseparable connected with emitting of heat. Power losses connected with heat emitting decrease not only efficiency of machine but also generate many effects which decrease reliability. The primary effect is ageing process of machine insulating. Motor characteristics also change. These problems aren’t often analyze in relation to SRM motors. Source of losses in windings are motor currents which have impulse character and there are many problems with calculating them because of complex shape of saturating magnetic circuit. In paper was shown temperature influence on static characteristics determined in laboratory conditions of designed high-speed 4/2 SRM motor. Conclusions were also placed. (Temperature influence on static characteristics of switched reluctance motor). Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, charakterystyki statyczne, temperatura. Keywords: switched reluctance motor, SRM, static characteristics, temperature. doi:10.12915/pe.2014.02.20 Wstęp Silniki reluktancyjne przełączalne zaliczane są do maszyn z komutacją elektroniczną. Są to bardzo proste i wytrzymałe konstrukcyjnie maszyny. Z uwagi na szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej, wyższą sprawność w odniesieniu do silników komutatorowych są potencjalnym kandydatem do przyszłościow[...]

Analiza wybranych bezszczotkowych konstrukcji maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych - badania symulacyjne DOI:10.15199/48.2016.05.47

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy wybranych konstrukcji bezszczotkowych maszyn elektrycznych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych w sprzęcie gospodarstwa domowego. Typową aplikacją wysokoobrotową jest napęd agregatu ssącego w którym prędkość obrotowa może przekraczać 40 000obr/min. W publikacji omówiono dwie różne konstrukcje bezszczotkowych maszyn elektrycznych tj. silnika reluktancyjnego przełączalnego oraz bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi. Zostały przedstawione wybrane wyniki badań symulacyjnych w zakresie wyznaczania charakterystyk statycznych jak też ruchowych obu analizowanych konstrukcji. Dokonano porównania obu konstrukcji i zamieszczono wnioski. Abstract. The paper presents an analysis of chosen structures of brushless electric machines designed to high-speed drives in the household appliances. Suction unit drive is a typical high-speed application where speed can exceed 40000 rpm. In this paper two various structures of brushless electric machines i.e. switched reluctance motor and brushless DC motor with permanent magnets were discussed. Chosen results of static and dynamic simulation studies were presented for both structures. Both structures of motors were compared and conclusions were presented. (The analysis of chosen structures of brushless electric machines designed to high-speed drives - simulation studies). Słowa kluczowe: napęd wysokoobrotowy, sprzęt AGD, bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi, silnik reluktancyjny. Keywords: high-speed drive, household appliances, brushless DC motor with permanent magnets, switched reluctance motor. Wstęp Napędy wysokoobrotowe są wymagające nie tylko pod względem parametrów elektrycznych, ale też mechanicznych. Typowym przykładem napędu wysokoobrotowego w sprzęcie AGD jest agregat ssący. W przypadku tej aplikacji prędkość obrotowa silnika może dochodzić do 50000 obr/min (w zależności od rozwiązania). Zazwyczaj w napędach wysokoobrotowych są st[...]

Znaczenie zjawisk cieplnych w projektowaniu i pracy silnika reluktancyjnego przełączalnego

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia cieplne, w odniesieniu do silników SRM, są niezbyt często analizowane. W artykule, wykorzystując metodę elementów skończonych, obliczono straty mocy w uzwojeniach wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Ich obliczenie napotyka na trudności związane ze złożonym kształtem nasycającego się obwodu magnetycznego. Temperaturę uzwojeń oszacowano wykorzystując prostsze modele obwodowe. Wskazano na potrzebę łącznego traktowania zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w procesie projektowania silników SRM. Abstract. Thermal issues regarding to SRM motors are not often analyzed. In paper were calculated power losses in windings of high-speed 4/2 SRM motor using finite elements method. It is hard to calculate them because of complex shape of saturating magnetic circuit. Temperature of windings was calculated using simpler circuit models. The need of taking into account both electromagnetic and thermal effects during process of SRM motor designing was pointed. (Importance of thermal effects in design and operation of switched reluctance motor) Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, silnik dwupasmowy, silnik trójpasmowy, obliczenia cieplne. Keywords: switched reluctance motor, SRM, two-phase motor, three-phase motor, heat calculations. Wstęp W układach napędowych sprzętu AGD wymagane jest celowe sterowanie pracą silnika elektrycznego dla realizacji określonego zadania zaprogramowanego do wyboru przez użytkownika. Wiąże się to z koniecznością uzyskania określonych zakresów prędkości i momentów. Silnik reluktancyjny przełączalny (Switched Reluctance Motor- SRM), który z natury rzeczy jest wyposażony w elektroniczny układ sterujący mógłby zastąpić konwencjonalny napęd sprzętu AGD. Prostota budowy, niskie koszty skupionego uzwojenia stojana, brak uzwojenia wirnika, brak magnesów trwałych oraz duża odporność na uszkodzenia i duża trwałość (brak zużywających się szczotek i komutatora) predestynują ten silnik do omawianych zadań.[...]

The effect of magnetic wedges on properties of a low-power three-phase motor DOI:10.15199/48.2015.12.33

Czytaj za darmo! »

In an induction motor, the main role of wedges is usually to secure stator windings. Typically, wedges are made of non-magnetic materials. In case of having magnetic properties, they influence the magnetic field distribution patterns in the areas adjacent to the slots. In mediumand high-power machines, the use of wedges made of magnetic materials is a standard, while wedges in low-power motors are typically made of non-magnetic materials. This paper presents an analysis of the effect of using magnetic wedges on the magnetic field distribution and the electromagnetic torque in a low-power three-phase induction motor with cage rotor. Conclusions are formulated concerning the possibility to use magnetic materials for wedges securing stator slot spaces. Streszczenie: Kliny w silniku indukcyjnym zazwyczaj pełnią funkcję zabezpieczającą uzwojenia stojana. Są one wykonane z materiałów niemagnetycznych. W przypadku wykonania ich z materiału magnetycznego zaczynają one wpływać na rozkład pola magnetycznego w strefie przyszczelinowej. W maszynach średniej i dużej mocy można spotkać kliny z materiału magnetycznego. W maszynach małej mocy zazwyczaj są one wykonane z materiałów niemagnetycznych. W pracy przeprowadzono analizę wpływu klina magnetycznego na rozkład pola magnetycznego oraz moment elektromagnetyczny trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym małej mocy. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości stosowania materiału magnetycznego na kliny zabezpieczające przestrzeń żłobkową stojana (Wpływ klinów magnetycznych na właściwości trójfazowego silnika indukcyjnego małej mocy). Keywords: induction motor, magnetic wedge, magnetic flux density. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, klin magnetyczny, indukcja magnetyczna. Introduction Research on the possibility to employ magnetic wedges in induction motors is conducted for more than several decades now [1-3]. The problem is still relevant today, as evidenced by numerous publications in bo[...]

A comparison of properties of a low-power induction motor with open slots closed with magnetic wedges and a motor with semi-closed slots DOI:10.15199/48.2017.01.38

Czytaj za darmo! »

For reasons related to the technological process of winging induction motors, the trend to design machines with open stator slots apparently prevails. The problem is of special importance when multi-wire windings are used. In such case, winding a stator with open slots is much easier. The main role of wedges in induction motors is usually to secure stator windings. The paper presents a study on a low-power three-phase squirrel-cage motor in which stator slots are open or partially closed (semi-closed) and provided with wedges. The effect of relative magnetic permeability characterising the wedges on electromagnetic torque in the motor starting phase was examined as well as losses in rotor bars. The paper ends with conclusions concerning the possibility to use magnetic materials with properly selected relative magnetic permeability for wedges securing open stator slots to obtain a squirrel-cage induction motor with properties similar to those of a motor with semi-closed slots. Streszczenie. Ze względów technologicznych, na łatwiejsze zwojenie silników indukcyjnych, jest tendencja do wytwarzania silników ze żłobkami otwartymi. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku stosowania uzwojeń wielodrutowych. W takim przypadku uzwajanie silnika jest znacznie łatwiejsze. Kliny w silniku indukcyjnym zazwyczaj pełnią funkcję zabezpieczającą uzwojenia stojana. W pracy przeprowadzono analizę trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym małej mocy, w którym żłobki stojana zamknięte klinem magnetycznym są otwarte lub półzamknięte. Badano wpływ względnej przenikalności klina magnetycznego na moment elektromagnetyczny w czasie rozruchu, oraz straty w prętach wirnika. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości stosowania materiału magnetycznego o określonej względnej przenikalności magnetycznej na kliny zabezpieczające przestrzeń żłobkową stojana przy żłobkach otwartych i półzamkniętych, aby silnik indukcyjny klatkowy o żłobkach otwartych posia[...]

Analiza uszkodzeń elektrycznych silników reluktancyjnych przełączalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę diagnostyki uszkodzeń elektrycznych silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRM) w oparciu o analizę harmoniczną prądów. Omówiono klasyfikację uszkodzeń elektrycznych SRM, dla silnika SRM o konstrukcji 6/4 przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych w warunkach pracy normalnej oraz dla wybranych uszkodzeń elektrycznych i asymetrii sterowania. Typ uszk[...]

 Strona 1  Następna strona »