Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marek P. DĄBROWSKI "

Immunocorrective Effects of Magnetostimulation Administered in Patients with Thermal Injury

Czytaj za darmo! »

The group of 40 patients with burn injuries (>20% body surface) was routinely treated. Twenty of them received additional treatment with magnetostimulation. This treatment improved the efficiency of immune system increasing activity of T regulatory cells and decreasing proinflammatory activity of different effector cells. The gained immunocorrection contributed for better clinical status of patients treated with magnetostimulation. Streszczenie. Grupę 40 pacjentów z oparzeniami ponad 20% powierzchni ciała poddano rutynowemu leczeniu. Ponadto 20 pacjentów tej grupy otrzymało leczenie magnetostymulacyjne. Leczenie to poprawiło sprawność układu odpornościowego, pobudzając aktywność limfocytów T regulacyjnych i hamując pro-zapalną aktywność różnych komórek efektorowych. Uzyskana immunoko[...]

Aplikacja pola elektromagnetycznego zakresu mikrofalowego w badaniach eksperymentalnych in vitro

Czytaj za darmo! »

Wiedza o wpływie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe jest gromadzona w studium eksperymentalnym. Dotyczy ono oceny stanu zdrowia organizmu żywego poddanego wpływowi pola elektromagnetycznego w ściśle kontrolowany sposób. Przedmiotem takich badań mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny, ale i izolowane z ich organizmów komórki żyjące w warunkach hodowli in vitro. W artykule opisano doświadczenia autorów dotyczące ustanawiania warunków ekspozycji hodowli komórkowych na pole elektromagnetyczne. Abstract. The knowledge about the biological effects of electromagnetic fields comes from an experimental study. The experimental study refers to the assessment of health status of a living organism exposed to the electromagnetic field in a strictly controlled manner. The subject of such studies are people, animals, plants, but also isolated cells that are living in a in vitro culture. The article describes the authors' own experience in the establishment of exposure conditions to electromagnetic fields for cell cultures. (Application of microwave electromagnetic field in experiments with cell cultures). Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego, hodowla komórkowa, elektromagnetyzm obliczeniowy. Keywords: radio and microwave health hazard, cell culture, computational electromagnetics. Wstęp W związku z zasadniczym znaczeniem sprawności układu odpornościowego dla prawidłowego rozwoju organizmu, jego zdolności prokreacyjnych, odporności przeciwinfekcyjnej, nadzoru metabolizmu i genetycznie poprawnej jakości regeneracji tkanek, potencjaln[...]

Clinical and Immunological Effects of Magnetostimulation in Children with Recurrent Infections of Respiratory Tracts

Czytaj za darmo! »

40 children with recurrent infections of respiratory tracts were routinely treated antiinfectively. 20 of them additionally received magnetostimulation. The number and duration of infective episodes decreased significantly in the second subgroup. The results indicate that homgenous low frequency magnetic field stimulates the thymic-dependent maturation of T lymphocytes improving defensive abilit[...]

Przeciwbakteryjne działanie pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Opracowanie nowych metod zwalczania infekcji bakteryjnych nabiera coraz większego znaczenia, w obliczu ekspansji szczepów antybiotykoopornych i produkujących biofilm. Niniejsza praca omawia znaczenie pola elektromagnetycznego (PEM) jako czynnika hamującego wzrost bakterii patogennych, jak również przedstawia wstępne wyniki badań własnych w tym zakresie. Abstract. The elaboration of new methods for controlling bacterial infections becomes increasingly important, in view of expansion of resistant and biofilm-producing strains. This paper describes the meaning of electromagnetic field as the factor influencing bacterial growth, also reviewing the preliminary results of own experiments. (Anti-bacterial effect of the electromagnetic field). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, zahamowanie wzrostu drobnoustrojów, efekt bioelektryczny, biofilm. Keywords: electromagnetic field, bacterial growth inhibition, bioelectric effect, biofilm. Wstęp Narastające zjawisko oporności drobnoustrojów na powszechnie stosowane antybiotyki, środki antyseptyczne i dezynfekcyjne skłania badaczy do podejmowania intensywnych prób wypracowania nowych strategii, mających na celu profilaktykę i skuteczną terapię zakażeń bakteryjnych. Dotyczy to zwłaszcza szczepów wielolekoopornych i wywoływanych przez nie zakażeń wewnątrzszpitalnych, w których przebiegu dochodzi często do zjawiska wytwarzania biofilmu bakteryjnego [1]. Coraz więcej mówi się również o negatywnym wpływie nadużywania antybiotyków w odniesieniu do homeostazy pacjenta, co ma swoje szczególne znaczenie u dzieci, w okresie kształtowania się systemów i mechanizmów odporności ustroju. Towarzyszyć temu może upośledzenie protroficznej funkcji układu immunologicznego, mediowanej wspólnie z układem nerwowym i wewnętrznego wydzielania (the immuno-neuroendocrine network), co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia procesu regeneracji tkanek [2]. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszy się możliwo[...]

Immunomodulatory Effects of 900 MHz Magnetic Field Applied on Human Blood T Lymphocytes in vitro

Czytaj za darmo! »

T lymphocytes were isolated from blood samples of 15 patients suffering from atopic dermatitis and 20 healthy donors. Cell cultures were exposed to the impact of 900 MHz electromagnetic field in the special anechoic chamber. The immunomodulatory effects of 900 MHz magnetic field on T lymphocytes were observed especially on cells isolated from patients suffering from atopic dermatitis . Streszczenie. Limfocyty T zostały wyizolowane z krwi 20 zdrowych dawców i 15 chorych na atopowe zapalenie skóry. Hodowle komórkowe poddawane były działaniu pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz w specjalnej komorze bezechowej. Wyniki wskazują na korzystne immunomodulacyjne działanie 900 MHz PEM zwłaszcza na limfocyty T pochodzące od chorych na atopowe zapalenie skóry. (Immunomodulacyjne działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na ludzkie limfocyty T w hodowli in vitro). Keywords: immunomodulation, 900 MHz magnetic field, T lymphocytes, atopic dermatitis. Słowa kluczowe: immunomodulacja, pole magnetyczne o częstotliwości 900 MHZ, limfocyty T, atopowe zapalenie skóry. Introduction The growing interest of biological impact of electromagnetic field (EMF) has been observed for many years. However, the non-equivocal results of specific effects of EMF were not obtained until now. Assuming, that spe[...]

 Strona 1