Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Badawika"

ZMODYFIKOWANA METODA LOKALIZACJI NADAJNIKA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI RSS DOI:10.15199/59.2015.4.45


  W referacie zamieszczono opis algorytmu umożliwiającego określenie położenia osoby z wykorzystaniem techniki RSS (Received Signal Strength). Podstawowy algorytm min-max rozszerzono o iteracyjną procedurę minimalizacji błędu lokalizacji. Dodatkowo dla celów lokalizacji osób w różnych pomieszczeniach do algorytmu dodano metodę kalibracyjną pozwalającą skompensować wpływ warunków propagacji. Zaproponowane rozwiązanie przebadano eksperymentalnie w wykorzystaniem systemu opracowanego w ramach projektu NITICS. 1. WSTĘP Najbardziej popularną techniką określania położenia wykorzystywaną w systemach lokalizacyjnych jest technika RSS (Received Signal Strength). Jej popularność wynika z łatwości jej implementacji. Praktycznie każdy moduł pracujący w sieci transmisji danych (np. WiFi, ZigBee, Bluetooth ) może dostarczyć informacje o poziomie sygnału odbieranego. Implementacja systemu lokalizacyjnego polega na odpowiednim zgromadzeniu i przetworzeniu tych danych. Pomimo niewielkiej dokładności określania położenia techniki lokalizacyjne oparte na wynikach pomiaru poziomu sygnału znajdują liczne zastosowania, zarówno do lokalizacji osób i przedmiotów, jak i nawigacji (np. wewnątrz budynków) [2, 4]. Informacje lokalizacyjne pełnią istotną rolę w modelowaniu zachowań osób starszych. Realizowany w Instytucie Radioelektroniki projekt NITICS zakłada opracowanie modeli ruchu i zachowań osób starszych oraz mechanizmów pozwalających na detekcję zachowań nietypowych. Zachowanie osób starszych i wykonywane przez nie czynności są zgodne z kształtowanymi przez lata wzorcami. Odstępstwo od tych wzorców może świadczyć o kłopotach zdrowotnych. Przykładem miary pozwalającej na ocenę zachowań jest czas przebywania i liczba wizyt w poszczególnych pomieszczeniach mieszkania osoby starszej. System lokalizacyjny jest w stanie dostarczyć informacje pozwalające na dość łatwe określenie tych miar. Tematyka referatu dotyczy realizacji systemu monitorowania[...]

System do monitorowania ruchu i zachowań osób starszych DOI:10.15199/59.2015.6.3


  Aktywność człowieka w życiu codziennym jest terminem szeroko stosowanym w geriatrii [1-2]. W szczególności dotyczy on tych podstawowych czynności, które są wyznacznikiem samodzielności osoby starszej w codziennym życiu. Analiza aktywności powinna uwzględniać najbardziej typowe zachowania. Wszyscy ludzie mają takie same podstawowe potrzeby oraz podobne formy aktywności, np. spanie, mycie, jedzenie, picie, oglądanie TV, praca przy biurku, przy komputerze, telefonowanie. Niektóre z nich są dobrymi wskaźnikami kondycji starszych osób [3]. Zdolność starszych osób do regularnego wykonywania tych czynności jest również miarą możliwości samodzielnego życia (mieszkania) w domu. Rozpoznanie i analiza aktywności stają się zatem kluczowymi zadaniami do realizacji w przyszłych systemach monitorowania i oceny stanu ich zdrowia. Systemy monitorowania mogą się przyczynić do poprawy jakości życia osób starszych i ich rodzin oraz do poprawy ich sytuacji zawodowej. W odpowiedzi na te potrzeby wiele ośrodków naukowo-badawczych oraz firm komercyjnych [28-29] realizuje projekty dotyczące zdalnego monitorowania osób starszych. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się stały wzrost prac badawczych w tym zakresie. Realizowane są systemy, które potrafią nie tylko rozpoznawać oraz śledzić aktywności osób starszych w ich życiu codziennym, ale także zwracać uwagę na pominięcie jakiejś czynności [4],[5]. Do monitorowania aktywności osób starszych w ich domach są stosowane sensory stacjonarne oraz mobilne (noszone przez użytkownika). Sensory stacjonarne są montowane w określonych miejscach wewnątrz budynku. Sensory mobilne dobrze nadają się do zbierania danych obrazu aktywności w długim okresie czasu. Obecnie codzienne aktywności życiowe mogą być dobrze rozpoznane na podstawie danych zebranych za pomocą sensorów mobilnych (np. akcelerometru, żyroskopu i magnetometru) [6 - 8][30]. Sensory mobilne wykorzystuje się do pomiaru parametrów ruchu użytkownika, sygna[...]

 Strona 1