Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW BRATEK"

ODMIEDZIOWANIE ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO W WARUNKACH STANU NASYCENIA OTRZYMYWANEGO STOPU METALICZNEGO SIARKĄ


  Wielkolaboratoryjne próby odmiedziowania żużla zawiesinowego przeprowadzone z wykorzystaniem, jako dodatków technologicznych, kamienia wapiennego oraz alternatywnie białego matu lub kamienia miedziowego, nasycających otrzymywany stop metaliczny siarką, pozwoliły stwierdzić, iż możliwym jest, w tym układzie, prowadzenie procesu odmiedziowania bez emisji siarki do gazów odlotowych, jak również scharakteryzować przebieg procesu odmiedziowania w wykorzystywanym w próbach elektrycznym piecu łukowo‐oporowym. Ponadto pozwoliły przedłożyć, po wykonaniu analiz posiadanych danych eksperymentalnych, opis związku istniejącego pomiędzy lepkościami odmiedziowanego żużla zawiesinowego i zawartością żelaza w żużlu. Słowa kluczowe: żużel zawiesinowy, miedź, odmiedziowanie, szybkość odmiedziowania, rozdział miedzi, lepkość żużla FLASH SLAG DECOPPERISATION IN THE CONDITIONS OF SATURATION WITH SULPHUR OF THE OBTAINED METALLIC ALLOY Large scale tests with copper removal from flash smelting slag were carried out with the use of limestone and, optionally, copper sulphide or copper matte as technological additives aimed at introducing sulphur to the metallic alloy obtained. It was found that it was possible to conduct decopperisation process under this system without sulphur emissions through the off‐gases, and to characterize the decopperisation process taking place in the arc‐resistance furnace. Based on the analysis of experimental data a relationship between viscosities of the decopperised flash slag and iron content in that slag has been determined. Keywords: flash smelting slag, copper, decopperisation, rate of the decopperisation, copper distribution, slag viscosity Wprowadzenie Zrealizowane w latach 1996÷2006, w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, prace laboratoryjne Botora i in. [1, 2] oraz Zajączkowskiego i in. [3, 4] pozwoliły wyznaczyć aktywności, zarówno postaci metalicznych jak i tlenkowych, miedzi i ołowiu w syntetycz[...]

ALTERNATYWNY SPOSÓB PROWADZENIA PROCESU ODMIEDZIOWANIA ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO

Czytaj za darmo! »

Kierując się, postawioną podczas badań termodynamicznych układu żużel-metal, hipotezą przypisującą rolę głównego czynnika utrudniającego prowadzenie procesu odmiedziowania termodynamicznym aktywnościom tlenków miedzi i żelaza (III), podjęto próbę obniżenia tej ostatniej poprzez przeprowadzenie części żelaza w związki nietlenkowe - w tym wypadku siarczek. Zalety zaproponowanego sposobu prowad[...]

WPŁYW STOPNIA REDUKCJI ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO NA WARTOŚĆ JEGO LEPKOŚCI

Czytaj za darmo! »

Jednym z etapów procesu otrzymywania miedzi, poprzez zawiesinowe stapianie jej koncentratów, jest odmiedziowanie żużla zawiesinowego zawierającego znaczące ilości miedzi i ołowiu. Etap ten realizowany jest w warunkach redukcyjnych pieca elektrycznego w HM GŁOGÓW. W trakcie jego realizacji w sposób istotny, z punktu widzenia warunków prowadzenia tego procesu, zmienia się wartość lepkości żużla poddawanego odmiedziowaniu. Od niej natomiast uzależnione są zarówno szybkości transportu masy substratów jak i produktów procesu redukcji, jak również możliwości realizacji spustu odmiedziowanego żużla z dostateczną szybkością, bez stwarzania niebezpieczeństwa "zamrożenia" otworów czy rynien spustowych. Realizując, dla zmiennych temperatur, badanie lepkości żużli zawiesinowych o różnym stopniu [...]

WPŁYW ZAMIANY DODATKU KAMIENIA WAPIENNEGO SUBSTANCJAMI ZAWIERAJĄCYMI SIARCZANY WAPNIA NA PRZEBIEG PROCESU ODMIEDZIOWANIA ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO

Czytaj za darmo! »

Opierając się na danych eksperymentalnych otrzymanych w trakcie badania laboratoryjnego termodynamiki i kinetyki procesu rozdziału miedzi pomiędzy żużel zawiesinowy i bogaty w miedź stop metaliczny, przeprowadzono wielkolaboratoryjne próby porównawcze przebiegu procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego dla dwu typów dodatku technologicznego — kamienia wapiennego oraz substancji zawierających siarczany wapnia. W przypadku użycia dodatku siarczanów wapnia, uzyskany wynik prób wskazuje na wystąpienie istotnej poprawy parametrów odmiedziowania żużla zawiesinowego. Słowa kluczowe: żużel zawiesinowy, odmiedziowanie, szybkość odmiedziowania, rozdział miedzi AN EFFECT OF LIMESTONE SUBSTITUTION WITH THE SUBSTANCES CONTAINING CALCIUM SULPHATES ON THE PROCESS OF FLASH SMELTING SLAG DECOPPERISATION Basing on the experimental data obtained during laboratory investigations into thermodynamics and kinetics of processes of copper distribution between flash‐smelting slag and metallic alloys large laboratory scale comparative tests of copper removal from flash smelting slag were conducted for two types of technological additions - limestone and substances containing calcium sulphates. The results of application of calcium sulphate addition show significant acceleration of the process and higher degree of the final copper removal from the slag. Keywords: flash smelting slag, decopperisation, rate of the decopperisation, copper distribution Wprowadzenie Zrealizowane w ostatnich latach, w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, prace Botora i in. [1, 2] oraz Zajączkowskiego i in. [3, 4] pozwoliły wyznaczyć aktywności zarówno postaci metalicznych, jak i tlenkowych miedzi i ołowiu w syntetycznych stopach tlenkowych układu SiO2‐CaO‐ ‐Al2O3‐MgO‐FeOx, jak również w żużlu zawiesinowym otrzymywanym z polskich koncentratów miedzi. Ponadto zostało potwierdzone występowanie, zaobserwowanego wcześniej przez Zajączkows[...]

BADANIA STAPIANIA PERSPEKTYWICZNYCH MATERIAŁÓW OŁOWIONOŚNYCH Z POLSKICH HUT MIEDZI


  W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań procesu wytapiania ołowiu surowego z perspektywicznych mate-riałów ołowionośnych przemysłu miedziowego. Badania wykonano bez oraz z dodatkiem galeny do wsadu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonano bilanse masowe z uwzględnieniem rozdziału metali towarzyszących do uzyskanych produktów oraz zbadano składy chemiczne i własności fizykochemiczne otrzymanych produktów. Słowa kluczowe: ołów surowy, żużel poołowiowy, perspektywiczne materiały ołowionośne, pyły z pieca elektrycznego.STUDIES INTO SMELTING OF PERSPECTIVE LEAD-BEARING MATERIALS FROM POLISH COPPER SMELTERS The paper presents results of laboratory test for smelting of crude lead from perspective lead-bearing materials of copper industry. The studies were made without and with addition of galena to the charge. Based on the performed studies mass balances were prepared, taking under account separation of by-product metals from products, and chemical composition and physicochemical properties of generated products were determined. Keywords: crude lead, slag from smelting of lead-bearing materials, perspective lead-bearing materials, dusts from electric furnace Wprowadzenie Ołów jest jednym z głównych metali domieszek w wielu półproduktach pochodzących z różnych etapów produkcji miedzi. Obecnie (przy istniejących dwóch technologiach stapiania koncentratów miedziowych: szybowej i zawiesi-nowej) metal ten jest wytapiany w piecach wahadłowo-obrotowych z następujących materiałów ołowionośnych przemysłu miedziowego:  szlamy szybowe,  pyły z procesu konwertorowania kamienia miedziowe-go,  pyły z pieca elektrycznego do odmiedziowania żużla zawiesinowego,  szlamy z procesu konwertorownia stopu CuPbFe,  pyły i spieki zwrotne z procesu przetapiania materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo-wahadłowych,  szlikry z procesu rafinacji ołowiu. Jednak w związku z planowaną zmianą technologii [...]

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z MIEDZI OTRZYMANEJ Z MATERIAŁÓW WTÓRNYCH W PROCESIE RAFINACJI OGNIOWEJ DOI:10.15199/67.2015.4.5


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań rafinacji ogniowej miedzi pochodzącej z przetapiania złomów ZSEE. Proces prowadzono w kilku wariantach z zastosowaniem dodatków rafinujących w postaci piasku, sody i kamienia wapiennego. Uzyskane produkty poddano analizie chemicznej. Na podstawie badań wykazano możliwość obniżenia stężeń metali - zanieczyszczeń do niskich końcowych zawartości w miedzi anodowej. Dowiedziono, że proces rafinacji ogniowej miedzi konwertorowej otrzymanej w wyniku stapiania ZSEE należy prowadzić w dwóch etapach: kwaśnym (z dodatkiem piasku) i zasadowym (z dodatkiem sody i kamienia wapiennego), co zapewnia zadowalający stopień rafinacji miedzi od zanieczyszczeń i ich usunięcie do poziomu wymaganego przez proces rafinacji prowadzonej w przemyśle. Słowa kluczowe: miedź, rafinacja ogniowa, materiały wtórne REMOVAL OF POLLUTIONS FROM COPPER OBTAINED IN THE REFINING FIRE PROCESS FROM SECONDARY MATERIALS The results of laboratory tests of copper fire refining obtained from melting WEEE are presented. The process was conducted in several variants with using additives in the form of sand, soda ash and limestone. The resulting products were subjected to chemical analysis. The studies shows the possibility of reducing the concentrations of metals - pollutants into the low end of the anode copper content. It was proven that the process of fire refining of blister copper obtained by the melting of WEEE should be carried out in two stages: acid (with addition of sand) and basic (with addition of soda ash and limestone), which provides a satisfactory degree of refining of copper impurities and remove them to the level required by the refining process in the industry. Keywords: copper, fire refining, secondary materials Wprowadzenie Zmniejszający się strumień miedzi w rudach krajowych stał się przyczyną stopniowego wzrostu roli recyklingu złomów miedzi jako łatwej i ekonomicznej metody stabilizacji poziomu produkcji m[...]

 Strona 1