Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław PAPIR"

Analiza pojemności bufora i skali czasu autokorelacji ruchu DOI:10.15199/59.2015.8-9.8


  Ruch w sieci pakietowej ma bardzo złożoną strukturę korelacyjną. Odstępy pomiędzy pakietami i długości pakietów wykazują silną autokorelację. Często są one też między sobą skorelowane. Badania z ostatnich trzydziestu lat pokazują, że autokorelacja odstępów czasu pomiędzy pakietami w ruchu sieciowym ma bardzo duży wpływ na charakterystyki buforów. Proces Poissona już dawno przestał się sprawdzać jako model matematyczny ruchu w sieci pakietowej, ponieważ wyniki z niego otrzymywane były o całe rzędy wielkości błędne [1]. Opracowane zostały nowoczesne modele, które są w stanie modelować różne cechy ruchu, takie jak samopodobieństwo [2] lub długookresowa korelacja LRD (Long Range Depence) [2]. Procesy markowowskie, będące uogólnieniem procesu Poissona, też są powszechnie stosowane w modelowaniu ruchu ze względu na możliwość analitycznego wyznaczania charakterystyk kolejkowania. Inna przydatna cecha tych procesów to zdolność modelowania statystyk ruchu rzędu pierwszego i drugiego dla dowolnej skali czasu. Skala czasu jest tutaj rozumiana jako rząd wielkości czasu mierzonego w średnich odstępach pomiędzy pakietami. W takim podejściu nigdy nie otrzymuje się w pełni samopodobnego ruchu, jednak często dokładność na kilku skalach czasu jest wystarczająca z inżynierskiego punktu widzenia [3]. To właśnie dokładność modelowania systemu kolejkowego jest głównym tematem niniejszego artykułu. W badaniach teoretycznych bardzo często analizuje się uproszczone modele o nieskończonych buforach. Oczywiście w praktyce takie systemy są niemożliwe do zrealizowania, jednak analiza pokazuje wpływ różnych czynników na charakterystyki kolejek [4]. W niniejszym artykule rozważana jest dokładność modeli dla skończonych buforów, analizowany jest wpływ pojemności bufora na dokładności modelu. Postawiono tezę, że mniejszy bufor wymaga mniejszej dokładności dopasowania funkcji autokorelacji niż duży bufor, przy takiej samej dokładności modelowania systemu. [...]

BADANIE KORELACJI POMIĘDZY TECHNICZNYMI PARAMETRAMI OBRAZU WIDEO STEREOSKOPOWEGO (3D) A SUBIEKTYWNĄ OCENĄ TREŚCIWIDEO DOI:10.15199/59.2016.6.13


  A STUDY ON CORELATIONS BETWEEN TECHNICAL PARAMETERS OF STEREOSCOPIC 3D VIDEO IMAGE AND SUBJECTIVE ASSESSMENT OF VIDEO CONTENT Streszczenie: Rozwój usług telekomunikacyjnych zmienia sposób korzystania z treści wideo. Duża dostępność różnorodnej informacji powoduje, że użytkownicy zaczynają dokonywać coraz bardziej precyzyjnych wyborów zgodnych ze swoimi preferencjami. Dążenie do personalizowania usług zaczyna być dostrzegane w obszarze badań jakości wideo. W artykule wykazano brak korelacji pomiędzy zainteresowaniem treścią, subiektywną oceną atrakcyjności wizualnej próbki i wrażeniem głębi a parametrami technicznymi: szczegółowością obrazu, jego dynamiką oraz gęstością cięć scen. Abstract: The development of telecommunications services is changing the way we watch video content. The large availability of various information enable users to make more precise choices in line with their true preferences. This trend must be included in the area of Quality of Experience research. The paper shows that subjective assessment of personal interest in video content, its visual attractiveness and level of 3D effect impression is not correlated with objective parameters: spatial activity, temporal activity and mean scene cut density. Słowa kluczowe: 3D, jakość, czynniki subiektywne, wideo Keywords: 3D, quality, subjective factors, video 1. WSTĘP Od ponad dwóch dekad intensywnie rozwijana jest metodyka pomiarów jakości multimediów postrzeganej przez użytkownika (ang. Quality of Experience, QoE). Mają one na celu poszukiwanie relacji pomiędzy technicznymi parametrami danej usługi a subiektywną oceną jakości wrażenia, jakie wywiera ona na użytkowniku. Utylitarną motywacją dla tego rodzaju badań jest kontrola i kierunkowanie rozwoju metod kodowania i kompresji a także transmisji, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania klientów dostarczając im pożądaną i optymalną jakość usługi. W wyniku takich badań powstają również metryki, które umoż[...]

Pomiary i modelowanie postrzeganej jakości (QoE) usług komunikacji multimedialnej za pomocą uogólnionego modelu liniowego (GLZ)

Czytaj za darmo! »

Współczesny Internet dostarcza nam coraz bardziej urozmaiconych usług komunikacji multimedialnej (telefonia VoIP, telewizja IPTV, wideokonferencje, wymiana P2P plików zawierających treści multimedialne, wideo na życzenie VoD). Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy uczestnicy tego rynku - dostawcy usług, operatorzy sieciowi oraz last but not least użytkownicy tych usług - mierzą, analizują i wreszcie oceniają ich jakość. Proces ten zyskał ostatnio na sile z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku usług komunikacji multimedialnej. Przez wiele lat pomiar jakości usług internetowych - na poziomie sieciowym - był wyłączną domeną operatorów sieci, wyznaczających takie parametry Quality of Service (QoS), jak prawdopodobieństwo utraty pakietów czy wartość średnia lub fluktuacje opóźnienia t[...]

QUALITY OF EXPERIENCE EVALUATION FOR MULTIMEDIA SERVICES

Czytaj za darmo! »

Quality of Experience (QoE) in telecommunication and information technology areas is roughly understood as a Quality of Service perceived by a user. At first, the reader will be introduced into the need of subjective evaluations. The introduction will be based on a short presentation of simple quantitative metrics, faced with a lack of possibilities for their application in a subjective qual[...]

Ocena postrzeganej jakości usług strumieniowania wideo w scenariuszu bez referencji ze skalowaniem przepływności

Czytaj za darmo! »

Zdobywające coraz większą popularność usługi strumieniowania sekwencji wizyjnych borykają się wciąż z problemem ograniczonej przepływności łączy dostępowych. O ile w przypadku połączeń przewodowych z reguły są już dostępne przepływności rzędu megabitów, o tyle dla łączy bezprzewodowych wyższe szybkości bitowe nie są już tak powszechne. Problem ten dotyczy zwłaszcza użytkowników mobilnych, którzy nie mogą oczekiwać stabilnego łącza o wysokiej przepływności. Wobec powyższego rozwiązaniem umożliwiającym uruchamianie usług strumieniowania sekwencji wizyjnych dla takich łączy dostępowych jest transkodowanie "w locie" strumieni wizyjnych. Efektem transkodowania jest skalowanie przepływności (i zarazem jakości) umożliwiające dostosowanie przesyłanego strumienia do aktualnych parametr[...]

NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW DO STRUMIENIOWANIA OBRAZU RUCHOMEGO W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH DOI:10.15199/59.2016.6.100


  NOVEL SOLUTION IN VIDEO TRANSMISSION SYSTEMS FOR WIRELESS NETWORKS Streszczenie: Projekt MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Ich implementacja poprawi obecny poziom interoperacyjności, zminimalizuje złożoność obliczeniową i wymagania energetyczne. Rozwiązania są poddawane ewaluacji w dwóch scenariuszach: dostarczania treści multimedialnych do użytkownika końcowego oraz monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Abstract: The aim of the MITSU project (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) is a research toward a novel solution for streaming of video in mobile networks. Its implementation will increase interoperability, decrease computational complexity and power consumption. The results are evaluated in two usage scenarios, one is generic multimedia content delivery, the other one is security content delivery. Słowa kluczowe: transmisja wideo, interoperacyjność, sieci bezprzewodowe, jakość wideo Keywords: video streaming, interoperability, wireless networks, QoE 1. WSTĘP Systemy dystrybucji treści wizyjnych wyewoluowały od rozwiązań prostych (analogowych systemów wizyjnych) do rozwiązań złożonych, nacechowanych wielością technik przetwarzania danych. Złożoność ta wynika z popytu na treści wizyjne w scenariuszach dotychczas niemożliwych do zrealizowania, jakim jest na przykład dystrybucja treści wizyjnych do urządzeń przenośnych. Presja rynku wymusza coraz szybsze wprowadzanie nowych systemów dystrybucji wideo o coraz wyższym stopniu złożoności. Powoduje to, że systemy te są coraz mniej interoperacyjne, a przy tym coraz bardziej nieefektywne, jeśli chodzi o pobór mocy. Dodatkowo, pojawiły się lub stają się powszechne nowe protokoły strumieniowania treści wizyjnych, a także nowe kodeki multimedialne (takie jak np.: VP8, VP9, H.265/HEV[...]

 Strona 1