Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"AGATA MAZIEŃCZUK"

Nowe przyjazne środowisku naturalnemu inhibitory korozji i osadzania się osadów w przemysłowych obiegach wody chłodzącej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań metodami: testu elektrochemicznego, potencjodynamiczną skuteczności ochrony przed korozją stali St3 w wodzie modelowej IVB za pomocą wybranych związków z grupy pochodnych kwasów alkilo-, arylo-, amino-fosfonowych lub mieszanin ich z jonami Zn2+ i/lub bezwodnika ftalowego. Następnie dla najskuteczniejszych mieszanin inhibitorowych, metodą grawimetryczną po różnych czasach ekspozycji próbek (24-240 h) określono skuteczność ochrony przed korozją i odkładaniem się osadów. Wśród wyselekcjonowanych mieszanek inhibitorowych, mieszanki nr IV i VII zawierające odpowiednio: 50 mg/dm3 kwas butylenodiamino- N,N’ - bis [3,4-dihydroksyfenylo)metylofosfonowy i 4 mg/dm3 Zn2+ i 2 mg/ dm3 bezwodnika ftalowego oraz 50 mg/dm3 kwas 1,4-fenylobis(aminometylobisfosfonow[...]

Wykorzystanie wody morskiej do usuwania fosforanów z roztworów rozcieńczonych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono serię badań dotyczących ciągłego procesu wytrącania i krystalizacji struwitu z roztworów wodnych zawierających 0,2-2,0% mas. PO4 3- i 0,038-0,380% mas. NH4 + w krystalizatorze ciągłego działania DT MSMPR z mieszadłem i rurą cyrkulacyjną, wykorzystując jako źródło jonów magnezu wodę morską o standardowym składzie chemicznym. Zadany stosunek molowy [PO4 3-]:[Mg2+]:[NH4 +] = 1:1,2:1 regulowano poprzez zmianę stężeń poszczególnych reagentów i proporcji strumieni masowych wody morskiej i roztworu wodnego NH4H2PO4. Proces prowadzono przy ustalonych wartościach parametrów (298 K, pH 9, czas 900 s). W wyniku krystalizacji z reakcją chemiczną otrzymano mieszaninę kryształów soli magnezu i wapnia: struwitu MgNH4PO4·6H2O (w ilości 90% mas.) i hydroksyapatytu Ca5(PO4)3OH, a także innych współstrącających się w tych warunkach soli. Na podstawie analiz składu ziarnowego otrzymanych produktów krystalicznych określono wartości szybkości zarodkowania (3,4-21)·108 1/(s.m3) i wzrostu (9,85±0,25)·10-9 m/s kryształów struwitu w badanym układzie technologicznym. Do obliczeń kinetycznych w krystalizatorze MSMPR przyjęto najprostszy model SIG. Zwrócono uwagę na towarzyszące zjawiska aglomeracji, ścierania oraz na znaczne zróżnicowanie pokroju kryształów struwitu. MgNH4PO4·6H2O (struvite) was crystd. from dild. aq. solns. NH4H2PO4 in presence of sea water as Mg source in a continuous draft tube crystallizer with mixed suspension mixed product removal under size-independent growth conditions at PO4 3-:Mg2+:NH4 + = 1:1.2:1, 298 K and pH 9 for 900 s. The product contained mainly struvite (90% by mass) and Ca5(PO4)3OH (hydroxyapatite). The crystal nucleation and linear growth rates of struvite were detd. (3.4-21)·108 1/(s.m3) and (9.85±0.25)·10-9 m/s, resp.) from the product crystal size distribution. The agglomeration and attrition effects as well as significant diversification in t[...]

Wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V) i kwas mlekowy


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ciągłego procesu wytrącania i krystalizacji struwitu MgNH4PO4∙6H2O z rozcieńczonych wodnych roztworów fosforanów(V) (1,0% mas. PO4 3-) zawierających dodatkowo w składzie kwas mlekowy o stężeniu 0,03 lub 0,06% mas. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DT MSMPR o działaniu ciągłym. Przebadano wpływ pH (8,5-10) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze (900-3600 s) na rozkład rozmiarów kryształów produktu, ich jednorodność i kształt oraz na kinetykę procesu. Stwierdzono, że obecność kwasu mlekowego w roztworze fosforanów(V) wpływa korzystnie na jakość kryształów struwitu wydzielanego z tego roztworu. W zakresie badanych wartości obu parametrów procesowych (pH, średni czas przebywania) otrzymano kryształy produktu o średnim rozmiarze 24-74 μm, o zróżnicowanym pokroju i jednorodności. Kryształy struwitu o największych rozmiarach, proporcjonalnym kształcie i dobrej jednorodności otrzymano w zakresie pH 8,5-9,0 i wydłużonym średnim czasie przebywania 3600 s. Dla tych warunków szybkość zarodkowania struwitu była najmniejsza i wynosiła 5,6·107 1/(s.m3) wg modelu SIG MSMPR. Liniowa szybkość wzrostu kryształów w zakresie wartości badanych zmiennych wynosiła od 6,11·10-9 do 2,23·10-8 m/s. MgNH4PO4∙6H2O (struvite) was crystd. from dild. aq. solns. of PO4 3- (1% by mass), Mg2+ and NH4 + ions (mole ratio 1:1:1) in a continuous draft-tube mixed-suspension mixedproduct removal reactor in presence of MeCH(OH)COOH (0.03 or 0.06% by mass) at varying pH (8.5-10) and residence time (900-3600 s). The addn. of lactic acid resulted in an improvement of struvite crystal quality. The mean crystal size was 24-74 μm. The max. crystal size was achieved at pH 8.5-9.0 and residence time 3600 s at the lowest nucleation rate 5.6·107 1/(s.m3) and linear crystalphase growth rate 6.11∙10-9-2.23∙10-8 m/s. Odzyskiwanie jonów fosfora[...]

Krystalizatory o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym w procesie wydzielania struwitu


  Przedstawiono wyniki badań ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu w dwóch krystalizatorach typu DTM ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym. Struwit wydzielano w stałej temp. 298 K, z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających 0,20 lub 1,0% mas. jonów fosforanowych(V). Przebadano wpływ pH (9-11) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorach (900-3600 s) na jakość otrzymanych produktów i kinetykę procesu. Otrzymano kryształy struwitu o średnim rozmiarze 4-26 μm. Obliczone z modelu SIG MSMPR wartości liniowej szybkości wzrostu kryształów struwitu wynosiły od 2,41∙10-9 do 7,68∙10-9 m/s, a szybkość zarodkowania od 8,9∙107 do 1,8∙1010 1/(s·m3) w zależności od parametrów procesu i typu krystalizatora. Produkty o lepszej jakości otrzymano w krystalizatorze DTM ze strumienicą o zstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania. Struvite was continuously crystd. in 2 DTM type crystallizers with jet pump driven by recirculated mother liq. at a const. temp. 298 K, from dild. aq. solns. contg. 0.20 or 1.0% by mass of phosphate(V) ions. Effect of pH (9-11) and mean residence time of suspension in the crystallizer (900-3600 s) on the quality of crystals and process kinetics was studied. Struvite crystals were 4-26 μm in size. The linear growth rate of the crystals varied from 2.41∙10-9 to 7.68∙10-9 m/s, while the nucleation rate changed from 8.9∙107 to 1.8∙1010 1/(s·m3) depending on the process paaPolitechnika Wrocławska; bPolitechnika Śląska, Gliwice Agata Mazieńczuka, Nina Hutnika, Krzysztof Piotrowskib, Bogusława Wierzbowskaa, Andrzej Matyniaa, * Krystalizatory o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną roztworem macierzystym w procesie wydzielania struwitu Continuous crystallizers with jet pump driven by recirculated mother solution in production of struvite Dr inż. Nina HUTNIK w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Polit[...]

Precipitation and crystallization of struvite from synthetic wastewater at the magnesium ions excess Wytrącanie i krystalizacja struwitu z syntetycznego ścieku przy nadmiarze jonów magnezu DOI:10.12916/przemchem.2014.756


  An artificial PO4 3-, Mg2+ and NH4 + ions-contg. wastewater was treated with aq. soln. of NaOH in continuous flow to recover struvite by reaction crystn. at 298 K and pH 9-11 for 900-3600 s. The solid product contained struvite (90-95% by mass) and some impurities copptd. from the wastewater. The struvite crystals were 12-44 μm in size. Their linear growth rate was (4.21-16.9)∙10-9 m/s. Z syntetycznego ścieku odzyskiwano jony fosforanowe( V) przez krystalizację z reakcją chemiczną wytrącania struwitu MgNH4PO4∙6H2O. Proces prowadzono w sposób ciągły, przy nadmiarze jonów magnezu w stosunku do stężenia jonów fosforanowych(V) i jonów amonu. Otrzymano produkt zawierający 90-95% mas. struwitu i zanieczyszczenia wytrącone ze ścieku. W zależności od parametrów procesu (pH 9-11, τ 900-3600 s) średni rozmiar kryształów struwitu wynosił od 12 do ok. 44 μm przy liniowej szybkości ich wzrostu (4,21-16,9)∙10-9 m/s. Recyklingiem fosforu przyjęło się nazywać procesy odzyskiwania jonów fosforanowych(V) z osadów ściekowych, ścieków, gnojowicy, a nawet z uryny1, 2). Istota procesu technologicznego wydzielania użytecznych związków fosforu z tych odpadów sprowadza się do wytrącania i krystalizacji trudno rozpuszczalnych soli fosforanowych( V), głównie struwitu MgNH4PO4∙6H2O (MAP)3, 4). Kontrolowane wydzielanie MAP z roztworu o danym składzie nie jest proste. Na przebieg i wynik krystalizacji strąceniowej MAP wpływają temperatura, stężenia głównych reagentów (jonów fosforanowych(V), jonów magnezu i jonów amonu) oraz pH środowiska. Istotnym problemem technologicznym jest też współstrącanie się trudno rozpuszczalnych soli lub/i wodorotlenków niektórych metali obecnych w odpadach2, 5-7). O powodzeniu procesu decyduje także konstrukcja krystalizatora (m.in. miejsca wprowadzania i sposób kontaktowania reagentów), sposób i parametry jego pracy (m.in. średni czas przebywania zawiesiny w objętości roboczej, int[...]

Krystalizator FB MSZ ze strumienicą cieczową do wydzielania struwitu ze ścieku z przemysłu nawozów fosforowych DOI:10.15199/62.2018.3.25


  W nowoczesnych procesach recyklingu fosforu wydzielanie struwitu MgNH4PO4·6H2O polega na doprowadzaniu związków magnezu i amonu do wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych, przemysłowych lub rolniczych (gnojowica) zawierających jony fosforanowe(V), w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach 468 97/3(2018) Dr inż. Bogusława WIERZBOWSKA w roku 1973 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem na tym wydziale. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, a w szczególności zagadnienia kinetyki procesów krystalizacji masowej z roztworów. Dr inż. Agata MAZIEŃCZUK w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Rozprawę doktorską obroniła w 2014 r. Specjalność - technologia chemiczna i inżynieria procesowa. hydrodynamicznych i chemicznych, w odpowiednio zaprojektowanym krystalizatorze1, 2). Oprócz istotnego z punktu widzenia ochrony środowiska efektu oczyszczania ścieków, a tym samym zapobiegania m.in. niekorzystnym procesom eutrofizacji wód naturalnych akwenów lądowych, wydzielany produkt krystaliczny stanowi ważne wtórne źródło fosforu3). Odzyskiwany struwit może być dalej przetwarzany lub wykorzystywany bezpośrednio jako atrakcyjny rolniczo nawóz mineralny4). O efektywności procesu zarodkowania i krystalizacji struwitu decyduje krystalizator, odpowiednie konstrukcyjne rozwiązanie jego wnętrza5), wzajemne usytuowanie miejsc wprowadzania reagentów6) oraz właściwy dobór parametrów jego pracy ciągłej7, 8). W większości krystalizatorów typu DTM (draft tube magma) regulację poziomu przesycenia roboczego osiąga się przez wywołanie w aparacie kontrolowanej wewnętrznej cyrkulacji zawiesiny9). Ruch zawiesiny powoduje wyrównanie temperatury i stężeń, utrzymuje wydzielające się i wzrastające kryształy w zawieszeniu oraz przeciwdziała ich aglomeracji. Urządzeniem mechanicznym wymuszającym wewnętrzny przepływ zawiesiny jest zazwyczaj mieszadło lub wewnęt[...]

Sposób wydzielania struwitu ze ścieku z przemysłu nawozowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób wydzielania trudno rozpuszczalnej soli MgNH4PO4·6H2O (struwit) ze ścieku z produkcji nawozów, zawierającego 0,445% mas. jonów fosforanowych(V). Badania prowadzono w dwóch instalacjach doświadczalnych o działaniu ciągłym, w których zastosowano oryginalne krystalizatory ze strumienicą cieczową o objętościach roboczych 1,2 i 15 dm3. Otrzymano produkty o średnim rozmiarze kryształów od 9 do 29 􀂗m w zależności od odczynu środowiska wytrącania i krystalizacji struwitu (pH 9-11) i od średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorach (900-7200 s). W produkcie stwierdzono obecność, obok struwitu, trudno rozpuszczalnych fosforanów, wodorotlenków oraz innych soli metali zanieczyszczeń pochodzących ze ścieku. Na podstawie wyników badań zaproponowano instalację do przemysłowego odzyskiwania jonów fosforanowych( V) o zdolności przerobu 20 m3 ścieku/h. Wastewater from prodn. of mineral fertilizer was treated with aq. solns. of MgCl2 and NH4Cl in continuous liq. jetpump crystallizer to recover the wastewater-contained P (0.444% by mass) and to ppt. MgNH4PO4·6H2O (struvite) at pH 9-11. The struvite crystals (9-29 􀂗m in size) were sepd. by filtration. A flowsheet of industrial-scale plant for recovering struvite (wastewater processing capacity 20 m3/h) was proposed. Tanimi i 􀃡atwo dost􀄊pnymi wtórnymi 􀄨ród􀃡ami fosforu mog􀄅 by􀃼 np. 􀄞cieki przemys􀃡owe, bytowo-gospodarcze, gnojowica i osady 􀄞ciekowe1, 2). Ca􀃡okszta􀃡t procesów zwi􀄅zanych z odzyskiwaniem z nich u􀄪ytecznych form fosforu przyj􀄊􀃡o si􀄊 nazywa􀃼 ogólnie recyklingiem fosforu. Istota procesu sprowadza si􀄊 najcz􀄊􀄞ciej do wytr􀄅cania z roztworów 􀄞ciekowych i krystalizacji trudno rozpuszczalnych soli fosforanowych, g􀃡ównie wapnia i[...]

Recovery of phosphate(V) ions from synthetic swine wastewater under stoichiometric conditions Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z syntetycznej gnojowicy w warunkach stechiometrycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.559


  Synthetic swine wastewater (manure) was treated with soln. of MgCl2 and NaOH at 298 K and pH 9 for 3600 s to ppt. phosphate(V) ions as sparingly soluble amorphous Ca phosphate(V) (76.5% by mass) and struvite (21.9% by mass). The solid product contained some impurities (metal hydroxides). Size of solid particles did not exceed 64 μm. Their mean size was 15.5 μm. Homogeneity within the population of product particles was moderate with large agglomeration effects. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu ciągłego odzyskiwania jonów fosforanowych( V) z syntetycznej gnojowicy. Stwierdzono, że jony fosforanowe(V) obecne w roztworze zasilającym instalację doświadczalną uległy praktycznie całkowitemu wytrąceniu w postaci trudno rozpuszczalnego bezpostaciowego fosforanu(V) wapnia (76,5% mas.) i struwitu (21,9% mas.). Produkt stały zawierał także zanieczyszczenia, głównie w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków metali. Rozmiar cząstek stałych nie przekroczył 64 μm. Średni ich rozmiar wynosił 15,5 μm. Jednorodność populacji cząstek stałych w produkcie była umiarkowana, przy dużej ich aglomeracji. Gnojowica to cenny nawóz. Azot, fosfor i potas występują w niej w formach pozwalających na dalsze ich wykorzystanie przez rośliny.Około 60% azotu zawartego w gnojowicy występuje w związkach łatwo przyswajalnych dla roślin, a fosfor i potas są wykorzystywane w takim samym stopniu, jak w nawozach mineralnych1, 2). W zależności od pochodzenia gnojowicy (bydlęca lub trzody chlewnej) zawartość fosforu waha się średnio w zakresie 0,2-0,4% mas. Jest to stosunkowo wysokie stężenie (w przeliczeniu na PO4 3- 0,6-1,2% mas.). Dużej zawartości fosforu towarzyszy duża zawartość azotu (0,45-0,64% mas. N), potasu (0,3-0,6% mas. K), magnezu (0,1% mas. Mg) i wapnia (0,3% mas. Ca)1). Obok makroelementów występują także mikroelementy nawozowe i żelazo. Wszystko to razem tworzy złożony układ fizykochemiczny. Rozwiązaniem al[...]

 Strona 1