Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANTONI NOWAKOWSKI"

Katedra Inżynierii Biomedycznej


  Rys historyczny Katedra Inżynierii Biomedycznej obchodziła w roku 2011 dwudziestą rocznicę istnienia. Została powołana w czerwcu 1991 roku jako Zakład Elektroniki Medycznej i Ekologicznej w Instytucie Technologii Elektronicznej na Wydziale Elektroniki (WE) PG. Od początku 1992 roku, po zmianie struktury organizacyjnej WE i nazwy (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG) działała jako samodzielna Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej, a w roku 2002 roku zmieniła nazwę na - Katedra Inżynierii Biomedycznej (KIBM). Przedmiotem działalności dydaktycznej i naukowej KIBM jest interdyscyplinarna dziedzina inżynierii biomedycznej, jeden z najszybciej rozwijających się obszarów nauki i techniki, decydujący w ostatnich dziesięcioleciach o największych sukcesach w rozwoju nauk medycznych. Obecnie w KIBM jest zatrudnionych 3 profesorów, 8 adiunktów, 2 wykładowców, 3 pracowników administracyjnych i technicznych oraz zmienna liczba doktorantów, od 3 do 9. Z pracowników samodzielnych, niepracujących już w KIB, warto wymienić zmarłego w roku 2012 doc. Stefana Raczyńskiego, który w latach 1976 - 1990 był opiekunem specjalizacji dydaktycznej elektronika medyczna na kierunku elektronika i wypromował czterech doktorów w specjalności elektronika medyczna, oraz prof. dr. hab. med. Janusza Sieberta, który obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego GUMed. W okresie istnienia Katedry wypromowano 3 doktorów habilitowanych, 21 doktorów nauk technicznych oraz przyczyniono się do licznych promocji habilitacyjnych i doktorskich w GUMed. Dydaktyka W zakresie działalności dydaktycznej od początku swego istnienia Katedra prowadziła kształcenie na poziomie pełnych studiów magisterskich z obszaru inżynierii biomedycznej, pod różnymi nazwami specjalności: elektronika medyczna i ekologiczna, bio- i [...]

Elektrokatalityczne czujniki gazów toksycznych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich czterdziestu lat nastąpił gwałtowny rozwój badań nad materiałami w stanie stałym, charakteryzującymi się wyjątkowo dużą jonową przewodnością elektryczną. Materiały te, nazywane elektrolitami stałymi, przewodnikami szybkich jonów lub przewodnikami superjonowymi, zawdzięczają swoje unikatowe właściwości dużej koncentracji jonowych nośników prądu oraz dużej ruchliwości nośnikó[...]

The influence of electrocatalytic toxic gas sensor construction on its performance

Czytaj za darmo! »

In recent years, a new and particularly interesting group of electrochemical gas sensors, which employ cyclic voltammetry technique to solid electrolytes, has been proposed and intensively developed [1-7]. Cyclic voltammetry is a method widely used in liquid electrochemistry for determination of chemical species concentration. The method is based on oxidation and reduction of chemical specie[...]

Zastosowanie metody różnic skończonych do symulacji czujników elektrokatalitycznych

Czytaj za darmo! »

Czujniki elektrokatalityczne zbudowane na bazie elektrolitów stałych stanowią stosunkowo nowy typ czujników elektrochemicznych. Czujniki te pobudzane są okresowym sygnałem trójkątnym przy jednoczesnym pomiarze odpowiedzi prądowej czujnika (woltamperometria cykliczna). Jak pokazały nasze wcześniejsze badania [1, 2], w obecności NO2, So2 i Co2 w otoczeniu czujników zbudowanych na bazie wybrany[...]

Electrical properties of porous nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor

Czytaj za darmo! »

Gas sensors are becoming indispensable in many applications. They play important role in controlling our everyday environment. Nowadays many gas sensors are commercially available, either for poisonous species (nox, Sox) or for other gases, e.g. hydrogen, nitrogen, oxygen, alcohols etc [1]. research trend in this discipline is connected with improving sensor response time and stability in lo[...]

Energia aktywacji i mechanizm przewodzenia w polimerowych czujnikach wilgotności z polietylenoiminy

Czytaj za darmo! »

Oddziaływania pomiędzy cząsteczkami pary wodnej z filmem polimeru w dużym stopniu zależą od temperatury. Mechanizm procesów sorpcyjnych może być opisywany w oparciu o analizę wartości funkcji termodynamicznych. Zmiana entalpii adsorpcji H jest funkcją stopnia związania adsorbatu z polimerem, a zmiana energii swobodnej G określa tendencje systemu gaz/polimer do oddziaływań wzaje[...]

 Strona 1