Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Aleksy Łodo"

Wieże z betonu wirowanego pod małe turbozespoły wiatrowe


  W pracy podano ogólne zasady obliczeń i doboru konstrukcji wsporczych małych turbin wiatrowych (SWT). Przedstawiono możliwości wykorzystania wirowanych żerdzi strunobetonowych jako konstrukcji wsporczych SWT. Słowa kluczowe: małe turbiny wiatrowe, konstrukcje wsporcze, beton wirowany.Małe turbozespoły wiatrowe SWT (Small Wind Turbines) [1] wytwarzają energię elektryczną o mocy do kilkudziesięciu kilowatów. PN-EN 61400-2:2008 [1] podaje zasady projektowania SWT z poziomą osią obrotu turbiny o powierzchni omiatania wirnikiem do 200 m2. SWT mogą wytwarzać napięcie do 1000 V prądu zmiennego lub do 1500 V prądu stałego. SWT nie wymagają wysokich wież i dlatego rodzą się pytania dotyczące możliwości wykorzystania wirowanych żerdzi elektroenergetycznych typu E z betonu wirowanego jako konstrukcji wsporczych [5, 6]. Projektowanie wież SWT Konstrukcje wsporcze SWT (wieża i fundament) powinny być projektowane na trwałość 30- lub 50-letnią w naturalnych warunkach środowiskowych (klasa ekspozycji XC4 i XF1 [2]). W przypadku turbozespołów z powierzchnią omiataną wirnikiemod 2 do 200m2 do projektu budowlanego turbozespołu należy dołączyć projekt konstrukcji wsporczej. Z tego względu bardzo ważne jest właściwe określenie obciążeń wirnika parciemwiatru w czasie wytwarzania energii elektrycznej przez turb[...]

Pokrycie dachu z folii PVC zniszczone przez grad DOI:10.15199/33.2015.06.32


  W wyniku opadu gradu w trakcie majowej burzy w 2014 r. nastąpiła perforacja pokrycia z membrany PVC na dachu sześcioletniej hali przemysłowej oraz budynku socjalno-technicznego i administracyjnego.Zalanie hali po uszkodzeniu pokrycia byłowynikiem błędnego zaprojektowania połączenia blach T55 z obudową ścian zewnętrznych i z płatwiami. Małe pochylenie połaci dachowej uniemożliwiło zmianę pokrycia z membrany PVC na blaszane. Słowa kluczowe: pokrycie, membrana PVC, trwałość, uszkodzenia, naprawa.Przerwy w produkcji przemysłowej powodują znaczne straty finansowe i utratę zaufania klientówwwyniku niedotrzymania terminówdostawproduktów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest zawodność konstrukcji obiektu lub pokrycia dachu. Wzwiązku z tym obiekt powinien charakteryzować się niezawodnością i trwałością [1] w warunkach występowania nietypowych zjawiskmeteorologicznych, takich jak opady deszczu połączone z gradem. Wiosną 2014 r. burza z opadem gradu spowodowała zniszczenie pokrycia membranowego PVC dachów hal produkcyjnych i zaplecza socjalno-administracyjnegowprawie nowymzakładzie prefabrykacji betonowej zlokalizowanym między Brzegiem a Opolem (rysunek 1).Wodą opadową nie zostały zalane bet[...]

Badania stalowych poprzeczników rurowych w linii 110 kV DOI:10.15199/33.2016.09.13


  Wartykule przedstawiono wyniki badań stalowych poprzeczników rurowych o zmiennym przekroju kwadratowym połączonych śrubami ze strunobetonowym słupem wirowanym. Badania wykonano w skali naturalnej dla najintensywniej obciążonych poprzeczników słupów przelotowych P i mocnych M6, występujących w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 110 kV. Słowa kluczowe: słupy elektroenergetyczne, beton wirowany, poprzeczniki stalowe, badania.obli- 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki badań stalowych poprzeczników rurowych o zmiennym przekroju kwadratowym połączonych śrubami ze strunobetonowym słupem wirowanym. Badania wykonano w skali naturalnej dla najintensywniej obciążonych poprzeczników słupów przelotowych P i mocnych M6, występujących w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 110 kV. Słowa kluczowe[...]

Grubość ścianek w strunobetonowych żerdziach wirowanych DOI:10.15199/33.2017.06.05


  Strunobetonowe żerdzie wirowane E [2] wykorzystywane są do budowy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia oraz jako słupy oświetleniowe, trakcji tramwajowej i kolejowej. Wspólną cechą krajowych żerdzi wirowanych E są stosunkowo małe wymiary (średnica zewnętrzna w szczycie 130 ÷ 308mmi stała zbieżność 15mm na 1 m, długość L = 9 ÷ 15 m), pozwalające na ich masową produkcję w formach nierozbieralnych [2] (obecnie wykonuje się w kraju przeszło 100 tys. sztuk rocznie). Żerdzie typu E charakteryzują się wysokim stopniem zagęszczenia betonu i gładką powierzchnią zewnętrzną.Wirowanie półpłynnej mieszanki betonowej, wprowadzanej do wnętrza formy pompą pneumatyczną, powoduje powstawanie warstwowej struktury betonu na grubości ścianki przekroju pierścieniowego [1, 2]. Stosunkowo mała grubość ścianki w szczycie strunobetonowych żerdzi wirowanych utrudnia uzyskanie 50-letniego projektowanego okresu użytkowania [4] i spełnieniewarunkównośnościwstadiumpoczątkowym, tzn. podczas sprężenia iwypychania żerdzi z formy po osiągnięciu przez beton niezbędnej wytrzymałości technologicznej fcw (t). Trwałość żerdzi wirowanych Ochrona stali przed korozją w strunobetonowych żerdziach wirowanych zapewniona jest odpowiednią grubością otuliny. Beton zabezpieczający stal przed korozją charakteryzowany jest wartościami granicznymi [4 ÷ 7], opisującymim.in. ilość i jakość składników (np. minimalną zawartość cementu, wskaźnik wodno-cementowy w/c i klasyfikowane kruszywa) oraz minimalną wytrzymałość betonu na ściskanie i jego nasiąkliwość. Krajowe żerdzie elektroenergetyczne i[...]

Metodyka badań żerdzi elektroenergetycznych z betonu


  Konstrukcje wsporcze dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć wykonuje się obecnie z jednej lub dwóch strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E [2, 3] lub żelbetowych ŻN [4]. Badania słupów z tych żerdzi przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych lub poligonowych [1, 5 ÷ 8].Wpracy [5] podano kompleksowy przegląd i ocenę różnych sposobów badania słupów elektroenergetycznych z betonu oraz omówiono programy stosowanych obciążeń próbnych i kryteria oceny wyników badań. Do czasu ukazania się normy zharmonizowanej PN-EN 12843:2008 [10] podstawą sprawdzenia nośności i sprężystości słupów elektroenergetycznych była PN-B-03265:1987 [9]. Norma zharmonizowana [10] określa wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych i właściwości użytkowych żerdzi z betonu oraz podaje metodę ich badania i ocenę zgodności. Zgodnie z normą [10] wytrzymałość gotowych żerdzi może być deklarowana na podstawie obliczeń, obliczeń popartych badaniami lub wyłącznie badań. Norma [10] nie wymaga obowiązkowego wykonywania badań słupów elektroenergetycznych z betonu wprowadzanych po raz pierwszy na rynek (tak jak to było w normie [9]). Obowiązek przeprowadzenia badań wybranego typu słupa może wprowadzić jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji. Przepisy normy [10] stanowią, że producent powinien wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami normowymi, przeprowadzając tzw. badania typu wraz z odpowiednimi obliczeniami i prowadzić certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji. Dla słupów (żerdzi) elektroenergetycznych z betonu norma [10] wskazuje w tablicy ZA.2 system atestacji zgodności 2+, co oznacza, że producent deklaruje podstawowe właściwości wyrobu - nośność i stateczność. Atestację zgodności z uwagi na wymagania podstawowe wskazane w tablicy ZA.1 należy przeprowadzić na podstawie procedury oceny zgodności wskazanej w tablicy ZA.3, wynikającej ze stosowania odpowiednich rozdziałów normy [10] i [11]. Pr[...]

Badania nośności splotów typu Y1860-S7 w zakotwieniach szczękowych


  W dźwigarach strunobetonowych stosowane sąwkraju głównie sploty siedmiodrutowe średnicy 12,5 ÷ 15,5 mm wykonane z drutów gładkich Ø 4,0 ÷ 5,5mm[1, 2].W procesie wytwarzania elementów strunobetonowych zasadniczą rolę odgrywa niezawodność naciągu technologicznego kotwienia cięgien na kozłach oporowych (metoda długich torów) lub na czołach form (metoda formsamonośnych) [3]. Przykładempowszechnie stosowanego zakotwienia technologicznego strun jest zacisk szczękowyGifforda, składający się z tulei o stożkowej powierzchniwewnętrznej i stożkowych dwu- lub trójdzielnych szczęk [1, 3]. Szczególnie ważną cechą zakotwień jest precyzja wykonania gwintu w stożku kotwiącym, zapewniająca płynne i równomierne zazębienie się gwintu stożka na cięgnie i ograniczająca dominimum wpływ karbu na nośność cięgna w zakotwieniu. Zgodnie z Eurokodem 2 [4], układ konstrukcyjny cięgno sprężające - zakotwienie technologiczne powinien mieć wytrzymałość, wydłużalność i charakterystyki zmęczeniowe odpowiednie do wymagań projektu, a ponadto: ● geometria i właściwości materiałów zakotwień powinny być zgodne z Europejskimi Aprobatami Technicznymi, a ich przedwczesne zniszczenie jest wykluczone; ● zniszczenie cięgna nie może być spowodowane przez połączenie cięgna z zakotwieniem; ● wydłużenie zestawu cięgno - zakotwienie przy zerwaniu musi być nie mniejsze niż 2%. Ostatni warunek jest dyskusyjny ze względu na problemjednoznacznego określenia długości zestawu cięgno - zakotwienie. Raczej powinno się wymagać minimalnej wytrzymałości cięgna na zerwanie w zakotwieniu (np. minimum 0,95 Fpk). Zerwanie cięgien sprężających na torze naciągowym Bezpośredniąprzyczyną zainteresowania się tematembyło zerwanie sięwszystkich18splotówY1860-S7-Ø15,2mmnatorzenaciągowym długości 100 m przy produkcji trzech strunobetonowych dźwigarów dachowych rozpiętości 27 m każdy [5]. Dźwigary wykonywano w różnym czasie z wykorzystaniem jednej formy (w zasadzie [...]

Strunobetonowe słupki sadownicze


  W artykule przedstawiono konstrukcje i dane techniczne strunobetonowych słupków sadowniczych przeznaczonych do podtrzymywania koron drzewek i siatek przeciwgradowych w sadach. Opisano technologię produkcji słupków na torze naciągowym o długości 64 m. Podano optymalne rozstawy słupków w sadach bez siatek i z siatkami przeciwgradowymi. Słowa kluczowe: strunobeton, słupki sadownicze, prefabrykacja.Wsadach z karłowatymi drzewkami (np. jabłoni i gruszy) gałęzie z owocami muszą być podtrzymywane drutami rozpiętymi na słupkach drewnianych lub z betonu o wysokości 3,0 m n.p.t. w rozstawie co 6 ÷ 8 m [1 ÷ 3]. W celu ograniczenia uszkodzeń owoców przez grad coraz częściej w sadach montuje się na takich słupkach, ale o wysokości 4,0 m n.p.t., siatki przeciwgradowe w systemie tradycyjnym (fotografia 1), płaskim (fotografia 2) lub krzyżowym [4, 10, 11]. Wsystemie tradycyjnymsiatki przeciwgradowe wiszą na drutach ∅4 mm rozpiętych na słupkach ustawionych w rozstawie 3 ÷ 4 m wzdłuż rzędów drzewek (fotografia 1), a ok. 1 m poniżej drutu szczytowego rozciągnięte są druty poprzeczne, napinające wstępnie siatki do dołu. Tworzy się w ten sposób wielonawowy "dach" o nachyleniu połaci ok. 65°, który pozwala swobodnie spadać kulkom gradu na ziemię przez otwory wysypowe w miejscu łączenia siatek. W systemie płaskim siatki rozciągnięte są poziomo na słupkach i ortogonalnie krzyżujących się drutach -5 mm (fotografia 2). Na słupkach umieszczane są kaptury z tworzywa sztucznego z [...]

Forma do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych


  Wartykule przedstawiono krajowe doświadczenia zdobyte podczas produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych na torze naciągowymbędącymrównocześnie formą samonośną. Stalowa forma samonośna o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m pozwala na produkcję ponad 500 słupków strunobetonowych dziennie. Słowa kluczowe: strunobetonowe słupki sadownicze, forma samonośna.Wuprawach karłowatych jabłoni i gruszy niezbędne jest podtrzymanie rosnących w szpalerach drzewek przed niszczącym działaniem wiatru. Konstrukcję podtrzymującą drzewka można wykorzystać do zawieszenia specjalnych siatek chroniących owoce przed gradem, intensywną iluminacją słoneczną i żerującymptactwem. Konstrukcję nośną systemu ochronnego tworzą rzędy słupków drewnianych, betonowych lub stalowych o wysokości 4 m nad poziomem terenu [1 ÷ 3], ustawionych w rozstawie 6 ÷ 8 m. Obecnie coraz częściej stosowane są w sadach słupki strunobetonowe, charakteryzujące się dużą odpornością na warunki atmosferyczne oraz większą nośnością i mniejszą masą w porównaniu ze słupkami żelbetowymi przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów wyrobu [4]. Konstrukcja nośna toru naciągowego W Polsce od kilku lat do budowy konstrukcji podtrzymujących drzewka i siatki przeciwgradowe stosowane są słupki strunobetonowe im[...]

Fundamenty strunobetonowych wież i słupów wysokich napięć


  Wartykule przedstawiono stosowane w kraju fundamenty strunobetonowych wież i słupów linii elektroenergetycznych wysokich napięć (WN). Ponadto omówiono połączenie słupów przelotowych i mocnych z fundamentem przez zabetonowanie nasady słupa w fundamencie i przez przykręcenie za pomocą śrub. Słowa kluczowe: prefabrykacja, fundamenty żelbetowe, słupy elektroenergetyczne.Fundamenty wież i słupów wysokich napięć muszą bezpiecznie przekazać obciążenia z konstrukcji na grunt, zapewnić stateczność konstrukcji i zabezpieczyć konstrukcję przed nadmiernymi odkształceniami wynikającymi z przemieszczeń gruntu. O wyborze rodzaju fundamentu decydują z jednej strony warunki gruntowe (uwarstwienie, nośność i odkształcalność podłoża, poziom wód gruntowych itp.), a z drugiej dane związane z konstrukcją naziemną (typ i gabaryty konstrukcji oraz wielkość i charakter przenoszonych obciążeń). Fundamenty kielichowe Najczęściej stosowane rodzaje kielichowych fundamentów masywnych (słupowych i blokowych) do utwierdzania w gruncie wież telekomunikacyjnych i słupów wysokich napięć pokazano na rysunku 1. Zgodnie z normą [1] fundamenty słupowe powinnymieć powierzchnię podstawy A ≤ 0,25 m2 i szerokość względną β = b/D ≤ 0,5 (rysunek 1a). Fundamenty, które nie spełniają tych zależności, traktowane są jako blokowe (rysunek 1a, b, c). Fundamenty słupowe lekkie wykonywane w otworach wierconych w gruncie stosowane są głównie do posadawiania słupów elektroenergetycznych nn i SN oraz słupów oświetleniowych. Najprostszą odm[...]

Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SN i nn


  W artykule przedstawiono konstrukcje żelbetowych płyt i belek służących do wykonywania prefabrykowanych fundamentów strunobetonowych żerdzi wirowanych. Podano przykłady zastosowania tego typu elementów w fundamentach słupów przelotowych i mocnych. Słowa kluczowe: prefabrykacja, fundamenty żelbetowe, słupy elektroenergetyczne.WPolsce w napowietrznych liniach elektroenergetycznych średnich i niskich napięć od kilkudziesięciu lat stosowane są strunobetonowe słupy (żerdzie) wirowane typu E [1], najczęściej utwierdzane bezpośrednio w gruncie za pomocą fundamentów słupowych. Do utwierdzania żerdzi żelbetowych ŻN i strunobetonowych BSW od ponad 40 lat stosuje się belki zwykłe B-60, B-80 i B-100; kątowe B-90 i B-150 oraz płyty U-85 i U-130 [2]. Wprowadzenie na polski rynek strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E o nośności Pk = 10 ÷ 25 kN i długości 10,5 ÷ 15,0 m [1] wymusiło potrzebę zaprojektowania odpowiednio mocnych ustojów.Warunki te spełniają fundamenty blokowe lub słupowe z poprzecznymi płytami żelbetowymi typu PS lub P [3] o większych wymiarach i masie niż w ustojach dla żerdzi ŻN i BSWomałych siłach wierzchołkowych Pk = 2,5 ÷ 4,3 kN. Konstrukcje [...]

 Strona 1  Następna strona »