Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BORKOWSKI"

Symulacja procesów cieplnych w stykach elektrycznych z kompozytu Ag-W50

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono modele termiczne struktury kompozytowego materiału stykowego Ag-W50. Symulacje obliczeń cieplnych styków narażonych na łuk elektryczny zostały wykonane w pakiecie ANSYS. Autor określił teoretyczne granice ubytku masy styków. Na ich podstawie została określona przydatność poszczególnych modeli do obliczeń naukowych. Stwierdzono, że najbardziej odpowiednim modelem jest model typu D, którego struktura jest utworzona z ośmiościanów foremnych. Abstract. The paper presents thermal models of contacts structure for Ag-W50 composite materials. The author has used ANSYS package to perform simulation thermal computations for contacts exposed to an electric arc and has defined theoretical limits of contact mass loss. On their basis, the usefulness of each model for scientific computations has been discussed. It has been established that the most suitable model is a model of D type, whose structure is created of regular octahedrons. (Computer simulation of thermal processes in contacts of AG-W50 composite material) Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, łuk elektryczny, erozja styków. Keywords: computer simulation, arc, contacts erosion. Wstęp Wyłączniki niskiego napięcia stosowane w obwodach prądu przemiennego podlegają coraz większym obciążeniom ze względu na wzrost mocy zwarciowej obwodów. W takich warunkach największe narażenia występują w układach stykowo-gaszeniowych. Stąd konieczność stosowania na styki elektryczne materiałów kompozytowych charakteryzujących się specjalnymi właściwościami i wysoką jakością wykonania. Materiały te powinny wyróżniać się wysoką odpornością na erozję łukową i sczepianie podczas łączenia prądów zwarciowych. Powinny one również gwarantować niską i stabilną rezystancję styku podczas pracy. Kompozyty srebro-wolfram są najczęściej stosowanym materiałem na styki w wyłącznikach kompaktowych. Ilość roztopionego i odparowanego materiału styków, jak również wybuchowy wyrzut ciekłego metalu oraz strumie[...]

Ogranicznik przepięć przeznaczony do współpracy z trakcyjnymi próżniowymi wyłącznikami prądu stałego działającymi na zasadzie wyłączania przeciwprądem

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję i konstrukcję modelu matematycznego zespołowego ogranicznika przepięć przeznaczonego do pracy w trudnych warunkach układowych w systemach zasilania trakcji kolejowej 3kV wyposażonych w ultraszybkie wyłączniki prądu stałego działające na zasadzie wyłączania przeciwprądem. Abstract. In order to reduce the energy emitted in varistors in extreme conditions and thus to prolong varistor live, additional supporting circuit can be used. Research is being conducted on chosen configurations of such system. (Surge arrester dedicated to high-speed vacuum circuit breakers operating on countercurrent principle for the 3 kV DC electric traction supply systems.) Słowa kluczowe: warystor, trakcja elektryczna, przeciwprąd, ogranicznik przepięć. Keywords: varistor, electric traction, countercurrent, surge arrester. Wstęp Do ochrony przeciwprzepięciowej w trakcji kolejowej zasilanej napięciem stałym 3kV stosuje są beziskiernikowe ograniczniki przepięć wykonane z warystorów ZnO. Od kilku lat wprowadzane są do eksploatacji ultraszybkie wyłączniki prądu stałego działające na zasadzie wyłączania przeciwprądem. Są one również wyposażone w tlenkowocynkowe ograniczniki przepięć działające w ostatniej fazie wyłączania obwodu [1-3]. Wówczas wydziela się w nich duża energia zarówno przy wyłączaniu prądów zwarciowych jak również przeciążeniowych [4]. Trwałość tych ograniczników silnie zależy od wartości pochłanianej energii i wzrasta wraz z jej zmniejszaniem się. Dostępne rynkowo ograniczniki nie osiągają wymaganej trwałości i ulegają awariom w przypadku kilkakrotnego wystąpienia wyłączeń obwodu, w którym generowane są przepięcia łączeniowe o dużych energiach, dochodzących do kilkudziesięciu, a w skrajnych przypadkach nawet set kilodżuli [5-6]. Bezawaryjne działanie ultraszybkich próżniowych wyłączników prądu stałego oraz skuteczna i bezpieczna ochrona przeciwprzepięciowa obwodów trakcyjnych wymaga stosowania specjalnych og[...]

Model symulacyjny układu zasilania oświetlenia pojazdu szynowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję i symulacje modelu matematycznego układu zasilania oświetlenia pojazdu szynowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Otrzymane wyniki symulacji pokazały dużą zmienność produkcji energii w ciągu roku. Zaproponowany model wykazał, że integracja OŹE z pojazdem szynowym jest możliwa. Abstract. The paper presents the concept and mathematical model simulations of light rail vehicle power using photovoltaic panels. The results of simulation showed a high variability of energy production by photovoltaic panels during the year. The proposed model has shown that integration rail car with RES is possible. (The concept and mathematical model simulations of light rail vehicle power using photovoltaic panels) Słowa kluczowe: pojazd szynowy, pojazd szynowy, odnawialne źródła energii, układ zasilania oświetlenia. Keywords: rail car, electric traction, renewable energy sources, power supply of lighting system. Wstęp Od kilkunastu lat obserwowany jest dynamiczny rozwój i wzrost popularności różnych typów odnawialnych źródeł energii. Do najlepiej opanowanych pod względem sprawności przetwarzania na energię użyteczną i stosowanych na szeroką skalę można zaliczyć technologie wykorzystujące energie spadku wód (elektrownie wodne), wiatru (turbiny wiatrowe) oraz promieniowania słonecznego (panele fotowoltaiczne i kolektory). Użycie wyżej wymienionych źródeł do zasilania w energię elektryczną lub cieplną budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej lub jako samodzielne elektrownie pracujące na sieć energetyczną nie stanowi obecnie większego wyzwania, niezależnie od wielkości zainstalowanej mocy - producenci oferują szeroki asortyment podzespołów niezbędnych do zbudowania kompletnej instalacji. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w dziedzinie transportu - zarówno pojazdy jak i infrastruktura zasilane są energią pochodzącą z sieci energetycznej i paliw kopalnych (lokomotywy spalinowe), czyli dostarczaną z z[...]

Electric Energy Management System in a Building with Energy Storage

Czytaj za darmo! »

The following article presents the idea for electric energy management system with energy storage realized using basic programmable controllers of building automation. System under development will save electric energy while taking into consideration user criteria for comfort and safety. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zasobnikowego systemu zarządzania energią elektryczną w budynku realizowanego za pomocą podstawowych sterowników programowalnych automatyki budynkowej. Opracowywany system pozwoli na oszczędność energii elektrycznej przy uwzględnieniu kryteriów komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. (Zasobnikowy system zarządzania energią elektryczną w budynku). Keywords: energy management system, energy storage, energy efficiency. Słowa kluczowe: system zarządzania energią, zasobnik energii, efektywność energetyczna. Introduction Civilization advancement entails economic development. It has been the fastest in the history for last 100 years. Consequence of this is drastic increase in energy demands, which is processed in over 80% from nonrenewable sources (oil, gas, coal, uranium) [1]. In summary of total energy usage, buildings use, depending on country, from 20 to 40% of energy, placing them most often as third, after industry and transportation [2]. It is estimated, that improving buildings’ energy efficiency can bring decrease in energy usage in European Union in existing buildings by 20%, which means 60 billion Euro of savings p.a. [3]. The following article discusses energy resources management systems in buildings, with particular emphasis on electric energy. Issues of existing building management system solutions have been raised. New idea for electric energy management system with energy storage has been presented. Building Management Systems Developed energy-efficient and passive construction is possible only by using modern building management systems (HMS/BMS). Home/building management system[...]

Zasilanie energooszczędnych źródeł światła poprzez systemy zasobnikowe

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie, istnieje zatem potrzeba rozwiązań energooszczędnych zarówno w przemyśle, transporcie jaki i w budownictwie. Ze względu na ogromną liczbę odbiorów energetycznych w postaci różnego rodzaju oświetlenia oczywistym jest, że najszybciej będzie można poprawić efektywność energetyczną poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła. Z drugiej strony żeby energooszczędne źródła światła działały efektywniej potrzebne są zasobniki energii, szczególnie dla źródeł światła o małej i średniej mocy wykorzystywanych w układach autonomicznych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zasobnikowych systemów magazynowania energii elektrycznej do zasilania energooszczędnych źródeł światła. Omówiono rodzaje zasobników, ze szczególnym uwzględnieniem baterii i superkondensatorów. Zostały zaprezentowane również układy hybrydowe. Abstract. Electricity demand is increasing steadily, there is therefore a need for energy efficiency solutions in industry, transport, and building. It is possible to save energy through energy-efficient light sources. On the other hand, energy-efficient lamps to operate more efficiently need energy storage, particularly for low and medium power light sources used in stand-alone systems. This paper presents the possibilities of using of energy storage systems to power energy-efficient light sources. Authors discuss the types of energy storage, with particular emphasis on batteries and supercapacitors. Hybrid systems been also presented. (Power supply energy-efficient light sources through energy storage). Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, energooszczędne źródła światła, zasobnik energii, odnawialne źródła energii. Keywords: energy efficiency, energy-efficient light sources, energy storage, renewable energy sources. Wstęp W ciągu dwóch dekad (1984-2004) zużycie energii pierwotnej wzrosło o 49%, a emisja CO2 o 43%, co średnio na rok daje odpowiednio 2% i 1,8[...]

Electrical Energy Management System in Double Unpredictability Objects DOI:10.12915/pe.2014.09.48

Czytaj za darmo! »

This paper presents the concept of electrical energy management system in objects with double unpredictability. The system has been designed based on standard building management modules in LCN technology. A one year simulation conducted using MATLAB software indicates the possibility of a 12%-15% improvement in energy efficiency in objects and a decrease in the cost of purchasing energy from power grid by 14%- 15%. The proposed system has been implemented in HMS/BMS laboratory in the Department of Electrical Apparatus at Lodz University of Technology. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję systemu zarządzania energią elektryczną w obiektach o podwójnej nieprzewidywalności. Realizacja proponowanego systemu została wykonana na standardowych modułach systemu zarządzania budynkiem opartego na technologii LCN. Symulacja w pakiecie MATLAB rocznej pracy systemu wskazuje na możliwość poprawy efektywności energetycznej obiektu o 12-15% oraz na zmniejszenie kosztów zakupu energii z sieci w ciągu roku o 14-15%. Zaprezentowany system został wdrożony w laboratorium HMS/BMS w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. (System zarządzania energią elektryczną w obiektach o podwójnej nieprzewidywalności). Keywords: energy management system, energy storage, energy efficiency. Słowa kluczowe: system zarządzania energią, zasobnik energii, efektywność energetyczna. doi:10.12915/pe.2014.09.48 Introduction The paper presents the concept of electrical energy management system in objects with double unpredictability. According to the authors, communal buildings which, in addition, can be equipped with renewable energy source and energy storage can be classified as double unpredictability objects. Civilization advancement entails economic development. It has been the fastest in the history for the last 100 years. The consequence of this is a drastic increase in energy demand, which is processed in over 80% from non-renewable sources ([...]

Thermal Degradation of Contacts in Switching Devices Working in the Smart Buildings DOI:10.15199/48.2016.03.10

Czytaj za darmo! »

The article presents the problem of thermal degradation of contacts which may occur in the switching device working in smart buildings. During the activation of modern electronic and power-electronic devices (eg. LED sources), there are current surges of over 50 times greater than the maximum current in the steady state. This phenomenon can cause too rapid destruction of the surface layer of the contact, and consequently, the degradation of the contacts, which ultimately leads to damage to the switching device. Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie degradacji cieplnej styków, które może występować w łącznikach instalacyjnych pracujących w inteligentnych budynkach. Podczas załączania nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych (np. źródeł światła LED) występują udary prądowe ponad 50 razy większe od maksymalnej wartości natężenia prądu w stanie ustalonym. Zjawisko to może być przyczyną zbyt szybkiej destrukcji warstwy wierzchniej styku, a w konsekwencji degradacji styków, która w końcowym efekcie doprowadzi do uszkodzenia łącznika. (Degradacja Cieplna Styków w Łącznikach Pracujących w Inteligentnych Budynkach). Keywords: smart building, degradation of contacts, LED lamps. Słowa kluczowe: inteligentny budynek, degradacja styków, lampy LED. Introduction In the world of technology, the word "smart" is often used in relation to the early twenty-first century. Accordingly, smart cities where there will be smart homes powered by the smart grid are planned. Thus, it is natural to expect that there will be a lot of smart devices in the smart home. Even taking into account the slight exaggeration of this vision, it should be recognized that the development of intelligent systems on many levels becomes a fact. The authors wish to draw attention to the need for integration of modern intelligent systems with existing technical solutions. Rapid technological progress causes the development of electrical equipment[...]

Application of game theory in electrical engineering on the example of transformer tap control DOI:10.15199/48.2018.04.11

Czytaj za darmo! »

For many people, the first associations with game theory are gambling, strategies and nowadays computer games. However, the game theory can be classified as a mathematics branch. In the foreword to the Polish edition of the Straffin’s game theory textbook [1], she was named a mathematical theory of conflict. People have always considered potential strategies and solutions for the various games they played. The aim of these analyses was to find the moves in the game that were supposed to ensure victory. If a win of only one player means the failure of the remaining players, this is a zero-sum game. The mathematical description of zero-sum games was done by John von Neumann in the 1928 [3], and a book written together with economist H. Morgenstern [4] can be regarded as the beginning of modern, mathematical game theory. Von Neuman in [3] introduced a mini-max theorem, which has a wide range of applications, e. g. in computer games or in technical applications for solving some optimization problems. After publication of [4], there has been a rapid development of this field of knowledge, although its application in economic sciences was mainly considered. It is worth to mentioning, that 12 Nobel Prizes have already been awarded for research related to game theory. The best-known Nobel Prize winner, perhaps through the movie Beautiful mind is John F. Nash. By introducing the idea of Nash’s equilibrium, he made an important contribution to game theory. Besides fairly well described zero-sum games, many real-life phenomena can be represented with non-zero-sum games and cooperative games, where players can exchange information in order to achieve the highest possible outcomes for everyone [2]. To determine the strategies that are most beneficial for all players, Nash’s equilibrium is necessary[5]. The game theory is currently used in many scientific fields: mainly in economics sciences, also social sciences or to[...]

Magnetic field analysis of the Inductive Dynamic Drive DOI:10.15199/48.2018.04.12

Czytaj za darmo! »

In the last few years the number of high power devices supplied by DC - current has raised. Manufactures are demanded to guarantee a high durability and reliability of their products. Conventional circuit breakers with magnetic blowout are able to extinguish electrical arc in several dozens of milliseconds. The result is a rise of short - circuit current close to prospective value. The main advantage of semiconductors is elimination of occurrence of electrical arc thus the switching off time is shorter. However, semiconductors bring high losses in conducting state. The hybrid circuit breaker is composed of semiconductor and mechanical switch. This solution eliminates drawbacks of these devices. The mechanical switch is responsible for conducting current in normal state and semiconductor takes part in turning off process. One of proposed solutions of hybrid circuit breakers is a switch based on forced commutation of current from mechanical switch to the branch with semiconductor.This type of switch is shown in figure 1. Application of inductive-dynamic drive (IDD) as propulsion for contacts limits the switching off time to less than 2 ms. In comparison to conventional circuit breakers this solution results in a decrease of maximal value of the turning-off short-circuit current. This kind of drive in cooperation with a vacuum interrupter guarantees opening time around hundreds of microseconds and acceleration around tens of thousands m s2 of movable contact. Thus, combination of inductive dynamic drive and vacuum interrupter is called Vacuum Switching Unit (VSU) which has been shown in figure 2. It is necessary to distinguish the rest of components in VSU such as a lock which is responsible for holding contacts in open position, sets of springs, an isolator, a driving rod and a bumper which is essential to absorb energy [1-4]. In figure 3 the 3D model of IDD has been shown. The propulsion consists on multi turn, flat, fixed, [...]

Systemy zarządzania budynkiem (HMS/BMS) wpływające na energooszczędność budynku

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii zintegrowanych z zasobnikami energii w korelacji z nowoczesnymi systemami zarządzania budynkiem (HMS/BMS). Relatywnie niskie nakłady inwestycyjne pozwalają na oszczędność energii do 40%. Zaprezentowano przykład modernizacji instalacji oświetlenia w jednym z biurowców w Warszawie oraz przeanalizowano korzyści z niej wynikające. Abstract. Home or Building Management Systems (HMS/BMS) are designed to integrate energy resources in the building. Well constructed building insulation, for example Styrofoam along with the integrated system of all resources in the building can lead to save energy up to 40%. This paper presents the analysis of benefits of Building Management Systems which was activated in a office building in Warsaw. (The effects of BMS on building energy efficiency). Słowa kluczowe: system zarządzania budynkiem, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, zasobniki energii. Keywords: building management system (HMS/BMS), energy efficiency, renewable energy sources, energy storage. Wstęp Zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz potrzeba oszczędności energii w jej użytkowaniu niesie za sobą konieczność zapewnienia końcowym odbiorcom oraz samym dystrybutorom odpowiednich parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa samego systemu energetycznego. Wagę problemu podkreśla wiele dokumentów formułowanych przez agendy rządowe, a zwłaszcza: - Polityka Energetyczna Polski do roku 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 4 września 2009r. - Energia i jej zasoby, ust. 8 Krajowego Programu Ramowego ustanowionego przez Ministra Nauki i Informatyzacji 21 września 2005 r. (Dz. Urz. MNiI Nr 10, poz. 47) zgodnego z postanowieniami Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do 2030 roku, - VI i VII Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie niekonwencjonalnych, a w[...]

 Strona 1  Następna strona »