Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Mora"

MODELOWANIE ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W OTOCZENIU STACJI RADOKOMUNIKACYJNYCH DOI:10.15199/59.2019.6.79


  1. WSTĘP Nieustanny rozwój systemów radiowych wynikający m.in. z rosnącego zapotrzebowania na przepustowość w sieciach mobilnych 4G jak czy przyszłych sieciach 5G, pociąga za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury poprzez zwiększenie liczby stacji i liczby emisji w sieci radiowej, zwłaszcza w środowisku miejskim. Następstwem rozbudowy sieci stacji jest wzrost wypadkowego natężenia pola elektrycznego generowanego przez nowopowstałe instalacje, które wnoszą dodatkowe pole do już istniejącego, zbliżając tym samym wypadkową wartość pola do wartości dopuszczalnych limitów, które wynikają z wartości w odniesieniu do obowiązujących norm ochrony środowiska w Polsce [1]. Obecnie w zakresie badań/pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku w Polsce prowadzone są dwa rodzaje pomiarów: pomiary kontrolne zgodnie z [1], które są wykonywane przez akredytowane laboratoria badawcze podczas pierwszego uruchomieniu danej instalacji lub modyfikacji jej parametrów pracy oraz pomiary monitoringowe prowadzone przez: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w punktach kontrolnych przy metodyce zgodnej z [2]. Prowadzenie pomiarów pociąga za sobą zarówno ograniczenia czasowe jak i kosztowe związane z ich wykonywaniem w konkretnych warunkach terenowych. Alternatywą dla pomiarów mogą być symulacje komputerowe, które pozwolą nie tylko na weryfikację wartości generowanego natężenia pola od stacji już istniejących/modernizowanych, ale również pozwalają na analizę natężenia pola jeszcze na etapie planowania sieci, przed uruchomieniem danej instalacji. Mogą również służyć, jako wstępny etap określenia miejsc, w których potencjalnie może wystąpić przekroczenie dopuszczalnej wartości natężenie pola do celów późniejszej weryfikacji pomiarowej oraz określenia dostępnego potencjału rozbudowy sieci w danym obszarze systemów. 2. MODEL SYMULACYJNY Prezentowany model symulacji roz[...]

OGRANICZENIA PLANOWANIA ROZLEGŁYCH SIECI JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DVB-T2 DOI:10.15199/59.2018.6.40


  1. WSTĘP W Polsce aktualnie emisja w naziemnej telewizji cyfrowej realizowana jest w systemie DVB-T [1] w wariancie kodowania wizji H.264/MPEG-4/AVC [2]. W związku z Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej [3, 4] w najbliższych latach nastąpi zmiana przeznaczenia pasma 700 MHz (694-790 MHz) w krajach Unii i odbędzie się przekazanie tego zakresu częstotliwości (tzw. "drugą dywidendę cyfrową") w całości na potrzeby innych systemów, głównie systemów telefonii komórkowej 4G/5G w celu rozbudowy zasięgu (w związku z fizycznymi właściwościami tego pasma - tzw. "pasmo "pokryciowe") oraz częściowo także wzrostu przepływności dostępnej w sieciach operatorów komórkowych. Oznacza to wymóg przeplanowania istniejących sieci DVB-T/T2 wynikający ze zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz. W wielu krajach europejskich analizuje i rozważa się możliwość zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz połączonego równocześnie ze zmianą techniki nadawczej (z DVBT/ MPEG-2/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC [5, 6]), modyfikację infrastruktury oraz zakładanej wymianie odbiorników przez społeczeństwo. Niektóre z nich (np. Niemcy) podjęły już taką decyzję i obecnie są w fazie migracji od emisji w DVB-T/MPEG-2 do DVB-T2/HEVC. Decyzje te wynikają z jednej strony z większej efektywności wykorzystania cennego widma radiowego możliwe do uzyskania w systemie DVB-T2 w stosunku do DVB-T (w sytuacji uszczuplania dostępnych dla telewizji naziemnej zasobów widma UHF), a z drugiej z możliwości uatrakcyjnienia i rozszerzenia oferty telewizji naziemnej. Można np. uruchomić dodatkowe programy telewizyjne, programy wysokiej rozdzielczości (HD) czy nawet w niektórych przypadkach programy ultra wysokiej rozdzielczości (UHD 4k) wymagające zastosowania najnowszych technik kompresji stosowanych obecnie w telewizji (tj. HEVC/H.265 [6]) oraz dużej pojemności multipleksu DVB-T2. Korzystne wartości parametrów symboli OFDM w przypadku DVB-T2 (znacznie większe wartości odstępów ochronnych - "guard[...]

 Strona 1