Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW MIKUŁA"

Multicomponent and gradient PVD coatings deposited on the sintered tool materials

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of examination of structure and properties of the multicomponent (Ti,Al)N and gradient Ti(C,N) wear resistant coatings, deposited with the PVD process onto the substrate from the cemented carbides, cermets and Al2O3+TiC type oxide tool ceramics. The methodology includes scanning electron microscope (SEM), confocal microscopy, X-ray qualitative microanalysis and surf[...]

Struktura i własności powłok PVD naniesionych na sialonową ceramikę narzędziową

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań cienkich powłok (Ti,Al)N oraz Ti(C,N) wytwarzanych metodą katodowego odparowania łukowego (CAE-PVD) na płytkach wieloostrzowych ze sialonowej ceramiki narzędziowej. Obserwacje topografii powierzchni i przełomów badanych powłok wykonano w skaningowym mikroskopie elektronowym. Analizy składu chemicznego powłok dokonano metodą spektroskopii rozproszonego promie[...]

Komputerowa symulacja wpływu międzywarstwy Ti na właściwości powłok DOI:10.15199/28.2015.2.9


  W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej z zastosowaniem metody elementów skończonych dotyczącej wyznaczania naprężeń w wielowarstwowych powłokach Ti/Ti(C, N)/CrN, Ti/Ti(C, N)/(Ti, Al)N, Ti/(Ti, Si)N/(Ti, Si)N i Ti/DLC powłoki/DLC, uzyskanych procesie PVD i CVD na stopach magnezu z uwzględnieniem warunków ich nanoszenia. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących w tych materiałach podczas procesu PVD i CVD. Do celów symulacji komputerowej naprężeń własnych w powłokach z wykorzystaniem MES opracowano model uwzględniający charakterystykę strukturalną i geometryczną badanych materiałów z uwzględnieniem zmian strukturalnych w skali nanometrycznej, a wyniki symulacji przeprowadzonych na opracowanym modelu poddano weryfikacji doświadczalnej. Symulację komputerową naprężeń przeprowadzono w środowisku ANSYS, stosując zmienną wielkość elementów skończonych, a wartości naprężeń eksperymentalnych wyznaczono na podstawie rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej przeprowadzonej w układzie Bragg-Brentano. Słowa kluczowe: stop magnezu, naprężenia, symulacja komputerowa, metoda elementów skończonych, PVD, CVD.1. WPROWADZENIE Jednym z kluczowych problemów badawczych dotyczących materiałów jest opis mechanizmów tworzenia naprężeń własnych. Mają one istotny wpływ na wiele właściwości wytrzymałościowych i użytkowych, w szczególności w odniesieniu do materiałów z naniesionymi warstwami, w tym PVD i CVD. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących podczas procesu PVD i CVD. Z kolei stan naprężeń wpływa w znaczący sposób m.in. na przyczepność powłoki do podłoża, mikrotwardość powłoki, a także szereg właściwości użytkowych [1÷3]. W celu poprawy w[...]

Structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD process onto tool steel substrates

Czytaj za darmo! »

This paper presents the research results on the structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD process onto the tool steel substrates. The tests were carried out on TiAlSiN, CrAlSiN and AlTiCrN coatings. It was found that the structure of the PVD coatings consisted of fine crystallites, while their average size fitted within the range of 15÷30 nm, depending on [...]

 Strona 1