Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Legutko-Kobus"

Nowe trendy w monitoringu jakości powietrza DOI:10.15199/62.2016.3.52


  Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi państwa członkowskie UE prowadzą monitoring jakości powietrza atmosferycznego, głównie w celu wykazania dotrzymywania standardów określonych dla stężeń zanieczyszczeń. Znaczącym uzupełnieniem tego źródła informacji może być tzw. monitoring społeczny (MS), z użyciem np. przenośnych urządzeń pomiarowych. Przedstawiono przegląd inicjatyw podejmowanych na świecie, dotyczących MS jakości powietrza, wykorzystywane metody, a także cele i potencjalne korzyści z niego płynące. Poruszono również zagadnienia partycypacji społecznej w ochronie środowiska, czemu z powodzeniem mógłby służyć omawiany typ monitoringu powietrza. System oceny jakości powietrza, funkcjonujący zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest w Polsce podstawowym źródłem informacji o występujących w powietrzu atmosferycznym stężeniach różnych zanieczyszczeń. Funkcjonuje on w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), realizowanego na poziomie wojewódzkim przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) i nadzorowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Celem PMŚ jest informowanie organów administracji publicznej i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu norm jakości środowiska oraz o obszarach występowania przekroczeń ustanowionych norm1). PMŚ dostarcza również informacji o występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym o powiązaniach przyczynowo- -skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. Obejmuje on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, w tym jakości powietrza atmosferycznego, a także gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania uzyskanych informacji. Pomiary stanowią główną podstawę prowadzenia ocen jakości powietrza. Są one realizowane w sposób ciągły lub okresowy w stałych punktach lub w zmiennych lokalizacjach, przede wszystkim za pomocą urządze[...]

 Strona 1