Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR POPIEL"

Wykorzystanie spektrofotometru światłowodowego do pomiaru widm emisyjnych płomienia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem kalibracji spektrofotometru światłowodowego, służącego do rejestracji i późniejszej analizy widm emisyjnych płomienia w kotle energetycznym. Wykorzystując źródło światła białego oraz analizatory widma, wyznaczono charakterystyki współczynników korekcji k(), które wraz z opracowanym oprogramowaniem, umożliwiły otrzymanie poprawnych danych i przedstawienie zmian rozkładu spektralnego płomienia w czasie. Abstract. The paper presents problem of fiber-optic spectrophotometer calibration for recording and analysis flame emission spectra in power boilers. Using a white light source and spectrum analyzers the correction coefficients k() characteristics were determined. The appropriate software allowed to correct the obtained data and analyze flame spectral distribution changes in time domain. (Measurement of flame emission spectra using a fiber-optic spectrophotometer). Słowa kluczowe: widma emisyjne, spektrofotometr światłowodowy, kalibracja. Keywords: emission spectra, fiber-optic spectrophotometer, calibration. Wstęp Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska, przy powszechności stosowania węgla kamiennego jako źródła energii w krajowych elektrowniach, powodują konieczność poszukiwania skutecznych metod optymalizacji procesu spalania. Wymusza to stosowanie technik diagnostycznych, wśród których metody wykorzystujące informację zawartą w promieniowaniu emitowanym przez płomień wydają się obiecujące. Widmo promieniowania emitowanego podczas spalania paliwa zawiera szybką do pozyskania informację o tym procesie. Uwzględniając ponadto możliwość pracy online oraz nieinwazyjność metody, otrzymywane dane mogą zostać wykorzystane do[...]

Optyczna metoda oznaczania węgla całkowitego w popiele lotnym przy współspalaniu biomasy z pyłem węglowym

Czytaj za darmo! »

Krajowa energetyka zawodowa wytwarza corocznie tysiące ton popiołów i żużli. Uboczne produkty spalania są coraz chętniej wykorzystywane, szczególnie w przemyśle budowlanym. Ograniczeniem w ich stosowaniu, oprócz określonego składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych, są straty prażenia. Ich wielkość, sposób wyznaczania został określony w normach z serii PN‑EN 196 (metody badania cementu) i PN‑EN 450 (popiół lotny do betonu). Współspalanie biomasy z pyłem węglowym często wiąże się ze wzrostem niedopału [1]. Ogólnie stosowane metody laboratoryjne oznaczania zawartości części palnych wymagają udziału obsługi i wydłużają dodatkowo czas pomiaru. Dotychczas opracowane metody pomiaru on-line [2-4] wykazują wrażliwość na zmianę spalanego paliwa, co w przypadku współspalania różnego rodzaju biomasy [5] staje się coraz większym problemem. Wśród tych metod są także metody optoelektroniczne, które wykorzystują promieniowanie rozproszone przez badaną próbkę. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu zawartości węgla całkowitego w popiele lotnym, na moc promieniowania rozproszonego oraz na rozkład widma w zakresie 400…1700 nm. Przygotowanie materiału do badań Popiół lotny pobrany został ze strefy 1 elektrofiltru (rys. 1) w jednej z krajowych elektrowni zawodowych współspalających biomasę z węglem kamiennym. Próbki pobierane były z różnych bloków w ciągu kilku dni o różnych godzinach, co ma znaczący wpływ na wyniki pomiarów. Z uwagi na fakt istnienia zbiornika buforowego biomasy w ciągu nawęglania, nie ma możliwości określenia dokładnego składu spalanego paliwa w danym momencie (różne rodzaje biomasy zostają zmieszane w tym zbiorniku). Do ba[...]

Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner

Czytaj za darmo! »

In order to meet very stringent emission standards the modern combustion technologies require advanced diagnostic methods such as optical methods. They provide large amounts of information, but their interpretation requires the use of complex data processing techniques. The article describes a method developed by the authors and the results of the research made using 1:10 scale model. (Metody optyczne i sztuczna inteligencja w diagnostyce przemysłowego palnika pyłowego) Streszczenie. Współczesne technologie spalania, aby spełnić bardzo ostre normy emisji zanieczyszczeń wymagają zaawansowanych metod diagnostyki np. z użyciem metod optycznych. Dostarczają one dużej ilości informacji lecz ich interpretacja wymaga zastosowania złożonych technik obróbki danych. W artykule opisana jest metoda opracowywana przez autorów i wyniki badań na modelu w skali 1:10. Keywords: diagnostics, combustion, fuzzy modelling, NOx emission. Słowa kluczowe: diagnostyka, spalanie, modelowanie rozmyte, emisja NOx. Introduction The premise for the exploration of new methods of diagnostics of the combustion process are the difficulties encountered during the implementation of low emission combustion technology. The combustion process is then run very close to the limit of flammability, which can cause a sharp increase in CO emission, unstable combustion and finally the flame blowout. Measurement of the majority of combustion parameters such as CO, NOx, and oxygen in the exhaust gas can be easily made by using gas analyzers, but the measurement results obtained in this way are significantly delayed and averaged over all the burners in the boiler. The analysis of the problem let us conclude that there is a lack of method that allows measurement of output parameters of an individual burner like for example NOx or CO emission level. It is therefore necessary to use indirect methods, which could primarily include acoustic, and optical methods [1, 2]. These methods[...]

Pomiar zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania z wykorzystaniem metody promieniowania rozproszonego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określenie wpływu zawartości części palnych w popiele lotnym i żużlu na charakterystyki spektralne promieniowania rozproszonego przez te substancje. Pomiary przeprowadzono w zakresie 350‒1750 nm. Wskazano również możliwość wykorzystania źródeł promieniowania optycznego z zakresu II i III okna transmisyjnego w celu zbudowania czujnika zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania, pracującego w sposób ciągły. Abstract. The article presents results of several experimental tests aimed to determine the influence of unburned coal content in fly-ash and slag on spectral characteristics of scattered radiation from examined samples. The measurements were performed within 350‒1750 nm spectral range. Possible application of telecommunication light sources (1310, 1550 nm) was also discussed in order to make continuous measurement of unburned coal content in both ash and slag. (Measurement of combustible particles content in fly-ash and slag using scattered radiation method). Słowa kluczowe: współspalanie, biomasa, części palne. Keywords: co-combustion, biomass, combustible particles. Wstęp Zwiększanie efektywności spalania paliw kopalnych w trakcie produkcji energii elektrycznej oraz konieczność ograniczania emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego wymusza ciągły rozwój niskoemisyjnych technik spalania [1]. Skutkuje to opracowaniem, a zarazem szybkim wdrażaniem, nowych układów, pracujących w sposób ciągły, monitorujących m.in. skład spalin, zawartość części palnych w popiele lotnym [1]. Na szczególną uwagę zasługują układy wykorzystujące informacje zawarte w płomieniu [2]. Zastosowanie ich w celach diagnostycznych jest podyktowane faktem uzyskania informacji w możliwie najszybszy sposób, która po odpowiednim przetworzeniu może być wykorzystana do sterowania pracą kotła energetycznego [3]. Cyfrowa analiza obrazu płomienia [...]

Monitorowanie procesu spalania w kotle rusztowym z wykorzystaniem endoskopu i kamery termowizyjnej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na kotle rusztowym EKM 50 z wykorzystaniem endoskopu wysokotemperaturowego oraz kamery termowizyjnej. Zarejestrowane obrazy, jak i wysokie wartości części palnych w żużlu potwierdziły problem złej dystrybucji powietrza pierwotnego spowodowanej m.in. spalaniem różnych gatunków węgli, jak i przepaleniem elementów uszczelniających, co negatywnie wpływa na sprawność procesu. Abstract. This article presents results of experimental tests performed on the stoker fired boiler EKM 50 using high temperature endoscope and thermal imaging camera. The recorded images, as well as high combustible contents in the slag have confirmed improper distribution of primary air caused by burn-sealing elements, which negatively affects the efficiency of the combustion process. (Combustion process monitoring in a stoker fired boiler using endoscope and thermo-visual camera). Słowa kluczowe: spalanie, płomień, endoskop, kamera termowizyjna. Keywords: combustion, flame, endoscope, thermo-visual camera. Wstęp Spalanie paliw kopalnych związane jest z wieloma problemami technicznymi. W krajowej energetyce zawodowej funkcjonuje wiele małych elektrociepłowni, które najczęściej wyposażone są w niewielkiej mocy kotły rusztowe. Sprawność tych urządzeń zależy od stopnia zmodernizowania i eksploatacji, umiejętności obsługi, lecz również od spalanego paliwa. Stwierdzono, że istnieje ścisły związek pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi węgli a ich efektywnym spalaniem w danym typie kotła [1]. Spalanie różnego rodzaju paliw, w szczególności współspalanie biomasy z węglem, często wiąże się ze zwiększeniem niedopału [2-4], jak również z obniżeniem sprawności kotła energetycznego [5, 6]. Obecnie, w celu diagnozowania stanu procesu spalania, coraz częściej wykorzystywane są techniki wykorzystujące informacje zawarte w płomieniu [7, 8]. Dostarcza on bowiem bardzo szybkiej informacji, która po odpowi[...]

Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia problem oceny procesu spalania mieszaniny pyłu węglowego i biomasy ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego stabilność. W trakcie przeprowadzonego eksperymentu zmieniano istotne parametry wejściowe stanowiska jak przepływy powietrza wtórnego oraz wydatek węgla. Zarejestrowane przez szybką kamerę sekwencje obrazów podzielono na jednakowe obszary uzyskując szeregi czasowe, które poddane zostały analizie częstotliwościowej w celu określenia ich przydatności w diagnostyce procesu spalania. (Detekcja niestabilnego spalania mieszaniny biomasy i węgla na podstawie analizy częstotliwościowej sekwencji obrazów). Abstract. Biomass co-combustion with coal is one of the cheapest ways of utilizing renewable fuel. However it results negative side-effects The article presents experimental set-up and frequency analysis that was done for the captured image series. Every image was partitioned into separately analyzed parts of equal size. The most sensitive flame area to possible combustion instabilities is pointed out on the basis of frequency analysis of times series obtained from each part of flame image series. Słowa kluczowe: Współspalanie biomasy, przetwarzanie obrazu, transformata Fouriera. Keywords: Biomass co-combustion, image processing, Fourier transform. Introduction Biomass co-combustion with coal is one of the means of utilizing renewable energy. Its main advantage is possibility of using existing combustion facilities after appropriate adaptations. Combustion of biomass-coal mixture can occur in unstable way, especially due to variable properties of biomass components and different weight density than that of the coal. Additionally, problems arise optimizing the operation of an individual burner for there are no methods of direct measurement of amount the coal dust supplied to the burner, as well as primary air. Usually, these parameters evaluated through indir[...]

 Strona 1