Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kukiełko"

Ograniczenie ilości wody zużywanej w przemyśle owocowo-warzywnym poprzez zagospodarowanie wody procesowej i odwarowej

Czytaj za darmo! »

CBW UNITEX od 21 lat zajmuje się usługami uzdatniania wody w przemyśle spożywczym, energetyce zawodowej i ciepłownictwie oraz w gminach i miastach dla ludności. Woda przeznaczona zarówno dla przemysłu spożywczego, jak i dla ludności, musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. (DzU Nr 61 poz. 417) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi oraz woda stykająca się z surowcem i produktem spożywczym. Rozporządzenie jest zharmonizowane z Dyrektywą Rady UE nr 98/83/EC. Technologie związane z przetwórstwem owoców w Polsce charakteryzują się dużym zużyciem wody, jest ono 2-3 razy większe niż w krajach zachodnich. Generalną cechą zachodnich technologii jest recykling wody oraz odzysk i wykorzystanie wody z procesów wyparnych, tzw. wody odwarowej. Jakość wody używanej w przemyśle spożywczym powinna być nie gorsza niż wody pitnej dla ludności. Przemysł ten korzysta głównie z wód podziemnych. Według danych za 2007 r., w 60% ujmowanej w Polsce wody podziemnej zawartość związków żelaza wynosiła 0,5-5 mg/dm3, a w ok. 94% ujęć wody zawartość manganu wynosiła 0,1-0,5 mg/dm3 - woda ta nie spełniała obowiązujących wymagań w ok. 24% dotyczących zawartości związków żelaza i w ok. 21% związków manganu. Obowiązujące obecnie przepisy prawne wymuszają na eksploatatorach ujęć wody stałą poprawę jej jakości, niemniej proces ten wymaga pewnego czasu na dostosowanie się do przepisów unijnych. Inwestorzy w przemyśle owocowo-warzywnym powinni się zastanowić nad pytaniem: skąd należy pozyskiwać brakującą wodę? Czy należy rozbudowywać ujęcia podstawowe, czy też inwestować w stacje odzysku wody? Często będzie to rozwój kompromisowy wymuszony przez ekonomię zakładu. Wysokie zużycie wody w procesach jednostkowych w zależności od produkcji Najlepsze Dostępne Techniki [...]

Możliwość wykorzystania wód odwarowych z procesów zatężania soków w przemyśle owocowym. cz.1


  CBW UNITEX prowadzi prace badawcze w zakresie możliwości wykorzystania wód odwarowych powstałych w procesach zatężania soków w przemyśle owocowowarzywnym w gospodarce wodnej zakładu. Badania finansowane są z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 pt. "Odzysk wód odpadowych z procesów wyparnych w przemyśle spożywczym" w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr POIG.01.04.00-22-005/09, POIG.04.01.00- 22-005/09. W wyniku prac badawczych powstaje technologia zagospodarowania wód odwarowych stanowiących w większości zakładów balast technologiczny i obciążenie oczyszczalni ścieków. Umożliwi ona przedsiębiorstwom sektora owocowo-warzywnego wykorzystanie wód odwarowych do procesów produkcyjnych, jak: zasilanie kotłów parowych, układów chłodzenia i do mycia urządzeń technologicznych. Powstające w procesach technologicznych wody zdegradowane, charakteryzujące się w wielu przypadkach niskim zasoleniem i średnim ładunkiem organicznym, jak wody z wyparek zatężających sok, potencjalnie nadają się do wtórnego wykorzystania, umożliwiając znaczne ograniczenie zużycia wody pitnej w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. W myśl wprowadzanych nowych wymagań w tzw. pakiecie higieny, zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 852 i 853/2004/EU, woda zdegradowana może po uzdatnieniu nadawać się do celów: przeciwpożarowych, produkcji pary, chłodniczych, technologicznych pod warunkiem, że będzie przesyłana odrębnie, wyraźnie oznakowaną instalacją rurową, która nie ma połączeń z instalacją wody pitnej. Wody odwarowe jako zdegradowane mogą być odzyskiwane i powtórnie wykorzystane w przetwarzaniu surowców owocowo-warzywnych pod warunkiem, że nie spowodują ryzyka zanieczyszczenia przetworów spożywczych. Odzysk wód odwarowych i ich skierowanie do obiegów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego staje się nakazem środowiskowym w sytuacji małych rezerw wody pitnej, przypadających na miesz[...]

Możliwość wykorzystania wód odwarowych z procesów zatężania soków w przemyśle owocowym. Cz. 2


  W nrze 7-8 PFiOW z 2011 r. zamieszczono pod powyższym tytułem cz. 1 artykułu, w której scharakteryzowano powstające w procesach wyparnego zagęszczania soków wody odwarowe podając ich skład fizykochemiczny oraz metodykę badań laboratoryjnych, opierając się na procesach membranowych RO, jonitowych i sorpcyjnych oraz opracowanym roztworze wzorcowym do badań. Przedstawiono także schemat instalacji do badań laboratoryjnych. Niniejszy artykuł jest kontynuacją cz. 1 publikacji, przedstawiono w nim wyniki z badań prac rozwojowych w skali półtechnicznej, a także instalację do uzdatniania wody odwarowej. Założenia badawcze W latach 2009-2011 CBW UNITEX prowadził prace badawcze z zakresu możliwości wykorzystania wód odwarowych, tj. powstałych w procesach zatężania soków skroplin w przemyśle owocowo-warzywnym. Badania finansowane były z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 pt. "Odzysk wód odpadowych z procesów wyparnych w przemyśle spożywczym" w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr POIG.01.04.00-22-005/09, POIG.04.01.00-22-005/09. W wyniku prac badawczych powstała technologia zagospodarowania wód odwarowych stanowiących dla większości zakładów balast technologiczny i obciążenie oczyszczalni ścieków. Umożliwia ona przedsiębiorstwom sektora owocowo-warzywnego wykorzystanie wód odwarowych do procesów produkcyjnych, w szczególności do zasilania kotłów parowych, układów chłodzenia i do mycia urządzeń technologicznych. W badaniach w skali półtechnicznej prowadzonych w ramach prac rozwojowych na instalacji modelowej SUWO (stacja uzdatniania wody odwarowej) o wydajności 500 l/h wykonano serię badań, które miały dać odpowiedź na pytania: Czy w skali półtechnicznej instalacja SUWO uzyska zz założone w projekcie wskaźniki celowe doczyszczenia roztworów wód odwarowych do odpowiedniej jakości, tj.: - osiągnięcie przewodnictwa < 50 μS/cm, - osiągnięcie chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT < 50 mg [...]

 Strona 1