Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Kostrzewa"

Use of geographically weighted regression to evaluate the spatial distribution of PM10 and NO2 concentrations in a selected region of Poland Zastosowanie metody regresji ważonej geograficznie z wykorzystaniem danych emisyjnych do oceny przestrzennych rozkładów stężeń pyłu PM10 i NO2 w powietrzu w wybranym rejonie Polski DOI:10.15199/62.2016.3.25


  Geog. weighted regression (GWR) method was used to evaluate the spatial distribution of air pollutant concns. at a regional level. The calcns. were carried out for NO2 and particulate matter 10 μm. The data sets were fully available from the voivodeship administration in Lodz. The GWR method calcd. concns. were higher than those calcd. by using a common dispersion model. Przedstawiono możliwości zastosowania metody regresji ważonej geograficznie (GWR) do oceny przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza NO2 oraz pyłem PM10 na poziomie województwa. Wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń dane zostały w całości udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Otrzymane wyniki zostały porównane z wartościami rzeczywistymi oraz z wynikami obliczeń wg modelu dyspersji. Zagadnienie jakości powietrza atmosferycznego stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów środowiskowych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie1). Przywiązywana jest też do niego coraz większa waga, zarówno ze strony decydentów, jak i ogółu społeczeństwa. W znacznej mierze wynika to z obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji prawnych oraz z coraz większej świadomości społeczeństwa, które oczekuje od władz działań skierowanych na zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie ludzi. W związku z tym powstaje wiele opracowań i analiz wykorzystujących wszystkie dostępne metody prowadzenia badań, takie jak metody statystyczne oraz modelowanie. Określanie przestrzennych rozkładów stężeń jest ważnym elementem opracowań skupiających się na zanieczyszczeniach powietrza atmosferycznego. Potrzeba zastosowania tej metody Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Jakub Kostrzewa*, Dominik Kobus, Jacek Iwanek Use of geographically weighted regression to evaluate the spatial distribution of PM10 and NO2 concentrations in a selected region of Poland Zastosowanie metody regresji w[...]

Study on spatial representativeness of ambient air quality monitoring stations Problematyka reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza atmosferycznego DOI:10.15199/62.2016.3.24


  A review, with 20 refs., of methods for detn. of representativeness areas of air pollution measuring. An original model for detg. the characteristics was developed and used for annual assessment and current control of SO2 and NO2 in air. Określenie typu i reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych jest niezbędne do właściwej interpretacji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza, umożliwiającej ich prawidłowe wykorzystanie, zarówno do celów badawczych, jak i w zastosowaniach praktycznych. Przedstawiono propozycję definicji reprezentatywności oraz dotychczasowe próby dotyczące wyznaczania tej charakterystyki stanowiska pomiarowego. Zaproponowano schemat postępowania przy określaniu obszaru reprezentatywności stanowisk pomiarów stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza, a także zaprezentowano przykłady zastosowania proponowanej metody. Pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza prowadzone w stacjach pomiarowych mają charakter punktowy i służą realizacji różnych celów, np. określaniu średniego poziomu zanieczyszczenia na danym obszarze, bezpośredniego oddziaływania transportu samochodowego lub przemysłowego źródła emisji z określonej instalacji (lub grupy instalacji), w tym związanych z funkcjonowaniem przemysłu chemicznego. Stacja pomiarowa to wyposażone w odpowiednią infrastrukturę miejsce, w którym prowadzone są pomiary (manualne lub automatyczne) jednego lub kilku zanieczyszczeń, a stanowisko pomiarowe to miejsce do poboru próby lub automatycznego pomiaru stężeń jednego zanieczyszczenia. Wyniki pomiarów zwykle uogólnia się, traktując je jako wartości typowe dla pewnego obszaru. W celu uniknięcia niepoprawnych uogólnień, prowadzących do niewłaściwej interpretacji danych pomiarowych, w monitoringu powietrza określa się dwie podstawowe cechy charakterystyczne stanowiska pomiarowego. Są to (i) typ stanowiska pomiarowego, określający charakter informacji o stężeniach uzyskiwanej w określonym miejscu, ora[...]

 Strona 1