Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Lech M. GRZESIAK"

High precision permanent magnet synchronous servo-drive with lqr position controller

Czytaj za darmo! »

Abstract. This paper presents a design approach to a state controller for permanent magnet synchronous motor (PMSM) servo-drives. Firstly, the well known non-linear mathematical model of PMSM is evaluated to a linear decoupled form by introducing new variables. An internal input model was used to achieve zero steady state error for ramp input as well as disturbance rejection. The proposed control method was implemented in a microcomputer system (TMS320F2812-DSP) and tested in a setup system. Streszczenie. (Wysokiej jako´sci serwonap˛ed z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych z regulatorem poło˙zenia typu lqr). Przedstawiono sposób projektowania regulatora stanu dla serwonap˛edu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Zastosowano wewn˛etrzny model liniowo narastaja˛ce[...]

W pełni bezczujnikowe sterowanie silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem metody Bezpośredniej Regulacji Momentu

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje sposób sterowania silnikiem indukcyjnym bez użycia jakichkolwiek sygnałów z silnika w postaci sprzężeń zwrotnych. Sygnały sterujące dla falownika wypracowywane są na podstawie modelu komputerowego układu. Zamodelowany układ zawiera implementację sterowania DTC oraz model matematyczny silnika indukcyjnego z falownikiem. W artykule zawarte zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych. Opisany został również wpływ momentu obciążenia na zachowanie układu. Abstract. This article describes a kind of control of induction motor that do not use any signals from motor as a feedbacks. The control’s signals for inverter are provided by computer’s model of setup. This model includes DTC scheme and mathematical model of motor and inverter. This paper includes the results of computer’s simulations and experiments. Also describes the setup’s behavior under load (Sensorless control of AC induction motor based on Direct Torque Control). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie bezczujnikowe, Bezpośrednia Regulacja Momentu. Keywords: AC induction motor, sensorless control, Direct Torque Control. Wstęp Zagadnienia bezczujnikowego sterowania silnikiem asynchronicznym klatkowym są przedmiotem wielu prac badawczych, a ich wyniki są zawarte w licznych publikacjach np. [2], [12], [13]. Powszechnie używane określenie "napęd bezczujnikowy" dotyczy rozwiązań, w których nie korzysta się z czujników pomiarowych prędkości kątowej i strumienia stojana lub wirnika. Realizacja sterowania wykorzystującego metodę orientacji wektora pola (FOC) lub też metodę bezpośredniego sterowania momentem (DTC) wymaga jednak wiedzy o aktualnej prędkości a także informacji o wektorze strumienia wirnika lub stojana. Prędkość kątowa oraz wybrany strumień są wyznaczane na podstawie znajomości prądów i napięć stojana. Wykorzystywane są przy tym algorytmiczne metody estymacji bazujące na znajomości modelu matematycznego silnika[...]

Neuronowy regulator DTC dla silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje układ sterowania DTC dla silnika indukcyjnego, w którym tradycyjne regulatory zostały zastąpione regulatorem neuronowym. Opisano proces projektowania i uczenia sieci neuronowej. W artykule zawarte zostały wyniki badań symulacyjnych oraz badań eksperymentalnych. Abstract. This article describes a DTC control strategy of induction motor. The traditional controllers have been replaced by neural controller. The way from initialization to learning neural network are described. This paper includes the test results of computer’s simulations and experiments. (Neural network controller of AC induction motor based on Direct Torque Control). Słowa kluczowe: Bezpośrednia Regulacja Momentu, sieci neuronowe, silnik indukcyjny. Keywords: Direct Torque Control, neural networks, AC induction motor. Wstęp Silnik indukcyjny klatkowy, charakteryzujący się prostą budową, niezawodnością oraz niskimi kosztami utrzymania, to jeden z najczęściej stosowanych typów silników w przemyśle. Jedną z metod sterowania silnikiem indukcyjnym jest metoda bezpośredniej regulacji momentu [1], która dzięki m.in. prostej strukturze regulacji, dużej dynamice kształtowania momentu elektromagnetycznego oraz braku bloków modulacji PWM stosowana jest w wielu aplikacjach. Mimo, iż od czasu jej zaprezentowania minęło blisko ćwierć wieku, metoda bezpośredniej regulacji momentu nadal pozostaje obiektem zainteresowań naukowców [2-8]. Autorzy prac skupiają się na modyfikacjach tej metody sterowania. Proponowane rozwiązania obejmują również zastosowanie sieci neuronowych. W pracach naukowych podejmujących zagadnienia związane z zastosowaniem sieci neuronowych w układzie DTC wyróżnić można dwie grupy regulatorów. Pierwsza grupa obejmuje sieci neuronowe realizujące tablicę łączeń [9-14]. Są to proste neuronowe realizacje tej części układu DTC, która przechowuje w sobie informacje o optymalnych załączeniach tranzystorów falownika. Z kolei w pracach [15], [16][...]

 Strona 1  Następna strona »