Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SZEWCZENKO"

Bezpieczeństwo elektrostymulacji zrostu kostnego w aspekcie rozwoju korozji implantów ze stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych metod elektrostymulacji zrostu kostnego na przebieg korozji implantów ze stali Cr-Ni-Mo, pokrytych warstwą pasywną i pasywno-węglową. Elektrostymulację różnymi metodami i przebiegami prądowymi przeprowadzono w płynie fizjologicznym. Dla poszczególnych wariantów oceniano ubytki masy implantów oraz uszkodzenia korozyjne powstałe na ich powierzchni.[...]

Wpływ wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po anodyzacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego przygotowania powierzchni na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po zabiegu anodyzacji. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinację zabiegów: obróbki wibracyjnej, polerowania mechanicznego, piaskowania i polerowania elektrolitycznego. W celu określenia odporności korozyjnej stopu przeprowadzono badania potencjodynamiczne, wyznaczono stężenia jonów metalicznych przenikających do roztworu Ringera oraz dokonano obserwacji mikroskopowych powierzchni próbek Abstract. The paper presents results of initial surface treatment on corrosion resistance of Ti6Al4VELI alloy after anodizing process. The initial surface treatment consisted of the following processes: shot peening, mechanical polishing, sandblasting and electropolishing. In order to determine corrosion resistance of the alloy the following studies were carried out: potentiodynamic tests, concentration of released metallic ions as well as microscopic observations of samples’ surfaces. (Influence of initial surface treatment on corrosion resistance of Ti6Al4V ELI alloy after anodizing) Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, modyfikacja powierzchni stopu Ti6Al4V ELI, badania potencjodynamiczne, produkty degradacji stopu Ti6Al4V ELI. Keywords: metallic biomaterials, surface modification of Ti6Al4V ELI alloy, potentiodynamic tests, degradation of Ti6Al4V ELI alloy. Wstęp Podstawowym kryterium decydującym o przydatności materiału na implanty jest jego biokompatybilność. Jest ona w głównej mierze związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu. Materiał, z którego wykonany jest implant powinien charakteryzować się odpornością korozyjną w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1÷4]. Dobra biokompatybilność stopów Ti6Al4V związana jest ze zdolnością ich powierzchni do samopasywacji. Wytworzona warstwa pasywna, składająca się głównie z TiO2, charakteryzuje się: zwartością i jednorodnością, niskim przewodni[...]

Ocena własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu Ti6Al4V ELI

Czytaj za darmo! »

Przedstawione wyniki badań stanowią próbę określenia wpływu wybranych, wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na finalne własności anodyzowanego stopu Ti6Al4V ELI. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinacją następujących obróbek szlifowania, polerowania mechanicznego, piaskowania i polerowania elektrolityczne. Do oceny własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu wykorzystano elektrochemiczne metody oceny odporności korozyjnej oraz elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS). Abstract. The presented work is an attempt to determine the influence of selected surface pretreatment on final properties of anodized Ti6Al4V ELI alloy. The pretreatment consisted of grinding, mechanical polishing, sandblasting and electropolishing. In order to determine electrochemical properties of the modified alloy, electrochemical methods of corrosion testing as well as electrochemical impedance spectroscopy were applied. (Evaluation of electrochemical properties of modified Ti-6Al-4V ELI alloy). Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V ELI, utlenianie anodowe, korozja szczelinowa, korozja wżerowa, EIS. Keywords: Ti6Al4V ELI alloy, anodic oxidation, crevice corrosion, pitting corrosion, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Do grupy biomateriałów metalowych, długoterminowych zaliczamy stopy na osnowie tytanu oraz stop Ni-Ti. [1,2]. Finalna jakość implantów z nich wykonanych zależy od składu chemicznego, jakości metalurgicznej, rodzaju struktury i umocnienia struktury podłoża oraz struktury, rodzaju i grubości warstwy powierzchniowej [3]. Duża odporność korozyjna tych stopów związana jest z występowaniem na ich powierzchni warstwy tlenków skorelowanej ze składem chemicznym podłoża. Najistotniejszą rolę odgrywają tlenki tytanu charakteryzujące się dużą stabilnością termodynamiczną oraz małą rozpuszczalnością w tkankach [4,5]. Warstwa powierzchniowa kształtowana jest poprzez zastosowanie różnych technologii inżyn[...]

Niestandardowe metody optyczne w badaniach powierzchni elektrochemicznie spasywowanego stopu Ti6Al7Nb DOI:10.15199/40.2016.3.4


  Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania metod optycznych do wyznaczenia parametrów topograficznych powierzchni stopu Ti przed i po procesie pasywacji, jak również określenie wpływu wstępnych obróbek modyfikujących powierzchnie stopu na grubość tworzonych warstw pasywnych. Zastosowana w niniejszej pracy metodyka pomiarowa, wykorzystująca klasyczne i niestandardowe techniki badań optycznych, pozwoliła na wyznaczenie grubości warstw, chropowatość, długość autokorelacyjną i inne parametry statystyczne opisujące topografię powierzchni. Zaletą przedstawionych niestandardowych technik jest ich nie-inwazyjność i bezkontaktowość. Słowa kluczowe: stopTi6Al7Nb, BRDF (dwukierunkowa funkcja rozkładu odbicia), rozpraszanie światła, optyka warstw cienkich, warstwy pasywne Non-standard optical techniques used in the studies of electrochemically passivated Ti6Al7Nb alloy The aim of this work is presentation of optical techniques applied for the measurements of topographic parameters of Ti alloy before and after its passivation, as well as determination of the influence of pre-treatment methods on the thickness of passive films. The applied methodology is non destructive and it includes standard and non-standard optical techniques to determine the thickness, roughness, autocorrelation length and other statistic parameters of film. Advantage of presented non-standard techniques is their non-destructive and non-invasive character. Keywords: Ti6Al7Nb alloy, BRDF (Bidirectional Reflection Distribution Function), light scattering, thin films optic, passive layer 1. Wstęp Stopy tytanu stosowane w chirurgii kostnej to głównie Ti6Al4V oraz Ti6Al7Nb. Neurotoksyczne działanie związków wanadu na tkanki było inspiracją do opracowania stopów z niobem. W niniejszej pracy wykorzystano stopy Ti6Al7Nb ze zmodyfikowaną powierzchnią [13]. Przygotowanie powierzchni poprzez szlifowanie, obróbkę wibracyjną, polerowanie mechaniczne, piaskowanie, polerowanie [...]

Biokompatybilność utlenianego anodowo stopu Ti6Al4V ELI

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są obecnie najczęściej stosowanymi biomateriałami do wytwarzania długoterminowych implantów metalowych. O ich przydatności decyduje mniejszy ciężar właściwy w porównaniu ze stopami na osnowie żelaza i kobaltu oraz dobra biokompatybilność w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1÷6]. W głównej mierze jest ona związana z dobrą odpornością korozyjną, a głównie z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu, które determinowane są przez strukturę i grubość wytworzonej warstwy powierzchniowej [3, 6, 7]. Dobra biokompatybilność tytanu i jego stopów związana jest także ze zdolnością ich powierzchni do samopasywacji oraz repasywacji [6, 7]. W początkowym okresie stosowania tytanu i jego stopów uważano, że są one obojętne biologicznie. Ostatnie badania wskazują, że mogą powodować alergię lub reakcję okołowszczepową w międzywarstwie implant-tkanka kostna [3, 7]. Struktura i skład warstwy powierzchniowej implantów z tytanu i jego stopów mogą być modyfikowane za pomocą różnych metod, wśród których dominują metody mechaniczne, chemiczne, elektrochemiczne i termiczne. W ich wyniku na powierzchni oprócz tlenków tytanu występują inne tlenki skorelowane ze składem chemicznym podłoża [8÷10]. Podstawowym celem modyfikacji powierzchni tytanu i jego stopów jest wytworzenie warstwy pasywnej składającej się głównie z TiO2. Charakteryzuje się ona zwartością i jednorodnością, małym przewodnictwem elektronowym, stabilnością termodynamiczną oraz zdolnością do repasywacji po uszkodzeniu w obecności tlenu lub wody. Taka warstwa pasywna ogranicza przenikanie jonów pierwiastków stopowych do organizmu [11÷14]. Zdaniem autorów odporność korozyjna stopu Ti6Al4V ELI anodyzowanego przy takich samych parametrach procesu jest uzależniona od sposobu wstępnego przygotowania powierzchni materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych metod wstępnego przygotowania powierzchni na odporność korozyjną anodyzowanego stopu Ti6Al4[...]

Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI

Czytaj za darmo! »

Techniki modyfikacji powierzchni odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu finalnych własności fizykochemicznych i biokompatybilności implantów ze stopów tytanowych. Jakość warstwy powierzchniowej decyduje o przenikaniu jonów metalowych do płynów ustrojowych oraz środowiska tkankowego. Celem pracy były badania nad wpływem sposobu i warunków obróbki powierzchni stopu Ti-6Al-4V ELI na własności fizykochemiczne pod kątem przydatności do zastosowań implantacyjnych. Abstract. The surface modifications techniques are playing fundamental role in forming of the final physicochemical properties and biocompability of implants made of titanium alloys. The quality of surface layer is determining the influence of metallic ions to physiological solution and tissue environment. The aim of work was to study the influence of method and conditions of surface treatment of Ti-6Al-4V ELI alloy for physicochemical properties for the usefulness in implantation applications. (Application of EIS method for evaluation of physicochemical properties of modified Ti-6Al-4V ELI alloy). Słowa kluczowe: stop Ti-6Al-4V ELI, modyfikacja powierzchni, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna Keywords: Ti-6Al-4V ELI alloy, surface modification, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Wstęp Stopy na osnowie tytanu charakteryzujące się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, małym ciężarem właściwym oraz dobrą odpornością na korozję wykorzystywane są w różnych dziedzinach medycyny [1, 2]. Podstawowym kryterium przydatności biomateriału metalowego przeznaczonego na implanty jest jego biokompatybilność, która ściśle jest związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu [1- 5]. Spośród wielu rodzajów stopów tytanu wykorzystywanych w medycynie, największe zastosowanie znalazł stop Ti-6Al-4V ELI. Jest on najczęściej stosowany na implanty w ortopedii, traumatologii, stomatologii czy kardiologii. Techniki modyfikacji powierzchni odgrywają bardzo dużą r[...]

Structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD process onto tool steel substrates

Czytaj za darmo! »

This paper presents the research results on the structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD process onto the tool steel substrates. The tests were carried out on TiAlSiN, CrAlSiN and AlTiCrN coatings. It was found that the structure of the PVD coatings consisted of fine crystallites, while their average size fitted within the range of 15÷30 nm, depending on [...]

Topografia i grubość warstw pasywnych na utlenianym anodowo stopie Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego przygotowania powierzchni na topografię i grubość warstw pasywnych wytworzonych na powierzchni stopu Ti6Al4V. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinację zabiegów obróbki mechanicznej oraz elektrochemicznej. Utlenianie anodowe przeprowadzono przy zróżnicowanych wartościach potencjału. Wykorzystując w badaniach: elipsometrię, BRDF, kulę całkującą oraz profilometr optyczny, wyznaczono dla badanych warstw pasywnych: grubość, chropowatość, długość autokorelacyjną. Abstract. The paper presents results of the influence of preliminary surface preparation on the topography and thickness of the passive layer formed on the surface of Ti6Al4V alloy. Pre-treatment of surface treatments include combination of mechanical and electrochemical processes. Anodic oxidation was carried out at various values of potential. Thickness, roughness and autocorrelation length of the analyzed layers were tested by means of the following methods: ellipsometry, BRDF, ball integrator and an optical profilometer. Topography and thickness of passive layers on anodically oxidized Ti6Al4V alloys Słowa kluczowe: biomateriały, warstwy pasywne, rozpraszanie światła, optyka cienkich warstw. Keywords: biomaterials, passive layers, light scattering, thin films optics. Wstęp Stop Ti6Al4V jest najczęściej stosowanym biomateriałem metalowym na implanty długoterminowe. Zadecydowały o tym: mały ciężar właściwy, korzystny zespół własności mechanicznych oraz dobra biokompatybilność w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1]. Biokompatybilność biomateriałów metalowych związana jest głównie z dobrą odpornością korozyjną, która uzależniona jest od własności fizykochemicznych powierzchni implantu [2-6]. Ponadto jest ona uzależniona od wielkości odkształceń i naprężeń, które są generowane w implancie podczas jego użytkowania [7, 8]. Dobra biokompatybilność tytanu i jego stopów związana jest ze zdolnością ich powierzchni [...]

Topografia i grubość warstw węglowych wytworzonych na stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących topografii i grubości warstw węglowych, które były wytworzone na powierzchni stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Modyfikacja powierzchni stali obejmowała zabiegi: bębnowania, pasywacji chemicznej oraz naniesienie diamentopodobnej warstwy węglowej metodami rozpylania magnetronowego i rozkładu węglowodorów w plazmie wzbudzonej w polu wysokiej częstotliwości. Grubość warstw węglowych określono z wykorzystaniem spektroskopii elipsometrycznej. Abstract. The paper presents results of studies on topography and thickness of carbon layers which were produced on martensitic steel used for surgical tools. Modification of the steel surface was consisted of several procedures: barreling, chemical passivation and carbon layer application by magnetron sputtering method and decomposition of hydrocarbons in the plasma induced in the high-frequency field. Thickness of carbon layers was determined by ellipsometric spectroscopy. (Topography and thickness of carbon layers formed on martensitic steel used for surgical tools). Słowa kluczowe: warstwy węglowe DLC, stal martenzytyczna X39Cr13, spektroskopia elipsometryczna, narzędzia chirurgiczne. Keywords: DLC carbon layer, martensitic steel X39Cr13, ellipsometric spectroscopy, surgical tools. Wstęp Narzędzia chirurgiczne stanowią rozległą oraz zróżnicowaną funkcjonalnie, a także geometrycznie grupę wyrobów medycznych. Praca w środowisku aktywnym chemicznie wpływa na konieczność przeprowadzania ich sterylizacji oraz odkażania po każdym użyciu, dlatego też złożone warunki użytkowania determinują dobór tworzywa, które powinno zapewniać niezawodną jego eksploatację [1, 2]. Prawidłowy dobór stali na narzędzia chirurgiczne, które pracują w warunkach zarówno statycznych, jak i dynamicznych powinien być dokonywany na podstawie analizy stanu odkształceń i naprężeń powstających w czasie ich użytkowania [3, 4], a następnie skorelowany z własnoś[...]

 Strona 1  Następna strona »