Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Siekierka"

Mechanical and structural properties of films made of poly(vinyl chloride) emulsions Właściwości mechaniczne i strukturalne błon z emulsyjnych poli(chlorków winylu) DOI:10.15199/62.2017.1.23


  Four com. emulsion poly(vinyl chloride) samples were plastified by addn. of 4 com. plastificators (120% by mass), gelled at 140°C or 160°C for 50 min and studied for softening temp., crystallinity, tensile strength and hardness. The softening temps. were 23-28°C, rel. hardness was 0.03-0.15, max. breaking stress was 1.3-5.8 MPa, rel. elongation at break 105-219% and crystallinity 19-43.6%. No significant correlations were found. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych i mechanicznych właściwości błon otrzymanych przez żelowanie plastizoli w temp. 140 i 160°C. Plastizole składały się z czterech różnych emulsyjnych poli(chlorków winylu) i plastyfikatorów. Oznaczono wymiary i rozrzut frakcyjny ziaren wszystkich typów emulsyjnych PVC. Obliczono wartości parametrów rozpuszczalności plastyfikatorów. Wskazano na przebieg procesów rozkładu polimeru podczas żelowania. Wyznaczono temperaturę mięknienia błon. Badano twardość względną błon. Określono wytrzymałość błon na zerwanie oraz podano wartość wydłużenia względnego przy zerwaniu. Zbadano stopień krystaliczności błon. Potwierdzono we wszystkich rodzajach badań decydujący wpływ temperatury żelowania. Na podstawie całości wykonanych badań wskazano na występowanie wzajemnych korelacji i współzależności pomiędzy określanymi właściwościami błon.Szerokie wykorzystanie materiałów polimerowych w technice spowodowane jest ich cennymi właściwościami mechanicznymi. W szczególności dotyczy to wytrzymałości na działanie sił mechanicznych i odporności na urazy, a także ich zdolności do odwracalnych deformacji. Właściwości te w znacznym stopniu zależą od obecności w materiale dwóch rodzajów wiązań chemicznych odróżniających się energią. Są to wiązania pomiędzy atomami w makrocząsteczce oraz znacznie słabsze wiązania międzycząsteczkowe pomiędzy łańcuchami. Oznacza to, że mechaniczne właściwości polimerów są zależne od budowy materiału. Problem polega na wytworzeniu w polimerowym materiale t[...]

Właściwości strukturalne i fizykomechaniczne błon z poli(chlorku winylu) barwionych pigmentami spinelowymi DOI:10.15199/62.2019.8.5


  Powłoki malarskie eksploatowane w środowiskach chemicznych ulegają przyspieszonemu niszczeniu. Zawarte w powłoce pigmenty wpływają na zwiększenie jej odporności na czynniki agresywne, a także na ciepło i promieniowanie świetlne. Bardzo skutecznie zwiększają właściwości ochronne powłok pigmenty pasywujące i protektorowe, mające kształt płytek lub rybich łusek, tworzące w powłoce równoległe do podłoża płaskie warstwy1, 2). Wyjaśnienie wpływu pigmentów na barwę oraz właściwości strukturalne i fizykomechaniczne polimerowych błon jest często podejmowane przez zespoły badawcze. Interesujące są zmiany właściwości błon spowodowane ciepłem, czynnikami chemicznymi i promieniowaniem UV. Pintus i współpr.3) badali zachowanie pigmentów w błonach poddanych działaniu tlenu i promieniowania UV. Pigmentami w powłokach były 98/8(2019) 1239 Mgr inż. Przemysław SIEKIERKA w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje na stanowisku referenta technicznego w Zakładzie Technologii Polimerów. Specjalność - technologia polimerów. Dr inż. Dorota ZIÓŁKOWSKA w roku 1990 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno- -Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy) w Bydgoszczy. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1995 r. Obecnie pracuje na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy. Specjalność - procesy adsorpcji i flokulacji w technologii oczyszczania wód i ścieków, analiza rentgenograficzna faz krystalicznych. biel tytanowa typu anataz i rutyl, żółcienie i czerwienie kadmowe, zieleń chromowa, ultramaryna oraz umbra w kolorze kości słoniowej i czarnym. Spoiwem w farbie były dwa typy żywicy akrylowej, żywica ftalowa oraz poli(octan winylu). Po badaniach barwnych błon z żywic akrylowych stwierdzono zmniejszenie w łańcuchach polim[...]

Physicomechanical and structural properties of plasticized poly(vinyl chloride) Właściwości fizykomechaniczne i strukturalne plastyfikowanego poli(chlorku winylu) DOI:10.15199/62.2017.3.40


  Four ester plasticizers were used for plastification of poly(vinyl chloride). The plastificates were studied for mech., thermal and structural properties. The best results were achieved when dioctyl phthalate was used as plasticizer. Badano plastyfikację emulsyjnego poli(chlorku winylu) za pomocą ftalanu di-2-etyloheksylowego (DOP), estru 1,2-cykloheksanodikarboksylowego diizononylu (DINCH), dibenzoesanu glikolu dipropylowego (S-9100) oraz adypinianu dioktylowego (DOA). Kompozycje badano za pomocą plastografometru Brabendera. Wykonano oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Badania twardości względnej i temperatury mięknienia pokazały, że najwyższe ich wartości mają próbki zawierające S-9100. Stwierdzono, że najniższy jest stopień krystaliczności i krystaliczność próbek z S-9100, a najwyższy z DOP i DOA. Zastosowanie metody dynamicznej analizy mechanicznej umożliwiło wyznaczenie modułów zachowawczego oraz stratności i określenie współczynnika stratności mechanicznej. Najniższą wartość temperatury zeszklenia mają próbki zawierające DOA oraz DINCH. Badania mikrotwardości umożliwiły wyznaczenie tzw. twardości instrumentalnej oraz instrumentalnego modułu Younga. Potwierdziły one niezbyt dobre właściwości plastyfikujące S-9100.Poli(chlork winylu) (PVC) otrzymany metodą emulsyjną ma postać sferycznych ziaren będących aglomeratami drobniejszych cząstek polimeru. Na właściwości strukturalno-morfologiczne ziaren PVC wpływa ich kształt, rozmiary, rozrzut granulometryczny, wewnętrzna budowa, a także stopień krystaliczności. Cząstki drobne nazywane są pierwotnymi i we wnętrzu ziarna wykazują najbardziej ścisłe upakowanie. Popularnie tego typu ziarna nazywane są "śnieżnymi kulami". W gotowym produkcie tylko w bardzo małym stopniu w poszczególnych cząstkach pierwotnych występują struktury krystaliczne. Tworzą się one na etapie polimeryzacji i suszenia polimeru. Ich obecność znacznie utrudnia plastyfikację p[...]

 Strona 1