Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Krentowski"

Katastrofa stalowego przekrycia hali


  Wostatnich latach na terenie Polski występowały obfite opady śniegu, a grubość pokrywy śnieżnej, określana na podstawie wyników badań InstytutuMeteorologii i GospodarkiWodnej, przekraczała wartości obciążenia podane w aktualnych normach, powodując wystąpienie stanów awaryjnych wielu obiektów budowlanych. Po kilkunastu dniach opadów śniegu katastrofie uległa konstrukcja przekrycia hali produkcyjnej budynku technicznego, zlokalizowanego w zakładzie przemysłowymw północno-wschodnimregionie kraju. Analiza rozwiązań konstrukcji obiektu Budynek warsztatowo-produkcyjny zaprojektowano w konstrukcji słupowo- ryglowej. Słupy wykonano jako żelbetowe prefabrykowane, o zmiennym przekroju poprzecznym, a w każdym słupie ukształtowano dwa wsporniki do oparcia belek podsuwnicowych oraz dźwigarów dachowych. Przekrycie dachu wykonano z blachy fałdowej, opartej na płatwiach stalowych, przekazujących obciążenia na spawane dźwigary blachownicowe typu HKS. Płatwie długości 9,0 m wykonano z dwuteowych profili walcowanych wysokości 200 mm, bez stężeń połaciowych. Dwuspadowe dźwi[...]

Wpływ temperatury pożaru na nośność stalowej konstrukcji przekrycia


  Wciągu ostatnich lat, na terenie Polski, doszło do kilku katastrof budowlanych spowodowanych przez pożary. Konsekwencją kilkugodzinnego działania wysokiej temperatury, a następnie prowadzonej akcji gaśniczej, było niemal doszczętne zniszczenie m.in. budynku hotelu socjalnego na Pomorzu i hali targowej Chińskiego Centrum Handlowego podWarszawą. Pamiętamy również o skutkach pożaru Hali Oliwii w Gdańsku, którego przyczyn przez kilkanaście lat nie udało się jednoznacznie ustalić, czy o zniszczeniu dachu gdańskiego kościoła św. Katarzyny. Niszczące działania żywiołu skutkuje nie tylko znacznymi stratami materialnymi czy utratą miejsc pracy, ale również ofiarami wśród ludzi. Bezpieczeństwo użytkowników wynikające z prawidłowego wykonania elementów konstrukcji budynku jest podstawowym wymaganiem stawianym obiektom budowlanym. Nie mniej istotny jest problem spełnienia i egzekwowania od użytkowników obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Eksploatacja wielofunkcyjnego obiektu, wyposażonego w specjalistyczne urządzenia wentylacyjne, nieodpowiadająca warunkom określonym przez producenta, stała się bezpośrednią przyczyną pożaru, a następnie katastrofy budowlanej stalowej konstrukcji nowoczesnej hali sportowej. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych obiektu Stalową konstrukcję hali sportowej wykonano jako słupowo-ryglową.Obiekt ukształtowano w postaci siedmiu regularnych przęseł rozpiętości 6,0 m, uzyskując długość 42 m. W kierunku poprzecznym, w poziomie dachu, osiowy rozstaw słupów wynosił 21,71 m (rysunek 1). Stalowe słupy i rygle zespolono, wykorzystując połączenia śrubowe, [...]

Rekonstrukcja i rewaloryzacja zabytkowego budynku "Pod Łokietkiem" w Ojcowie


  Zakres rekonstrukcji, konserwacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, wzniesionych przed kilkuset, a nawet kilkudziesięciu laty, nie może wynikać jedynie z aktualnego stanu technicznego określonego na podstawie obowiązujących przepisów. W pracach należy również uwzględnić historyczny aspekt artystyczny. Wykorzystanie unikatowych metod naukowo-badawczych pozwala uratować obiekty znajdujące się w stanie zagrożenia katastrofą budowlaną lub tzw. śmierci technicznej. Budynek hotelu "Pod Łokietkiem" (fotografia 1) wzniósł w 1860 r. Aleksander hr. Przeździecki, ze względu na walory przyrodniczo-lecznicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a szczególnie okolic Ojcowa. Dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej ok. 1000 m2 i kubaturze ponad 5000 m3, wymurowano z cegły ceramicznej produkowanej w okolicznych cegielniach. Nad pomieszczeniami piwnic i parteru wykonano murowane sklepienia krzyżowe, a nad salami piętra stropy na belkach drewnianych. Poddasze o konstrukcji drewnianej pokryto blachą miedzianą. Po II wojnie światowej budynek został odbudowany i przeznaczony na młodzieżowe schronisko turystyczne. Po kilku latach zlokalizowano w nim siedzibę muzeum przyrodniczego. Do rekonstrukcji wykorzystano materiał pozyskany z rozbiórki uszkodzonych ścian oraz elementy ceramiczne.Wokresie powojennym budynek praktycznie nie był remontowany. Identyfikacja wad zabytkowej substancji Wtrakcie eksp[...]

Rekonstrukcja zewnętrznych ścian osłonowych w obiektach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Obiekty przemysłowe, wzniesione kilkadziesiąt lat temu, często znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji, co skłania nowych inwestorów do zaadaptowania ich do nowych funkcji. Jednak zanim przystąpi się do prac modernizacyjnych obiektu wyłączonego przez wiele lat z użytkowania, należy dokonać szczegółowej analizy rzeczywistego stanu konstrukcji. W artykule na przykładzie zakładów przemysłu bawełnianego w Białymstoku omówimy problemy związane z adaptacją tego rodzaju obiektów. Przedstawimy rekonstrukcję (odbudowę) ścian osłonowych znajdujących się w stanie awaryjnym. Rozwiązania konstrukcyjne modernizowanego obiektu Wzakładach przemysłu bawełnianego, w których technologia produkcji generowała procesy agresywne w stosunku do elementów konstrukcji budynku, modernizacji poddano obiekt farbiarni z lat sześćdziesiątych. Ze względu na brak dokumentacji technicznej, podstawowe dane określono na podstawie pomiarów rzeczywistych parametrów elementów konstrukcyjnych, m.in. ścian osłonowych. Budynek ukształtowano z dwóch segmentów: produkcyjnego oraz pomocniczego, w którym zlokalizowano m.in. klatkę schodową. Segment produkcyjny wykonano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o żelbetowej konstrukcji ramowej.Wsporniki prefabrykowanych rygli przewieszono o ok. 1,5 m poza modularną siatkę słupów 6,0 x 12,0 m. W strefie ścian osłonowych usytu[...]

Rekonstrukcja stalowego przekrycia zniszczonego w efekcie niesygnalizowanej katastrofy DOI:10.15199/33.2016.11.35


  Wartykule przedstawiono działania podjęte w wyniku niesygnalizowanej katastrofy przekrycia stalowego. Dach eksploatowanego obiektu, oparty na stalowych segmentowych dźwigarach kratowych o rozpiętości 24 m, scalonych za pomocą połączeń skręcanych, uległ gwałtownemu zawaleniu pod działaniem warstwy śniegu o grubości nieprzekraczającej wartości granicznej. Dokonano analizy wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu połączeń. Określono przyczyny wystąpienia katastrofy i przedstawiono koncepcję oraz warunki realizacji rekonstrukcji przekrycia. Słowa kluczowe: przekrycie, śnieg, połączenia skręcane, katastrofa.Budynek pawilonu handlowego został wzniesiony w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W 2005 r. wykonano remont obiektu, który nie ingerował w elementy konstrukcyjne. Podczas prac modernizacyjnych nie stwierdzono żadnych objawów stanu zagrożenia [3]. Budynek regularnie poddawano okresowym przeglądom. Po pięciu latach eksploatacji zmodernizowanego obiektu nastąpiło niesygnalizowane zawalenie się fragmentu dachu przekrywającego halę sprzedaży. Uszkodzeniu uległy 3 stalowe dźwigary kratownicowe o rozpiętości 24 m, zlokalizowane w środkowej strefie obiektu (fotografia 1). Elementy zdeformowanego przekrycia niezwłocznie zabezpieczono przed rozprzestrzenieniem katastrofy na pozostałe dźwigary. Zastosowano stalowe rygle i podpory o regulowanejwysokości, wykorzystywane p[...]

 Strona 1