Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ying Li"

Fluorescent DNA probe based on CdTe/CdS/SiO2 core/multishell composite nanoparticles

Czytaj za darmo! »

A novel kind of fluorescent DNA Probe based on fluorescence resonance energy transfer (FRET) was presented in this paper when CdTe/CdS/SiO2 core/multishell fluorescent nanoparticles were as energy donors and Au nanoparticles (AuNPs) were as energy acceptors. The DNA probes were prepared when energy donors and acceptors were conjugated with two single-stranded complementary oligonucleotides respectively and hybridized with each other. Compared with the fluorescent intensity of single-stranded DNA (ssDNA) conjugated CdTe/CdS/SiO2 nanoparticles (CdTe/CdS/SiO2-DNA), the fluorescent intensity of DNA probe was significantly increased and the FRET efficiency was about 71%. The detection results indicated that this novel DNA probe had excellent detection and specificity of completely complementary target ssDNA. Streszczenie W pracy zaprezentowano nowy rodzaj fluoryzującej próbki DNA opartej o rezonansowe przenoszenie energii fluoryzacji (FRET), gdzie donorami energii są nanocząstki CdTe/CdS/SiO2 z jądrową fluorescencją powłokową a akceptorami energii nanocząstki Au (AuNPs). W przygotowanych próbkach DNA energia donora i akceptora są odpowiednio sprzężone z dwoma pojedynczo skręconymi komplementarnymi oligonukleotydami i hybrydyzowane ze sobą. Intensywność fluorescencji próbki DNA ze sprzężonymi nanocząstkami CdTe/CdS/SiO2 (CdTe/CdS/SiO2 -DNA) w porównaniu z próbką pojedynczo-skręconego DNA (ssDNA) znacząco wzrasta, Wydajność FRET wynosi około 71%. Wyniki wykrywalności wykazują, że nowa próbka DNA ma doskonałą wykrywalność i swoistość do całkowicie komplementarnego docelowego ssDNA. Fluorescencyjna próbka DNA oparta o nanocząstki kompozytowe CdTe/CdS/SiO2 z fluorescencją jądrową powłokową Keywords: CdTe/CdS/SiO2, AuNPs, Fluorescence resonance energy transfer, DNA probe Słowa kluczowe: CdTe/CdS/SiO2, AuNPs, Rezonansowe przenoszenie energii fluoryzacji (FRET), Próbka DNA Introduction Fluorescence resonance energy transfer (FRET) occurs when the elect[...]

A Low-Loss Ka-Band Distributed Metal-Air-Metal MEMS Phase Shifter

Czytaj za darmo! »

A 4-bit wideband distributed phase shifter has been developed for Ka-band operation. The design results show that the digital shifter has four basic phases of 11.25o, 22.5o, 45o, 90o and thus 16 kinds of phase states can be constructed from the combination of them. The simulation results also demonstrates that the insertion coefficient is better than -1.37 dB, the phase error is less than 3.983o at 30GHz, and the reflection coefficient is lower than -10dB from 25GHz to 35GHz for each state. This low-loss distributed metal-air-metal MEMS phase shifter can be well applied to phased arrays. Streszczenie. W artykule opisano 4-bitowy szerokopasmowy przesuwnik fazy zaprojektowany do pasma Ka. Przesuwnik ma cztery ]g.owne fazy: 11.25o, 22.5o, 45o, 90o i 16 kombinacji mi.dzy nimi. B..d jest mniejszy ni. 3.983o przy 30GHz. (Szerokopasmowy przesuwnik fazy na pasmo Ka bazuj.cy na uk.adzie MEMS typu metal-powietrze .metal ) Keywords: MEMS; Phase Shifter; Low-loss. S.owa kluczowe: MEMS, szerokopasmowy przesuwnik fazy. Introduction Over the past decades, RF micro-electromechanical systems (MEMS) technology has offered solutions for the implementation of novel components and systems. Concepts of Radio Frequency (RF) MEMS have been successfully applied to the development of low-loss RF switching devices and variable capacitors [1-2]. Compared with conventional switches, RF MEMS capacitive switches have demonstrated many merits, such as lower loss, lower power consumption and higher linearity [3-5]. Utilizing these switches in multi-bit phase shifters can drastically reduce loss and significantly reduce cost and weight for phased array antennas where thousands of phase shifters are mounted. Recently, researchers have reported several ways to implement multi-bit phase shifters [6-8]. A 4.5-bit distributed phase shifter based on MEMS switching devices was implemented with low insertion loss [8]. With the development of phased array antennas, higher[...]

Badanie in vitro działania chemicznych składników owoców kotewki orzecha wodnego i ich aktywności względem komórek niedrobnokomórkowego raka płuc A549 DOI:10.15199/62.2019.2.4


  Kotewka orzech wodny to roślina z rodziny krwawnicowatych (Lingaceae)1). Łupina suszonych owoców orzecha wodnego zawiera związki stosowane do detoksykacji i pomagające w zwalczaniu biegunki2). Hamują one także rozwój komórek nowotworowych wątroby i żołądka3). Rak płuc jest obecnie najczęściej występującym nowotwo- The water chestnut is the dried fruit of the Lingaceae plant or the fine fruit wild1). The water chestnut shell has an effect of detoxification and diarrhea2). It is also inhibiting the growth of liver and gastric cancer cells3). Lung cancer is currently the most common malignant tumor in the world, and the worldwide incidence of lung cancer is increasing by 0.5% per year4). There are many kinds of water chestnuts, and the current literature reports concerned mostly Trapa manshurica. In this paper, the aqueous and alcohol extracts of Trapa bicornis var. bispinosa from Zhejiang and Trapa natans L. var. incisa Makino from Hunan were studied for growth inhibition effect of lung cancer A549 cells by using tetramethylazozolium salt (MTT). Meantime, the polyphenol content in particular extracts was determined by Folin colorimetry. Experimental Materials The dried fruits of Trapa bicornis var. bispinosa and Trapa natans L. var. incisa Makino are sourced from the market. Dimethyl sulfoxide Some chem. components were extd. from chestnut shells with EtOH or H2O and studied for content of polyphenols by colorimetric method. The ext. was applied to control lung cancer A549 cells and its growth inhibitory effect was detd. The content of polyphenols in Trapa natans L. var. incisa Makino was higher than that in Trapa bicornis var. bispinosal. EtOH was more efficient in extg. polyphenols than H2O. The inhibition rate of the EtOH ext. of Trapa bicornis var. bispinosal on lung cancer A549 cells was higher than that of the aq. ext., and the inhibition rate of the aq. ext. of Trapa natans L. var. incisa Makino on the growth of lung c[...]

 Strona 1