Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KOWALSKI"

Kompaktowe pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

Wkotłowni zasilanej pompą ciepła, oprócz przewodów i małych elementów instalacji typu pompy obiegowe, zawory przełączające itp., na pewno znajdziemy pompę ciepła, zbiornik buforowy na potrzeby c. o. i zbiornik nawodę użytkową, a u części użytkowników będzie też kocioł wspomagający pracę systemu grzewczego. Trzy lub cztery sporych wymiarów urządzenia wymagają dużego pomieszczenia. Jak można zaoszczędzić na "metrach kwadratowych" pomieszczenia kotłowni, nie tracąc przy tym na funkcjonalności? Firma Viessmann proponuje użytkownikom bogaty asortyment kompaktowych pomp ciepła typu solanka - woda (fotografie 1, 2).Wjednej wieżowej obudowie znajduje się pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, grzałką i pompami obiegowymi. Nie musimymartwić się o p[...]

Algorithm for creating panoramic images based on Mean Square Error DOI:10.12915/pe.2014.03.055

Czytaj za darmo! »

W artykule autorzy przedstawili metodę dopasowania cyfrowych obrazów pozyskanych za pomocą aparatu cyfrowego. Metoda dopasowania opiera swoją zasadę działania na analizie porównawczej dwóch obrazów za pomocą popularnej miary jakości oceny obrazów cyfrowych jaką jest błąd średniokwadratowy. Zastosowany algorytm dopasowania obejmuje synchronizację obrazów zarówno w płaszczyźnie X i Y oraz dopasowanie związane z kątem obrotu między obrazami. Zaproponowany algorytm dopasowania można zastosować do wykonywania zdjęć panoramicznych. (Algorytm do tworzenia zdjęć panoramicznych wykorzystujący błąd średniokwadratowy). Abstract. In this paper the authors present a method of matching digital images recorded with a digital camera. The functioning principle of the proposed method is based on the comparison analysis of two images using a popular measure of digital image quality assessment, i.e. mean square error. The applied algorithm includes synchronization of images both in the X and Y planes as well as adjustment related to the angle of rotation between the images. The proposed matching algorithm can be used to create panoramic images. Słowa kluczowe: dopasowanie obrazów, błąd średniokwadratowy, obrazy panoramiczne, przygotowanie danych. Keywords: synchronization of images, mean square error, panoramic image, data match. doi:10.12915/pe.2014.03.55 Introduction Dynamic development of digital image processing in the recent years has resulted in the decline of analogue photography. Currently, we are surrounded by devices designed for digital acquisition and processing of images [6]. Obviously, such devices are characterized by different technical specifications, having considerable influence on the quality of the image, as well as on the type of functions that the device itself offers for automatic processing, correction and adjustment of a digital image. Basic functions offered by digital cameras are related to image correction. Fig.1. Example o[...]

Piezoelektryczny napęd membran krzemowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się niezwykle dynamiczny rozwój mikroanaliz (bio)chemicznych wykorzystujących elementy mikromechaniczne. Dotyczy to zarówno mikroanaliz całościowych (µTAS - ang. Micro Total Analysis System), jak i analiz wstrzyknięciowych (FIA - ang. Flow Injection Analysis). Przyrządy tego typu znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techni[...]

Krzemowa mikropompka gazowa z napędem piezoelektrycznym

Czytaj za darmo! »

Prowadzone w ITE badania dotyczące układów do analiz chemicznych gazów, a także badania w zakresie zalewania i odpowietrzania układów do analiz cieczowych były powodem rozpoczęcia prac wiodących do opracowania krzemowej mikropompki gazowej, działającej w oparciu o dynamiczne zawory bierne [1, 2, 4]. Konstrukcja pompki Konstrukcja pompki składa się z dwóch płytek krzemowych (rys. 1). W płytce górnej wytworzono w procesie trawienia anizotropowego membranę (9,2 × 6,9 mm). W płytce dolnej, w procesie dwustronnego trawienia anizotropowego wykonano dwa zawory bierne oraz wgłębienia pozwalające na samocentrowanie obu płytek w procesie klejenia. Element piezoelektryczny (8 × 6 mm) - działający w modzie d31 - połączony jest z membraną za pomocą kleju przewodzącego. Struktury krzemowe wykonano oraz zmontowano na linii doświadczalnej ITE. który przyklejono do membrany. Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 3. W efekcie - za celowe przyjęto ograniczenie parametrów [...]

Adaptacyjna transmisja sygnału EKG z użyciem predykcji interwałów R-R za pomocą odpornej funkcji regresji DOI:10.15199/ELE-2014-013


  Jednym z zagadnień, które można zaliczyć do obszaru inżynierii biomedycznej jest telemedycyna, która stanowi formę opieki zdrowotnej łączącą telekomunikację, informatykę i medycynę. Stwarza to między innymi możliwość przełamywania barier geograficznych i zwiększa efektywność wykorzystania potencjału istniejących struktur służby zdrowia. W celu usprawnienia funkcji realizowanych przez placówki medyczne korzystnej wydaje się wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Nieodzownym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest wymiana informacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia na różnych poziomach. Konsultacja medyczna realizowana w sposób klasyczny wiąże się z koniecznością transportu badanej osoby, czasami również towarzyszącego lekarza oraz dokumentacji medycznej pomiędzy poszczególnymi placówkami ochrony zdrowia. Realizacja konsultacji przy pomocy łączy telekomunikacyjnych zapewniających odpowiednią jakość przekazu pozwala przyspieszyć ten proces. Zdalne techniki medyczne należą do najbardziej rozwojowych narzędzi monitorowania, diagnostyki i leczenia. Nieomal w każdej dziedzinie i specjalności medycznej można polegać na telekonsultacji lub telediagnostyce. Wśród systemów leżących w obszarze telemedycyny można znaleźć takie, które są związane z transmisją sygnałów elektrodiagnostycznych [1]. Do takich sygnałów należą między innymi, sygnały elektrokardiograficzne (EKG), elektroencefalograficzne (EE G), czy elektromiograficzne. Sygnały te, podlegają akwizycji z ciała osoby badanej na drodze pomiaru wielkości elektrycznych, w szczególności napięcia lub rezystancji. Wielkości elektryczne, rejestrowane na powierzchni ciała mogą być, po uprzednim wzmocnieniu i wstępnym przetworzeniu, zamienione na postać cyfrową. Dalsze ich przetwarzanie odbywa się poprzez realizację programów komputerowych, w komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych lub mikrokontrolerach. Praca przedstawia zagadnienie selekt[...]

Mikroreaktor krzemowo-szklany do syntezy 2-izopropoksy-5- nitrobenzaldehydu

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono mikroreaktor krzemowo-szklany oraz jego zastosowanie w reakcji selektywnego nitrowania 2- izopropoksy benzaldehydu do 2-izopropoksy-5-nitrobenzaldehydu, ważnego elementu budulcowego nitrowego katalizatora metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa. Mikroreaktor wykonano technikami mikroinżynieryjnymi z krzemu i szkła, materiałów odpornych na środowisko nitrowania. Dodatkowo mikroreaktor wyposażono w miniaturowe czujniki temperatury oraz zaplanowano wykorzystanie miniaturowych, odpornych na korozję czujników ciśnienia. Abstract. Herein we describe a flow-through silicon-glass microreactor and its application in selective nitration of 2-isopropoxybenzaldehyde to 2- isopropoxy-5-nitrobenzaldehyde, important building block of nitro-substituted metathesis catalyst of type Hoveyda-Grubbs. The flow-through microreactor was fabricated using microengineering techniques from silicon and glass, materials resistant to nitration environment. Microreactor is equipped with miniature temperature sensors and with resistant to corrosion pressure sensors. (A flow-through silicon-glass microreactor for the synthesis of 2-isopropoxy-5-nitrobenzaldehyde). Słowa kluczowe: Kataliza, Metateza, Nitrowanie, Mikroreaktor przepływowy. Keywords: Catalysis, Metathesis, Nitration, Flow-through microreactor. Wstęp Reakcje chemiczne, w tym reakcje nitrowania, prowadzone w mikroskali z wykorzystaniem mikroreaktorów przepływowych, znajdują zastosowanie w syntezie wielu cennych produktów takich jak: leki, barwniki, środki wybuchowe, nawozy sztuczne czy katalizatory reakcji chemicznych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej [1]. Reakcje nitrowania należy zaliczyć do stosunkowo niebezpiecznych z uwagi na konieczność stosowania stężonych kwasów mineralnych. Reakcje te są często silnie egzotermiczne, co stwarza duże problemy z odpowiednią kontrolą ich przebiegu. Pojawianie się tak zwanych gorących punktów (hot points) może powodowa[...]

 Strona 1