Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Kowalska"

Mikroskopia bliskiego pola optycznego na bazie rezonatorów kwarcowych

Czytaj za darmo! »

Długość fali światła jest podstawowym czynnikiem ograniczającym zdolność rozdzielczą mikroskopów optycznych do kilkuset nanometrów. Alternatywą dla mikroskopów optycznych jest mikroskopia bliskiego pola pozwalająca na zwiększenie rozdzielczości pomiaru. Aby otrzymać rozdzielczość rzędu kilkudziesięciu nm stosuje się zaostrzone włókno światłowodowe, które oświetla lokalnie skanowaną powierzchnię. Rozróżniamy kilka typów mikroskopii SNOM (ang. Scanning Near-Field Optical Microscopy) [1]: transmisyjny, odbiciowy i luminescencyjny. W trybie transmisyjnym próbka oświetlana jest przez włókno światłowodowe zamontowane na rezonatorze kwarcowym. Sonda umieszczona jest w odległości kilkudziesięciu nm od badanej próbki. Natężenie światła przechodzącego przez próbkę rejestrowane jest za p[...]

Trawienie włókien światłowodowych w celu odsłonięcia rdzenia do zastosowania w bioczujnikach z wykorzystaniem modów galerii szeptów DOI:10.15199/ELE-2014-034


  Obecnie nowoczesne metody diagnostyczne stanowią obiekt zainteresowań zarówno grup naukowo-badawczych na całym świecie, jak i przeciętnych użytkowników, takich jak lekarze i ich pacjenci, pracownicy stacji epidemiologicznych czy inżynierowie nadzorujący linie produkcyjne w przemyśle spożywczym i chemicznym. Rozwój technologii bioczujników otwiera nowe możliwości prowadzenia badań o skróconym czasie i obniżonych kosztach. Wraz z powstaniem bioczujników pojawiły się nowe możliwości związane z szybkością i jakością przeprowadzanych analiz, mobilnością, a także z niewielkimi rozmiarami czujników. Duże zainteresowanie bioczujnikami doprowadziło do rozwoju wielu technik detekcji ze szczególnym uwzględnieniem metod bezznacznikowych (ang. labelfree) wykorzystujących m.in. tranzystory polowe FET i nanodruty [1, 2], mikrodźwignie [3], mikrowagi [4] i kamertony kwarcowe [5], Bardzo dużo takich technik stanowią techniki optyczne, w których wykorzystuje się powierzchniowy rezonans plazmonowy [6], światłowody włókniste i planarne [7], mody galerii szeptów (ang. whispering gallery modes, WGM) [8] czy techniki interferometryczne [9-11]. Techniki bezznacznikowe (ang. label-free) charakteryzuje szereg zalet w porównaniu z konwencjonalnymi metodami opartymi na zastosowaniu markerów. W metodach tych nie dochodzi do niepożądanej modyfikacji badanej substancji przez znacznik, badania mogą być prowadzone w czasie rzeczywistym, a czujniki są stosunkowo proste i mogą być wytwarzane niskim kosztem. Wytworzenie bioczujnika, który spełniałby wysokie wymagania odnośnie selektywności i czułości pomiarowej wymaga szerokiej wiedzy z zakresu elektroniki, optoelektroniki, chemii, biologii i biochemii. Konstrukcja czujnika powinna umożliwiać komercjalizację i być konkurencyjna wobec innych bioczujników dostępnych na rynku. Należy zaznaczyć jednocześnie, że wśród tak wielu propozycji konstrukcji czujnikowych nie ma możliwości wybrania najlepszego i uniwersal[...]

Komputerowo wspomagane stanowiska dydaktyczne do eksperymentowania z odnawialnymi źródłami energii DOI:10.15199/62.2019.4.12


  Dzięki innowacjom współczesna gospodarka światowa rozwija się bardzo dynamicznie. Intensywny rozwój napotyka jednak na ograniczenia i bariery, z których jedną z ważniejszych jest ograniczony dostęp do szeroko pojętych zasobów naturalnych. Dotyczy to szczególnie surowców energetycznych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, gdyż rozwojowi gospodarczemu towarzyszy coraz większe zapotrzebowanie na energię. Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 27% w porównaniu z 2010 r.1). Udokumentowane światowe zasoby, przy obecnym poziomie wydobycia, wystarczą w przypadku ropy naftowej jeszcze na 51 lat, a gazu ziemnego na 53 lata eksploatacji. Z kolei łączne zasoby węgla kamiennego i brunatnego będą mogły być wydobywane przez 153 lata. Daniel Borowiaka,*, Zuzanna Kowalskab, Marek Kowalskib, Paweł Mikulskia, Monika Kaczmarczyka, Marta Wilka, Małgorzata Krzywonosa 576 98/4(2019) Mgr inż. Paweł MIKULSKI w roku 2009 ukończył studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od ukończenia studiów pracuje w przemyśle i zajmuje się projektowaniem, budową, uruchamianiem i eksploatacją zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2017 r. jest także doktorantem w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia. Mgr inż. Marek KOWALSKI w roku 1983 ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1984 r. pracuje w zawodzie automatyk i prowadzi działalność gospodarczą (PPU Micro). Specjalność - automatyka. Konieczne jest więc stopniowe odchodzenie od energetycznego wykorzystywania paliw kopalnych2), zwłaszcza że polityka energetyczno- -klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do znaczącego ogranic[...]

 Strona 1