Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ SZCZYPIŃSKI"

Technologia i zastosowanie poli(dimetylosiloksanu) - PDMS w mikroukładach analitycznych

Czytaj za darmo! »

Gdy w roku 1826 Faraday określił wzór kauczuku naturalnego, prawdopodobnie nikt wówczas nie spodziewał się, jaką rolę odgrywać będzie w przyszłości grupa związków chemicznych zwana polimerami. Substancje te zbudowane są z powtarzających się jednostek zwanych merami. Najczęściej stosowane polimery organiczne mają budowę w postaci łańcuchów węglowych (na przykład polietylen, poli(chlorek winyl[...]

Miniaturyzacja cytometru przepływowego

Czytaj za darmo! »

Jedną z metod wykorzystywanych w diagnostyce klinicznej jest cytometria, która jest oparta na pomiarach fi zycznych i/lub chemicznych właściwości pojedynczych komórek, a także cząsteczek biologicznych o podobnych rozmiarach. W przypadku cytometrii przepływowej, pomiary wykonuje się podczas przepływu przez mikrokanał cząsteczek zawieszonych w strumieniu płynu [1]. Zawiesina komórek lub cząsteczek jest zasysana do kuwety przepływowej, otoczonej przez zwężający się kanał wypełniony szybciej płynącą cieczą osłaniającą. Płyn zewnętrzny zawęża zawiesinę z centralnego kanału, przekształca ją w strumień szeregowo ułożonych komórek. Podczas tego procesu, zwanego ogniskowaniem hydrodynamicznym, wymuszony zostaje liniowy przepływ pojedynczych komórek w celu ich kolejnego przesyłania do o[...]

Mikrocytometr przepływowy wykonany z PDMS z układem detekcji optycznej

Czytaj za darmo! »

Proces analityczny w cieczowym cytometrze przepływowym zaczyna się od wprowadzenia zawiesiny komórek lub cząsteczek do kuwety przepływowej otoczonej przez zwężający się kanał. Podczas tego procesu, zwanego ogniskowaniem hydrodynamicznym, wymuszony zostaje liniowy przepływ pojedynczych komórek w celu ich przesyłania do obszaru detekcji optycznej. Najczęściej stosowanym źródłem światła jest laser (np. laser argonowy, o monochromatycznej wiązce światła o długości 458, 488 lub 514 nm, o mocy 5…75 mW). Światło laserowe ulega częściowo rozproszeniu na analizowanych cząsteczkach, a częściowo jest przez nie pochłaniane. Jeżeli komórka jest znakowana fluorochromem, to staje się ona źródłem światła fluorescencyjnego o określonej długości fali, zależnej od użytego fluorochromu. Obie wiązki, światło rozproszone i fluorescencyjne, są analizowane przez fotodetektor. Rozpraszanie światła jest zależne od wewnętrznej struktury komórki, jej rozmiaru i kształtu [1, 2]. Na rys. 1 przedstawiono schemat działania cieczowego cytometru przepływowego. Od kilku lat wiele ośrodków naukowo-badawczych intensywnie pracuje nad miniaturyzacją cytometrów przepływowych [5-9]. Opracowywane urządzenia stają się bardziej mobilne, a koszt ich wytwarzania i eksploatacji znacznie się zmniejsza (niewielkie objętości płynów, reagentów i materiałów, krótki czas pojedynczego testu oraz małe zużycie energii). Istnieje możliwość równoległej pracy kilku mikrourządzeń obok siebie lub zestawiania ich w bardziej skomplikowane układy wielozadaniowe [10]. Materiałem służącym do budowy tego typu mikroukładów analitycznych jest poli(dimetylosiloksan) - PDMS. Wspomniany elastomer posiada bardzo dobrą biozgodność, jest transparentny, tani oraz bardzo dobrze odwzorowuje kształty o minimalnym wymiarze rzędu 0,1 μm. Proces wytwarzania struktury mikrofluidycznej obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich polega na wylaniu odpowietrzonego prepolimeru PDMS (czynnik sieciujący z[...]

Fluorescence detection in microfluidics systems

Czytaj za darmo! »

In this paper, two optical detection systems - first based on the tube and the second one on the silicon photomultiplier are described. The detection system was tested for fluorescent dyes - sodium fluoresceinate and resorufin excitated in two systems: static and dynamic i.e. in PMMA cuvettes and PDMS made microchannels, respectively. Sources of excitation light were 488 and 532 nm wavelength laser diodes and blue/green LEDs (light emitting diodes). In the experiment tube and silicon photomultipliers applied in the above-mentioned systems were compared. Streszczenie. Jako fotodetektory w układach mikroprzepływowych stosuje się urządzenia takie jak matryce CMOS, fotodiody lawinowe czy fotopowielacze lampowe. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne badania nad zastosowaniem fotopowielaczy krzemowych jako fotodetektorów. Jest to spowodowane między innymi względami ekonomicznymi oraz dużo łatwiejszą ich mobilnością. W naszym artykule zaprezentowane zostały porównawcze wyniki badań dla dwóch fotopowielaczy - lampowego oraz krzemowego w zastosowaniach w układach mikrofluidycznych.(Detekcja fluorescencji w układach mikrofluidycznych). Keywords: silicon photomultiplier, fluorescence light detection, PDMS, microfluidic chip. Słowa kluczowe: fotopowielacz krzemowy, detekcja fluorescencji, PDMS, układ mikroprzepływowy. Introduction In microfluidic based analytical devices for cells/micro particles counting or identification, optical detection systems are the most frequently used. In cells analysis, fluorescence techniques are dominant. In this case, fluorescent dye is used as a label conjugated with the cell/particle markers e.g. antibodies. The simplified detection system coupled with microchannel is shown in figure 1. After fluorescence dye excitation by the laser light of adequate wavelength, next the emitted fluorescence light is detected by the photomultiplier. Fig. 1. Principle of the measurement of fluorescence light Intensity of the [...]

Mikroprzepływowe immunoczujniki z detekcją amperometryczną

Czytaj za darmo! »

W przypadku nowoczesnych urządzeń analitycznych, takich jak bioczujniki bardzo istotnymi cechami są: niski koszt pojedynczego testu, jak najkrótszy czas w którym można uzyskać wyniki, wielofunkcyjność, duża czułość oraz możliwość analizowania złożonych próbek. Można to uzyskać poprzez zastosowanie układu mikroprzepływowego, amperometrycznego systemu detekcji oraz analitycznych technik immunoenzymatycznych, takich jak ELISA (Enzyme-Linked Immunoassay), czy ELISPOT (Enzyme-Linked Immuno-Spot Assay) [1]. W przypadku detekcji amperometrycznej najczęściej używane są immunoglobuliny z klasy G (IgG) znakowane enzymami, takimi jak: fosfataza alkaliczna, peroksydaza, katalaza, laktaza i galaktozydaza. Istnieje szeroki wybór testów ELISA nadający się do aplikacji w czujnikach do oznacz[...]

Technologia wytwarzania układu mikroprzepływowego do amperometrycznego pomiaru stężenia kwasu askorbinowego

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano układ mikroprzepływowy do amperometrycznego oznaczania stężenia kwasu L-askorbinowego. Podczas projektowania układu wykorzystano symulacje komputerowe, wykonane za pomocą oprogramowania COMSOL. Do wytworzenia układu zastosowano różne technologie m.in.: głębokie plazmowe trawienie krzemu w procesie Boscha, polimeryzację plazmową, miękką litografię z zastosowaniem krzemowej matrycy i elastomeru PDMS, fotolitografię UV, magnetronowe katodowe napylanie cienkich warstw metalicznych, technikę lift-off, oraz modyfikację elektrochemiczną powierzchni elektrod. W projektowanym układzie do testu immunoenzymatycznego ELISA z wykorzystaniem fosfatazy alkalicznej jako markera, kwas askorbinowy będzie końcowym produktem reakcji enzymatycznej, którego oznaczanie służy do określania w sposób pośredni stężenia istotnych w diagnostyce medycznej agalitów takich jak białko C-reaktywne, fibrynogen i troponiny. Abstract. In this paper, a microfluidic system for L-ascorbic acid concentration measurement using the amperometric detection method is presented. The system was developed basing on computer simulations obtained with software COMSOL. Different technologies and techniques such as: deep silicon plasma etching in Bosch method, plasma polymerization, soft lithography with Si template and elastomer PDMS, UV lithography, magnetron sputtering, lift-off and electrochemical surface modification were applied. L-ascorbic acid is electrochemically active compound. In the designed system for immunoenzymatic test ELISA with alkaline phosphatase as an enzymatic label, this compound is a final product of enzymatic reaction. It allows indirect electrochemical measurement of concentration of electrochemically inactive analytes, important in medical diagnostics, such as: C-reactive protein, fibrinogen or troponins. (Technology of microfluidic system fabrication for amperometric measurement of ascorbic acid concentration). Słowa kluczowe: u[...]

 Strona 1