Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Michał KACZMAREK"

The Influence of the Windings Geometrical Dimensions on Interaction of the External Magnetic Field of Frequency 50 Hz on Accuracy of the Voltage Transformers

Czytaj za darmo! »

Voltage transformers with different geometrical dimensions of the windings were covered with analysis of the influence of interferences from the magnetic component of the external electromagnetic field of frequency 50 Hz from neighbouring current track on the change of their errors and, as a result, on deterioration of their accuracy. Change of the metrological properties of the voltage transformers is condition on the geometrical dimensions of the primary and the secondary windings, therefore to transformer construction. Streszczenie. Przekładniki napięciowe o różnych konstrukcjach uzwojeń zostały objęte analizą wrażliwościową na zakłócenia, pochodzące od składowej magnetycznej zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz pochodzącego od pobliskiego toru prądowego, [...]

The Influence of the Sinusoidal Conductive Interferences on Metrological Properties of the Voltage Transformers under the Change of their Operation Condition

Czytaj za darmo! »

Instrument transformers should maintain their metrological properties when measured voltages and currents are sinusoidal as well as when they are distorted. The aim of the research was to determine the influence of the change of the primary voltage and load of the voltage transformers on the degree of interaction of the sinusoidal conductive interferences (200 Hz - 9000 Hz) on their metrological properties. Streszczenie. Przekładniki pomiarowe powinny zachować swoje metrologiczne właściwości, zarówno przy przebiegach sinusoidalnych, jak i wówczas, gdy transferowane napięcia są odkształcone. Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie wpływu zmian napięcia i obciążenia przekładników napięciowych na stopień oddziaływania sinusoidalnych zakłóceń przewodzonych, z badanego zakresu często[...]

Badanie i analiza przebiegów czasowych napięć wytwarzanych w układzie do generacji napięć odkształconych

Czytaj za darmo! »

W dotychczasowych opracowaniach normatywnych dotyczących indukcyjnych przekładników napięciowych i prądowych, a także kombinowanych brak jest wytycznych dotyczących wymagań i sposobu badania dokładności przetwarzania sygnałów odkształconych. Badanie to wymaga odpowiedniego układu do generacji sygnału testowego, który musi zapewniać między innymi stałe przesunięcie fazowe między podstawową harmoniczną przebiegu a harmonicznymi wprowadzanych zaburzeń. Abstract. In standards concerning inductive voltage and current transformers, as well as combined transformers, there are no guidance on the requirements how to test the accuracy of distorted signals transfer. Test conditions requires an appropriate system for the generation of the test signal, which must ensure, among other things, a stable phase shift between the fundamental harmonic and the conductive disturbance harmonics of the instrument transformer primary signal (Examination and analysis of parameters describing the output signal in the system for distorted voltage generation). Słowa kluczowe: sygnały odkształcone, jakość energii, dokładność przekładników, zaburzenia przewodzone. Keywords: distorted signals, power quality, instrument transformer accuracy, conductive disturbances. Wstęp Układ do generacji napięć odkształconych wykorzystywany jest do zasilania stanowiska pomiarowego przeznaczonego do wyznaczania dokładności indukcyjnych przekładników napięciowych i prądowych dla przebiegów odkształconych. Zgodnie z zaleceniami normatywnymi kontrola jakości napięcia winna być prowadzona do 40. harmonicznej, tzn. częstotliwości 2000 Hz [1, 2]. Normy kompatybilnościowe określają poziomy kompatybilności w publicznych systemach zasilania niskiego napięcia i sieciach zakładów przemysłowych dla zaburzeń przewodzonych w zakresie od 0 kHz do 9 kHz [3, 4]. Badania dokładności transformacji przekładników dla przebiegów odkształconych przeprowadzono w rozszerzonym zakresie częstotliwości zabu[...]

Wyznaczanie współczynnika zawartości harmonicznych w prądzie przy wykorzystaniu pomiarów prądów po stronie pierwotnej i wtórnej przekładnika

Czytaj za darmo! »

Wartości skuteczne i średnie prądów odkształconych mierzone po stronie wtórnej przekładnika prądowego są wyznaczane z błędem większym niż wynikający z klasy dokładności przekładnika określanej dla przebiegów sinusoidalnych. Wzrost stopnia odkształcenia transformowanych przez przekładnik przebiegów powoduje wzrost dodatkowego błędu transformacji odkształconego prądu. Zjawisko to może zostać wykorzystane do oceny zawartości harmonicznych w prądzie na podstawie pomiaru wartości skutecznej różnicy prądów pierwotnego i wtórnego przekładnika. Abstract. RMS and average values of distorted currents measured on the secondary side of the current transformer are designated with an additional error than resulting from the accuracy of the instrument transformer designated for sinusoidal current which frequency is 50 Hz. The increase of the transferred current distortion cause increase of the additional transformation error. This phenomenon can be used to assess the current total harmonic distortion by measuring the RMS value of the difference between primary and secondary currents of the current transformer. (Evaluation of the current THD factor on the base of inductive current transformers accuracy). Słowa kluczowe: sygnały odkształcone, jakość energii, dokładność przekładników, zaburzenia przewodzone, THD. Keywords: distorted signals, power quality, instrument transformer accuracy, conductive disturbances, THD. Wstęp Do oceny jakości energii elektrycznej, dostarczanej za pomocą systemu sieci elektroenergetycznych, możliwe jest wykorzystanie przekładników lub innych urządzeń mierzących napięcia i prądy o znacznych wartościach. W niektórych punktach sieci jakość energii elektrycznej ulega obecnie znacznemu pogorszeniu, co skutkuje wystąpieniem w sygnale pierwotnym przekładnika zaburzeń przewodzonych powodujących pogorszenie jego właściwości metrologicznych. Do wskaźników pozwalających określić poziom odkształcenia przebiegów okresowych należą: wa[...]

Badanie charakterystyk transformacji indukcyjnego przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym Ni80Fe20 dla sinusoidalnych prądów o częstotliwościach 50 Hz  20 kHz

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowanie metrologicznych właściwości przekładnika prądowego podczas transformacji sinusoidalnych prądów o podwyższonych częstotliwościach oraz sygnałów odkształconych zawierających wyższe harmoniczne wymaga wyznaczenia charakterystyk zmian błędów prądowego i kątowego badanego przekładnika wraz ze zmianą częstotliwości transformowanego prądu pierwotnego dla zadanych procentowych wartości znamionowego prądu pierwotnego i obciążenia uzwojenia wtórnego. Abstract. Determine of the metrological properties of the current transformer (CT) during transformation of sinusoidal currents of frequency above 50 Hz and distorted signals which contain higher harmonics requires designation of its characteristics of current error and phase displacement changes with a primary signal frequency increase for the given percentage of rated primary current and secondary winding load. (Studies of the inductive current transformer with Ni80Fe20 toroidal core transformation characteristics designated for sinusoidal currents of frequency 50 Hz  20 kHz). (Investigations of current transformer with Ni80Fe20 toroid core in frequency range 50 Hz - 20 kHz) Słowa kluczowe: błąd prądowy, błąd kątowy, przekładnik prądowy, częstotliwościowe charakterystyki transformacji, jakość energii. Keywords: current error, phase displacement, current transformer, transformation characteristic in frequency domain, power quality. Wstęp Poprawna ocena jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom indywidualnym wymaga kontroli poziomu zaburzeń przewodzonych występujących w napięciach i prądach sieci elektroenergetycznych. Wymogi dotyczące dopuszczalnych granicznych wartości poszczególnych harmonicznych w napięciu zasilającym po stronie odbiorców indywidualnych zostały określone w normach [1 - 2], a także opisane w opracowaniach [3 - 5]. Podczas pomiarów jakości energii, w przypadku prądów i napięć o znacznych wartościach, konieczne jest zastosowanie odpowiednich pr[...]

Próba określenia dokładności transformacji sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 50 Hz i wyższych przez przekładniki napięciowe

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związanie z analizą właściwości metrologicznych indukcyjnych przekładników napięciowych podczas transformacji sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 50 Hz i wyższych. Wyniki tych badań pozwolą między innymi wstępne określić wpływ badanego przekładnika na dokładność wyznaczania w układzie pośrednim wartości współczynnika THDU wykorzystywanego do określenia jakości energii elektrycznej oraz ocenę dokładności przekładnika podczas transformacji zaburzeń przewodzonych oraz sygnałów odkształconych. Abstract. This paper presents analysis of metrological properties of inductive voltage transformers (VT) in conditions of transformation of sinusoidal signals of frequencies 50 Hz and higher. The results of these studies are useful in determining the impact of tested VT on designated, in indirect measuring system, values of total harmonic distortion factors (THDU) and its accuracy of transformation of conductive disturbances and distorted signals. (An attempt to determine the accuracy of transformation of sinusoidal signals of frequencies 50 Hz and higher through voltage transformers). Słowa kluczowe: przekładnik napięciowy, błąd napięciowy i kątowy, dokładność transformacji sygnałów sinusoidalnych. Keywords: voltage transformer, voltage error, phase displacement, accuracy of transformation of sinusoidal signals. Wstęp Przekładniki napięciowe i prądowe należą do systemu elektroenergetycznego i stanowią podstawowy element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywanym do pomiarów lub zabezpieczeń. W niektórych punktach sieci, jakość energii elektrycznej ulega obecnie znacznemu pogorszeniu. Jednym ze wskaźników pozwalających określić poziom odkształcenia prądu i napięcia są współczynniki zawartości harmonicznych (THD). W przypadku sieci elektroenergetycznych o napięciach przekraczających 1000 V współczynnik THDU musi być wyznaczony w układzie pośrednim, typowo z wykorzys[...]

Measurements of current error and phase displacement of the CT in condition of distorted currents transformation

Czytaj za darmo! »

The aim of the research is to determinate the influence of sinusoidal conductive disturbances on current error and phase displacement of the CT with Ni80Fe20 toroidal core. Streszczenie. Celem badań jest określenie wpływu sinusoidalnych zaburzeń przewodzonych na wartości błędów prądowego i kątowego badanego przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym wykonanym z permaloju Ni80Fe20. (Pomiary błędów prądowego i kątowego przekładnika prądowego w warunkach transformacji prądów odkształconych). Keywords: Current transformer (CT), current error, phase displacement, sinusoidal conductive disturbances, distorted current. Słowa kluczowe: Przekładnik prądowy, błąd prądowy, błąd kątowy, sinusoidalne zaburzenia przewodzone, prąd odkształcony. Introduction During transformation of distorted signals through instrument transformers their metrological properties are being change [1 - 3]. In some conditions conductive disturbances causes an increase of current transformer (CT) current error and phase displacement, but even then, for main harmonic, CT should met the requirements of corresponding accuracy class in accordance with inductive current transformer standard [1 - 4]. This effect is caused by deterioration of both CT windings system operation conditions and its magnetic circuit properties e.g. initial permeability. Measuring circuit During the laboratory studies to the supplying voltage of the tested CT primary winding additional conductive disturbances are brought. Their level from the programmable power supply is selected in order to the expected value of the Total Harmonic Distortion factor of CT primary current (THDI). Simpl[...]

Sposób oceny wpływu przekładnika prądowego na współczynniki określające jakość energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w artykule sposób oceny wpływu przekładników prądowych pracujących, w układach pośrednich, na wartości współczynników określających jakość energii elektrycznej umożliwia obliczenie maksymalnych wartości błędów wyznaczania wybranych współczynników charakteryzujących odkształcenie prądu określonych dla strony wtórnej zastosowanego przekładnika prądowego. Abstract. Presented in the paper method for determine the influence of current transformers on estimated power quality factors enable calculation of the maximal changes in values of selected factors used for characterization of signals distortion caused by usage of the current transformer. (Method for Determine the Influence of Current Transformers on Estimated Power Quality Factors) Słowa kluczowe: Przekładnik prądowy, jakość energii, transformacja prądów odkształconych, THDI, współczynniki kształtu i szczytu. Keywords: Current transformer, power quality, transformation of distorted currents, THDI, form and crest factors. Wstęp Ze względu na wysoką liczbę odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci energetycznej powodujących obniżenie jakości energii elektrycznej przekładniki coraz częściej transformują przebiegi odkształcone. W tych warunkach ich właściwości metrologiczne mogą ulec znacznym zmianom i wartości błędów prądowego / napięciowego i kątowego wynikające z klasy dokładności wyznaczonej dla przebiegów sinusoidalnych o częstotliwości 50 Hz (60 Hz) nie określają błędów wprowadzanych do układu pomiarowego przez dany przekładnik [1-5]. Wzrost błędów przetwarzania dla harmonicznej podstawowej oraz dodatkowo nieliniowy przebieg charakterystyki transformacji indukcyjnych przekładników w funkcji częstotliwości, a także występujące w pewnych warunkach pracy nasycenie rdzenia niektórych konstrukcji przekładników podczas transformacji przebiegów odkształconych mogą powodować, że wartości wyznaczonych na podstawie pomiarów sygnału wtórnego współczynników zniekształce[...]

Właściwości metrologiczne przekładnika prądowego wyższych częstotliwości DOI:10.12915/pe.2014.03.028

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analiz właściwości metrologicznych pomiarowego indukcyjnego przekładnika prądowego wyższych częstotliwości i klasycznego przekładnika prądowego o częstotliwości znamionowej 50 Hz podczas transformacji sinusoidalnych prądów o częstotliwościach od 50 Hz do 20 kHz przeprowadzone w oparciu o częstotliwościowe charakterystyki błędów prądowego i kątowego wyznaczone w opracowanym układzie pomiarowym. Abstract. In the paper the results of analysis of the metrological characteristics of the measuring wide band inductive current transformer and typical inductive current transformer designed for accurate transformation of the 50 Hz frequency sinusoidal currents during the transformation of sinusoidal currents at frequencies from 50 Hz to 20 kHz are presented. Conclusions are based on the frequency characteristics of current errors and phase displacement designated in developed measuring system. (Frequency characteristics of the inductive CT metrological properties) Słowa kluczowe: błąd prądowy, błąd kątowy, przekładnik prądowy, częstotliwościowe charakterystyki metrologiczne. Keywords: current error, phase displacement, current transformer, frequency characteristics of metrological properties. doi:10.12915/pe.2014.03.28 Wstęp W układach podwyższonych częstotliwości (przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych, w elektrotermii oraz w systemach zasilania reaktorów plazmy nietermicznej wykorzystywanych do oczyszczania powietrza, wody, gleby i utylizacji odpadów) mogą być stosowane seryjnie produkowane indukcyjne przekładniki prądowe wyższych częstotliwości ale także typowe przekładniki. Klasyczne układy mostkowe stosowane do wyznaczania błędów przekładników nie umożliwiają badania właściwości metrologicznych pomiarowych indukcyjnych przekładników prądowych podczas transformacji sinusoidalnych prądów o częstotliwościach wyższych niż 50 Hz (60 Hz) [1-6]. Do wyznaczania błędów prądowego [...]

Badanie dokładności przekładnika napięciowego w warunkach transformacji napięć odkształconych DOI:10.15199/74.2015.4.6


  Indukcyjne przekładniki napięciowe do transformacji napięć odkształconych indukcyjnie charakteryzują się znacznie niższą dokładnością niż dla napięć sinusoidalnych o częstotliwości 50 Hz, dla których zostały zaprojektowane [1-4]. Dlatego też badanie dokładności indukcyjnych przekładników w tych warunkach pracy jest uzasadnione. Zgodnie ze standardem IEEE C57.13 dokładność transformacji przekładnika może być określona przez współczynnik korekcyjny transformatora (TCF - Transformer Correction Factor) [5]. W normie IEC 61869-2 dotyczącej szczegółowych wymagań dla indukcyjnych przekładników prądowych, równoważny parametr to błąd całkowity, który jest wyznaczany podczas badania dokładności przekładników prądowych do zabezpieczeń typów P i PX [6]. Analogicznie zatem, dokładność transformacji PN do pomiarów w warunkach transformacji napięć odkształconych może być także określana przez błąd całkowity. Podczas badań poziom zniekształcenia napięcia pierwotnego określany przez THDU, czyli współczynnik zawartości wyższych harmonicznych w napięciu pierwotnym, zgodnie z normą PE -EN 50160 określającą maksymalną jego wartość dla sieci SN nie powinien przekraczać 8% [7]. W tych warunkach dla badanych przekładników napięciowych o przekładni 2000 V/100 V nie zaobserwowano jednak znaczącego wzrostu mierzonego błędu całkowitego. W celu dalszych analiz w badaniach dokładności zastosowano napięcia o znacznie wyższym stopniu zniekształceń harmonicznych 20, 30 i 43%. Bez względu na warunki pracy indukcyjnego przekładnika napięciowego na jego dokładność główny wpływ ma impedancja uzwojenia pierwotnego, gdyż impedancja uzwojenia wtórnego, w większości przypadków jest niewielka. Na błąd transformacji składowych napięcia pierwotnego o wyższych częstotliwościach wpływ mają także układ izolacyjny uzwojeń oraz pojemności między uzwojeniami oraz uzwojeń [8, 9]. Układ pomiarowy Znamionowe napięcie pierwotne obu badanych przekładników napięciowych klasy 0,5[...]

 Strona 1  Następna strona »