Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAREK NOCUŃ"

Analiza wpływu warstw tlenkowych na przyczepność warstw złota do powierzchni szkła

Czytaj za darmo! »

Przyczepność warstw metalicznych (złota i srebra) otrzymywanych techniką rozpylania magnetronowego, do podłoża szklanego jest istotnym problemem wynikającym głó­wnie z ró­żnic chemicznych pomiędzy szkłem i tymi metalami. Artykuł omawia wpływ cienkich powłok tlenkowych otrzymywanych przez rozpylanie miedzi, niklu i miedzioniklu na przyczepność warstw złota. Przyczepność oceniano fotometrycznie po uprzednim usunięciu warstwy metalicznej w powtarzalny sposó­b. Zmiany otoczenia chemicznego Cu, Ni, Au analizowano za pomocą spektroskopii fotoelektronó­w (XPS). Sło­wa­ klu­czo­we­: warstwy metaliczne, przyczepność, spektroskopia fotoelektronó­w.Pokrywanie powierzchni szkła warstwą złota stosuje się w elektronice i optoelektronice głó­wnie w celu zapewnienia kontaktu elektrycznego. Zł[...]

Otrzymywanie powłok o właściwościach

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia zagadnienia związane z własnościami katalitycznymi warstw z układu SiO2-TiO2 wytwarzanych techniką zol-żel. Zdolności katalityczne warstw oceniano na podstawie zmiany intensywności rodaminy B po naświetleniu promieniowaniem z zakresu UV-VIS. Dla wybranych warstw, z pomiarów elipsometrycznych, wyznaczono ich grubość i porowatość. Potwierdzono występowanie efektu katalitycznego w warunkach ciemni i stwierdzono wysoką aktywność katalityczną warstw SiO2-TiO2 o stosunku molowym 1:2. Słowa kluczowe: TiO2, własności katalityczne, zol-żel. Sol-gel prepared layer with catalytic properties Abstract Catalytic properties of sol-gel made layers based on SiO2-TiO2 system were the subject of this paper. Catalytic capacity was tested by measure of the intensity changes of rhodamine B dye after UV-VIS radiation. Thickness and porosity of selected samples were estimated on the base of ellipsometry measurements. Catalytic ability in the dark was confirmed as well as high catalytic activity of SiO2-TiO2 based layer with molar ratio 1:2. Keywords: TiO2, catalytic properties, sol-gel. 1. Wstęp Odkrycie efektu fotokatalitycznego TiO2 (lata siedemdziesiąte XX wieku) wywołało duże zainteresowanie w wielu dziedzinach przemysłu, co spowodowało, że w ciągu kilkudziesięciu lat ukazała się ogromna liczba publikacji dotycząca samego zjawiska i jego wykorzystania. TiO2 i jego własności fotokatalityczne zostały wykorzystywane na skalę przemysłową, w takich produktach jak: ● pigmenty stosowane w produkcji kosmetyków, leków, tworzyw sztucznych, lakierów, maści, farb oraz emalii i szkliw ceramicznych - czyli tam gdzie wymaga się dużej nieprzezroczystości, dobrych właściwości kryjących, odporności na działanie czynników atmosferycznych i światła, kontrolowanego poziomu zanieczyszczeń oraz działania bakteriobójczego [1, 2] ● półprzewodnikowych sensorach gazów (detekcja O2, H2 , CO, węglowodorów, NOx, alkoholi) - wykorzystuje [...]

Effect of physical and chemical properties of fly ash from coal combustion on its electrostatic precipitation Wpływ fizykochemicznych właściwości popiołów lotnych ze spalania węgli na proces elektrostatycznego odpylania spalin DOI:10.15199/62.2015.9.18


  Fly ashes from (i) lignite, (ii) bituminous coal, (iii) biomass and a mixture of bituminous coal and biomass were studied for d., unburned C content and particle size distribution. SiO2 content in the fly ash was 36.5-43.0% by mass. The alkali content (Na2O + K2O + CaO) were: 28.3 (i), 12.07 (ii), 40.97 (iii) and 22.75%, resp. and strong influenced fly ash resistivity and its removal by electrofiltation. Istotny wpływ na przebieg procesu odpylania spalin metodą elektrostatyczną mają fizykochemiczne właściwości popiołów lotnych, takie jak gęstość, skład granulometryczny, zawartość części palnych (niespalonego węgla), rezystywność warstwy popiołu oraz napięcie jej przebicia. Przedstawiono metodykę badań, na podstawie których dokonano porównania wybranych właściwości fizykochemicznych pyłów powstających w procesach spalania węgli stosowanych w energetyce. Informacja o ilości oraz właściwościach fizykochemicznych separowanego pyłu ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego doboru geometrii elektrod ulotowych elektrofiltru oraz ich konfiguracji. Elektrostatyczne urządzenia odpylające1-3) są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Głównym sektorem gospodarki, w którym znalazły zastosowanie elektrostatyczne urządzenia odpylające jest energetyka4, 5) wykorzystująca elektrofiltry w procesach oczyszczania gazów powstających w procesie spalania różnego typu paliw. Podstawowymi nośnikami energii stosowanymi w Polsce w elektrowniach i elektrociepłowniach są: węgiel brunatny oraz węgle kamienne pochodzące z różnych kopalni, a więc różniące się składem petrograficznym i właściwościami fizykochemicznymi. Obecnie, ze względu na wymogi dotyczące ochrony środowiska6-9), nośnikiem energii są także mieszanki węgli z paliwami pochodzenia roślinnego. Współspalanie węgli oraz biomasy różnego pochodzenia powoduje zmianę właściwości fizykochemicznych powstających pyłów10), co z kolei powoduje trudności w oczyszczaniu spalin w stosowanych [...]

Oxide Scale Mechanical Failure During Thermal Cycling of FeCrAl-Based Alloys at High Temperatures

Czytaj za darmo! »

Failure of the oxide scale via cracking and/or spallation leads to the accelerated degradation of high temperature alumina-forming materials. This process is studied for FeCrAl-based alloys oxidized in air under thermal cycling conditions at temperatures ranging from 1373 to 1623 K. The effect of the presence of alloyed and/or implanted reactive elements and sulphur is reported.[...]

Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu Ni-Al utlenianych w temperaturze 1150°C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)


  336 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 związanej z obecnością w tlenku glinu jonów Cr3+, pochodzących z zanieczyszczeń w materiale podłoża. 2. Materiały i metodyka badawcza Badaniom poddano: związek międzymetaliczny β-NiAl o składzie zbliżonym do stechiometrycznego (50 : 50 % at.), modyfi - kowany dodatkiem Hf (Ni-50Al-1Hf) oraz Pt (Ni-50Al-15Pt) oraz stop dwufazowy typu γ/γ’ o składzie Ni-22Al-30Pt oraz z dodatkiem Hf (Ni-22Al-30Pt-1Hf). Wszystkie składy chemiczne podane są w % at. Hafn i platyna wprowadzane były jako dodatki stopowe, a ich zadaniem jest poprawa żaroodporności związku β-NiAl [5-7]. Materiały, z wyjątkiem β-NiAl z Hf, zostały wyprodukowane w Iowa State University, podczas pracy w nim jednego z autorów (B.M. Gleesona). Próbki w formie dysków o średnicy ok. 10 mm odcięte z wlewków (przygotowanie materiałów do badań opisane jest w [8]), były szlifowane i polerowane na korundowych papierach ściernych o gradacji do 2000 i pastach diamentowych o uziarnieniu do 1 μm. Bezpośrednio przed utlenianiem próbki były myte ultradźwiękowo w acetonie. Utlenianie izotermiczne prowadzone było w temperaturze 1150°C, w powietrzu, przez 1 godzinę. Skład fazowy zgorzelin badany był z użyciem metody spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS) w Uniwersytecie La Rochelle (Francja), morfologia tlenków charakteryzowana była za po- Rys. 2. Materiał Ni-50Al-1Hf; (a) morfologi[...]

 Strona 1