Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Józef KUŚMIERZ"

Pomiary konduktywności roztworów przewodzących z wykorzystaniem dwucewkowego przetwornika indukcyjnościowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny - w postaci tzw. funkcji przetwarzania - przetwornika indukcyjnościowego o strukturze dwucewkowej. Metoda obliczeniowa bazująca na przekształceniach całkowych Fouriera umożliwia wyznaczenie funkcji przetwarzania przetwornika w postaci zależności wiążącej zmianę napięcia obserwowanego na zaciskach cewki pomiarowej przetwornika z konduktywnością badaneg[...]

Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy optymalizacji parametrów konstrukcyjnych dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych wykorzystywanych w bezkontaktowych pomiarach konduktywności elektrycznej materiałów. Zoptymalizowane pod względem własności metrologicznych parametry przetwornika otrzymano na podstawie badań eksperymentalnych, które przeprowadzono w celu weryfikacji modelu matematycznego przetworników. Abstract. The paper deals with the optimization of design parameters of double coil transducers inductivity used in contactless electrical conductivity measurements of materials. Optimized in terms of the metrological properties parameters of the transducer were obtained on the basis of the experimental investigations, which was conducted to verify the mathematical model of these transducers. (Optimization of design parameters of double coil transducers inductivity used in contactless electrical conductivity measurements) Słowa kluczowe: bezstykowe pomiary konduktywności elektrycznej, przetwornik indukcyjnościowy. Keywords: contactless measurements of electrical conductivity, inductive transducer. Wstęp Przedstawiony w opracowaniach literaturowych [1, 2] model przetwornika indukcyjnościowego w wersji przelotowej o układzie dwucewkowym (rys.1) został poddany eksperymentalnej analizie w celu zoptymalizowania parametrów konstrukcyjnych pod względem własności metrologicznych, Rys.1. Struktura geometryczna przetwornika dwucewkowego a także weryfikacji modelu matematycznego, który jest opisany dla tego rodzaju przetworników równaniem przetwarzania [1]: (1) [...]

Cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących z wykorzystaniem platformy pomiarowej PXI

Czytaj za darmo! »

pracy przedstawiono cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów dobrze i bardzo dobrze przewodzących, który został zbudowany w oparciu o modułową platformę kontrolno-pomiarową PXI. Jako przetwornik do bezstykowego pomiaru konduktywności wykorzystano dwucewkowy przetwornik indukcyjnościowy. Analizę porównawczą właściwości metrologicznych zrealizowanego systemu pomiarowego przeprowadzono klasycznymi metodami pomiarowymi do wyznaczania konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących. Abstract. The paper presents a digital system for contactless electrical conductivity measurement of non-ferromagnetic materials. The system is built on a modular platform, PXI measurement and control. As a transduce for contactless measuring electrical conductivity is used double coil inductive transducer. A comparative analysis of the metrological characteristics of this system were conducted with conventional measuring methods for determining the electrical conductivity of conductive materials. (System for contactless electrical conductivity measurement of nonferromagnetic materials) Słowa kluczowe: bezstykowe pomiary konduktywności elektrycznej, przetwornik indukcyjnościowy, platforma kontrolno-pomiarowa PXI Keywords: contactless measurements of electrical conductivity, inductive transducer, the PXI platform.Wi.kszo.. powszechnie stosowanych metod pomiarowych do wyznaczania konduktywno.ci elektrycznej materia.ow przewodz.cych polega na po.rednim pomiarze ich rezystancji, ktore odbywaj. si. w sposob kontaktowy. Do okre.lenia konduktywno.ci elektrycznej wykorzystuje si. g.ownie mostki Wheatstone?fa oraz ich modyfikacje . podwojny mostek Kelvina, a tak.e metody czteroprzewodowe. Pomiary rezystancji, o warto.ciach ma.ych lub bardzo ma.ych rz.du m?¶ stwarzaj. niew.tpliwie du.e problemy. Bowiem na dok.adne wyznaczenie tak ma.ych rezystancji materia.u za pomoc. wspomnianych metod wp.ywa szereg negatywnych czynnikow, k[...]

 Strona 1