Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar JASKÓŁOWSKI"

Nowy środek do zmniejszenia palności drewna sosnowego DOI:10.15199/62.2018.11.6


  Drewno to naturalny i odnawialny surowiec towarzyszący człowiekowi od niepamiętnych czasów. Posiada dobre właściwości wytrzymałościowe, jest bardzo estetyczne, dlatego stanowi niezastąpiony materiał budowlany, m.in. do wielkowymiarowych konstrukcji szkieletowych oraz do aranżacji i wystroju wnętrz mieszkań. Jednakże, ze względu na swoją nieodłączną wadę, jaką jest łatwa podatność na zapalenie, drewno często przyczynia się do niepożądanych pożarów. W wyniku procesu spalania drewna emitowane jest promieniowanie cieplne, produkowany jest dym i produkty toksyczne. Czynniki te utrudniają ewakuację oraz powodują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przepisy bezpieczeństwa pożarowego często ograniczają stosowanie naturalnego drewna. Dlatego istnieje konieczność podda-wania wyrobów budowlanych z drewna impregnacji ogniochronnej, której celem jest ograniczenie szeroko pojętej palności1-3). Zgodnie z definicją, preparat (środek) ogniochronny powinien wydłużać czas zapalenia drewna, spowalniać rozprzestrzenianie się płomieni po jego powierzchni, zmniejszać intensywność wydzielania ciepła oraz ograniczać wydzielanie dymu1-8). Najbardziej popularne i zarazem dostępne w handlu są preparaty zawierające mieszaninę różnych związków chemicznych, najczęściej soli nieorganicznych na bazie fosforu, azotu, boru i krzemu. Ze względu na mechanizm działania środki ogniochronne dzieli się na aktywne oraz pasywne1-3). Pomimo ciągłego postępu technologicznego nie udało się dotychczas opracować receptury preparatu ogniochronnego, który byłby pozbawiony wad. Można do nich zaliczyć m.in. łatwą wymywalność i nietrwałość. Ze względu na skład chemiczny, środki ogniochronne przyczyniają się niejednokrotnie do zwiększenia toksyczności produktów spalania, szczególnie w przypadku gdy w swoim składzie zawierają brom i chlor4, 6, 9). Obecnie stosowanych jest bardzo wiele preparatów zabezpieczających drewno przed niszczącym działaniem ognia. W ich skład wchodzą zaró[...]

Zagrożenia toksyczne powstałe podczas eksploatacji kabli elektroenergetycznych w warunkach pożarowych

Czytaj za darmo! »

Dane opublikowane w światowym piśmiennictwie pożarniczym, jednoznacznie wskazują, że 60-80% ludzi ginie w wyniku oddziaływania gazów pożarowych i dymu. Celem niniejszego artykułu jest chemiczna analiza ilościowa emisji toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania powstałych podczas spalania izolacji kabli zgodnie z PN-88/B-02855. Abstract. (Toxic hazard generated during exploitation of[...]

Badanie termokinetycznych właściwości kompozytów drewnopochodnych z dodatkiem polietylenu i polipropylenu


  Przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, szybkości wydzielania ciepła oraz całkowitej ilości wydzielonego ciepła kompozytów WPC z dodatkiem polietylenu i polipropylenu i porównano je z wynikami uzyskanymi dla tradycyjnej płyty wiórowej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego i metodyki pomiarowej opisanej w normie PN EN ISO 1716:2010. Stwierdzono, że wyniki badań termokinetycznych właściwości kompozytów WPC były względem siebie porównywalne, niezależnie od metody badawczej. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla płyty wiórowej tradycyjnej (komercyjnej). Wykazano, że stosowanie tej grupy tworzyw sztucznych w produkcji kompozytów typu WPC wymaga zastosowania środków ogniochronnych w celu polepszenia właściwości termokinetycznych. Waste polyethylene and polypropylene were used as materials for prepn. wood-polymer composites studied then for heat-release rate at heat exposure 30-70 kW/m2 for 60-600 s by using cone and bomb calorimeters. The thermokinetic properties of the composites were worse than that determined for comparison for a common PHOH-HCOOH resin- -bonded chip board. Produkcja kompozytów typu WPC (wood polymer composite) stanowi gałąź przemysłu drzewnego. Muszą one spełniać różnorodne wymagania, m.in. z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z najważniejszych parametrów pożarowych, a zarazem głównym parametrem wpływającym na dynamikę rozwoju pożaru (temperaturę pożaru), zwłaszcza w jego I fazie rozwoju, jest szybkość wydzielania ciepła HRR (heat release rate) i całkowita ilość wydzielonego ciepła THR (total heat release). Ciepło spalania jest parametrem, który wpływa na obciążenie ogniowe w budynkach produkcyjno-magazynowych, a także na prognozowany względny czas trwania pożaru i wymaganą odporność ogniową elementów budowlanych. Popyt na drewno i materiały drewnopochodne powoduje postępujące zmniejszanie się zasobów surowca, jakim jest drewno. Inspiruje to naukowców i pracowników pr[...]

Analiza porównawcza rozprzestrzeniania płomienia przez nowoczesne przewody elektryczne

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki badań przewodów elektrycznych na rozprzestrzenianie płomieni. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu znormalizowanej metody badawczej opisanej w normie PN-89/E-04160/55 metoda V. Abstract. (Comparative analysis of flame propagation on modern electric cables). Test results to relating to flame retardants used for protecting cable runs were presented. The tests[...]

Badanie stabilności termicznej materiałów powłokowych stosowanych do produkcji kabli elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Z wykorzystaniem termograwimetru badano rozkład termiczny materiałów powłokowych. Próbki miały zróżnicowany skład chemiczny. Wyniki badań obejmują dane o temperaturze początku rozkładu termicznego oraz maksymalnej szybkości ubytku masy. Abstract. (Investigation of thermal stability of sheathing materials used for electric cables production). Thermal decomposition of sheathing materials was test[...]

Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na wytrzymałość drewna w podwyższonej temperaturze


  Wartykule zaprezentowanowyniki badań doświadczalnych wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość przy rozciąganiu drewna sosnowego oraz drewna egzotycznego merbau (Intsia Bijuga), stosowanego w budownictwie i konstrukcjach inżynierskich, impregnowanego nowoczesnymi środkami ogniochronnymi zawierającymi nanocząstki SiO2 o rozmiarach 10 - 20 nm. Impregnację przeprowadzono metodą próżniową przez 15 min, stosując podciśnienie ok. 0,7 at. Badania wytrzymałościowe zostały wykonane w ZakładzieMechaniki Stosowanej SGSP. Słowa kluczowe: drewno, impregnacja ogniochronna,wytrzymałość na rozciąganie.Czynnikami decydującymi o rosnącej popularności drewna egzotycznego jest nieprzeciętna barwa, atrakcyjny rysunek i struktura, przy jednocześnie bardzo dobrych właściwościach termicznych [1]. Nie bez znaczenia jest także swobodna dostępność surowca, aktualne koncepcje architektoniczne oraz wzrost świadomości ekologicznej inwestorów. Mnogość gatunków drewna egzotycznego oraz specyficzne właściwości techniczne, warunkowanem.in. wzrostemw warunkach klimatu tropikalnego, sprawiają, że jest ono słabo poznane [1, 2]. Dodatkowo problemem okazuje się nazewnictwo. Powszechną praktyką w obrocie drewnem egzotycznym jest sprzedaż jednego gatunku pod różnymi nazwami. Aby uniknąć pomyłek, istotnym czynnikiem jest podanie kodu wg PN-EN 13556 [8] oraz nazwy botanicznej. Drewno jest materiałem palnym podlegającym termicznej degradacji. W warunkach pożaru konstrukcja drewniana jest jednocześnie poddana oddziaływaniu wymuszeń w formie sił oraz oddziaływaniom termicznym. Wysoka temperatura występująca w procesie pożaru powoduje dekohezję struktury. Zauważalna redukcja wytrzymałości drewna następuje już w temperaturze wyższej od 65 °C [3, 4]. Na poziomie mikrostrukturalnym drewno jest niehomogenicznym kompozytem komórkowym celulozy, hemicelulozy, ligniny i innych mniej istotnych składników. Degradacja wysuszonej celulozy następuje w temperaturze ok. 300 °C[...]

Wykorzystanie osiągnięć nanotechnologii do ograniczenia palności drewna i materiałów drewnopochodnych


  Zastosowanie nanocząstek, ze względu na ich małe rozmiary, umożliwia poprawę właściwości tradycyjnych oraz tworzenie nowych wielofunkcyjnych impregnatów do drewna i materiałów drewnopochodnych. Dodatkowo trwałość, łatwość aplikacji oraz niewielki koszt skłaniają do pracy nad nowymi możliwościami nanotechnologii w impregnacji ogniochronnej.Wartykule przedstawiono osiągnięcia prac naukowo-badawczych dotyczących zmniejszenia palności wyrobów budowlanych z drewna imateriałów drewnopochodnych, które prowadzone są na całymświecie, a w tym także w Polsce, w SGSP. Pokazują one, że nanonauka i nanotechnologia mogą mieć zastosowanie do ograniczenia palności drewna i materiałów drewnopochodnych. Słowa kluczowe: nanotechnologia, środki ogniochronne, drewno, materiały drewnopochodne, palność, cechy pożarowe.Podatność na zapalenie, właściwości toksyczne, właściwości termokinetyczne i dymotwórcze to podstawa ograniczenia wykorzystania drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie. Stosowanie wielu współczesnych środków obniżających palność drewna powoduje wiele problemów, do których można zaliczyć m.in. [1, 2]: wymywanie środków solnych; zagrożenie dla zdrowia i środowiska wynikające ze stosowania związków zawierających brom i chlor; konieczność użycia dosyć dużej ilości środków do nadania właściwości niepalnych; trudności w nanoszeniu powłok ochronnych; małą trwałość zabezpieczeń; niekorzystną zmianę wyglądu chronionego materiału; zwiększenie higroskopijności oraz obniżenie wytrzymałości i stabilności wymiarowej chronionego materiału. Wady te skłaniają do poszukiwania nowych, bardziej przyjaznych środowisku i człowiekowi, środków ogniochronnych o wysokiej skuteczności działania. Zastosowanie nanonauki i nanotechnologii w przemyśle drzewnym Nanonauka i nanotechnologia daje szanse zbadania procesów ograniczenia palności drewna i materiałów drewnopochodnych. W2004 r. amerykańska organizacjaNNI (NationalNanotechnology Initia[...]

Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków


  Wartykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności interaktywnej modułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków i omówiono kilka wybranych podopcji opcji "Wiedza prawna i techniczna", dwie podopcje "Poradnik" i "Baza danych" opcji "Wiedza inżynierska" oraz opcje "Definicje", "Innemateriały", "Raporty" i "Forum". Każdą z nich zilustrowano widokiem przykładowego okna lub okien. Słowa kluczowe: pożar, budynek, bezpieczeństwo pożarowe budynków, przepisy, normy.Na ostatniej Konferencji "Fire Safety" w 2012 r. została zaprezentowana ogólna koncepcjamodułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków, która ma być narzędziem wspomagającym ich projektowanie [1, 2, 3, 4]. Stanowiła ona etap wstępny projektu rozwojowego finansowanego przez NCBiR, który rozpoczął się na początku 2012 r. Jego zakończenie jest przewidziane na koniec 2014 r. Na obecnym etapie zaawansowania prac platforma jest dostępna w internecie pod adresem http://sgsp-podrecznik.x-code.pl/. Głównymcelemomawianej pracy jest przedstawienie działania głównych opcji i podopcji platformy poparte konkretnymi przykładami. Omówione zostaną działające obecnie funkcje z wyjątkiem tych związanych z częścią obliczeniową (podopcja "Obliczenia" w opcji "Wiedza inżynierska"), która zostanie zaprezentowana w oddzielnej pracy. W skład głównego menu wchodzą następujące opcje: "Wiedza prawna i techniczna"; "Wiedza inżynierska"; "Definicje"; "Inne materiały"; "Raporty" i "Forum". Opcja "Wiedza prawna i techniczna" obejmuje następujące podopcje: 1) "Przepisy europejskie" - przeznaczona do przeglądania i drukowania aktualnych aktów prawnych uchwalonych przez Parlament Europejski dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków; 2) "Ustawy" - przeznaczona do przeglądania i drukowania ustaw uchwalonych przez Sejm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków; 3) "Rozporządzenia" - przeznaczona do przeglądania i drukowania jednolitych tekstów rozporządzeń uchwal[...]

Fire-protective modification of epoxy resins Ogniochronna modyfikacja żywic epoksydowych DOI:10.15199/62.2017.5.29


  A com. epoxy resin was modified by addn. of phenyl-isopropylphenyl phosphate and melamine pirophosphate (1-5% by mass) to decrease the resin flammability and studied by detn. of heat release rate, smoke release rate, time of ignition, smoke thickness, and toxicity of the volatile combustion products. The study was carried out at heat exposure 30 kW/m2 in a cone calorimeter. The addn. of flame retardants resulted in decreasing the maximum av. rate of heat release and smoke formulation as well as CO and CO2 emission. Opisano wyniki badań ograniczenia palności żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5) poprzez jej modyfikację dwoma środkami ogniochronnymi (fosforan fenylo-izopropylofenylowy Roflam F5 oraz pirofosforan melaminy Ecoret MPYP), dodawanymi w ilościach 1-5% mas. Badania prowadzono w kalorymetrze stożkowym przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m2. Oznaczano szybkość wydzielania ciepła i dymu, czas do zapłonu, gęstość dymu oraz toksyczność fazy lotnej powstałej podczas rozkładu termicznego i spalania czystej EP 5 oraz ogniochronnie modyfikowanych żywic epoksydowych. Wyznaczono również ciepło spalania brutto badanych kompozycji epoksydowych. Wprowadzone antypireny spowodowały zmniejszenie palności materiału epoksydowego, o czym świadczyło zmniejszenie wartości maksymalnej i średniej szybkości wydzielania ciepła i dymu w odniesieniu do Ep 5. Potwierdzono to wynikami oznaczenia ciepła spalania badanych materiałów. Najkorzystniejszy efekt modyfikacji uzyskano w przypadku wprowadzenia do Ep 5 dodatku 5% mas. MPYP. Spowodowało to obniżenie HRRmax o ok. 63% w odniesieniu do czystej żywicy. Najkorzystniejszy efekt ogniochronny otrzymano, wprowadzając do Ep 5 dodatek 5% mas. Roflamu F5 oraz dodatek 5% mas. MPYP. Popularność tworzyw sztucznych nie słabnie od lat i można zauważyć ciągły wzrost ich zużycia. Powszechność stosowania tych materiałów wiąże się z niskimi kosztami ich wytwarzania, małą masą w stosunku do objętości oraz dużymi[...]

 Strona 1