Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ŻUREK"

Utlenianie i redukcja proszku stopu Mn-Ni

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiano metodę otrzymywania porowatych spieków metalicznych w wyniku sekwencji utleniania i redukcji stopu Mn70/Ni30. Zaprezentowano wyniki badani kinetyki utleniania proszku stopu w zakresie temperatur 400-800oC w atmosferze powietrza i kinetyki redukcji w atmosferze wodoru w temperaturze 600-800oC. Wykonano badania morfologii (SEM) oraz ocenę porowatości otrzymanych prekursorów tlenkowych i porowatych spieków metalicznych. Skład próbek określono przy pomocy analizy SEM/EDX. Słowa kluczowe: stop Mn-Ni, utlenianie, redukcja, spieki porowate Oxidation and reduction of Mn-Ni allom powder The subject of the presented investigation concern on the very essential industrial problem of the production of porous metallic sinters on the bases of metals of the iron-group. Inv[...]

Właściwości elektrochemiczne porowatych elektrod Fe-Ni i Fe-Pt w procesie otrzymywania wodoru z środowisk alkalicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiano metodę otrzymywania porowatych spieków metalicznych w wyniku sekwencji utleniania i redukcji stopu Fe64/Ni36 i mieszaniny proszków metali Fe90 -Pt10. Zaprezentowano wyniki badani morfologii (SEM) oraz ocenę porowatości otrzymanych prekursorów tlenkowych i porowatych spieków metalicznych. Skład próbek określono za pomocą analizy SEM/EDX. Właściwości elektrochemiczne wytworzonych elektrod oceniono na drodze badań potencjodynamicznych. Zależność prąd-napięcie mierzono w 1M KOH względem elektrody odniesienia Hg/HgO w temperaturze 70oC w warunkach odpowiadających przemysłowym warunkom otrzymywania wodoru. W celu porównania porowatych elektrod Fe-Ni i Fe-Pt oraz gładkiej powierzchni niklu i żelaza wyznaczono wartości potencjału E100 odpowiadające wydzielaniu w[...]

Badania zachowania się stali Crofer 22APU w atmosferze H2/H2S

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania siarkowania stali Crofer 22APU przeznaczonej do budowy interkonektorów w ogniwach typu SOFC. Badania prowadzono na próbkach wstępnie utlenianych i nieutlenianych w atmosferze powietrza. Siarkowanie prowadzono w zakresie temperatur pracy ogniwa paliwowego (600-900oC) w atmosferach o różnym ciśnieniu parcjalnym siarki - pS2 od 10-7 do 10-1 Pa. Stwierdzono, że proces siarkowania przebiega zgodnie z prawem wykładniczym o zmiennym wykładniku "n". Przeprowadzono badania kinetyki siarkowania oraz fi zykochemiczne badania utworzonej zgorzeliny z wykorzystaniem metod XRD, EDX i SEM. Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym składnikiem wytworzonej zgorzeliny były siarczki żelaza i chromu, a przy niższych ciśnieniach parcjalnych siarki w zgorzelinie występowały jedynie siarczki chromu. Słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, siarkowanie The behavior of Crofer 22APU steel in H2/H2S atmosphere In this paper authors present results of sulfi dation of Crofer steel in H2/H2S. The high temperature corrosion behavior of Crofer 22APU and preoxidized Crofer steel were studied in the temperatures range 600-900oC in H2/H2S atmospheres. Sulphur partial pressures (pS2) was in the range 10-7 to 10-1 Pa. The kinetics show that the sulfi dation process of preoxidized samples was going slower. Morphology of the scales (surface and cross section) have been observed by SEM. Phase and chemical composition have been studied by EDX and XRD methods. It was found that scale formed on Crofer steel was built with porous sulphides and in some case (pS2, temperature) the internal sulfi dation of steel was observed. The phase analysis of the scale reveled that it is composed mainly of a sulphides of iron and chromium but in low sulfur partial pressure only chromium sulfi de was detected. Keywords: Crofer 22APU, oxidation, sulfi dation ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - [...]

Badania wysokotemperaturowego utleniania stopów TiAl z powłoką metaliczną na bazie kobaltu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań żaroodporności stopów Ti48Al i Ti6Al4V przez wytworzenie na ich powierzchni ochronnej powłoki aluminidku kobaltu. Powłokę wytwarzano metodą pack aluminization warstwy kobaltu nałożonej elektrochemicznie na powierzchnie stopów, które przed kobaltowaniem były poddane aluminizowaniu. W przypowierzchniowym obszarze stopu, po aluminizowaniu wytworzyły się aluminidki tytanu Ti2Al3 oraz TiAl3. Galwaniczna warstwa kobaltu poddana aluminizowaniu przekształciła się w fazy międzymetaliczne Co4Al13, Co2Al5.Otrzymane próbki materiałów badano pod względem ich odporności na utlenianie metodą grawimetryczną w atmosferze powietrza w temperaturze 800oC. Rozkład pierwiastków w przypowierzchniowym obszarze rdzenia metalicznego oraz powłoki kobaltowej przed i po ekspozycji badano za pomocą EDX. Skład fazowy wyznaczano ze stosunku poszczególnych pierwiastków w danym punkcie pomiarowym. Podczas wysokotemperaturowego utleniania na powierzchni powłoki aluminidku kobaltu tworzy się ochronna zgorzelina Al2O3. Słowa kluczowe: stopy TiAl, utlenianie, aluminizowanie, powłoki metaliczne, aluminidki kobaltu High temperature behavior of TiAl alloys coated by cobalt aluminide A cobalt aluminide coating was developed on pack cemented Ti48Al and Ti6Al4V alloys by electroplating a Co fi lm followed by a high Al activity pack cementation. In subsurface of aluminized TiAl alloys TiAl3 and Ti2Al3 intermetallic phase are present. Aluminized cobalt layer consist of Co4Al13, Co2Al5 intermetallic phase. During oxidation in air at 800oC a protective Al2O3 scale is formed. Phase analysis and distribution of elements are studied by SEM Keywords: TiAl alloys, oxidation, aluminization, cobalt coating 1. Wprowadzenie Warunki pracy, na jakie narażone są elementy stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym i energetyce, powodują, że istnieje zapotrzebowanie na materiały lekkie, wytrzymałe i odporne na działanie wysokiej temperatury. Cechy takie cha[...]

Infl uence of Cobalt Content on the Process of Hydrogen Evolution on the Ni-Co Porous Electrode


  The presented paper discusses an infl uence of cobalt content in the nickel powder sintered electrode on electrochemical processes of hydrogen production. The studies of a samples surface were conducted with the use of SEM/EDX technique. The electrochemical properties of porous Ni-Co electrodes were examined by potentiostatic method. The authors applied a rotating electrode during those tests. The current-potential relationship was obtained at 40oC in 1 molar KOH with Hg|HgO reference electrode, i.e. under conditions similar to the industrial process of hydrogen production. Keywords: Ni-Co electrode, oxidation/reduction processes, hydrogen evolution Wpływ zawartości kobaltu na proces wydzielania wodoru na porowatych elektrodach Ni-Co W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ zawartości kobaltu na proces elektrochemicznego wydzielania wodoru z środowisk alkalicznych na porowatych elektrodach Ni-Co. Morfologię powierzchni porowatych elektrod badano przy pomocy techniki SEM/ EDX. Badania elektrochemiczne obejmowały charakterystykę wydzielania wodoru na porowatych elektrodach Ni-Co w środowisku 1 molowego roztworu KOH względem elektrody Hg|HgO z wykorzystaniem wirującej elektrody dyskowej. Słowa kluczowe: elektroda Ni-Co, utlenianie/redukcja, wydzielanie wodoru ochrona przed korozja 11/2012 s. 467-469 1. Introduction The electrolysis of alkaline water solutions is one of the environmentally friendly methods of generating hydrogen, which allows obtaining the gas of a high purity [1-4]. An ideal material for the electrodes working in this process is platinum. However, its application is largely limited for economic reasons. On the contrary, nickel and its alloys are widely applied materials. Nickel is characterized by the low overpotential of hydrogen evolution reaction in comparison to other metals [2, 3, 5]. Additionally, the activity of nickel electrodes may be enhanced through an increase in their spec[...]

Stability test of the Ni and Ni-Co porous electrode


  The presented paper discusses a stability of porous Ni and Ni-Co sintered electrode in the process of hydrogen evolution from alkaline environment. Porous precursors of electrodes were prepared in the process of successive oxidation and reduction. The morphology characteristic of Ni and Ni-Co metallic sinters was carried out with the application of SEM/EDS methods. The electrochemical stability tests of porous electrodes were performed at 40oC in 1 molar KOH. The current density was stabile during 120 h of hydrogen evolution on both types of sinters. However, on Ni sintered one can observed the current oscillations up to 100 h and slightly decreasing of current density during the test. Keywords: Ni electrode, Ni-Co electrode, stability, hydrogen evolution Test stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co W prezentowanej pracy przedstawiono badania stabilności porowatych elektrod Ni i Ni-Co. Porowate prekursory elektrod otrzymywano w procesie sekwencyjnego utleniania i redukcji proszków wspomnianych metali. Charakterystykę morfologii spieków Ni i Ni-Co wykonano przy użyciu metody SEM/EDX. Badania elektrochemiczne stabilności porowatych elektrod przeprowadzono w temperaturze 40°C w 1 molowym roztworze KOH. Obserwowana gęstość prądu związana z reakcją wydzielania wodoru była stabilna dla obydwu typów badanych elektrod w czasie 120 h. Jedynie dla elektrod niklowych zauważono oscylacje prądu utrzymujące się w czasie 100 h tes[...]

Porowata elektroda niklowa przeznaczona do utleniania metanolu DOI:10.15199/40.2016.4.3


  W pracy badano proces utleniania metanolu na porowatych elektrodach niklowych wytworzonych nad drodze wysokotemperaturowej obróbki kulistych ziaren Ni. Morfologia tak otrzymanych elektrod była analizowana z wykorzystaniem techniki SEM. Charakterystykę elektrochemiczną porowatych elektrod niklowych przeprowadzono w 0,5-molowym roztworze KOH zawierającym metanol o stężeniu 0,05÷0,25 mola. W badaniach wykorzystano techniki woltamperometrii cyklicznej i liniowej. Słowa kluczowe: porowaty Ni, metanol, utlenianie A porous nickel electrode designed for methanol oxidation the process of methanol oxidation on porous nickel electrodes formed by means of high-temperature processing of spherical Ni grains was studied in the research work. The morphology of such obtained electrodes was analyzed with the use of the SEM technique. Electrochemical characteristic of porous nickel electrodes was performed in a 0.5M KOH solution containing methanol at a concentration of 0.05-0.25M. Techniques of cyclic and linear sweep voltammetry were used in the research. Keywords: porous Ni, methanol, oxidation.1. Wstęp Elektrochemiczne utlenianie alkoholi monohydroksylowych, o krótkich łańcuchach węglowych jest w ostatnich latach intensywnie badane ze względu na ich potencjalne zastosowanie w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych [6, 11, 12]. Obecnie prowadzone są liczne prace nad wykorzystaniem w tym procesie elektrod zwierających platynę, pallad, złoto i rod [1, 9-12]. Stosuje się także modyfikację powierzchni elektrod tlenkami ceru, cyrkonu, tytanu czy chromu, w celu wytworzenia centrów aktywnych biorących udział w reakcji elektrochemicznej [4, 5, 8]. Spotykane są również elektrody, w których osnowę stosowanych stopów stanowi nikiel [1, 7]. Celem prezentowanych w niniejszym artykule badań było określenie możliwości wykorzystania modelowej elektrody niklowej, wykonanej z kulistych ziaren niklu, w procesie elektrochemicznego utleniania metanolu. Porowate spiek[...]

Badania zachowania się stali Crofer 22APU w atmosferach utleniających

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania utleniania stali Crofer 22APU przeznaczonej do budowy interkonektów w ogniwach typu SOFC. Badania prowadzono w zakresie temperatur pracy ogniw paliwowych (700-900oC) w atmosferach o różnym ciśnieniu parcjalnym tlenu. Przeprowadzono badania kinetyki utleniania oraz badania utworzonej zgorzeliny z wykorzystaniem metod XRD, EDX i SEM. Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym składnikiem wytworzonej zgorzeliny był Cr2O3. Zaobserwowano również występowanie spinelu (MnCr2O4), który jedynie w temperaturze 900oC we wszystkich badanych atmosferach tworzy ciągłą warstwę. Słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, powietrze, para wodna Studies of Crofer 22APU steel behaviors in different oxidizing atmospheres In the present studies interconnect material Crofer [...]

Korozja wysokotemperaturowa porowatych spieków Invaru

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu utleniania wysokotemperaturowego metalicznych spieków proszku Invaru (stop Fe64/Ni36) otrzymanych metodą prasowania na gorąco w atmosferze beztlenowej. Wyznaczono zależność kinetyki utleniania spieków metalicznych w zakresie temperatur 500-700oC w atmosferze powietrza od temperatury prasowania. Morfologię oraz skład chemiczny i fazowy badanych próbek określono z wykorzystaniem metod SEM/EDX oraz XRD. Słowa kluczowe: Invar, spieki porowate, prasowanie jednoosiowe, kinetyka utleniania, morfologia spieków High-temperature corrosion of porous Invar sinters The subject of the presented investigation concern on the high-temperature oxidation process of metallic Invar (Fe64/Ni36 alloy) sinters obtained by a hot-pressing method in an anaerobic atmosphere. The dependence of oxidation kinetics of metallic sinters within the temperature range 500-700oC in synthetic air on a pressing temperature was determined. Morphology as well as the chemical and phase composition of the tested samples were described using the SEM/EDX and XRD methods. Keywords: Invar; Porous sinters; One-axial pressing; Oxidation kinetics; Sinters morphology ochrona przed korozja 11/2010 s. 578-581 1. Wprowadzenie Materiały porowate wykonane z różnych metali są szeroko stosowane w procesach fi ltracji gazów i cieczy w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, produkcji energii elektrycznej oraz półprzewodników. Dodatkowo spieki o rozwiniętej powierzchni właściwej stosuje się, jako elektrody w procesach elektrochemicznych i jako katalizatory lub nośniki katalizatorów [1, 2]. Wykorzystanie w prowadzonych badaniach proszku Invaru, stopu żelaza i niklu (Fe64%, Ni36%) o niskiej wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej [3], pozwoliło na określenie zależności kinetyki procesu korozji wysokotemperaturowej (utleniania) od warunków otrzymywania porowatego spieku - temperatury prasowania wpływającej na stopień kompaktacji spieku. Ja[...]

 Strona 1  Następna strona »