Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian Zasin"

Pollutants emission data elaborated annually for UN Economic Commission for Europe Dane o emisjach zanieczyszczeń opracowywane dla Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ DOI:10.15199/62.2016.3.12


  Numerical data on emissions of air pollutants in key source categories in Poland in 2013 were estd. The estn. of uncertainty was also calcd. Omówiono wybrane dane emisyjne i analizy, które są corocznie przygotowywane dla potrzeb ONZ. Przykłady dotyczą głównych sektorów gospodarki i ważniejszych rodzajów działalności przemysłowej. W ramach postanowień Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości LRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution)1) oraz zobowiązań wobec Unii Europejskiej Polska przekazuje bilanse emisji zanieczyszczeń do powietrza zarówno do sekretariatu Konwencji2), jak i do Europejskiej Agencji Środowiska3). Dane o emisjach zanieczyszczeń do powietrza są przekazywane również do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej4) i stanowią element wielu publikacji. Zadania związane z bilansowaniem i zarządzaniem emisjami zanieczyszczeń do powietrza są wykonywane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w ramach zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zdefiniowanych w art. 11 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji5). Krajowa inwentaryzacja emisji obejmuje (i) zanieczyszczenia podstawowe (ditlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla(II)), (ii) pyły, w tym pył zawieszony całkowity (TSP) oraz frakcje drobne PM10 (particulate matter size below 10 μm) i PM2.5 (particulate matter size below 2.5 μm), (iii) metale ciężkie, w tym raportowane obowiązkowo: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel, (iv) niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) oraz (v) trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), w tym polichlorowane dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen (HCB), benzo(a)piren oraz 3 inne wielop[...]

 Strona 1