Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"JERZY PACYNA"

WŚRÓD KSIĄŻEK

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne Metaloznawstwo, Przybyłowicz K. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2012, wyd. dziewiąte, ISBN987-83-63663-03-2, s. 432.W grudniu 2012 roku nakładem Wydawnictwa Na- ukowego Akapit ukazało się nowe, dziewiąte wydanie książki Profesora Karola Przybyłowicza: "Nowoczesne metaloznawstwo". W stosunku do poprzedniego wydania z 2007 roku, książka została w znacznym stopniu prze- redagowana. Przede wszystkim dokonano zmian zwią- zanych z wprowadzaniem no[...]

Kinetyka przemian fazowych przy nagrzewaniu ze stanu zahartowanego nowej stali narzędziowej do pracy na gorąco

Czytaj za darmo! »

Stale narzędziowe do pracy na gorąco przeznaczone są do pracy w szerokim zakresie temperatur, od około 200 °C dla niektórych narzędzi kuźniczych, aż do 600÷700 °C dla części oprzyrządowania pras kuźniczych i pras do wyciskania oraz form do odlewania pod ciśnieniem. Najważniejszymi własnościami tych stali są: wytrzymałość, twardość i odporność na ścieranie w temperaturach ich pracy oraz odpor[...]

Własności mechaniczne nowej stali bainityczno-martenzytycznej10 MnCrMoV8

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych własności mechanicznych nowej stali niskowęglowej, bainityczno-martenzytycznej 10MnCrMov8. Badania te obejmowały: próbę rozciągania, udarności, ocenę skłonności stali do starzenia po zgniocie oraz pomiary twardości. Wyniki badań uzyskane w próbie udarności uzupełniono dokumentacją fraktograficzną przełomów. Wykazano, że badana stal cechuje się sil[...]

Wpływ wanadu i niklu na współczynniki rozszerzalności liniowej i temperatury krytyczne stopów modelowych stali konstrukcyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano ilościowej oceny wpływu pierwiastków stopowych wanadu i niklu na współczynniki rozszerzalności liniowej stali konstrukcyjnych. Badania wykonano metodą dylatometryczną na stopach modelowych charakteryzujących się zmiennym stężeniem wanadu lub niklu oraz stałym stężeniem węgla i pozostałych pierwiastków stopowych. Ponadto, oceniono wpływ wymienionych pierwiastków na temperatur[...]

Temperatury przemian fazowych w stalach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono uwagi krytyczne w odniesieniu do niektórych, zamieszczonych w PN-EN 10052:1999 definicji temperatur przemian fazowych w stalach. Uzasadniono potrzebę wprowadzenia dodatkowych określeń temperatur przemian związanych z przemianą eutektoidalną. This paper presents critical comments concerning some definition of phase transformation temperatures of steel included in PN-EN 10052:1999 standard. The need of additional phase transformation temperatures definitions to characterize eutectoid transformation is also discussed. Słowa kluczowe: temperatury krytyczne, przemiany fazowe, przemiana eutektoidalna, terminologia Key words: critical points, phase transformations, eutectoid transformation, terminology.Wprowadzenie. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 wrześn[...]

Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali Mn-Si chłodzonych z zakresu temperatur krytycznych

Czytaj za darmo! »

Dążenie do obniżenia masy jest jedną z kluczowych tendencji współczesnego projektowania jednostek pływających. Wykorzystanie materiałów o mniejszej gęstości w konstrukcji nowoczesnych statków daje szansę na poprawę ich parametrów eksploatacyjnych, takich jak maksymalna prędkość, zwrotność, stateczność. Przy zachowanej wyporności jednostka o mniejszej masie daje możliwość zabierania większego ładunku oraz generuje pożądane korzyści ekonomiczne i ekologiczne związane z mniejszym zużyciem paliwa i zanieczyszczeniem środowiska. Sprostanie tej wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom armatorów tendencji może odbywać się dwoma sposobami. Pierwszy to zastępowanie tradycyjnych materiałów materiałami o mniejszej gęstości przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych własności mechanicznych. W tym zakresie od ok. 50 lat dużą uwagę poświęca się sprawdzonemu w przemyśle lotniczym aluminium i jego stopom, które przy niewielkiej gęstości (ρ = 2,73 g/cm3) cechują się również dodatkowym atutem jakim jest duża odporność na korozję. Próby wdrażania aluminium i jego stopów w przemyśle okrętowym dają pozytywne rezultaty [1÷3]. Niestety podstawową wadą powszechnego wykorzystania takich materiałów są problemy ze spawaniem, a przede wszystkim wielokrotnie większe (w porównaniu z aktualnie stosowanymi w przemyśle okrętowym tradycyjnymi stalami konstrukcyjnymi) koszty produkowanych elementów i konstrukcji [3] Drugą możliwością obniżania masy współczesnych jednostek pływających jest zastąpienie tradycyjnych stali okrętowych stalami o podwyższonej wytrzymałości. Daje to możliwość przenoszenia takich samych obciążeń przez elementy statku o mniejszym przekroju i tym samym masie. W przemyśle stoczniowym są wykorzystywane dobrze już poznane wysokowytrzymałe stale z grup HSLA (High Strength Low Alloy) i HSS (High Strength Steels). Problemem tego typu stali jest jednak ich "zaledwie korzystna" plastyczność, co ogranicza ich zastosowania do budowy elementów narażon[...]

The effect of carbon content on selected mechanical properties of model Mn-Cr-Mo alloy steels during tempering

Czytaj za darmo! »

Civilizational progress has a strong focus on improving properties of construction materials and their production technology. Due to the fact that so far, the steel is one of the basic construction materials the primary focus is exerted on the heavy industry. A phase transformation occurring during tempering of steels depends not only on the carbon content in the martensite and in retained austenite, but also on the content of various alloying elements. Tempering reduces the hardness, residual stress, but increases the ductility. The reduction of hardness is the inevitable consequence of improved strength. The structural changes that occur during the tempering of steels depend on the temperature, time of the process and the concentration of carbon. During tempering of steels, occurred two unfavorable effects of decrease the impact strength. The first in the temperature range of 200?€350?‹C (referred to as irreversible temper brittleness) and the second in the range of 450?€600?‹C (called the reversible temper brittleness). Both of the effects continue to inspire many researchers. The aim of this study is to explain influence of the kinetics of phase transformations during tempering on the fracture toughness of model steel with different carbon content. Optimum mechanical properties are achieved by proper design and careful implementation of heat treatment technology. Above all, it is necessary to avoid the temperature range 250?€400?‹C, in which the temper brittleness occurs. Decrease in fracture toughness of steel tempered at this temperature range may be due to the destabilization of retained austenite [1?€5]. Also, due to the non-uniform dissolution of martensite (preferential along the primary austenite grain boundaries) [6, 7], or by growth of cementite precipitations, which formed easy way of cracking [8?€15]. Another theory explains the temper brittleness by the cementite [...]

 Strona 1  Następna strona »