Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"JERZY MYALSKI"

Z półki księgarskiej - Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska MATERIAŁY POLIMEROWE. STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE DOI:


  Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska MATERIAŁY POLIMEROWE. STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18846-7, 348 stron.Wśród materiałów inżynierskich, takich jak metale, ceramika, polimery lub kompozyty, materiały polimerowe cieszą się największą dynamiką wzrostu. Jest to związane ze znaczącym postępem, jaki dokonał się w chemii polimerów zarówno w obszarze ich wytwarzania, modyfikacji, jak i ich przetwórstwa. Materiały polimerowe charakteryzują się coraz lepszymi właściwościami użytkowymi, co pozwala na ich wykorzystywanie w konstrukcjach związanych nie tyko z wysoko zawansowanymi technologicznie gałęziami przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, ale także w takich dziedzinach jak elektronika lub medycyna. Materiały polimerowe służą coraz częściej do wytwarzania funkcjonalnych elementów maszyn, których właściwości zdecydowanie odbiegają od tradycyjnie przypisywanym im takich cech, jak mała wytrzymałość mechaniczna, brak przewodnictwa elektrycznego lub niewystarczająca odporność termiczna. Informacje o zmianach dokonujących się w dziedzinie wykorzystania materiałów polimerowych są rozpr[...]

Materiały kompozytowe o osnowie stopu aluminium umacniane pianami ceramicznymi DOI:10.15199/28.2015.5.3


  W artykule przedstawiono proces wytwarzania nowych materiałów kompozytowych na osnowie aluminium, w których zbrojenie stanowiły pianki z porami otwartymi wykonane z tlenku glinu, węgla szklistego oraz tlenku glinu pokrytego węglem szklistym. Pianki były poddane infiltracji ciśnieniowej ciekłym stopem aluminium. Przedstawiona metoda otrzymywania kompozytu eliminuje typowe problemy występujące podczas wytwarzania kompozytów z osnową metalową i cząstkami ceramicznymi, takie jak: sedymentacja, aglomeracja i niejednorodność rozmieszczenia cząstek. Mikrostrukturę pianek i wytworzonych kompozytów scharakteryzowano za pomocą SEM, potwierdzając skuteczność przyjętej procedury. Ponadto przedstawiono możliwe zdefektowanie struktury kompozytu występujące w przypadku niewłaściwego doboru parametrów procesu technologicznego. Słowa kluczowe: piany ceramiczne, węgiel szklisty, kompozyty metalowe.1. WPROWADZENIE Kompozyty z osnowa aluminiową i zdyspergowaną fazą ceramiczną w postaci cząstek lub włókien krótkich należą do grupy zaawansowanych materiałów, szczególnie rozwijającej się w ostatnich dekadach [1÷3]. Jednak wytwarzanie z nich gotowych wyrobów w warunkach przemysłowych wiąże się m.in. z takimi efektami jak tworzenie skupisk fazy zbrojącej (klasterów) i segregacją zbrojenia w skali makro i mikro, co generuje defekty i nie gwarantuje homogenicznej struktury i oczekiwanych właściwości produktu finalnego. Nowym rozwiązaniem jakie pojawiło się w technologii kompozytów jest zastosowanie materiału fazy zbrojącej nie w postaci cząstek, ale w postaci ciągłej struktury 3D, będącej sztywną pianką o porach otwartych, tzw. preformy, którą poddaje się infiltracji ciekłym metalem [5, 6]. Przy zapewnieniu odpowiednich parametrów procesu zaletą takiego rozwiązania jest zachowanie w kompozycie ukonstytuowanego wcześniej, podczas wytwarzania pianki, rozmieszczenia fazy zbrojącej. Jednak podstawowym warunkiem jest dostępność pianki o zwartej i wytrzymałej strukt[...]

Charakterystyka połączeń magnezu i stopu AZ91 z komponentami węglowymi

Czytaj za darmo! »

Magnez jako metaliczne tworzywo konstrukcyjne jest aktualnie przedmiotem szczególnie intensywnych prac badawczych i aplikacyjnych, których celem jest uzyskanie wyrobów o małej gęstości i niskiej cenie. Badania koncentrują się na dwóch podstawowych grupach zagadnień. Jedna ma charakter typowo materiałowy - dotyczy zwiększenia właściwości użytkowych poprzez uzyskanie nowych stopów oraz kompozy[...]

KOMPOZYTY METALOWO-CERAMICZNE WYTWARZANE PRZEZ INFILTRACJĘ CIŚNIENIOWĄ METALU DO CERAMICZNEJ PREFORMY O BUDOWIE PIANY

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów poprawy właściwości użytkowych metali w przemyśle lotniczym jest zastępowanie tych tworzyw kompozytami metalowo-ceramicznymi. Już od wielu lat produkowane są kompozyty zbrojone fazą ceramiczną w postaci cząstek lub włókien. Jednak w tego typu kompozytach faza ceramiczna nie jest fazą ciągłą. Niniejsza praca poświęcona jest wytwarzaniu kompozytów metalowo-ceramicznych (AlCu5/Al2O3) o strukturze infiltrowanej charakteryzującej się wzajemnym przenikaniem szkieletów obydwu faz. Preformy ceramiczne (Al2O3) do infiltracji roztopionymi metalami wytworzono nową metodą otrzymywania wysokoporowatej ceramiki, którą jest żelowanie spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). Preformy ceramiczne o budowie piany o porowatości w zakresie 60÷90 % charakteryzowano pod względem [...]

Ceramika porowata do infiltracji metalami wytwarzana metodą żelowania spienionej zawiesiny

Czytaj za darmo! »

Kompozyty metalowo-ceramiczne to materiały wielofazowe, w skład których oprócz głównych komponentów, tj. metalu i ceramiki, wchodzić mogą inne fazy, przy czym udział objętościowy fazy metalicznej stanowi więcej niż połowę składu fazowego materiału. Głównym motywem intensywnych prac nad wytwarzaniem takich kompozytów jest możliwość poprawy wybranych właściwości mechanicznych metalu stanowiącego podstawowy składnik kompozytu. Modyfikacja właściwości mechanicznych obejmuje najczęściej zwiększenie twardości i sztywności, odporności na zużycie przez tarcie oraz zmniejszenie pełzania w podwyższonej temperaturze. Już od wielu lat produkowane są kompozyty zbrojone fazą ceramiczną w postaci cząstek lub włókien. Obecnie w wielu ośrodkach badawczych trwają intensywne prace nad kompozytami[...]

TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA STABILNOŚCI ZAWIESINY STOP MAGNEZU-CZĄSTKI WĘGLA SZKLISTEGO


  Przedstawiono wpływ wybranych czynników technologicznych na wytwarzanie i stabilność suspensji ze stopu magnezu Mg-Zn-Zr-RE i cząstek węgla szklistego, którą otrzymano w piecu przemysłowym metodą mechanicznego mieszania. Analizowano wpływ geometrii zastosowanego mieszadła i innych parametrów procesu na przebieg wprowadzania cząstek do ciekłego metalu. Scharakteryzowano warunki występowania segregacji cząstek w suspensji. Słowa kluczowe: odlewanie suspensji, odlewane kompozyty magnezowe, węgiel szklisty TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE MAGNESIUM ALLOY-GLASSY CARBON PARTICLES SUSPENSION STABILITY Some technological aspects of the magnesium alloy (Mg-Zn-Zr-RE) with glassy carbon particles (GCp) suspension manufacturing and stability were presented. The suspension was obtained by the mechanical stirring method in an industrial furnace (charge mass ~35kg). Three different stirrers manufactured of St3S steel and coated with BN protecting coating were applied in experiments. An influence of the stirrer geometry and the other technological parameters on the effectiveness of particles input into molten alloy was presented. Conditions of the particles segregation in a suspension during and after mixing were described. It was observed at the top part of a melting top. Macrostructure examinations of Mg-Zn-Zr-RE/GCp composite remelted at different time (30÷90 minutes) and then crystallized shown that the segregation processes are more complicated that can be expected as a result of higher alloy density than of the particles. Three zones were formed as an effect of particles segregation, two zones with a high particles concentration were separated by a zone of metal with a minor particles amount. An additional segregation of the particles at the ingot bottom can be combined with the segregation of Zr, characteristic for the magnesium alloys with Zr. Keywords: stir casting, casted magnesium matrix composites, glassy carbon Wprowadzenie Kompozyty z osnową [...]

An application of stir casting method for processing of Mg matrix-glassy carbon particles composite

Czytaj za darmo! »

The need for high-performance and lightweight materials for some demanding applications has led to extensive research work in the development of magnesium matrix composites. The cost-effective processing of composite materials including costs of components and fabrication technologies is an essential element for expanding their applications. The potential applications of magnesium matrix composites in the automotive industry include their use in: disk rotors, piston ring grooves, gears, gearbox bearings, connecting rods, and shift forks [1]. Usually, light metals matrix composites reinforced with ceramic or metallic particles are manufactured by conventional methods as stir casting, squeeze casting, and powder metallurgy. In the case of magnesium matrix composite mainly fabricated through powder metallurgy such systems as SiC/AZ91, TiO2/AZ91, ZrO2/AZ91, SiC/QE22, and B4C/AZ80 have been reported [1]. In a stir casting process, the reinforcing phases in form of particles, short fibers or whiskers are connected with molten metal by mechanical stirring to obtain the suspension of liquid metal-solid reinforcement. The key elements of the technological procedure are proper mechanical stirring conditions as: - type of protective atmosphere during metal melting and suspension preparing, - geometry of the mechanical stirrer, - feeding technique of the solid reinforcement, - velocity and time of stirring, - temperature at each step of procedure. Those parameters are dependent on the chemical composition of the alloy and the characteristics of the particles added. It must be undertaken that no commercial use of stir casting has been reported on any magnesium matrix composites. That technology was applied at laboratory scale, e.g. in magnesium matrix composites with SiC, Al2O3 and TiC particles [2÷4]. In the present work the stir casting technology was proposed for magnesium matrix-glassy carbon particles composites, where the density[...]

 Strona 1