Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Borysiewicz"

Zapobieganie poważnym awariom w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Zapobieganie poważnym awariom jest szczególnie ważnym elementem ogólnej polityki Państwa, a w odniesieniu do przemysłu chemicznego ma ogromne znaczenie ekonomiczne i decyduje o jego wizerunku i akceptacji w społeczeństwie. Nowa Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska - w tytule IV: Poważne awarie1), zobowiązuje zakłady chemiczne, które zostały zaliczone do grupy zakładów "dużego ryzyka" do: -[...]

Problemy bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo chemiczne to istotny problem związany także z prowadzeniem procesów chemicznych. Zajmuje się nim Zespół Analiz Bezpieczeństwa Chemicznego (ZABCh), który powstał w 1991 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Celem działania Zespołu jest wdrożenie w Polsce nowoczesnych metod analizy ryzyka procesowego do oceny stanu bezpieczeństwa instalacji procesowych. Analiza ryzyk[...]

Ocena ryzyka związanego z transportem drogowym substancji niebezpiecznych DOI:10.15199/62.2016.3.49


  Przedstawiono ocenę ryzyka, zgodnie z wytycznymi do szwajcarskiego rozporządzenia w sprawie ochrony przed awariami, którego istotą jest wyznaczenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku drogowego o poważnych skutkach dla ludzi lub dla środowiska wodnego, oraz porównanie uzyskanych wyników z kryteriami akceptacji ryzyka. Dobrym przykładem uregulowań prawnych w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania w odniesieniu do poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych oraz podejścia do oceny ryzyka są rozwiązania przyjęte w Szwajcarii. Rozporządzenie w sprawie ochrony przed poważnymi awariami1) (OPAM) zobowiązuje m.in. do oszacowania i oceny zagrożenia i ryzyka powodowanego przez transport niebezpiecznych materiałów drogami tranzytowymi oraz informowania społeczności o istniejących zagrożeniach. Procedura kontroli i oceny zagrożeń i ryzyka obejmuje dwa etapy. W pierwszym, na podstawie przedłożonego przez operatora krótkiego raportu bezpieczeństwa, zawierającego ocenę zagrożeń, oszacowanie prawdopodobieństwa awarii o poważnych skutkach i proponowane środki bezpieczeństwa, kompetentna władza rozważa, czy należy przeprowadzić ilościową ocenę ryzyka. W drugim, na podstawie wyników oceny ryzyka i kryteriów akceptacji ryzyka, podejmuje stosowne decyzje ukierunkowane na jego zmniejszenie. W celu ułatwienia operatorowi i kompetentnym władzom wdrożenia postanowień rozporządzenia OPAM Federalne Biuro ds. Środowiska, Lasów i Krajobrazu (OFEFP) opublikowało wytyczne2, 3) przybliżające istotne postanowienia rozporządzenia dotyczące m.in. środków bezpieczeństwa, zakresu krótkiego raportu bezpieczeństwa, przeprowadzenia analizy ryzyka, sprawdzenia i oceny tych dokumentów oraz kryteriów akceptacji ryzyka. W Polsce nie ma tego typu wymagań prawnych i zaleceń metodycznych, w szczególności odnoszących się do transportu drogowego. Nie zostały również ustalone kryteria akceptacji ryzyka ani dla instalacji stałych, ani dla [...]

 Strona 1