Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Adam Klimek"

Przebudowa stacji badawczej na terenie zakładu produkcji wody DOI:10.15199/33.2015.10.11


  W artykule przedstawiono przebudowę konstrukcji żelbetowo-stalowego budynku technologicznego w zakładzie produkcjiwody, wktórymzmiany konstrukcyjnewynikły z nadania budynkowi funkcji stacji badawczej. Zaprezentowano sposób skonstruowania nowych stropów o dużej nośności, małym ciężarze i szybkim montażu oraz ich wbudowania w istniejącą konstrukcję budynku. Omówiono przebudowę budynku, która pozwoliła ograniczyć zakres prac rozbiórkowych, zachowaćmaksimumstarej substancji konstrukcyjnej oraz wyeksponować charakterystyczne elementy dawnej konstrukcji, wpasowane w nowy układ funkcjonalny. Podkreślono znaczenie przeanalizowania schematów statycznych elementów konstrukcyjnych, powstałych po przebudowie. Słowa kluczowe: budynek przemysłowy, przebudowa, schemat statyczny, obciążenia, sztywność przestrzenna.Trzykondygnacyjny budynek technologiczny (fotografia 1) został zbudowany na początku lat 80. XX w. jako jeden z obiektów zakładu produkcji wody, w celu magazynowania środkówchemicznych. Budynek posadowiono na masywnej, żelbetowej wannie szczelnej grubości 1,0 m. Ściany piwnic wykonano jakomonolityczne, żelbetowe, a stropy na poziomach +4,00 m i +10,00 m z krat pomostowych na ryglach stalowych pełnościennych i ażurowych. Konstrukcja nośna jest szkieletowa. Stropy oparto na prefabrykowanych słupach żelbetowychw rozstawie 6,0 x 6,0m. Ściany zewnętrzne ponad poziomem piwnicy obudowano płytami warstwowymi na ryglach stalowych, zamocowanych do szkieletu żelbetowego. Dach w konstrukcji stalowej kryty jest żelbetowymi płytami korytkowymi na płatwiach[...]

Problemy projektowe remontu sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w konstrukcji tradycyjnej DOI:10.15199/33.2015.11.32


  W artykule omówiono sposoby rozwiązania problemów projektowych napotkanych podczas remontu zabytkowego sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w ścisłej zabudowiemiejskiejwcentrumWrocławia,wzniesionego nawysokość o 2 kondygnacje wyższą od istniejącej zabudowy. Przedstawiono sposób wzmocnienia zbyt słabo podpartych ścian szczytowych ponad poziomem sąsiedniej zabudowy oraz sposób zapewnienia sztywności przestrzennej budynku po zdemontowaniu przypór ściany zewnętrznej. Słowa kluczowe: konstrukcja tradycyjna, remont, sztywność przestrzenna.Omawiany budynek w centrum Wrocławiama 120 lat i jestwpisany do rejestru zabytków (fotografia 1). Od strony wschodniej sąsiaduje z nowymbudynkiemplombowym, a od strony zachodniej są fragmenty ścian (przypory) rozebranego innego budynku. Pierwotna konstrukcja budynku: ● sześć kondygnacji + piwnica pod całym budynkiem; ● posadowienie bezpośrednie na murowanych ławach fundamentowych; ● ściany nośne z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, zróżnicowanej grubości na poszczególnych kondygnacjach; ● strop odcinkowy nad piwnicą oparty na ścianach nośnych, a częściowo na belkach stalowych; ● stropy wyższych kondygnacji drewniane, ze ślepym pułapem [...]

Przepisy - wątpliwości i pytania w zakresie ustaleń w procedurach geodezyjnych i prawnych DOI:


  Wynikiem czynności jest określenie zasięgu prawa własności. Niezbędne zatem jest uczestnictwo w tych czynnościach właścicieli gruntów graniczących ze sobą lub istnienie przepisów pozwalających na ustalenie granicy praw w przypadku nieobecności jednego z właścicieli. Istotny wpływ na zaistnienie skutku prawnego ma sposób organizacji spotkania, na którym ustalany jest przebieg granicy. Czynności ustalania przebiegu granic, w tym sposób organizacji spotkania, opisane są w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne [U-PGiK] (rozdział rozgraniczenia), rozporządzeniu o podziałach [R-PODZ] (§6) oraz w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków [R-EGiB] (§38). Pytanie: Czy wyniki podziału nieruchomości, której granice zostały ustalone bez obecności jednej ze stron mogą być zarejestrowane w ewidencji gruntów i budynków? W przypadku ustalania granicy w trybie rozgraniczenia ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne określa, że czynności te wykonuje geodeta upoważniony przez wójta. U-PGiK Art. 31. 1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przyjęło się, że geodeta (działający w imieniu organu) wzywa strony do stawienia się na gruncie i informuje o skutkach niestawiennictwa w trybie art. 32 ustawy i rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości. U-PGiK Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia się na grun[...]

"Darmowa" administracja DOI:


  Przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzenia do tej ustawy podlegały w okresie 2010-2015 szeregowi zmian: ??ustawa zmieniana była ośmiokrotnie, w tym w dwóch przypadkach zmiany miały charakter fundamentalny, ??zniesiono 3 rozporządzenia, ??wprowadzono 21 rozporządzeń, w tym jedno zmieniające. Dwie bardzo szerokie zmiany to: ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489) zmieniająca w istotny sposób ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne (obszerne zmiany wprowadzono w 14 artykułach oraz dopisano w ustawie jeden rozdział) oraz ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 897), która kolejny raz zwiększyła zakres i złożoność realizowanych przez administrację geodezyjną i kartograficzną zadań1 (wprowadzono 43 nowe artykuły oraz obszerne zmiany w 37 artykułach) - należy podkreślić, że ustawa miała początkowo 60 artykułów. Osiem (!) zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i 21 rozporządzeń2 w okresie 2010-2015 nie powodują, wg oceny wnioskodawców3 (przedstawianej w OSR (Ocenie Skutków Regulacji), żadnych skutków finansowych dla samorządów powiatowych. Co najwyżej oceny te mówią o potrzebie modernizacji systemów informatycznych (!). Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2015 poz. 513 ze zm.) stwierdza, że jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne [...]

Badania i projektowanie silosów z cienkich blach

Czytaj za darmo! »

Cylindryczne silosy stalowe stosowane są powszechnie do składowania, przechowywania i konserwacji różnych gatunków zbóż.Wyparły one prawie całkowicie silosy żelbetowe w kategoriimałych i średnich ładowności (do kilku tys. ton), choć mają też zastosowanie po odpowiednich modyfikacjach do przechowywania większych ilości ziarna. Występują zarówno pojedynczo, jak i w bateriach. Cechą charakterystyczną stalowych silosów cienkościennych o przekroju kołowymjestmała grubość blach płaszczy i lejów, wynikająca z dużej wytrzymałości stali. Cylindryczny kształt zbiornika zapewnia uzyskanie prawie błonowego stanu naprężeń w powłoce, co pozwala na wykonywanie płaszczy i lejów z blach grubości 1,25 - 8,00 mm. Smukłość takich powłok wynosi r/t = 250 - 1000 i więcej. Konsekwencją sto[...]

Problemy projektowe remontu budynku gospodarczego adaptowanego na cele mieszkalne


  Wartykule przedstawiono specyficzne problemy powstałe w trakcie projektowania remontu budynku gospodarczego adaptowanego na cele mieszkalne posadowionego tuż przy stawie w pagórkowatym terenie leśnym (fotografia 1). Dotyczą one, nietypowej dla warunków polskich, drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów. Rozpatrywany budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej przed IIwojną światową. Jest niepodpiwniczony, ma poddasze i przykryty został dachemstromymo konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką ceramiczną. Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku: - fundamenty - ławy kamienne i ceglane; - ściany nośne - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, nowe ściany z pustaków żużlobetonowych; - stropy nad przyziemiem- odcinkowe na belkach stalowych oraz stropy żelbetowe monolityczne; - dach drewniany, dwuspadowy z dwoma naczółkami; Tynki wewnętrzne i zewnętrzne są cementowo- wapienne, a elewacje szczytowe częściowo pokryte od zewnątrz deskami. W ostatnim czasie w budynku przeprowadzono roboty remontowe, takie jak: wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowa wymiana stropów nad przyziemiem. Uszkodzenia więźby dachowej Więźba dachowa (fotografie 2 i 3) została wykonana ok. 10 lat temu w konstrukcji drewnianej jętkowej, w sposób typowy dla budownictwa holenderskiego, rzadko spotykany na terenie Polski. Po dziesięciu latach eksploatacji więźba jest w złym stanie technicznym, głównie z uwagi na wyboczenie smukłych elementów drewnianych. Krokwie wykonane są z elementó[...]

Remont zabytkowej drewnianej klatki schodowej


  Podczas opracowywania projektów remontu obiektów zabytkowych projektanci zmagają się z klatkami schodowymi. Z reguły elementy komunikacji pionowej w takich obiektach nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań dotyczącychm.in. szerokości biegów, wysokości balustrad, bezpieczeństwa pożarowego, czy też warunków granicznych nośności i użytkowalności. Stan zachowania elementów drewnianych historycznych klatek schodowych jest także nieodpowiedni, gdyż elementy drewniane często są porażone przez grzyby domowe i owady.Wzwiązku z tym z konstrukcyjnego punktu widzenia najprościej i najwygodniej jest wymienić klatki drewniane na żelbetowe, ale konserwatorzy zabytków preferują zachowanie tych elementów nawet kosztem odstępstw od wymagań obecnie obowiązujących przepisów. W artykule przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne dotyczące projektowania i wykonania remontu spiralnej klatki schodowej w jednym z obiektów wrocławskich, wybudowanym na przełomie XVIII i XIX w. Opis klatki schodowej Klatka schodowa (fotografia 1) usytuowana jestwewnątrz budynkumurowanego, wzniesionego w latach 1802 - 1804, przy południowej ścianie zachodniego skrzydła budynku. Prowadzi do nie[...]

Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu prawnego gruntów


  Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji administracji katastralnej - organizacji o charakterze administracji publicznej odpowiedzialnej za utrzymanie ładu prawnego gruntów oraz uzasadnienie potrzeby jej utworzenia. W artykule przedstawiono proces tworzenia koncepcji z wykorzystaniem instrumentów organizacji i zarządzania. W dwóch częściach, badawczej i koncepcyjnej, opisano poszczególne etapy tego procesu. W części badawczej wykazano celowość skracania procesu inwestycyjnego, określono udział geodezji i kartografii w tym procesie. Przedstawiono także wyniki analizy kluczowych procesów, w których uczestniczy administracja geodezyjna i kartograficzna oraz wyniki badań istotnych parametrów organizacyjnych służby geodezyjnej i kartograficznej (ze szczególnym uwzględnieniem powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej). W części drugiej zaprezentowano koncepcje rozwiązań organizacyjnych, niezbędnych dla utrzymania w Polsce ładu prawnego gruntów, a także zapewniających systemowe wsparcie inwestora poprzez zagwarantowanie mu dostępu do informacji niezbędnej w procesie inwestycyjnym. Wychodząc od koncepcji procesów określono elementy struktury organizacyjnej administracji katastralnej i jej konfigurację w aparacie administracyjnym państwa. Przedstawiono także przepływy finansowe związane z wprowadzeniem zmian oraz określono termin zwrotu poniesionych nakładów. An idea of the cadastral institution as an organisation responsible for maintaining the legal order of lands Abstract. The main aim of the article is to present the concept of cadastral administration - an organizational form of public administration responsible for maintaining the legal order of lands and also to justify the need for its creation. The article describes the process of creating the cadastral concept using the organization and management instruments. In the research and conceptual parts all stages of this process are investigated. In the research p[...]

Uszkodzenia i naprawa obciążonych termicznie komór bioreaktorów w kompostowni DOI:10.15199/33.2015.05.15


  W artykule omówiono uszkodzenia żelbetowych komór bioreaktorów stabilizacji tlenowej w kompostowni, powstałychwskutek niewystarczającego zazbrojenia ścian oraz podkreślono znaczenie nieuwzględnionych w projekcie naprężeń skurczowych i termicznych. Zaproponowano zmniejszenie obciążenia gradientem temperatury przez ocieplenie ścian komór oraz przedstawiono sposób naprawy konstrukcji żelbetowej, zapewniający uzyskanie szczelności komór reaktorów istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska. Słowa kluczowe: konstrukcja żelbetowa, skurcz, temperatura, zarysowania, naprawa.Konstrukcję reaktorów (fotografia 1) tworzy 6 żelbetowych, połączonych ze sobą boksów o wymiarach wewnętrznych rzutu 24,00 x 7,40 m. Wysokość ścian boksów wynosi 4,70 m, w tym 4,00 m ponad poziom posadzki oraz 70 cm od górnej krawędzi posadzki do fundamentów, a grubość 25 cm. Każdy z boksów posiada jedną bramę o szerokości 5,85mi wysokości 4,50m. Boksy wykonane są jako żelbetowe monolityczne z betonu C35/45 XA2 i zbrojone obustronnie siatkami Ø8/15 ze stali AIII. W projekcie przewidziano z obu stron otulinę 5,0 cm. Ściany reaktorów posadowiono bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych szerokości 150 cm, na głębokości 1,10 m pod poziomem terenu. Posadzka reaktorów jest betonowa grubości 20 cm, zbrojna przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym. W posadzce ukształtowano kanały odciekowe, wypełnione żwirem. Pod posadzką wykonano izol[...]

 Strona 1  Następna strona »