Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Gurzyński"

Badanie jakości transmisji danych Power Line Communication (PLC) z wykorzystaniem sieci referencyjnej niskiego napięcia DOI:10.15199/59.2017.4.1


  Dokonano przeglądu reprezentatywnych rozwiązań komunikacyjnych wykorzystujących technikę Power Line Communication (PLC) do transmisji danych w systemach inteligentnego pomiaru (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Przedstawiono możliwość wykorzystania sieci referencyjnej niskiego napięcia do testowania poprawnej współpracy elementów systemów AMI, takich jak koncentratory danych oraz liczniki energii elektrycznej, a także do badania jakości transmisji danych pomiędzy koncentratorami danych oraz licznikami energii elektrycznej w zdefiniowanych warunkach, jednakowych dla wszystkich prowadzonych testów. Słowa kluczowe: systemy inteligentnego pomiaru, PLC PRIME, OSGP, G3-PLC, sieć referencyjna niskiego napięcia, transmisja danych.Na początku marca 2011 roku wszedł w życie tzw. trzeci pakiet energetyczny Unii Europejskiej, na który składają się m.in. dwie dyrektywy dotyczące rynku energii elektrycznej. W szczególności dotyczą one zapewnienia wszystkim odbiorcom tej energii dostępu do informacji, umożliwiających zarządzanie własnym zużyciem energii w sposób bardziej efektywny niż obecnie. W praktyce wiąże się to z potrzebą instalacji przez operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) systemów inteligentnego pomiaru (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Ich podstawową cechą jest możliwość zdalnej dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy licznikami energii elektrycznej, zainstalowanymi u odbiorców w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nn), a centralnym systemem odczytu i gromadzenia danych, zwanym aplikacją centralną systemu AMI [1]. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do roku 2020 operatorzy sieci dystrybucyjnych w kraju będą zmuszeni wdrożyć systemy AMI u 80% odbiorców. Systemy te powinny wykorzystywać sieć elektroenergetyczną nn jako medium komunikacyjne stosowane w ramach transmisji danych z licznikami. Zatem obecnie najczęściej do komunikacji z licznikami energii elektrycznej, oprócz łączności bezprzewodo[...]

Wykorzystanie transmisji radiowej sieci komórkowej do automatyki restytucyjnej sieci średnich napięć DOI:10.15199/74.2016.9.4


  The use of mobile phones transmission network for restitution automation of medium voltage grids Słowa kluczowe: SAIDI, automatyka restytucyjna sieci SN, transmisja radiowa sieci komórkowej Omówiono jeden ze sposobów spełnienia wymagań regulacji jakościowej w zakresie redukcji SAIDI, tj. wdrożenia w sieciach średniego napięcia automatyki restytucyjnej oraz przedstawiono wyniki badań jakości transmisji danych wykorzystywanej w automatyce restytucyjnej na podstawie sieci telefonii komórkowej LTE (operator Orange). Key words: SADI, reconstitution automation SN grids, radio transmission in mobile phone network Method of fulfilling the conditions of quality regulation meeting SADI demands of reduction range such as applications of reconstruction automation in medium voltage grids and also the results of research and data of quality transmission used in reconstitution automation based on mobile phone network LTE (Orange) are presented in the paper. W artykule omówiono jeden ze sposobów spełnienia wymagań regulacji jakościowej w zakresie redukcji SAIDI, tj. wdrożenie w sieci średniego napięcia automatyki restytucyjnej. Przedstawiono również sposoby jej realizacji uzależnione od sposobu wykorzystania sieci łączności. Przedstawiono wyniki badań jakości transmisji danych wykorzystywanej w automatyce restytucyjnej sieci SN. Badania dotyczyły wykorzystania transmisji danych w sieci telefonii komórkowej LTE udostępnionej przez operatora Orange. Badaniu jakości transmisji podlegał przesył komunikatów o zdarzeniach (komunikaty GOOSE) odbywający się zgodnie z normą IEC 61850. Do testów wykorzystano odpowiednio skonfigurowane sterowniki firmy Siemens z serii SICAM. Sposoby spełnienia wymagań regulacji jakościowej Obowiązująca od 2016 r. regulacja jakościowa stanowi, że wskaźnikami mającymi bezpośredni wpływ na wysokość przychodu regulowanego OSD, będą: - SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy, - SAIFI - wskaźnik [...]

 Strona 1