Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA ULEWICZ"

Transport jonów Zn(II) i Pb(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne przy użyciu D2EHPA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego (D2EHPA) do selektywnego wydzielania jonów cynku(II) i ołowiu(II) z roztworów wodnych w procesie transportu przez polimerowe membrany inkluzyjne. Określono wpływ stężenia i rodzaju plastyfikatora, stężenia przenośnika w membranie, pH fazy zasilającej oraz kwasowości fazy odbierającej na mechanizm procesu tran[...]

Zastosowanie eterów koronowych w procesie transportu jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne

Czytaj za darmo! »

Zbadano transport jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) (cMe 0,001 M) przez polimerowe membrany inkluzyjne, stosując jako przenośnik jonów niejonizowalne etery DC18C6 (1) i DB18C6 (2) oraz jonizowane etery koronowe o koronie DB16C5 (3 i 4). Membrany otrzymano z trioctanu celulozy (matryca), eteru o-nitrofenylopentylowego (plastyfikatora) oraz eterów koronowych jako przenośniki jonów. Wyznaczono pa[...]

Gospodarka materiałami i odpadami budowlanymi w aspekcie europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju DOI:10.15199/33.2016.12.06


  Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazówdo atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu bezpośrednie ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcjimateriałów budowlanych oraz wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych na środowisko naturalne. W artykule scharakteryzowano najważniejsze europejskie akty prawne pozwalające na realizację strategii budownictwa zrównoważonego. Omówiono zagadnienia logistyki recyklingu i utylizacji materiałów odpadowych z budownictwa. Dokonano analizy powstających odpadów budowlanych i rozbiórkowych w krajach UE oraz stopnia ich zagospodarowania wraz z identyfikacją przeszkód efektywnego procesu recyklingu. Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ekologistyka, odpady budowlane.Budownictwo zużywa duże ilości surowców i energii pochodzącej z zasobów naturalnych, a jednocześnie wytwarza wiele obojętnych i niebezpiecznych odpadów. Obecnie ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami należy do głównych priorytetów polityki Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w dokumentach określających strategiczne kierunki rozwoju zrównoważonegoWspólnoty, jak również w planach i programach sektorowych. Respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju obliguje budownictwo do minimalizacji zużycia energii oraz ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Zagospodarowanie dużej ilości zróżnicowanych pod względem morfologii i struktury odpadów w dalszym ciągu stwarza wiele problemów technologicznych oraz logistycznych. Poprawa efektywności gospodarki odpadami będziemożliwa po opracowaniu i wdrożeniu nowych technologii przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Europejska strategia zrównoważonego rozwoju budownictwa Pojęcie t[...]

Zastosowanie ceramicznych materiałów odpadowych w zaprawach cementowych DOI:10.15199/33.2016.12.07


  Wartykule przedstawionomożliwość zastosowania poużytkowych ceramicznych materiałów odpadowych (ceramiki użytkowej i sanitarnej) dowykonania zaprawcementowych. Scharakteryzowano wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach piasek normowy zastąpiony zostałmieszanką ceramiki użytkowej oraz sanitarnej (wproporcjach 50:50)wilości 10-30%masy cementu.Badania wykonano zgodnie z normami, a morfologię powierzchni uzyskanychmateriałówscharakteryzowano zwykorzystaniemmikroskopu skaningowego.Wykazano, że najlepszewłaściwościmechaniczne uzyskały próbki zapraw z zastosowaniem 30% ceramicznychmateriałówodpadowych. Zaprawy te charakteryzują się największą wytrzymałością na ściskanie, najmniejszym spadkiem wytrzymałości po badaniach mrozoodporności oraz nieznacznie większą nasiąkliwością w porównaniu z zaprawą normową. Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, odpady ceramiczne, zagospodarowanie odpadów.Zwiększenie produkcji przemysłowej oraz konsumpcji dóbr sprawia, że powstaje corazwięcej odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Znaczna ilość pyłów czy żużli jest obecnie wykorzystana w budownictwie i produkcji materiałów budowlanych. W sektorze tym, jak wynika z doniesień literaturowych, istnieje również możliwość wykorzystania innych odpadów, np. ceramiki budowlanej, popiołów lotnych ze współspalania biomasy, styropianu, ceramiki sanitarnej oraz łusek ryżowych [1[...]

Korozja obiektów mostowych ze stali konstrukcyjnej S355 w zależności od standardu zimowego utrzymania dróg DOI:10.15199/33.2017.05.10


  Wartykule omówiono standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD) w Polsce. Przeanalizowano wpływ zimowego utrzymania dróg na strukturę produktów korozji powstających na skutek oddziaływania NaCl na stal konstrukcyjną S355. Badania przeprowadzono na trzech obiektach mostowych o stalowej konstrukcji nośnej zlokalizowanych w województwie śląskim, zaklasyfikowanych do I, II i III standardu ZUD. Próbki badawcze rozmieszczono na dźwigarach wybranych obiektów i pozostawiono na rok, a następnie poddano je badaniom składu chemicznego i topografii powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego - SEM. Słowa kluczowe: obiekt mostowy, korozja, stal S355, zimowe utrzymanie dróg (ZUD).Na szybkość korozji obiektów mostowych największy wpływ ma agresywność środowiska korozyjnego, spowodowana obecnością jonów chlorkowych pochodzących z topników używanych jako środki zimowego utrzymania dróg (ZUD). Standardy zimowego utrzymania dróg Zimowe utrzymanie dróg to prace podejmowane przez zarządcę drogi mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi, tj. śliskością zimową i opad[...]

Wpływ dodatku popiołu dennego ze spalania biomasy na wybrane właściwości zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2017.05.32


  W artykule przedstawiono możliwość zastosowania popiołu dennego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym do wytwarzania zapraw cementowych. Omówiono problematykę związaną z wykorzystaniem popiołów ze spalania biomasy, scharakteryzowano możliwości pozyskiwania i obróbki tych odpadów oraz określono ich wpływ na właściwości mechaniczne i fizyczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw cementowych.Wbadaniach piasek normowy zastąpiono popiołem dennym ze spalania biomasy w ilości 10 - 30% masy cementu. Najkorzystniej na badane zaprawy cementowe wpłynął dodatek popiołu dennego w ilości 20% masy cementu (m.in. zwiększenie wytrzymałości na ściskanie). Dodatek popiołu dennego spowodował także zmniejszenie nasiąkliwości wszystkich zapraw cementowych. Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, zagospodarowanie odpadów, biomasa, popiół denny.Wraz z rozwojem przemysłu i budownictwa zwiększa się zapotrzebowanie na energię oraz ilość wytwarzanych odpadów. W ostatnich latach energię oraz ciepło pozyskuje się ze źródeł odnawialnych, m.in. biomasy. Jej stosowanie wpływa pozytywnie na ochronę środo[...]

Wpływ odpadów z kineskopowej stłuczki szklanej (CRT) na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2017.10.16


  Wostatnich latach zwiększa się ilość odpadów szkła kineskopowego. Niebezpieczne dla środowiska odpady CRT (Cathode Ray Tube) charakteryzują się zmiennym składem chemicznym (w zależności od rodzaju odbiornika oraz roku produkcji). Najczęściejmonitory wykonane są z dwóch różnych rodzajów szkła (szkła barowo-strontowego oraz ołowiowego) zespolonych za pomocą fryty ołowiowej [3]. Duża zawartość (11 - 24%) tlenku ołowiuwtymmateriale powoduje, że odpadowe szkło CRT jest szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego [7]. Od 2003 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej powinny być wdrożone dyrektywy WEE 2002/96/EC i RoHs 2002/95/CE, których celem jest ograniczenie wszelkich zagrożeń związanych z produkcją sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wycofanie ich z eksploatacji [1, 2]. W Polsce gospodarkę zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z 11 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688).Obecnie sprzęt ten jest deponowany na składowiskach. W Europie podjęto też wiele badań w celu określenia możliwości jego wykorzystania do wytwarzania kompozytów ceramiczno- -szklanych i tradycyjnej ceramiki [4, 5]. Badania Celembadań było określeniewpływu kineskopowej stłuczki szklanej na wybrane parametry zapraw cementowych. Zakres badań eksperymentalnych obejmował zaprojektowanie iwykonanie zaprawcementowych zawierających o[...]

Wpływ poużytkowych odpadów wykładzin samochodowych na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2018.10.26


  Recykling odpadowychmateriałów polimerowych, charakteryzujących się różnorodnością struktury chemicznej i składu (obok polimeru materiały te zawierają środki zmiękczające, stabilizatory promieniowania UV, antyoksydanty, środki barwiące),mawiele ograniczeń technicznych i technologicznych [3, 6]. Z tego powodu niejednorodne odpady polimerowe, takie jak zużyte dywaniki samochodowe, są w praktyce deponowane na składowiskach odpadów. Zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2008/98/WE należy ograniczać ilośćwytwarzanych odpadów oraz poszukiwać efektywnych sposobów ich zagospodarowania. Niestety w praktyce poziomrecyklingu tworzywpolimerowych jest niewielki - w 2014 r. w Europie wyniósł jedynie 29,7% [4]. Dywaniki samochodowe wykonane są najczęściej z weluru igiełkowego (polipropylen lub poliamid) wykończonego ścierem gumowym (np. polibutadien, poliolefiny) [5]. Dostępne są również dywaniki na bazie poli(tereftalanu etylenu) tzw. PET oraz kopolimeru polietylen- polipropylen [1]. Wykładziny zawierają także środek uniepalniający, napełniacze mineralne oraz bar[...]

Wstępna charakterystyka popiołów lotnych ze spalania biomasy w aspekcie ich zastosowania w materiałach budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.32


  W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości fizykochemicznych popiołów pochodzących ze spalania biomasy drzewnej z dodatkiemsłomy lub łupin orzecha kokosowego w kotle fluidalnym. Przedstawiono skład chemiczny, gęstość nasypową, rozkład frakcyjny, topografię i heterogeniczność powierzchni popiołów, rozkład poszczególnych pierwiastków w odpadzie oraz wyniki analizy termograwimetrycznej. Słowa kluczowe: popioły lotne, biomasa, materiały budowlane.Na świecie w ostatnich latach welektrowniach i elektrociepłowniach obserwuje się systematycznywzrost udziału spalania biomasy, zarówno zwęglemkamiennym, jak i brunatnym. Od niedawna działają także pierwsze instalacje spalające samą biomasę. Popioły powstające w procesie współspalania biomasy mają inne właściwości fizykochemiczne i cechy morfologiczne niż tradycyjne popioły powstające podczas spalania samego węgla kamiennego czy brunatnego [1 ÷ 3]. Jeszcze większe różnice fizykochemiczne, jak wynika z nielicznych doniesień literaturowych [4], wykazują popioły lotne powstające podczas spalania samej biomasy. W odróżnieniu od popiołów powstających podczas współspalania biomasy [5], niemają one obecnie żadnego praktycznego zastosowania. Celem badań zaprezentowanych w artykule było dokonanie charakterystyki popiołów lotnych powstających podczas spalania biom[...]

Management of small battery and portable accumulator waste. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi


  A review with 41 refs. Current state and trends were presented. Przedstawiono obecny stan gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi (przenośnymi) w Kraju. Dokonano przeglądu technologii recyklingu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych stosowanych w istniejących instalacjach przemysłowych na świecie oraz dokonano przeglądu najnowszych badań laboratoryjnych z zakresu odzysku metali zawartych w małogabarytowych ogniwach galwanicznych. Wykazano, że pomimo dostępności licznych technologii recyklingu zużytych przenośnych ogniw galwanicznych, prawidłowa gospodarka wymaga przede wszystkim zmiany postawy społeczeństwa w podejściu do tego problemu, zwłaszcza w podejściu do selektywnej zbiórki. Ciągłe doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii powoduje wzrost ingerencji człowieka w środowisko naturalne i stwarza coraz poważniejsze zagrożenia ekologiczne1, 2) związane z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów wszelkie działania człowieka powinny być ukierunkowane na zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, a odpady, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie można uniknąć powinny być poddawane recyklingowi, podobnie jak zużyte wyroby. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga szczególnej uwagi, z jednej strony ze względu na zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi, a z drugiej są cennym surowcem wielu metali, w obliczu wyczerpujących się zasobów złóż naturalnych. Zanieczyszczenie środowiska oraz samowystarczalność surowcowa są istotnymi czynnikami oddziaływań, które uniemożliwiają lub utrudniają funkcjonowanie lub rozwój społecznogospodarczy i mogą być rozważane jako elementy bezpieczeństwa powszechnego2-5). Obecnie w Polsce gospodarka zużytymi wielkogabarytowymi [...]

 Strona 1