Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara MRZYGŁÓD"

Modelowanie wiedzy z zakresu wytwarzania elementów maszyn z zastosowaniem logiki deskrypcyjnej


  Celem autorów jest zaprezentować możliwość wykorzystania logiki deskrypcyjnej (opisowej) w tworzeniu "map wiedzy" będących odpo- wiednio sformalizowanym pod względem semantycznym i syntaktycznym sposobem modelowania wybranych fragmentów wiedzy. Takie mapy wiedzy umożliwiają semantyczny opis zasobów zrozumiały maszynowo. Przykładowym zastosowaniem logiki opisowej będzie w tym wypadku proces tworzenia baz wiedzy dotyczącej wytwarzania elementów maszyn. Authors present the possibility of using description logic in creating "maps of knowledge" which are formalized models of selected fragments of knowledge in terms of semantics and syntactic. Such maps provide a semantic machine-understandable description of knowledge resources. An example application of description logic is the process of knowledge bases development for the production of machine parts. Słowa klucze: logika deskrypcyjna, ontologia, model wiedzy, inżynieria wiedzy Key words: description logic, ontology, knowledge model, knowledge engineering S. 149 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 stosowanych obecnie w informatyce formalizmów wiedzy i systemów informacyjnych, m.in. algebry rela- cji (relacyjne bazy danych), teorii zbiorów rozmytych i teorii zbiorów przybliżonych. Logika zdaniowa jest językiem, który pozwala opi- sywać zależności pomiędzy zdaniami. Zdanie logicz- ne to każde stwierdzenie, któremu można przypisać dokładnie jedną z dwóch wartości: prawdę albo fałsz. Choć zdania reprezentują fakty, ich sens pozostaje bez znaczenia dla rachunku. Nazywamy je w związku z tym czasem zmiennymi zdaniowymi. Nie ma w nim wyrażeń stwierdzających jakiś stan rzeczy, zajście ja- kichś faktów, czy też wyrażeń orzekających o własno- ściach obiektów. Przedmiotem zainteresowania są tu tylko możliwe zależności pomiędzy stwierdzeniami, oraz to w jaki sposób prawdz[...]

Model strukturyzacji wiedzy dla systemu wspomagania decyzji


  Autorzy niniejszego artykułu prezentują model strukturyzacji wiedzy dla potrzeb systemu wspomagania decyzji projektowych w zakresie doboru parametrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego ADI. Omawiają problemy związane z prze- kształcaniem wiedzy źródłowej do postaci sformalizowanej. W artykule zaproponowano zastosowanie tablicowej reprezentacji wiedzy prze- chowywanej w postaci relacyjnego modelu baz danych, który został wykorzystany do przechowywania dla charakterystyk materiałowych. Kontekst dla opisu charakterystyk stanowi model hierarchiczny reprezentujący proces obróbki cieplnej. In this article authors present the model of the knowledge structuring in the decision support system design for the selection of technological parameters in manufacturing of machine parts using ductile iron ADI. The problems associated with the transformation of the source of knowledge into a formalized representation are discussed. The article proposes use of the tabular representation of knowledge for the characteristics of the materials which are stored in relational database. The context for this characteristics in a hierarchical model representing the heat treatment process. Słowa kluczowe: SWD, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, żeliwo sferoidalne ADI Key words: DSS, formalization of knowledge, knowledge model, knowledge engineering, ductile iron 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 68 gi, gdyż od kompletności, wiarygodności oraz formy reprezentacji zaimplementowanej wiedzy zależy uży- teczność i efektywność tworzonego SWD. Sam proces przekształcania wiedzy źródłowej jest procesem trud- nym, wymagającym przyjęcia, przez twórców takiego systemu, odpowiedn[...]

System ekspertowy do prognozowania trwałości narzędzi w procesach kucia matrycowego


  W pracy przedstawiono koncepcję systemu ekspertowego pozwalającego na określenie ilościowego udziału czterech podstawowych mecha- nizmów zniszczenia narzędzi kuźniczych (zużycia ściernego, zmęczenia cieplno-mechanicznego, odkształcenia plastycznego i zmęczenia mechanicznego) oraz geometrycznego ubytku wykroju matryc dla wybranego przemysłowego procesu kucia na gorąco. Wiedzę potrzebną do rozwiązania postawionego problemu zakodowano w systemowej bazie wiedzy w postaci regułowej. W bazie wiedzy zawarto zarówno elementy wiedzy teoretycznej dotyczącej zjawisk niszczących, jak i wiedzę empiryczną wynikającą z doświadczeń autorów, ekspertów prze- mysłowych (pracowników kuźni) oraz z analizy statystycznej danych pomiarowych wybranych parametrów technologicznych procesu kucia. Przetwarzanie tej wiedzy dokonuje się w procesie automatycznego wnioskowania bazującego na regułach logiki rozmytej. The paper presents an idea of the expert system for determining the quantitative contributions of four principal mechanisms of forging dies wear (abrasive wear, thermo-mechanical fatigue, plastic deformation and mechanical fatigue), and the geometric loss of die impression for the selected industrial hot forging process. The knowledge needed to solve the problem is encoded in a system knowledge base in the form of rules. The knowledge base contains elements of both theoretical knowledge about destructive phenomena and empirical knowledge gained from the experience of the authors and industry experts (forge employees) as well as from a statistical analysis of the acquired values of selected forging parameters. The knowledge is processed through automatic inference based on the fuzzy logic rules. Słowa kluczowe: system ekspertowy, kucie matrycowe, logika rozmyta, żywotność narzędzi, zniszczenie narzędzi Key words: expert system, closed-die forging, fuzzy logic, die life, die wear.Wstęp. Narzędzia stosowane w procesach kucia matrycowego na ciepło i gorąco cechują s[...]

 Strona 1