Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA LIPIŃSKA"

Wpływ podwójnej modyfikacji powierzchni kredy na jej aktywność w elastomerach

Czytaj za darmo! »

Zmodyfikowano powierzchnię strącanego węglanu wapnia stosując kwas aminokapronowy, hydroksykwasy, kwasy zawierające wiązania nienasycone i silany. W wyniku takiej modyfikacji zaobserwowano zmniejszenie wartości składowej dyspersyjnej energii powierzchniowej gs D oraz parametrów oddziaływań specyficznych SF z eterem dietylenowym i acetonitrylem a także zmniejszenie energii powierzchniowej [...]

Układy elastomerowe modyfikowane pochodną oksazoliny

Czytaj za darmo! »

Kopolimer etylenowo-propylenowy (EPM) i uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) szczepiono 2-izopropenylo- 2-oksazoliną (IPO) podczas rodnikowego sieciowania, co umożliwiło otrzymanie funkcjonalizowanego elastomeru, który mógł reagować z substancjami zawierającymi grupy karboksylowe, bezwodnikowe, hydroksylowe i aminowe. Zaobserwowano wzrost aktywności napełniaczy (krzemionka, montmorylonit) w modyfikowanych IPO wulkanizatach kauczuku EPM. Modyfikacja powodowała także poprawę wytrzymałości na rozdzieranie wulkanizatów EPM oraz wzrost ich gęstości usieciowania. Sporządzone i zbadane zostały również układy mieszane EPM/HNBR funkcjonalizowane IPO. Ethylene/propylene elastomer (EPM), hydrogenated butadiene/ acrylonitrile rubber (HNBR) and their mixts. were modified by addn. of 2-isopropenyl-2-oxazoline (IPO), filled with SiO2 and vulcanized with (PhCMe2O)2 at 160°C. The vulcanizates were studied for mech. properties (tensile strength, elongation at break, tearing strength) and swelling ability. The addn. of IPO (up to 7%) resulted in an increase in the elasticity modulus. An increase in the tensile and tearing strength was clearly obsd. only in the vulcanizates of the EPM/HNBR blends. Przez wiele lat oksazolina i jej pochodne odgrywa􀃡y wa􀄪n􀄅 rol􀄊 w chemii organicznej. Ostatnio zwi􀄅zki te s􀄅 wykorzystywane tak􀄪e w chemii polimerów. Przyk􀃡adem mo􀄪e by􀃼 tutaj u􀄪ycie funkcjonalnej oksazoliny do wprowadzenia podwójnego wi􀄅zania do polimerów1). Pochodne oksazoliny by􀃡y wykorzystywane tak􀄪e w chemii elastomerów do syntezy rozga􀃡􀄊zionych polimerów o ró􀄪norodnych strukturach2). Polimery funkcjonalizowane oksazolin􀄅3-5) by􀃡y u􀄪ywane tak􀄪e jako reaktywne kompatybilizatory mieszanek polimerowych. Oksazolina jest reaktywna wzgl􀄊d[...]

Odporność na starzenie napełnionych montmorylonitem modyfikowanych układów dwuelastomerowych kopolimer etylenowo-propylenowy/kauczuk naturalny


  Kopolimer etylenowo-propylenowy szczepiono 2-izopropenylo-2-oksazoliną (IPO) podczas rodnikowego sieciowania. Tak funkcjonalizowany elastomer zastosowano do otrzymania dwuelastomerowych blend kopolimer etylenowo- -propylenowy/kauczuk naturalny (EPM/NR). Jako napełniacz kompozytów elastomerowych zastosowano warstwowy montmorylonit. Zaobserwowano wpływ modyfikacji IPO na aktywność montmorylonitu w kauczuku naturalnym. Modyfikacja ta powodowała wzrost wytrzymałości na rozciąganie wulkanizatów. Zbadano wpływ modyfikacji na odporność na starzenie modyfikowanych układów. Ethylene-propylene copolymer was functionalized with 2-isopropenyl-2-oxazoline by radical cross-linking with (PhCMe2O)2 and used to prep. bi-elastomeric blends with natural rubber. Layered montmorillonite was used as a filler. The modification resulted in an increase of tensile strength of the natural rubber vulcanizates. Ze względu na szerokie przemysłowe wykorzystanie elastomerów do produkcji wyrobów gumowych, wciąż poszukuje się nowych metod modyfikacji tych materiałów, prowadzących do poprawy ich właściwości. W tym celu w trakcie przetwórstwa wprowadza się do nich napełniacze, substancje i dodatki modyfikujące lub sporządza się mieszaniny różnych elastomerów, stosując kompatybilizatory w celu poprawienia ich wzajemnej mieszalności. Podstawowym napełniaczem o wymiarach cząstek rzędu nanometrów stosowanym do mieszanek gumowych, zwłaszcza tych do produkcji opon, jest sadza. Wykazuje ona działanie wzmacniające, zwiększa odporność termiczną, a także przewodnictwo elektryczne wyrobów gumowych. Na powierzchni tego napełniacza występują wielopierścieniowe węglowodory. Z tego powodu, a także ze względu na metody otrzymywania sadzy, powszechnie sądzi się, że napełniacz ten powinien zostać zastąpiony innymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nową klasą materiałów zwanych nanokompozytami. Wykazują one dobre właściwości u[...]

Wpływ cieczy jonowych na właściwości kompozytów elastomerowych, zawierających napełniacz warstwowy

Czytaj za darmo! »

Ciecze jonowe zastosowano jako substancje dyspergujące napełniacz warstwowy w ośrodkach kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego NBR oraz karboksylowanego kauczuku butadienowo- akrylonitrylowego XNBR. Zbadano wpływ związków jonowych na właściwości reometryczne mieszanek, kinetykę sieciowania, stężenie węzłów w sieci przestrzennej oraz właściwości mechaniczne wulkanizatów. Ciecze jonowe mogą odgrywać rolę przyspieszaczy procesu sieciowania kompozytów elastomerowych. Three ionic liqs. were added as dispersing agents to nitrile and carboxylated nitrile rubbers filled with unmodified hectorite. The mixts. were cured with ZnO and S at 160°C and 15 MPa. The addn. of the ionic liqs. resulted in increasing the crosslinking d. but did not affect the filler dispersion and mech. strength of the vulcanizates. Minerały warstwowe od dawna są używane jako napełniacze polimerów głównie ze względu na niskie koszty ich wytwarzania oraz wysoką stabilność termiczną. Obecność tych napełniaczy powoduje także poprawę właściwości wytrzymałościowych wyrobów końcowych, lecz wpływ napełniacza w tym przypadku jest ściśle uzależniony od stopnia jego dyspersji w ośrodku polimerowym1). Jednorodna dystrybucja nanometrycznej fazy napełniacza, jak również synergizm oddziaływań pomiędzy polimerem a krzemianem powoduje jednoczesne zwiększenie odporności termicznej oraz polepszenie właściwości barierowych i odporności na ścieranie, czego nie obserwuje się w przypadku zastosowania konwencjonalnych napełniaczy. Opublikowano wiele prac przeglądowych na temat kompozytów termoplastycznych, chemoutwardzalnych i elastomerowych, zawierających napełniacze ilaste2-10). Minerały warstwowe, stosowane jako napełniacze kompozytów polimerowych to mika, fluoromika, hektoryt, fluorohektoryt i saponit. Największe komercyjne zainteresowanie zdobył montmorylonit (MMT), który podobnie jak hektoryt, należy do fyllokrzemianów o budowie pakietowej typu 2:111). Struktura sieci przestr[...]

Krzemionki modyfikowane pigmentem jako napełniacze kompozytów elastomerowych

Czytaj za darmo! »

Używając krzemionki i pigmentu indygotiazynowego otrzymano pigmenty organiczno-nieorganiczne, stanowiące barwne, wzmacniające napełniacze, łatwo dyspergowane w ośrodku polimerowym. Jako nośniki pigmentu zastosowano Aerosil 380 i Zeosil 175, których powierzchnię modyfikowano zawiesiną pigmentu indygotiazynowego w środowisku cieczy jonowych. Zbadano przydatność modyfikowanych krzemionek jako napełniaczy mieszanek elastomerowych. Dla otrzymanych wulkanizatów określono parametry wytrzymałościowe oraz stopień dyspersji napełniacza w ośrodku polimerowym. Two com. SiO2 were modified by impregnation with transindigothiazine and ionic liqs. in Me2CH2OH soln. and added as pigments and fillers to (CH2=CH)2/CH2=CHCN rubbers. The addn. resulted in improving the mech. properties and red color of the rubber vulcanizates. The highest tensile strength (21.25 MPa) was achieved when 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate was used as the ionic liq. Krzemionki syntetyczne to ważna grupa napełniaczy stosowanych w przemyśle gumowym. W zależności od sposobu wytwarzania rozróżnia się krzemionki strącane i pirogeniczne. Krzemionki pełnią w elastomerach funkcje wzmacniające, polepszając właściwości użytkowe wyrobów gumowych. Jednakże hydrofilowy charakter powierzchni tego napełniacza utrudnia równomierną jego dyspersję, co prowadzi do tworzenia się aglomeratów będącymi dużymi skupiskami cząstek. Aglomeracja jest zjawiskiem wpływającym niekorzystnie na właściwości mechaniczne wyrobów gumowych. Aby temu zapobiec stosuje się różne metody modyfikacji powierzchni krzemionki lub dodatek substancji pomocniczych, poprawiających jej dyspergowalność w elastomerach. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi1- 4) z ostatnich lat, w celu uzyskania łatwo dyspergowanych, wzmacniających napełniaczy stosuje się krzemionkę modyfikowaną silanami lub cieczami jonowymi. Pojawiły się także prace opisujące barwne napełniacze otrzymane w wyniku reakcji barwników z si[...]

Synteza i zastosowanie pigmentu kompozytowego krzemionka/trans-benzotiazynoindygo w układach elastomerowych


  Do modyfikacji powierzchni krzemionek różniących się powierzchnią właściwą i wielkością cząstek (Aerosil 90 i Aerosil 380) zastosowano tiazynoindygo. Krzemionki były modyfikowane bezrozpuszczalnikową metodą w wysokoobrotowym blenderze. Naniesienie benzotiazynoindyga ([2,2’]-bi(tiazynylidene)- 3,3’-(4H,4’H)-dion) na powierzchnię krzemionki prowadziło do ograniczenia aglomeracji napełniacza. Zmodyfikowany napełniacz zastosowano w kopolimerze etylenowo-propylenowym sieciowanym EPM rodnikowo w temp. 120°C (nadtlenek benzoilu) i 160°C (nadtlenek dikumylu). Napełniacz ten wykazywał wpływ na właściwości mechaniczne napełnionych elastomerów. Wulkanizaty zawierające kompozytowy pigment krzemionka/benzotiazynoindygo odznaczały się większą wytrzymałością na rozdzieranie. Two com. SiO2 adsorbents (surface areas 90 and 380 m2/g, particle sizes 20 and 7 nm, resp.) were modified with cisbenzothiazine indigo by a non-solvent method with following heating at 180°C. The modification resulted in a limitation of the agglomeration of SiO2 particles. The modified SiO2/benzothiazine indigo composite pigments were used as fillers of ethylene-propylene copolymer crosslinked with (PhCO)2O2 at 120°C or with (PhCMe2)2O2 at 160°C. Use of the composite filler resulted in an improvement of the mech. properties (tearing strength) of the vulcanizates. Dynamiczny rozwój tworzyw sztucznych w drugiej połowie XX w. spowodował zapotrzebowanie na trwałe pigmenty charakteryzujące się dużą odpornością na działanie światła, wysokiej temperatury i rozpuszczalników organicznych oraz ograniczoną migracją z barwionego tworzywa. Prowadzone w ostatnich latach prace związane są z syntezą nowych struktur chemicznych oraz z poszukiwaniem nowych postaci krystalicznych1). Równocześnie dąży się do ograniczenia lub wyeliminowania organicznych toksycznych rozpuszczalników oraz kancerogennych amin i diamin aromatycznych z produkcji pigmentów. Oprócz badań d[...]

 Strona 1