Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT DĄBROWSKI"

ANALIZA TEMPERATUR KRYTYCZNYCH ORAZ ZMIAN TWARDOŚCI I MIKROSTRUKTURY STOPU TI6AL4V PRZY CHŁODZENIU Z ZAKRESU DWUFAZOWEGO α+β I JEDNOFAZOWEGO β

Czytaj za darmo! »

W artykule metodami dylatometryczną i metalograficzną określono temperatury początku i końca przemiany fazowej α + β → β przy nagrzewaniu stopu Ti6Al4V ze stanu wyżarzonego. Dokonano również analizy zmian zachodzących w jego mikrostrukturze przy chłodzeniu z zakresu dwufazowego α + β i jednofazowego β. W mikrostrukturze stopu oziębianego w wodzie od temperatury powyżej 970 °C (z zakresu jednofazowego β) obserwuje się drobne, iglaste wydzielenia fazy martenzytycznej (prawdopodobnie α’) oraz znaczny rozrost ziaren byłej fazy β. Uzyskane wyniki badań wstępnych stopu Ti6Al4V stanowią podstawę do interpretacji przemian fazowych zachodzących podczas jego odpuszczania. Kinetykę przemian fazowych przy odpuszczaniu zamierza się bowiem badać w przyszłości za pomocą oryginalnych wykresów CTPc° (czas‐ ‐temperatura‐przemiana przy nagrzewaniu ciągłym ze stanu zahartowanego), wprowadzonych już do literatury światowej, ale tylko dla stopów na osnowie żelaza. Słowa kluczowe: temperatury krytyczne, przemiany fazowe, twardość, mikrostruktura, badania dylatometryczne ANALYSIS OF THE CRITICAL TEMPERATURES, HARDNESS AND MICROSTRUCTURE CHANGES OF TI6AL4V ALLOY DURING COOLING FROM TWO-PHASE α+β AND ONE-PHASE β RANGE This paper presents the critical temperatures of α + β → β phase transformation during heating in previously annealed Ti6Al4V alloy which have been evaluated both by dilatometric and metallographic methods. Also, changes in alloy’s microstructure taking place during cooling down from two‐phase (α + β) and one phase (β) ranges have been analysed. In the microstructure of the alloy cooled down from temperature higher then 970 °C (one‐phase range) in water, the very fine, needle‐like precipitates (α’ probably) are observed as well as unnormal grain growth of former β phase. Obtained results [...]

PRZEMIANY FAZOWE W STOPIE Ti6Al4V PRZY CHŁODZENIU Z ZAKRESU DWUFAZOWEGO α+β I JEDNOFAZOWEGO β


  W artykule dokonano analizy przemian fazowych zachodz.cych w stopie Ti6Al4V przy ch.odzeniu z zakresu dwufazowego (ƒż+ƒŔ) i jednofazowego ƒŔ. Badania wykonano metod. dylatometryczn.. Dla zilustrowania uzyskanych wynikow zamieszczono dylatogramy ch.odzenia w uk.adzie ƒ˘L = f(T), gdzie: ƒ˘L . zmiana d.ugo.ci probki, T . temperatura, na ktorych wyznaczano temperatury pocz.tku i ko.ca przemian fazowych: dyfuzyjnej i bezdyfuzyjnej. Potwierdzeniem tych przemian s. zmiany zachodz.ce w mikrostrukturze stopu. S.owa kluczowe: przemiany fazowe, mikrostruktura, metoda dylatometryczna, dylatogram THE PHASE TRANSFORMATIONS DURING COOLING OF Ti6Al4V ALLOY FROM THE TWO-PHASE ƒż+ƒŔ AND ONE-PHASE ƒŔ RANGE The phase transformations during cooling from two]phase ƒż+ƒŔ and one]phase ƒŔ range in Ti6Al4V alloy has been analysed. Investigations were carried out using dilatometric method. Received results were illustrated by the dilatometric curves ƒ˘L = f(T), (where: ƒ˘L . is a length change of the sample, T . temperature). On the base of the curves, diffusional and nondiffusional transformation start and finish temperatures have been determined. Microstructure observations confirmed the presence of this type of phase transformations. Keywords: phase transformations, microstructure, dilatometric method, dilatometric curve Wprowadzenie Dwufazowe stopy tytanu ƒż+ƒŔ dzi.ki wysokiej wytrzyma.o.ci wzgl.dnej w temperaturze otoczenia i w temperaturach podwy.szonych, dobrej odporno.ci na korozj. oraz dobrej biozgodno.ci znajduj. coraz szersze zastosowanie w przemy.le i zastosowaniach medycznych [1€8]. Wprowadzenie do stopow niewielkiej ilo.ci pierwiastkow stopowych, zastosowanie przerobki plastycznej lub odpowiedniej obrobki cieplnej umo.liwia kszta.towanie w szerokim zakresie ich w.asno.ci mechanicznych [1€5, 8]. Zastosowanie odpowiedniej obrobki cieplne[...]

WPŁYW SZYBKOŚCI CHŁODZENIA Z ZAKRESU JEDNOFAZOWEGO Beta NA MIKROSTRUKTURĘ, TWARDOŚĆ I UDARNOŚĆ STOPU Ti6Al4V


  W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu szybkości chłodzenia stopu Ti6Al4V z zakresu jednofazowego β na jego mikrostrukturę, twardość i udarność. Wykazano, że ze zmniejszeniem szybkości chłodzenia od 23,1 do 0,012 °C/s, twardość próbek stopu maleje od 334 do 286 jednostek Vickersa, natomiast udarność wzrasta, osiągając 37 J — dla najwolniejszej szybkości chłodzenia — 0,012 °C/s. Wyniki badań uzyskane w próbie udarności uzupełniono dokumentacją fraktograficzną przełomów. Cechy charakterystyczne przełomów próbek udarnościowych nie wykazują istotnych różnic w zależności od warunków chłodzenia i twardości materiału. Słowa kluczowe: przemiany fazowe, mikrostruktura, twardość, udarność, badania fraktograficzne EFFECT OF COOLING RATE FROM THE SINGLE PHASE (β) RANGE ON THE MICROSTRUCTURE, HARDNESS AND IMPACT TOUGHNESS OF Ti6Al4V ALLOY The assessment of a cooling rate on the structure, hardness and impact toughness of a Ti6Al4V alloy cooled from the single phase (β) range was presented in the paper. Samples cooled from 1020 °C at cooling rate of 23.1 °C/s and 0.012 °C/s are characterized by the Vickers hardness 334 HV and 286 HV respectively. Impact toughness increases with reduced cooling rate achieving 37 J for 0.012 °C/s. Fracture surface observations were also performed for tested samples. However, any noticeable effect of cooling conditions on the fracture features were found. Keywords: phase transformations, microstructure, hardness, impact toughness, fractographic examination Wprowadzenie Okres ostatnich kilkudziesięciu lat w dziedzinie inżynierii materiałowej to czas wielkich postępów technologicznych w opracowywaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich. Wzrastające zapotrzebowanie przemysłu oraz rozwój cywilizacyjny sprawiły, że zaczęto coraz częściej sięgać po metale drogie, wcześniej prawie nie wykorzystywane. Do tej grupy należy zaliczyć nikiel i tytan [1÷3]. Dzięki poznaniu technologii wytwarzania [...]

ANALIZA DYLATOMETRYCZNA PRZEMIAN FAZOWYCH PODCZAS NAGRZEWANIA ZAHARTOWANEGO STOPU Ti6Al4V


  W artykule zaprezentowano fragment oryginalnego wykresu CTPc° (czas-temperatura-przemiana) przy nagrzewaniu ciągłym zahartowanego dwufazowego stopu tytanu w gatunku Ti6Al4V. Wykres wykonano dla wybranej temperatury wyżarzania (w zakresie jednofazowym β) równej 1020 °C. Dla zilustrowania uzyskanych wyników zamieszczono wybrane dylatogramy nagrzewania zahartowanego stopu wraz z ich interpretacją. Na dylatogramach nagrzewania z szybkościami w zakresie 0,05÷35°C/s obserwuje się wyraźny efekt dylatacyjny ujemny związany prawdopodobnie z przemianą fazy martenzytycznej α’→α+β. W ww. zakresie szybkości nagrzewania początek tej przemiany odnotowano w zakresie temperatur 390÷525 °C. Stwierdzono, że w zakresie niskich temperatur odpuszczania (50÷200 °C) trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć o rodzaju zachodzących przemian w oparciu tylko o analizę dylatometryczną. Ten zakres temperatur wymaga użycia dodatkowych metod badawczych, np. TEM. Wyniki badań posłużą do optymalizacji technologii obróbki cieplnej oraz uzyskania wymaganych własności mechanicznych stopu Ti6Al4V. Słowa kluczowe: stopy tytanu, analiza dylatometryczna, przemiany fazowe, wykres CTPc°, obróbka cieplna DILATOMETRIC ANALYSIS OF PHASE TRANSFORMATIONS DURING HEATING FROM QUENCHED STATE OF Ti6Al4V ALLOY The fragment of the original CHT diagram (continuous-heating-transformation) at continuous heating of the quenched, diphase titanium alloy Ti6Al4V, are presented in the paper. The diagram was made for the selected annealing temperature (in the single phase β range) being equal 1020 °C. To illustrate the obtained results the selected dilatograms of heating the quenched alloy together with their interpretation are included in the paper. When heating is carried out at a rate: 0.05÷35 °C/s a distinct negative dilatation effect is seen in the dilatograms. It is probably related to the martensite phase transformation α’→α+β. The s[...]

Przemiany fazowe w stopie Ti6Al7Nb przy chłodzeniu ciągłym z zakresu jednofazowego Beta


  Dwufazowe stopy tytanu alfa + beta dzięki dużej wytrzymałości względnej w temperaturze otoczenia i w temperaturze podwyższonej, dobrej odporności na korozję oraz dobrej biozgodności znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle i w medycynie [1÷5]. Wprowadzenie do stopów niewielkiej ilości pierwiastków stopowych, zastosowanie przeróbki plastycznej lub odpowiedniej obróbki cieplnej umożliwia kształtowanie w szerokim zakresie ich właściwości mechanicznych [5, 6]. Zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnej wiąże się z koniecznością wcześniejszego określenia temperatury przemian fazowych zachodzących w warunkach izotermicznych lub chłodzenia ciągłego. Rodzaj zachodzących przemian fazowych oraz ich kinetykę bada się najczęściej metodami dylatometrycznymi [7]. Wykorzystanie tych metod umożliwiło już w połowie ubiegłego stulecia opracowanie wykresów kinetyki przemian fazowych przy chłodzeniu ciągłym (tzw. wykresy CTPc). Dotyczyły one przede wszystkim stopów na osnowie żelaza, a ich twórcą był Bain [8]. Następnie w literaturze krajowej oraz światowej pojawiły się pierwsze wykresy CTPc dla stopów tytanu: jednofazowego - Ti6Al2,5Sn oraz dwufazowych - Ti6Al3Mo, Ti6Al2Mo2Cr [9÷12]. Wykresy te obrazują przemiany fazowe zachodzące w tych stopach przy chłodzeniu ciągłym z zakresu jednofazowego β (powyżej końca przemiany fazowej α + β → β) oraz przemiany zachodzące przy chłodzeniu z zakresu poniżej tej przemiany. Ten ostatni sposób chłodzenia znajduje zastosowanie w praktyce przemysłowej [1, 3, 4, 6, 13]. Na podstawie analizy danych literaturowych [9÷11] wiadomo, że w tytanie technicznym oraz dwufazowych stopach Ti6Al3Mo, Ti6Al3Mo1V, Ti6Al2Mo2Cr w temperaturze stabilności fazy β lub podczas chłodzenia z szybkością większą niż 5°C/s może zachodzić przemiana martenzytyczna β → αʹ. Chłodzenie z szybkością ponad 40°C/s prowadzi do całkowitej przemiany fazy β w fazę αʹ [10, [...]

MECHANICAL PROPERTIES OF TI6AL7NB ALLOY QUENCHED FROM THE SINGLE PHASE β RANGE DOI:10.15199/67.2015.3.3


  Mechanical properties of the two-phase titanium alloy Ti6Al7Nb, after the heat treatment based on soaking this alloy in the single phase β range, quenching in water or oil and ageing at two selected temperatures, were determined in the paper. The alloy mechanical properties were determined in tensile and impact tests, supported by the fractographic analysis of fractures. In addition, its hardness was measured and the analysis of changes occurring in the microstructure was performed for all variants of the alloy heat treatment. Regardless of the applied cooling rate of the alloy from a temperature of 1040 °C followed by ageing at 500 and 650 °C, none essential changes were noticed in its microstructure. It was shown that applying less intensive cooling medium (oil) instead of water (before ageing) decreases strength properties indicators, i.e. tensile strength and yield strength as well as hardness (only slightly). The decrease of the above mentioned indicators is accompanied by an increase of impacts strength. Fractures of samples after tensile and impact tests have a similar nature regardless of the applied heat treatment. Keywords: heat treatment, microstructure, mechanical properties, two-phase titanium alloy WŁASNOŚCI MECHANICZNE STOPU TI6AL7NB OZIĘBIANEGO Z ZAKRESU JEDNOFAZOWEGO β W artykule określono własności mechaniczne dwufazowego stopu tytanu Ti6Al7Nb po obróbce cieplnej polegającej na wygrzewaniu stopu w zakresie jednofazowym, oziębianiu w wodzie lub oleju oraz starzeniu przy wybranych dwóch temperaturach. Własności mechaniczne stopu wyznaczono w próbie rozciągania i w próbie udarności, które poparto analizą fraktograficzną przełomów. Dodatkowo, dla wszystkich wariantów obróbki cieplnej stopu zmierzono twardość i dokonano analizy zmian zachodzących w mikrostrukturze. Niezależnie od zastosowanej szybkości oziębiania badanego stopu od temperatury 1040 °C i następnego starzenia przy 500 i 650 °C, nie odnotowano istotnych[...]

Własności mechaniczne nowej stali bainityczno-martenzytycznej10 MnCrMoV8

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych własności mechanicznych nowej stali niskowęglowej, bainityczno-martenzytycznej 10MnCrMov8. Badania te obejmowały: próbę rozciągania, udarności, ocenę skłonności stali do starzenia po zgniocie oraz pomiary twardości. Wyniki badań uzyskane w próbie udarności uzupełniono dokumentacją fraktograficzną przełomów. Wykazano, że badana stal cechuje się sil[...]

 Strona 1  Następna strona »