Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta MIERZEJEWSKA"

Dyniowate w fitoremediacji gruntów zanieczyszczonych ksenobiotykami DOI:10.15199/2.2017.10.1


  Rozwój przemysłu, zła praktyka rolnicza, nadużywanie związków chemicznych, wprowadzonych sztucznie do środowiska (ksenobiotyków) oraz nieodpowiednie składowanie śmieci spowodowały rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, ich akumulację w glebie i transport do wód gruntowych. Wśród szczególnie niebezpiecznych związków chemicznych wyróżnia się [11]: 1) trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), do których należą m.in. dioksyny, polichlorowane bifenyle (PCB) i insektycydy polichlorowane; 2) toksyczne formy metali ciężkich, oraz 3) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Wymienione zanieczyszczenia podlegają bioakumulacji i biomagnifikacji w organizmach należących do wszystkich poziomów troficznych, dlatego mogą doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Konwencja Sztokholmska oraz Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, podpisane przez kraje członkowskie UE, mają na celu promowanie środków zmierzających do zachowania, ochrony oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, bez szkody dla jego prawidłowego funkcjonowania. Dlatego w ostatnich dekadach zaczęto opracowywać metody detoksykacji środowiska bez konieczności naruszania jego struktury i funkcji oraz gromadzenia szkodliwych metabolitów. Wśród dostępnych technologii remediacji jest zapotrzebowanie na rozwiązania [11]:1) in situ (tzn. w miejscu skażenia); 2) przyjazne i nieinwazyjne dla środowiska naturalnego; 3) skuteczne; 4) charakteryzujące się małymi nakładami inwestycyjnymi i kosztami eksploatacyjnymi. Takimi metodami są bio- i fitoremediacja. Mikroorganizmy glebowe są zdolne do rozkładu ksenobiotyków i zmniejszenia stopnia ich toksyczności (bioremediacja). Bakterie zasiedlające strefę korzeniową roślin (ryzosferę) również wykazują aktywność biodegradacyjną (ryzodegradacja). Ponadto same rośliny mogą pobierać toksyczne związki z gleby (fitoremediacja[...]

 Strona 1