Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARIA SKRĘTOWICZ"

Analiza stężeń emisyjnych benzo(a)pirenu oraz zadymienia z silnika o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.8.17


  W dobie ciągłego przyrostu liczby ludności na świecie i związanego z tym rozwoju przemysłu ma miejsce również wzrost negatywnych skutków, które może nieść za sobą antropogenizacja. Wpływ przemysłu na środowisko, w tym na powietrze atmosferyczne ma swoje odbicie w zdrowiu człowieka, który funkcjonuje w tym środowisku, szczególnie w obszarach miejskich. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania i wzrost świadomości wśród mieszkańców większych i mniejszych miast Polski wobec działań skierowanych na zmniejszenie negatywnych efektów antropogenizacji. Jedną z gałęzi rozwijającego się przemysłu jest przemysł motoryzacyjny, z którego eksploatacja pojazdów jest najbliższa człowiekowi. Według raportów z ostatnich lat i ogólnodostępnych informacji Najwyższej Izby Kontrolnej (NIK) użytkowanie pojazdów spalinowych jest drugą główną przyczyną pogarszającej się jakości powietrza w dużych aglomeracjach w Polsce, zaraz po tzw. niskiej emisji1, 2). Spaliny samochodowe emitowane z układu wylotowego silnika zawierają różne ilości związków chemicznych oraz cząstki stałe, które mogą w znaczny sposób zanieczyszczać środowisko i wpływać na organizm ludzki. Przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi PM2.5 i PM10, a także rakotwórczą substancją chemiczną, benzo(a)pirenem (b(a)p), wpływa bardzo negatywnie na jakość życia mieszkańców większych miast. Kwestia "jakości" spalin emitowanych przez pojazdy silnikowe jest więc od dawna uwzględniana w przemyśle motoryzacyjnym poprzez np. zaostrzane normy Euro. Rodzaj paliwa, które jest dostarczane do silnika oraz konstrukcja silnika mają decydujący wpływ na jakość spalin samochodowych. Obserwuje się istotną różnicę w charakterystyce spalin pomiędzy silnikami o zapłonie samoczynnym a silnikami o zapłonie iskrowym, zwłaszcza w kontekście zawartości cząstek stałych, jak i b(a)p3). Silniki o zapłonie samoczynnym wytwarzają o wiele więcej cząstek stałych 97/8(2018) 1329 Mgr i[...]

Zastosowanie metod geostatystycznych do interpolacji intensywności zapachów emitowanych z zakładów przemysłowych


  Przedstawiono wyniki terenowych pomiarów intensywności zapachów emitowanych z zakładu należącego do branży przemysłu rolno-spożywczego. Badania zostały wykonane zgodnie z metodyką zawartą w wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure) VDI 3940. Analizę przestrzenną intensywności zapachu na badanym obszarze wykonano z zastosowaniem metody interpolacji ważonych odwrotności odległości IDW (inverse distance weighted) z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej GIS (geographic information systems). Intensity of odours emitted from an agro-food industrial plant was measured under field condition according to guidelines given by the German Assocn. of Engineers VDI and analyzed spatially according the inverse distance weighted interpolation method. The results were presented graphically. Dotychczas w ochronie powietrza skupiano się przede wszystkim na standardowych jego zanieczyszczeniach, o ściśle określonych właściwościach toksycznych dla ludzkiego organizmu. Od pewnego czasu coraz częściej rozważa się problemy związane z gazami złowonnymi. Odory, choć zazwyczaj nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie człowieka (co zależy od składu chemicznego mieszaniny odorantów), to jednak mogą być przyczyną poważnego obniżenia komfortu życia osób narażonych na długotrwałą ich ekspozycję1). Systemy informacji geograficznej (GIS) znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki i nauki, w tym m.in. w ochronie i zarządzaniu środowiskiem naturalnym2). GIS dają możliwość przeprowadzania nie tylko analiz przestrzennych, ale również wykonywania analiz statystycznych na danych przestrzennych. W przypadku terenowych badań imisji zapachów interpolacja jest przydatnym narzędziem w określeniu intensywności zapachu w punktach, w których nie wykonano pomiaru. Jest jedną z procedur obsługiwanych przez pakiet narzędzi geostatystycznych3). Interpolacja jest też jedną z funkcji nauki łączące[...]

Porównanie przydatności i dokładności metod oceny stopnia uciążliwości zapachowej zakładu przemysłowego


  Przedstawiono możliwość zastosowania metod geostatystycznych do oceny zapachowej jakości powietrza, dostępnych w systemach informacji geograficznej GIS (geographic information system). Interpolację przeprowadzono metodami ważonych odwrotności odległości IDW (inverse distance weighted) oraz krigingu zwykłego. Dane przestrzenne pozyskano w terenowych badaniach intensywności zapachu wykonanych zgodnie z metodyką zawartą w wytycznych VDI 3940. Wyniki różnych wariantów interpolacji dla obu metod przeanalizowano i oceniono na podstawie wielkości błędów charakteryzujących dokładność danej metody oraz jakości wizualnej zgodnej z charakterem tworzenia się smugi odorowej. Air quality in the neighborhood (1000 m) of rape seed processing plant was evaluated by a direct olfactometric testing (6 people in 3 sessions). The results were interpolated by inverse distance weighted and ordinary kriging methods. Both shape of the odor propagation band and accuracy of the methods used were detd. Systemy informacji geograficznej GIS są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki oraz nauki. Coraz powszechniej wykorzystuje Politechnika Wrocławska Izabela Sówka*, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Paweł Zwoździak, Jerzy Zwoździak Porównanie przydatności i dokładności metod oceny stopnia uciążliwości zapachowej zakładu przemysłowego The comparison of usefulness and accuracy of methods for odor nuisance assessment of an industrial plant Mgr inż. Maria SKRĘTOWICZ w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantką na tym samym wydziale. W roku 2011 ukończyła Podyplomowe Studium GIS na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - zagadnienia związane z Systemami Informacji Geograficznej oraz uciążliwością zapachową. Zakład Ekologistyki, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Pl. Grunwaldzki 9, 50- 377 Wrocław, tel./fax: (71) 3[...]

Use of some surfactants to increase the efficiency of biofiltration of industrial gases. Zastosowanie wybranych surfaktantów w celu zwiększenia efektywności biofiltracji gazów przemysłowych


  A review, with 25 refs. Dokonano przeglądu zastosowań surfaktantów w biologicznym oczyszczaniu gazów przemysłowych. Opisano efekty i sposoby dawkowania środków powierzchniowo czynnych, a także dokonano oceny ich wpływu na szybkość usuwania zanieczyszczeń hydrofobowych będących składnikami przemysłowych gazów odlotowych. Emisja lotnych związków organicznych (LZO) w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Związki te mogą powodować wiele zagrożeń zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi. Przyczyniają się one do wzrostu stężenia ozonu troposferycznego, do tworzenia wtórnych aerozoli organicznych, a także do niszczenia ozonu stratosferycznego i pogłębiania efektu cieplarnianego. Ponadto, związki z tej grupy często wykazują dużą toksyczność wobec organizmów żywych. Mają właściwości mutagenne, kancerogenne i teratogenne1). Powszechnie stosowanych jest kilka technik zmniejszania emisji LZO (adsorpcja, absorpcja, kondensacja, spalanie, metody biologiczne). W biologicznym oczyszczaniu gazów stosuje się biopłuczki (bioskrubery), biofiltry oraz złoża zraszane (bioreaktory trójfazowe)2-6). Metody biologiczne znajdują coraz szersze zastosowanie w oczyszczaniu gazów, gdyż przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych pozwalają na uzyskiwanie dużych skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Zastosowanie metod biologicznych wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, jak zapewnienie optymalnych parametrów pracy złoża dla rozwoju mikroorganizmów czy biodo-stępność oczyszczanych zanieczyszczeń7). Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczanych gazach nie powinno przekraczać 1000 ppm, ze względu na możliwości enzymatyczne mikroorganizmów, a także wskazane jest niskie obciążenie, aby zapobiec nadmiernemu przyrostowi biomasy i zatykaniu złoża. Ważnym parametrem jest również wilgotność. W przypadku przesuszenia złoża dochodzi nie tylko do jego pękania, a tym samym tworzenia pewnych kanałów przepływu [...]

Study on odour emission on industrial plants Badanie emisji odorów z obiektu przemysłowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1128


  Emissions of baked bread, noodle and EtOH smells from plants for prodn. of gluten, glucose and fructose syrups and EtOH for techn. purposes were detd. by olfactometry. Odour distribution models were developed and used for establishing the odour nuisance. Narrow range of EtOH smell impact was evidenced. The baked bread and noodle smells may be removed by thermal or catalytic combustion near to the emitors. Przedstawiono obliczenia dotyczące rozprzestrzeniania się zapachów w atmosferze w pobliżu wytwórni produktów agrochemicznych z zastosowaniem polskiego modelu referencyjnego. Na podstawie otrzymanych wyników i określonych w projekcie Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej dopuszczalnych wartości stężeń zapachowych i częstości przekroczeń obliczono wymagany poziom redukcji emisji odorów oraz ustalono dopuszczalną jej wartość. Zaproponowano również możliwości ograniczenia emisji odorów w odniesieniu do wybranego obiektu. Uciążliwość zapachowa staje się w Polsce coraz większym problemem dla ludności mieszkającej w pobliżu obiektów emitujących substancje zapachowe. Do największych emiterów odorów należy zaliczyć zakłady przemysłowe (m.in. przemysł spożywczy), rolnictwo oraz obiekty gospodarki komunalnej. Problem zdaje się być o tyle bardziej skomplikowany, że w Polsce wciąż nie wprowadzono uregulowań prawnych nakładających na wymienione obiekty obowiązku ograniczania emisji odorotwórczych gazów. Dlatego też większość przedsiębiorców skupia się jedynie na ograniczaniu emisji tych zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z gazami odlotowymi do atmosfery,których limity podane są w odpowiednich rozporządzeniach krajowych1, 2) oraz przepisach unijnych3). Pomimo to wielu mieszkańców obszarów narażonych na oddziaływanie zapachowe zgłasza skargi na uciążliwość zapachową w odpowiednich organach4). Na skutek niezadowolenia społeczeństwa, mimo braku rozwiązań legislacyjnych, władze obiektów wprowadzających do środowiska naturalnego [...]

The effect of composition of syngas supplying the spark-ignition engine on the exhaust gas toxicity Wpływ składu syngazu zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin DOI:10.15199/62.2016.9.5


  Three MeH, H2, CO2 and CO-contg. syngas mixts. were prepd. and used for supplying the engine to study the toxicity of exhaust gases. The combustion of the studied mixts. resulted in substantially lower contents of CO and hydrocarbons than the combustion of a com. gasoline (comparison test). The content of hydrocarbons in the exhaust gas increased with increasing the MeH content in the syngas. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny możliwości zastosowania syngazu do napędzania silnika spalinowego oraz ocenę wpływu jego spalania w silniku na emisję toksycznych składników spalin. W badaniach zastosowano gazy techniczne, z których tworzono mieszanki metanu, tlenku węgla(II), ditlenku węgla i wodoru o różnym składzie ilościowym. Wyeliminowano w ten sposób zmienność parametrów biomasy oraz zanieczyszczenia biogazu. Oceniono jaki skład syngazu jest dla silnika spalinowego najkorzystniejszy z punktu widzenia zarówno pracy silnika, jak również emisji spalin. Zbadano łącznie trzy różne mieszaniny oraz dla porównania przeprowadzono takie same pomiary dla benzyny. Mimo że w ostatnich latach można zaobserwować wzrost udziału alternatywnych źródeł zasilania pojazdów silnikowych, to jednak paliwa kopalne nadal stanowią główne źródło zasilania silników samochodowych. Poszukiwania nowych systemów napędowych, czy też nowoczesnych paliw silnikowych wymuszane są wieloma aspektami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi. Szacuje się, że zasoby ropy naftowej wykorzystywanej do produkcji benzyny i oleju napędowego wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat. Oprócz tego, konwencjonalne paliwa silnikowe powodują wysoką emisję toksycznych substancji stanowiących składniki spalin, jak np. tlenki azotu, tlenek węgla(II) lub węglowodory1). Od wielu lat jako paliwa alternatywne do zasilania pojazdów silnikowych stosowane są takie gazy, jak LPG (liquefied petroleum gas) lub [...]

Zastosowanie badań ankietowych do określenia uciążliwości zapachowej na terenach przyległych do przemysłowych źródeł emisji odorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki ustnych badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych okresach 2009 r. na obszarach położonych wokół 4 obiektów przemysłowych. Badania wykonano zgodnie z metodyką zawartą w wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich VDI 3883. Na podstawie analizy porównawczej metod opisu słownego i liczbowego uciążliwości zapachowej oceniono możliwość zastosowania ankietyzacji ustnej do oceny jakości zapachowej powietrza. Odour annoyance in the neighbourhood of 4 foodprocessing and chem. plants was studied by oral polling the population to check the applicability of method. The annoyance was detd. both verbally and numerically (11 score rating). A quite good correlation between the verbal and numerical assessments was obsd. Nie mo􀄪na w sposób prosty okre􀄞li􀃼 bezpo􀄞redniej, jednoprzyczynowej zale􀄪no􀄞ci mi􀄊dzy bod􀄨cami w postaci czynników w􀄊chowych a powodowan􀄅 przez nie uci􀄅􀄪liwo􀄞ci􀄅. Uci􀄅􀄪liwo􀄞􀃼 zapachowa jest bowiem wynikiem oddzia􀃡ywania kilku czynników, które mog􀄅 nasila􀃼 lub zmniejsza􀃼 reakcj􀄊 wybranej osoby na odbiór zapachu1-8). Poza czynnikami w􀄊chowymi, na percepcj􀄊 zapachu mog􀄅 wp􀃡ywa􀃼 czynniki zewn􀄊trzne. Nale􀄪􀄅 do nich9, 10) stan 􀄞rodowiska oraz zagospodarowanie przestrzenne na obszarze wyst􀄊powania uci􀄅􀄪liwo􀄞ci zapachowej (obecny poziom zapachów, struktura socjalno-ekonomiczna w obszarze zamieszkania, architektura), a tak􀄪e inne ni􀄪 w􀄊chowe w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci 􀄨ród􀃡a zanieczyszczenia (ha􀃡as, wibracje, zapylenie). Ponadto, takie samo nat􀄊􀄪enie zapachu mo􀄪e wywo􀃡a􀃼 odmienne st[...]

Ocena oddziaływania zapachowego wybranego zakładu chemicznego z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej oraz badań modelowych i ankietowych


  Przedstawiono wyniki badań olfaktometrycznych, obliczeniowych i ankietowych przeprowadzonych w celu oceny zapachowej jakości powietrza na terenach położonych w pobliżu wybranego zakładu przemysłu chemicznego. Przy zastosowaniu olfaktometrii dynamicznej wyznaczono stężenia zapachowe (zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN 13275), na podstawie których oszacowano wartości emisji zapachu (wraz ze strumieniami wonnych gazów). Zastosowane modele matematyczne oraz badania ankietowe pozwoliły na określenie zakresu zapachowego oddziaływania i uciążliwości zapachowej na terenach przyległych do badanego obiektu chemicznego. Three odour sources located in a chem. factory area were studied for odour emissions by std. methods of chem. and dynamic olfactometry. Model simulation and surveying for the odour nuisance assessment were used. The results of the factory impact range was detd. Antropogeniczne źródła emisji wonnych gazów można podzielić na rolnicze, komunalne i przemysłowe. Grupa źródeł przemysłowych jest najbardziej zróżnicowana. Wśród nich najliczniej są reprezentowane obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego (tak pod względem ilości, jak i różnorodności), lakiernie, odlewnie. Przemysł chemiczny jest istotną gałęzią gospodarki narodowej, o wartości sprzedaży towarów wynoszącej ok. 10% sprzedaży przemysłowej. Jest to sektor o bardzo zróżnicowanym profilu produkcyjnym i tym samym zróżnicowanym wpływie na środowisko, w tym na atmosferę. Dlatego wyniki badań związane z oceną zapachowego oddziaływania powinny odnosić się do określonego obiektu przemysłowego, a nawet procesu technologicznego o znanym, określonym profilu produkcji i związanej z nim emisji zapachów. Właściwa ocena skali zapachowego oddziaływania wybranego źródła emisji powinna być poprzedzona inwentaryzacją oraz selekcją źródeł emisji zapachu na obszarze wybranego zakładu (przegląd stosowanej technologii), określeniem sposobu poboru próbek złowonnych gazów (w zależnoś[...]

Use of field inspections and inverse distance weighted method to assess the odor impact of a selected pig farm. Zastosowanie badań terenowych oraz metody ważonych odwrotności odległości do oceny zapachowego oddziaływania wybranej fermy hodowli świń


  Odor intensity and nature in vicinity of a pig farm were detd. by 10 experts for 3 days long field inspection and evaluated by inverse distance weighted method. The frequencies of odor occurrence and their intensities were shown. Pomiary terenowe oraz analizy geostatystyczne są bardzo istotnymi narzędziami w badaniach zapachowej jakości powietrza w obszarze oddziaływania wybranego źródła zapachów. Pozwalają sprawdzić zasięg smugi odorowej oraz przestrzenny rozkład intensywności poszczególnych zapachów na analizowanym terenie. Przedstawiono wyniki terenowych badań intensywności zapachu oraz analiz geostatystycznych metodą IDW (inverse distance weighted). Z przeprowadzonych badań wynika, że za pomocą interpolacji metodą IDW można w prosty i szybki sposób ocenić zapachową jakość powietrza wokół badanego obiektu.Odory emitowane są ze źródeł przemysłowych, rolnych oraz gospodarki komunalnej1-3). Są one kojarzone z substancjami o nieprzyjemnym i intensywnym zapachu, odczuwaniem dyskomfortu, a także z zagrożeniem zdrowia. Mogą powodować uczucie rozdrażnienia, bóle głowy, ciągłe uczucie zmęczenia, a w skrajnych przypadkach nawet wymioty lub depresję. Dlatego istotna wydaje się weryfikacja stosowalności pomiarowej lub matematycznej metody wybranej do oceny zapachowego oddziaływania obiektu emitującego odory. Spośród działalności należących do branży rolniczej, chów i hodowla zwierząt są wymienianie jako najistotniejsze źródła emisji odorów4). Działalność rolnicza wiąże się zatem z emisją substancji odorotwórczych, które mogą przyczyniać się do obniżenia komfortu mieszkańców w bliskim sąsiedztwie źródła emisji odorów. Niestety, do tej pory nie opracowano krajowych przepisów prawnych w zakresie dopuszczalnych stężeń substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. Na świecie i w krajach europejskich [...]

 Strona 1