Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Drajewicz"

Badanie powierzchni szkła sodowo - wapniowo - krzemianowego po uszlachetnieniu nanocząstkami związków glinu.

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań powierzchni szkła sodowo - wapniowo - krzemianowego uszlachetnionego nanocząstkami związków glinu. W celu sprawdzenia modyfikacji szkła poddano obserwacjom na mikroskopie skaningowym (SEM) wraz z analizą EDAX oraz badania na mikroskopie sił atomowych (AFM) i badania magnetycznego rezonansu jądrowego (Al 27 MAS-NMR). Z przedstawionych badań wynika, że popr[...]

Nowa konwencja zwiększenia wytrzymałości mechanicznej powierzchni szkła

Czytaj za darmo! »

Metoda została opracowana w celu poprawienia struktury warstwy powierzchniowej szkieł sodowo - wapniowo - krzemianowych. W tym celu wykorzystano mieszaninę nanocząstek związków aluminium, które zapewniają korzystne właściwości, takie jak wzrost wytrzymałości na zginanie, udarności, mikrotwardości, odporności chemicznej przy niezmiennych własnościach optycznych. Przygotowane nanocząstki aluminium nanoszone są na powierzchnię szkła na gorącym odcinku uformowanych wcześniej wyrobów szklanych (w przypadku opakowań, baloników żarówkowych) lub bezpośrednio przy formowaniu szkła płaskiego metodą float, walcowaniu szkła, wyciąganiu rur szklanych, włókna oraz w procesie przetwórstwa szkła. W tym przypadku nanocząstki aluminium nanoszone są na zimną powierzchnię szkła, następnie podgrzewane do temperatur bliskich temperaturze transformacji szkła. Proces dyfuzji nanocząstek na powierzchni szkła odbywa się w etapie odprężania uformowanych wyrobów szklanych (szkło opakowaniowe, baloniki żarówkowe, szkło płaskie, włókno szklane, czy też szkło przetwarzane). Powierzchnia szkła ulega modyfikacji, tworzy się cienka warstwa aluminium, dzięki której szkło uzyskuje znacznie lepsze właściwości mechaniczne, chemiczne i termiczne.Szkło jest materiałem, który wykazuje względnie wysoką wytrzymałość na ściskanie przy bardzo niskiej wytrzymałości na rozrywanie, zginanie i uderzenie zginające. Niewystarczająca wytrzymałość mechaniczna szkła i jego kruchość ograniczają szerokie zastosowanie szkła jako materiału konstrukcyjnego. Taki stan rzeczy spowodował podjęcie licznych prób zwiększenia niskiej wytrzymałości szkła, stanowiącej podstawową wadę tego materiału. Wytrzymałość szkła zależy przede wszystkim od stanu jego powierzchni, drugorzędnie od składu chemicznego, stopnia odprężenia, jednorodności, środowiska i temperatury. Obecność powierzchniowych wad znacznie obniża wytrzymałość. Dlatego też opracowano szereg metod, poprzez zastosowanie który[...]

Szkła barwione kombinacją metali przejściowych - charakterystyka optyczna

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy wytwarzania szkieł sodowo-wapniowo- krzemianowych o zabarwieniu niebiesko-fioletowym, przy zastosowaniu jako barwnikó­w związkó­w kobaltu i manganu. W szczegó­lności określono wpływ kobaltu i manganu oraz ich kombinacji na przebieg krzywej transmisji światła w całym zakresie widma oraz na parametry, charakteryzujące daną barwę w ujęciu liczbowym i graficznym tj. składowe tró­j[...]

Zastosowanie surowców odpadowych w procesie topienia szkła

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowych technik przetwórstwa odpadów powstających w procesach hutniczych spowodował, że producenci szkła chętniej sięgają po uszlachetnione surowce odpadowe. Celem pracy jest ocena i porównanie właściwości fizyko-chemicznych szkieł wytopionych na bazie surowców przemysłowych oraz szkieł z dodatkiem przetworzonego żużla wielkopiecowego CaAlSi-glass. W pracy przedstawione zostały wyniki badań termicznych, mechanicznych oraz optycznych dla szkieł walcowanych. Efektem wprowadzenia Ca- AlSi-glass jest obniżenie kosztu zestawu ze względu na niższą, w porównaniu z innymi surowcami, jego cenę. Na podstawie wcześniejszych badań oraz danych literaturowych można przypuszczać, że dodatek CaAlSi-glass wpłynie na obniżenie temperatury topienia zestawu, co z kolei wpływa na redukcję [...]

Charakterystyka ceramicznych materiałów stosowanych do natryskiwania plazmowego


  W artykule przedstawiono podstawowe właściwości materiałów stosowanych do natryskiwania powłokowych barier cieplnych w warunkach obniżonego ciśnienia. Analizie poddano proszki stosowane przez firmę Sulzer-Metco do procesów LPPS-Thin Film. Przedstawiono charakterystykę wybranych proszków stosowanych na międzywarstwy oraz zewnętrzną warstwę ceramiczną. Przedstawiono analizę proszków na bazie tlenku cyrkonu stabilizowanych tlenkami itru, magnezu oraz wapnia. Słowa kluczowe: proszki, cienkie warstwy, natrysk plazmowy. Abstract Characterization of powders used for plasma spraying of thermal barrier coatings The authors described in this article the basic properties of materials used for spray process of thermal barrier coatings under low pressure. Powders used by Sulzer-Metco company for LPPS-Thin Film processes were analysed. The characteristic of selected powders applied for bond-coats and outer ceramic layer was introduced. The authors presented the analysis of powders based on zirconium oxide stabilized by yttrium oxide, magnesium and calcium. Keywords: powder, thin film, plasma spray. Wprowadzenie Dynamiczny rozwój lotnictwa pasażerskiego determinuje rozwój silników lotniczych. Jest on ukierunkowany na uzyskiwanie mniejszego zużycia paliwa oraz ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń. Aby osiągnąć te cele konieczne jest stosowanie wyższej temperatury spalania co wymaga zastosowania nowych materiałów o wyższej żaroodporności. Do ochrony powierzchni części gorącej silnika lotniczego stosowane są najczęściej powłokowe bariery cieplne (TBC). Powłoki te złożone są z co najmniej dwóch warstw. Zewnętrzną warstwę stanowi tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru. Warstwa wewnętrzna - metaliczna może być złożona z fazy NiAl modyfikowanej platyną albo z wieloskładnikowego stopu typu MeCrAlY. Warstwę zewnętrzną - ceramiczną nakłada się metodą natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego - APS lub fizyczneg[...]

Nowe możliwości osadzania warstw ceramicznych poprzez zastosowanie metody PS-PVD


  W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie procesu natryskiwania plazmowego pod obniżonym ciśnieniem z odparowaniem proszku PSPVD. Metoda ta zapewnia uzyskiwanie warstwy ceramicznej powłokowej bariery cieplnej o budowie kolumnowej, charakterystycznej dla otrzymywanych w procesie EB-PVD. Przedstawione zostały wyniki pierwszych prób osadzania warstw w tym procesie realizowanych w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Wykazano możliwość wytworzenia warstw na warstwach aluminidkowych wytworzonych metodą kontaktowo-gazową oraz gazową (VPA). Uzyskane wyniki wskazują na zasadność kontynuowania badań. Słowa kluczowe: ceramika, natrysk plazmowy, EB-PVD, VPA New possibilities of ceramic coatings deoposition by PS-PVD method Abstract The current condition of knowledge was introduced in the article in the range of the process of plama spraying under the lowered pressure with vaporization of the powder PS-PVD. This method assures getting the ceramic layer of the thermal barrier coating about the columnar, characteristic building for received in the process EB-PVD. The results of first tests of sediment layers in this process realized in R&D Laboratory for Aerospace Materials were introduced. The possibility of producing layers on layers aluminium coating produced the method contact - gas and gas (VPA) was showed. Got results show on the legitimacy of continuing investigations. Keywords: ceramics, plasma spray, EB-PVD, VPA.Wprowadzenie Nakładanie powłokowych barier cieplnych stanowi najskuteczniejszy obecnie sposób ochrony powierzchni łopatek turbiny silnika lotniczego przed oddziaływaniem agresywnego środowiska gazów spalinowych. Ciągłe podnoszenie temperatury pracy silnika i coraz wyższe wymagania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń determinują intensywny rozwój powłok żaroodpornych. Jest on ukierunkowany na nowe technologie wytwarzania i materiały powłokotwórcze. Aktualnie w praktyce [...]

Surowce odpadowe w procesie topienia szkła

Czytaj za darmo! »

Przetworzone żużle wielkopiecowe ze względu na ich skład chemiczny stanowią ważny surowiec umożliwiający zastosowanie go do zestawów szklarskich. Jednak ze względu na zawartość żelaza, manganu, siarki i miedzi ich stosowanie w produkcji szkła bezbarwnego jest ograniczone. W związku z powyższym celem niniejszej pracy było uzyskanie bezbarwnych szkieł opakowaniowych i budowlanych z zastosowaniem przetworzonego żużla wielkopiecowego CaAlSi-glass. W badanych zestawach szklarskich CaAlSi-glass stanowi 34-38% masy suchego piasku, co znacznie przewyższa stosowaną powszechnie zawartość tego typu surowców w zestawach na każdego typu szkło, ponieważ standartowo np. do szkieł opakowaniowych stosuje się dodatek przetworzonego żużla wielkopiecowego w ilości 6-7%. Wytopione szkła na bazie surowców przemysłowych i z użyciem CaAlSi-glass poddano badaniom termicznym. Dla uzyskanych szkieł przeprowadzono również charakterystykę optyczną. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie CaAlSi-glass praktycznie nie wpływa na właściwości termiczne szkieł, podwyższa się tylko nieznacznie temperatura transformacji (ok. 2%). Również transmisja światła w zakresie widzialnym obu rodzajów szkieł pozostaje na zbliżonym poziomie. Słowa kluczowe: żużel wielkopiecowy, topienie szkła.Wykorzystanie surowców odpadowych jest spowodowane zapotrzebowaniem na surowce oraz coraz większymi trudnościami w ich pozyskiwaniu ze źródeł naturalnych, a także znacznym zmniejszeniem zużycia energii przy procesach technologicznych. Za wykorzystaniem surowców odpadowych w przemyśle szklarskim przemawiają takie aspekty jak: ochrona środowiska oraz zastąpienie tradycyjnych surowców w pełni wartościowymi, tańszymi surowcami będącymi produktem ubocznym przemysłu metalurgicznego i energetycznego. Badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych są szczególnie istotne ze względu na pogłębiający się od wielu lat deficyt naturalnych surowców szklarskich oraz ich stosunkowo wysokie ceny [1[...]

Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2015.5.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D metodą elektrolitycznego utleniania plazmowego w alkalicznym roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono zasadę działania stosowanego zasilacza impulsowego oraz wyniki badań wpływu modulacji prądu na fi zykochemiczne właściwości otrzymanej warstwy tlenkowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, modulacja prądu Microplasma oxidation of magnesium alloy AZ91D by impulse current In this work results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by plasma electrolytic oxidation (PEO) method in sodium silicate solution, are presented. The principles of used power supply functioning and the results of studies on infl uence of current modulation on physicochemical properties of the oxide layer are shown. Keywords: magnesium alloys, plasma oxidation, PEO, current modulation.1. Wstęp W celu poprawy odporności na korozję, zwłaszcza wżerową, proponuje się wiele metod zabezpieczania magnezu i jego stopów. Największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, najczęściej chromianowe. Proces ich wytwarzania jest popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują zadowalającą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości związków Cr(VI) technologie wykorzystujące związki Cr(VI) są wycofywane z zastosowań przemysłowych [1-3]. Jednym z nowoczesnych sposobów obróbki powierzchni, który pozwala na pokrywanie powierzchni stopów metali lekkich twardymi warstwami ceramicznymi o dobrych właściwościach, przede wszystkim o dobrej odporności na zużycie i na korozję, jest elektrochemiczne utlenianie plazmowe. Plazmowe utlenianie elektrolityczne - Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) lub Micro-Arc Oxidation (MAO) jest skuteczną techniką modyfi kacji warstwy wierzchniej metali pokrywających się dielektryczną wa[...]

 Strona 1