Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Janusz A. Wrzesiński"

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne


  Przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej wybranych emulsji azotanu(V) amonu oraz wpływu czynników potęgujących ich egzotermiczny rozkład. Zbadano wpływ jonów chlorkowych, stali kwasoodpornej, tytanu, stopu aluminium przeznaczonego do budowy zbiorników transportowych na materiały niebezpieczne klasy 5.1 (ADR/RID). W badaniach zastosowano kalorymetr produkcji francuskiej Setaram C80D typu heat flow. Badania kalorymetryczne przeprowadzono w naczyniach ciśnieniowych metodą dynamiczną (skaningową) oraz metodą izotermiczną w warunkach izochorycznych. Wyznaczono efekty cieplne, które mogą poaKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, * , Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 1. Calorimetric study Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwer[...]

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**)


  Wyznaczono numerycznie stałe kinetyczne procesu rozkładu termicznego emulsji azotanu( V) amonu, posługując się efektami cieplnymi uzyskanymi techniką kalorymetryczną. Metodą symulacji komputerowej oszacowano ryzyko wybuchu cieplnego reagującego układu w czasie produkcji, magazynowania i transportu emulsji azotanu(V) amonu. aKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, *, Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**) A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 2. Kinetics of thermal decomposition process, estimating the risk of thermal explosion***) Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność chemia środowiska). W 2005 r. uzyskał stopień doktora w Politechnice Wrocławskiej. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Państwo[...]

Management of small battery and portable accumulator waste. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi


  A review with 41 refs. Current state and trends were presented. Przedstawiono obecny stan gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi (przenośnymi) w Kraju. Dokonano przeglądu technologii recyklingu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych stosowanych w istniejących instalacjach przemysłowych na świecie oraz dokonano przeglądu najnowszych badań laboratoryjnych z zakresu odzysku metali zawartych w małogabarytowych ogniwach galwanicznych. Wykazano, że pomimo dostępności licznych technologii recyklingu zużytych przenośnych ogniw galwanicznych, prawidłowa gospodarka wymaga przede wszystkim zmiany postawy społeczeństwa w podejściu do tego problemu, zwłaszcza w podejściu do selektywnej zbiórki. Ciągłe doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii powoduje wzrost ingerencji człowieka w środowisko naturalne i stwarza coraz poważniejsze zagrożenia ekologiczne1, 2) związane z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów wszelkie działania człowieka powinny być ukierunkowane na zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, a odpady, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie można uniknąć powinny być poddawane recyklingowi, podobnie jak zużyte wyroby. Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga szczególnej uwagi, z jednej strony ze względu na zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi, a z drugiej są cennym surowcem wielu metali, w obliczu wyczerpujących się zasobów złóż naturalnych. Zanieczyszczenie środowiska oraz samowystarczalność surowcowa są istotnymi czynnikami oddziaływań, które uniemożliwiają lub utrudniają funkcjonowanie lub rozwój społecznogospodarczy i mogą być rozważane jako elementy bezpieczeństwa powszechnego2-5). Obecnie w Polsce gospodarka zużytymi wielkogabarytowymi [...]

Accidents and disasters connected with ammonium nitrate decomposition. Case study. Wypadki i katastrofy z udziałem azotanu(V) amonu. Studium przypadków


  Three cases of industrial accidents in prodn. of NH4NO3 connected with its spontaneous run-away reaction were presented. Circumstances of accidents, their course, protection measures and unfavourable effects were discussed in detail. Analizowano okoliczności niepożądanych zdarzeń z udziałem azotanu(V) amonu, spowodowanych jego podatnością na spontaniczny egzotermiczny rozkład. W ciągu zdarzeń od zainicjowania rozkładu do przejścia deflagracji w detonację wyróżniono pięć charakterystycznych etapów. Ich charakterystykę oparto na wynikach własnych badań oraz analizie trzech niepożądanych zdarzeń w skali przemysłowej. W podanych przykładach starano się uzasadnić, że zainicjowanie samorzutnego rozkładu azotanu(V) amonu w jego wodnym roztworze nie musi doprowadzić do detonacji, a proces rozkładu może zakończyć się na wcześniejszym etapie. Racjonalne postępowanie w sferze projektowania procesu i instalacji oraz skrupulatne przestrzeganie reżimu technologicznego może stanowić skuteczną barierę ograniczającą liczbę niepożądanych zdarzeń oraz straty. Mimo wieloletnich badań, zagadnienie bezpieczeństwa w procesie wytwarzania i obrotu azotanem(V) amonu oraz jego produktami pochodnymi nie jest w pełni rozpoznane. Od pierwszego ostrzeżenia - wielkiej katastrofy w Oppau w dniu 21 września 1921 r. - lista kolejnych katastrof powiększa się nieustannie. W ostatnim dwudziestoleciu można wskazać 3 wielkie katastrofy powodujące wiele ofiar ludzkich i olbrzymie straty materialne. Była to detonacja roztworu azotanu(V) amonu w neutralizatorze w instalacji Terra Industries Inc. w Port Neal (Iowa, USA, 13 grudnia 1994 r.), detonacja azotanu(V) amonu w instalacji Grande Paroise w Tuluzie (Francja, 21 września 2001 r.) oraz w West Fertilizers (17 kwietnia 2013 r.). Głównym zagrożeniem powodowanym przez azotan(V) amonu jest jego podatność na spontaniczny egzotermiczny rozkład, deflagrację i wybuch, w warunkach ograniczonej wymiany masy i ciepła z[...]

 Strona 1