Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz SZUL"

Metodyka optymalizacji algorytmu sterowania w aspekcie ograniczenia zużycia energii w procesie wytwarzania bioetanolu DOI:10.15199/48.2020.01.48

Czytaj za darmo! »

Rośnie świadomość ekologiczna uczestników rynku motoryzacyjnego, pojawia się szereg inicjatyw mających na celu uczynić transport bardziej przyjaznym dla środowiska. Jednym z przejawów takich dążeń jest stosowanie paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii. Do tego typu paliw należy etanol z biomasy. Możliwe jest zastosowanie go bezpośrednio jako paliwa (technologia e-biofuell cell Nissana) lub jako komponentu w procesie wytwarzania biodiesla. W Polsce obserwuje się zainteresowanie osób prywatnych, w tym rolników oraz firm i instytucji dysponujących flotą pojazdów, możliwością produkcji biopaliw do własnych celów [1]. Aby wytworzyć bioetanol z przeznaczeniem na paliwo niezbędna jest kolumna destylacyjna/rektyfikacyjna. Jednym z podstawowych parametrów jej pracy jest temperatura. Do precyzyjnego kontrolowania jej przebiegu konieczny jest system sterowania mocą grzałki elektrycznej dostarczającej ciepło potrzebne do ogrzania rektyfikowanej cieczy. Rozważając aspekt ekologiczny istotny w przypadku rozpatrywanego procesu nie bez znaczenia jest ograniczenie zużycia energii stąd w opracowaniu analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii. Metodyka Metodyka, według której przeprowadzono działania optymalizacyjne bazowała na iteracyjnej procedurze (rys.1). Rys.1. Iteracyjna procedura optymalizacji układu sterowania Na początku sformułowano założenia dla układu sterowania w aspekcie optymalizacji zużycia energii. Następnie opracowano model symulacyjny obiektu sterowania. Powstał on na podstawie eksperymentalnie wyznaczonej charakterystyki dynamicznej (identyfikacja obiektu). Model ten dostrojono poprzez potwierdzenie zgodności jego zachowania z obiektem, który odwzorowuje. W oparciu o dostrojony model obiektu powstał model symulacyjny układu sterowania. Stanowił on bazę dla symulacji komputerowej umożliwiającej dobór parametrów algorytmu sterowania i analizę wpływu algorytmu na zużycie energii w analizowanym pr[...]

Właściwości elektryczne biowęgla pozyskiwanego m:10.15199/48.2020.01.54etodą pirolizy z roślin energetycznych DOI:10.15199/48.2020.01.54

Czytaj za darmo! »

Biowęgiel można otrzymywać m.in. w procesie pirolizy surowca pochodzenia roślinnego. Takim surowcem z uwagi na korzystne znaczenie środowiskowe, mogą być rośliny uprawiane na cele energetyczne. Proces ten polega na rozkładzie cząsteczek związku chemicznego pod wpływem podwyższonej temperatury (200 - 300oC) bez obecności tlenu lub innego czynnika utleniającego. Zazwyczaj w czasie procesu pirolizy następuje rozkład złożonych związków chemicznych do związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Procesowi pirolizy mogą być poddawane zarówno materiały organiczne (np. węgiel, biomasa, odpady), jak i nieorganiczne (surowce ceramiczne). Piroliza substancji organicznych prowadzi do otrzymania stałej pozostałości, tzw. karbonizatu i wydzielenia części lotnych w postaci smoły pirolitycznej i gazu pirolitycznego. Substraty do produkcji biowęgla mogą pochodzić z różnych źródeł, mogą nimi być: rośliny energetyczne, odpady z przetwórstwa drewna, biomasa rolnicza, komunalne osady ściekowe, frakcje organiczne odpadów komunalnych stałych lub pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego. Dużą część tych materiałów stanowi biomasa odpadowa, która ze względów ekonomicznych i środowiskowych nadaje się najbardziej do wytwarzania biowęgla. W skali przemysłowej celem procesu pirolizy materiałów organicznych jest przetwarzanie surowców (węgiel, biomasa) do użytecznych form energii [1, 3, 10]. Otrzymywany tą metodą biowęgiel stosowany jako paliwo, ale także ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne znajduje inne zastosowania. Od dawna stosowany jest również jako dodatek do gleby (szczególnie w Ameryce Południowej) w celu poprawy właściwości sorpcyjnych, tj. zatrzymywania i pobierania wody oraz składników odżywczych przez rośliny. Stwierdzono na podstawie prac badawczych, że dodatek biowęgla do gleby w ilości 5-20 ton/ha, poprawia jej właściwości wodno-powietrzne [8, 9, 16, 18]. Zastosowanie biowęgla ma wpływ na zmianę przewodnictwa elekt[...]

Modelowanie wpływu warunków meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej DOI:10.15199/48.2017.12.31

Czytaj za darmo! »

Bardzo istotnym aspektem zmian zachodzących w ostatnich latach w polskim systemie elektroenergetycznym jest dynamiczny rozwój źródeł generacji rozproszonej związanej z odnawialnymi źródłami energii. Z informacji opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła na koniec marca 2017 roku 8440,459 MW. Największy udział mocy w odnawialnych źródłach energii w Polsce posiadała energetyka wiatrowa i było to 5813,236 MW. Na kolejnych miejscach znalazły się elektrownie na biomasę (1297,970 MW) i wykorzystujące hydroenergię (993,992 MW). Wraz z dynamicznym rozwojem mocy zainstalowanej w silnikach wiatrowych coraz częściej pojawia się pytanie na temat faktycznego wykorzystania zainstalowanej mocy [2 - 4,15]. W opracowaniach dotyczących kalkulacji kosztów bardzo często przyjmuje się, że siłownia będzie pracowała przez 2300 godzin w roku tj. 26%. Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych [5] wynika, że stopień wykorzystania mocy zainstalowanej zawodowych siłowni wiatrowych w Polsce, liczony jako stosunek energii wyprodukowanej przez źródła wykorzystujące energię z wiatru do teoretycznie maksymalnej ich generacji, za 2016 rok wyniósł 23%, a za 2015 rok - 25%. Z badań Płaneta i Sobótki [6] wynika, że w Polce w miejscach uznawanych za dobre do budowy siłowni wiatrowych wskaźniki wykorzystania elektrowni mogą zawierać się w przedziale od 6 do 26%, a czas trwania ciszy wiatrowej może wynosić nawet 180 dni. Kolejną bardzo istotną kwestia dla pracy siłowni wiatrowej i stopnia wykorzystania jej przyłącza do sieci elektroenergetycznej jest zmienność wytwarzania energii elektrycznej w czasie. Do czerwca 2017 roku maksymalna moc generowana w elektrowniach wiatrowych miała miejsce 3 I i wyniosła ona ponad 5000 MW, przy ok. 5800 MW mocy zainstalowanej (wykorzystanie ponad 86%) [5]. Niestety takich dni w roku jest bardzo mało i już 7 stycznia rejestrowano godziny, w których sum[...]

Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór DOI:10.15199/48.2017.12.40

Czytaj za darmo! »

Ochrona środowiska przyrodniczego jest głównym celem wielu spotkań, wykładów czy konferencji. Narastające zanieczyszczenie powietrza w całej Polsce, jest powodem powstania różnych problemów, chorób i motywacją a nawet koniecznością do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań które pomogą dbać o środowisko i jakość powietrza którym oddychamy. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, do wytwarzania energii elektrycznej czy np. ciepłej wody użytkowej przy użyciu rozwiązań dużo mniej inwazyjnych dla środowiska niż tradycyjne już przestarzałe piece węglowe i inne paleniska produkujące ogromną ilość zanieczyszczeń. Oprócz kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych albo wiatraków jednym ze źródeł energii odnawialnej są biogazownie a konkretnie produkowany w nich biogaz [1]. Biogaz jest mieszaniną gazów powstających w procesie biologicznym, występującym zarówno naturalnie jak i przy pomocy człowieka. w przyrodzie mamy z nim do czynienia np. w żwaczach przeżuwaczy, na dnie mórz czy na torfowiskach, natomiast człowiek może wyprodukować go w biogazowniach, które są potocznie zwanymi betonowymi krowami ze względu na zasadę działania która jest zbliżona do tej występującej u zwierząt [2]. Proces fermentacji odbywa się w środowisku beztlenowym, przy odpowiedniej temperaturze i przy określonej wilgotności, taki gaz składa się głownie z metanu i dwutlenku węgla w proporcjach około dwóch do jednego. Oprócz tego znajdują się śladowe ilości innych związków takich jak siarkowodór, amoniak czy wodór które również powstają w procesie produkcji natomiast są traktowane jako zanieczyszczenia czy substancję nie pożądane [3]. Biogaz zanim zostanie wykorzystany jako paliwo do generatorów produkującyvh energię elektryczną, musi zostać oczyszczony. Zawartość siarkowodoru mogła by doprowadzić do korozji silnika co niosło by za sobą wielkie konsekwencje zarówno związane z przestojem biogazowni jak i z dużymi stratami finansowymi, dlatego oczyszczanie [...]

 Strona 1