Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MAREK FARYNA"

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych - kilka uwag praktycznych

Czytaj za darmo! »

Rodzaj faz oraz orientacja ziaren, a także właściwości i mikrostruktura ich granic, mają zasadniczy wpływ na cechy użytkowe nowoczesnych materiałów inżynierskich. Dlatego też istotną sprawą jest zastosowanie takiej techniki badawczej, która dostarczy informacji o wielkości ziaren, ich orientacji krystalograficznej oraz jednocześnie o składzie fazowym analizowanego materiału. Techniką badawczą, która spełnia powyższe wymagania, jest dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD - Electron Backscatter Diffraction) w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Stanowi ona istotny wkład do analizy krystalograficznej i strukturalnej, dostarczając danych o bezwzględnej i względnej orientacji ziaren, kątach dezorientacji, płaszczyznach granic międzyziarnowych i identyfikacji niez[...]

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych - kilka uwag teoretycznych

Czytaj za darmo! »

W pierwszej publikacji z cyklu artykułów dotyczących aspektów wykorzystania techniki dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) w badaniach materiałów [1] autor przedstawił w zarysie podstawy metody, krótko scharakteryzował tor pomiarowy, a przede wszystkim przeprowadził dyskusję na temat warunków prowadzenia eksperymentów z materiałami dielektrycznymi, takimi jak ceramika polikrystaliczna. W niniejszej pracy zamierzeniem autora jest zwrócenie uwagi Czytelnika na szereg aspektów pomiarowych, które wpływają w istotny sposób na jakość przeprowadzonego eksperymentu w skaningowym mikroskopie elektronowym, zarówno z wysoką, jak i niską próżnią (C-SEM i LV-SEM). PRZETWARZANIE OBRAZU DYFRAKCYJNEGO Charakterystyczną cechą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych jest nisk[...]

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych - wpływ struktury materiału oraz parametrów pracy skaningowego mikroskopu elektronowego na jakość obrazów dyfrakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych - - wpływ struktury materiału oraz parametrów pracy skaningowego mikroskopu elektronowego na jakość obrazów dyfrakcyjnych MAREK FARYNA Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Faryna (nmfaryna@imim-pan.krakow.pl) - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków WPROWADZENIE Rozpatrując zagadnienie jakości obrazów dyfrakcyjnych elektro- nów wstecznie rozproszonych należy pamiętać o dwóch istotnych równaniach, które pomocne są przy prawidłowej interpretacji obra- zów dyfrakcyjnych. Pierwsze równanie to równanie Bragga: λ θ = 2d hkl sin (1) gdzie: λ - jest długością fali elektronowej w wiązce elektronów o określonej energii (np. dla energii elektronów 20 keV jest to war- tość 8,59·10 -3 nm, dla energii elektronów 30 keV - 6,98·10 -3 nm, dla energii elektronów 40 keV - 6,62·10 -3 nm itd.), d hkl - odległość międzypłaszczyznowa opisana wskaźnikami Millera, θ - kąt między padającą wiązką elektronową a trajektorią ugiętych elektronów. Z równania (1) wynikają dwa ważne stwierdzenia. Po pierwsze: szerokość pasm Kikuchiego na obrazie dyfrakcyjnym jest odwrotnie proporcjonalna do odległości d hkl . Po drugie: zwiększając napięcie przyspieszające, a zatem energię elektronów, zgodnie z równaniem (2), szerokość pasm Kikuchiego ulega zmniejszeniu [1]: λ = h m eV o 2 (2) gdzie: λ - jest długością fali elektronowej, V - napięcie przyspie- szające elektrony w mikroskopie, h - stała Plancka, m 0 - masa spo- czynkowa elektronu, e - ładunek elektronu. Drugim, kluczowym równaniem jest równanie opisujące inten- sywność pasma Kikuchiego na obrazie dyfrakcyjnym, pochodzące- go od danej płaszczyzny atomowej hkl: I f hx ky lz f hx k hkl i i i i i i i i = + +      [...]

Influence of sintering temperature on morphology of dense bioceramics based on hydroxyapatite derived from porcine bones

Czytaj za darmo! »

Hydroxyapatite (HAp - Ca10(PO4)6(OH)2) is the major constituent of mineral phase of human bone. It characterizes itself with high biocompatibility and has been used in medicine and stomatology for more than 20 years [1]. Hydroxyapatite can be obtained either by synthesis or by extraction from natural sources. Commercially available hydroxyapatite materials are listed in Table 1. Hydroxyapatite derived from porcine bones has not been commercialized yet, thus its development seems to be an attractive field of research. Biocompatibility of hydroxyapatite of porcine origin has been proved under in vitro and in vivo conditions [2, 3]. Heat treatment significantly influences chemical composition of the regarded hydroxyapatite derived from the animal bone. Such observation is proved by the other investigators [4, 5]. The information, found in literature and concerning influence of the sintering conditions on the dense bioceramics biocompatibility, however, do not cover all possible sintering conditions [5÷8]. The aim of the presented work was to examine the influence of the temperature of sintering process on the hydroxyapatite morphology. The properties of the investigated materials were afterwards subject of in vitro biocompatibility investigation. MATERIALS AND METHODS Hydroxyapatite of porcine origin was obtained from long porcine bones. Preparation procedure comprised bones boiling in distilled water for 24 h, mechanical removal of tissue and spongy parts residues, leaching out of organic matter with 4 M sodium hydroxide solution during 48 h at 100°C, rinsing with distilled water in order to remove NaOH, drying at 120°C to constant mass, milling, sieving and calcination at 450°C in atmosphere of air for complete removal of organic matter. As reference material HA BIOCER synthetic hydroxyapatite from Chema-Elektromet (Pola[...]

Preparation of phosphate glass reinforced hydroxyapatite scaffolds for tissue engineering

Czytaj za darmo! »

Hydroxyapatite (HAp) is the mineral of human bone. HAp is biocompatible and osteoconductive revealing an excellent chemical and biological affinity with bony tissues. The long-term biocompatibility of solid HAp and its favorable interaction with soft tissue and bone are widely acknowledged. These properties make HAp an excellent starting material for preparation of scaffolds for tissue engin[...]

Odporność stopów tytanu z powłoką metaliczną na wysokotemperaturowe utlenianie

Czytaj za darmo! »

Wyniki prezentowanej pracy dotyczą wysokotemperaturowego utleniania stopów TiAl pokrytych ochronną warstwą aluminidku niklu. Warstwę aluminidku niklu wytwarzano metodą pack aluminization powłoki niklowej nałożonej na powierzchnie stopów elektrochemicznie. Przed niklowaniem stopy poddano aluminizowaniu w celu wytworzenia warstwy wzbogaconej w glin. Stwierdzono, że podczas aluminizowania powłoka niklowa przekształca się w aluminidek niklu Ni2Al3. Stopy Ti48Al i Ti48Al2Cr2Nb oraz stopy pokryte powłoką były utleniane w atmosferze powietrza w temperaturze 800oC. Podczas utleniania warstwa ochronna NiAl pokrywa się zgorzeliną Al2O3. Słowa kluczowe: stopy TiAl, utlenianie, aluminizowanie, powłoki metaliczne High temperature behavior of γ-TiAl alloys coated by nickel aluminide A nicke[...]

PRZEMIANY FAZOWE W STREFIE POŁĄCZENIA BLACH ZGRZEWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ENERGII WYBUCHU


  W artykule analizowano zmiany, jakie dokonują się w warstwach pośrednich dwu- warstwowych układów na bazie stali (węglowej i austenitycznej) pokrywanej metalami reaktywnymi: Ta, Zr, Ti oraz aluminium pokrywanym miedzą. Zmiany mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego jak też zachowanie umocnieniowe badano na próbkach w stanie po spojeniu wykorzystując zaawansowane techniki obrazowania i pomiaru składu chemicznego w skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W prowadzonej analizie kluczowe są transformacje wywołane dynamicznymi zmianami temperatury. W makro- skali proces spajania prowadzi do miejscowego nadtopienia łączonych metali. Obecność stref przetopień krytycznie wpływa na własności mechaniczne i fizyczne platerów. Zaobserwowano, że w prawidłowo wykonanym platerze, oprócz wyraźnie zarysowanych stref przetopień (grubości od kilku do kilkunastu μm) zawsze występuje pomiędzy łączonymi metalami cienka warstwa strefy przetopionej (grubości kilkudziesięciu nanometrów) determinująca wystąpienie trwałego spojenia. Ekstremalnie duże szybkości chłodzenia sprzyjają formowaniu się w strefie przetopień faz amorficznych lub mieszaniny amorficzno/(ultra drobnokrystalicznej) o składach chemicznych dalekich od tych, jakie są właściwe fazom krystalizującym w warunkach stacjonarnych. W procesie wygrzewania platerów fazy amorficzne ulegają przemianie skutkującej pojawieniem się mikrostruktury drobnokrystalicznej. Słowa kluczowe: spajanie wybuchowe, metale reaktywne, przemiany fazowe, fazy międzymetaliczne, SEM & TEM PHASE TRANSFORMATIONS IN THE BONDING ZONE OF EXPLOSIVELY WELDED SHEETS The layers near the interface of explosively welded plates were investigated by means of microscopic observations with the use of scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopes (thin foils were prepared using Focus Ion Beam technique) equipped with energy dispersive spectrometer (EDX). Metal compositions based on steels and Ti, Zr, Ta and C[...]

The evolution of the gradient microstructure of the hard magnetic alloy FeCr30Co8 subjected to plastic deformation by tension combined with torsion

Czytaj za darmo! »

The FeCr30Co8 alloy belongs to the hard magnetic materials of the Fe-Cr-Co system [1]. Due to its good ductility, the excellent magnetic properties and the low cost, it is used to produce permanent magnets of various sizes and shapes, as wires, tubes, bars, and strips [2, 3]. The high coercive state of the Fe-Cr-Co alloys can be obtained in the process of a magnetic treatment and multi-stage tempering, which resulted in a spinodal decomposition of an α solid solution into isomorphous, ordered and coherent phases: magnetic α1 and paramagnetic α2 [4]. The formation of such a structure, where each precipitate of the α1 phase (with sizes of about 50÷100 nm) appears as a single domain, provides high magnetic properties. On the other hand, the microstructure (α1 + α2) causes a reduction of the material’s plasticity and strength to the level of 200÷400 MPa. This is a serious technological problem, since the commonly used industrial magnets require strength greater than ~900 MPa. The brittleness and the low strength of hard magnetic alloys in a high-coercive (α1 + α2) state limit the possible range of their applications. It is known that the magnetic and mechanical properties are dependent on the microstructure: they are changing significantly with the decreasing of the grain size, to nano- or submicron scale, and with the alteration of the phase morphology or the phase transformation. All these modifications of the microstructure can be achieved by means of an intensive plastic deformation, which is considered as one of the methods improving the material properties [5, 6]. In order to achieve the refinement of microstructure with a gradient character, the FeCr30Co8 alloy was deformed by tension combined with torsion at 700, 750, 800 and 850°C. It is known that the gradient microstructure results in gradual changes of material properties. This can be beneficial in the case of magnets, which[...]

 Strona 1