Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARTA ANNA HAJDUGA"

Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego stali gatunku DC01 z zastosowaniem folii VentureShield™ VS 7510 E DOI:10.15199/40.2015.4.6


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PNEN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny dezynfekcyjne i ustrojowe. Wykorzystano roztwór wodny C2H5OH w stężeniach 24%, 48%, 96%, Domestos o stężeniu 50% i 100% oraz roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E (gat. I i II), jako powłoka ochronna, może stanowić zabezpieczenie stali gat. DC01 przed korozją w warunkach kontaktu zarówno z roztworami fi zjologicznymi, jak i środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu. Na tej postawie można przypuszczać, że folia spełni rolę ochronną w warunkach szpitalnych. Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna The effectiveness of corrosion protection of steel grade DC01 through using Venture Shield™ VS 7510 E fi lms The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E fi lm. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. disinfectants and body fl uids, the C2H5OH solutions of 24%, 48%, 96% concentration, Domestos solution of 50% and 100% concentration, Ringer’s solution and artifi cial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confi rmed that VentureShield™ VS 7510 E fi lm (I and II grade) used as a protective coating, may provide a corrosion protection of DC01 steel in the contact with both saline solutions and disinfect[...]

Powłoki NiAu i NiAg jako zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów medycznych DOI:10.15199/40.2015.5.10


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. analogi płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystano 0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych niezabezpieczonej powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki wykazały, że powłoki NiAu i NiAg nie stanowią idealnej ochrony przed płynami wewnątrzustrojowymi, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystywane w stomatologii. Słowa kluczowe: powłoka NiAu, powłoka NiAg, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna NiAu and NiAg coatings as a corrosion protection of medical equipment The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by NiAu and NiAg coatings. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used - analogs human body fl uids, the NaCl solutions of 0.9% concentration, Ringer’s solution and artifi cial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confi rmed that, NiAu and NiAg coatings are not perfect protection against endobiotic fl uids, but can be successfully used in dentistry. Keywords: NiAg coating, NiAu coating, corrosion resistance, potentiodynamic method.1. Wprowadzenie Wykorzystywane w placówkach medycznych części stalowe są chronione przed korozją powłokami metalicznymi i malarskimi. Wybrane elementy osprzętu medycznego są zabezpieczone również powłokami typu: Ni, Cr, Cu, a także Zn ogniowo bądź galwanicznie. Utrzymanie właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń [...]

 Strona 1