Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anatol Jaworek"

Capacitance sensor for void fraction measurement

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono charakterystyki pomiarowe przetwornika pojemnościowego do pomiaru stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych o strukturze korkowej, pierścieniowej i pęcherzowej. Przetwornik pojemnościowy składa się z dwóch elektrod umieszczonych na zewnętrznej ściance rury. Zmiany pojemności przetwornika spowodowane zmianą zawartości faz w przepływie mierzone są w obwodzie rezonansowym generatora w.cz. Zmiany częstotliwości generatora są miarą zawartości fazy gazowej w rurze. (Charakterystyki pomiarowe przetwornika pojemnościowego do pomiaru stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych) Abstract. Characteristics of capacitance sensor used for void fraction measurements in two phase flow of slug, annular or bubble flows patterns have been determined. The sensor consists of two electrodes mounted on outer side of the pipeline. The capacitance changes due to void fraction variations were measured in a radio-frequency resonant circuit. The frequency deviations are the measure of void fraction in the pipeline. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, zawartość fazy gazowej, przetwornik pojemnościowy. Keywords: two phase flow, void fraction, capacitance sensor. Introduction Two-phase flows are encountered in many technical, energy conversion, and chemical engineering processes. The two phase flow is a kind of flow comprising two immiscible components of different hydromechanical properties. Such a mixture can be formed by liquid and gaseous or vapour phases or two different liquids. The structure of such a mixture can be of different forms, which have been categorized as flow patterns: slug, plug, churn, mist, annular, and bubble flows. One of the most important parameters characterizing liquid/gas flow is void fraction. The most common definition of the void fraction used in the literature is the volume void fraction defined as the ratio of a volume occupied by the gaseous voids in the certain segment of pipe to the total volu[...]

Electrical-discharge synthesis of carbon fibers in hydrocarbon atmosphere

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę syntezy włókien węglowych w łuku nisko-prądowym w atmosferze węglowodorów. Proces syntezy zachodził w mieszance argonu z parami cykloheksanu pod ciśnieniem normalnym. Zaobserwowano wzrost włókna węglowego podczas wyładowania łukowego dla prądów od 1.6 mA do 3 mA. Średnica włókna wynosiła od 20 do 120 μm w zależności od parametrów syntezy. Maksymalna prędkość wzrostu wynosiła ok. 0.25 mm/s (Synteza włókien węglowych w łuku nisko-prądowym w atmosferze węglowodorów) Abstract. A method of carbon fiber synthesis by low-current electrical-discharge plasma in hydrocarbon vapours was presented in the paper. The process of carbon fibers synthesis was carried out in cyclohexane and argon mixture, at normal pressure. It was found that carbon fibers were synthesized in arc discharge for the current in the range from 1.6 to 3 milliamps. The diameter of the fiber varied from 20 to 120 μm, depending on synthesis parameters. The growth rate of the fiber was about 0.25 mm/s. Słowa kluczowe: wyładowania elektryczne, spektroskopia emisyjna, plazma technologiczna, włókno węglowe, synteza plazmowa Keywords: electrical discharges, emission spectroscopy, technological plasma, carbon fiber, plasma synthesis Introduction Carbon fibers are usually produced by pyrolysis of polymers either in vapor (such as methane, benzene, or acetylene) or solid (usually pitch) phases. Solid-phase polymers are spun before their carbonization forming a thin fiber [1]. Vapor-grown carbon fibers (VGCF) [2, 3] are formed from carbon atoms or dimers build-up on a catalyst. Besides purely chemical methods, electrically generated plasma has also been involved for carbon fibers and carbon nanotubes synthesis. For example, high-current arc discharge is one of the most e[...]

Optical diagnostic of electrical discharges for technology applications

Czytaj za darmo! »

Technologie plazmowe należą do nowoczesnych technologii produkcji, które umożliwiają usprawnienie konwencjonalnych metod wytwarzania lub mogą prowadzić do powstania nowych produktów rynkowych. Współcześnie plazma technologiczna używana do procesów produkcyjnych wymaga lepszej diagnostyki jej parametrów. W artykule zastosowano metody spektroskopii emisyjnej do badania parametrów plazmy generowanej elektrycznie. Zastosowana metoda spektroskopowa pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w plazmie. (Metody spektroskopii emisyjnej do badania parametrów plazmy generowanej elektrycznie) Abstract. Plasma technology is one of the modern technologies which could improve traditional processes or can be involved in novel innovative solutions resulting in new market products. Technological plasma today requires better control of the manufacturing processes to obtain high quality products. In the paper, electrically generated plasma has been investigated using optical emission spectroscopy, which is a non-invasive technique for gaining information about main plasma parameters. The spectroscopy method allows better understanding of the discharge processes. Słowa kluczowe: wyładowania elektryczne, spektroskopia emisyjna, plazma technologiczna. Keywords: electrical discharges, emission spectroscopy, technological plasma. Introduction Electrically generated plasma is used in various industrial processes such as: surface modifications, sterilization, materials processing, etching, formation of nanostructured materials, electric discharge machining, or flue gas cleaning [1]. Various forms of electrical discharges of both polarities are used as a means for technology purposes: glow discharge, pre-breakdown streamers, breakdown streamers, and arc discharge. The discharge can be excited by direct-current (DC), alternating-current (AC), radio-frequency (RF) or pulsed (PD) voltages, or microwaves (W). Recently, the plasma was also excited [...]

Osadzanie warstw Al2O3 metodą rozpylania ektrohydrodynamicznego

Czytaj za darmo! »

Rozpylanie elektrohydrodynamiczne (EHD - electrohydrodynamic deposition), elektrorozpylanie, jest procesem atomizacji cieczy za pomocą sił elektrycznych bez udziału innych mechanicznych źródeł energii potrzebnych do rozdrobnienia cieczy. Dysza rozpylacza elektrohydrodynamicznego wykonana najczęściej w postaci kapilary o średnicy wewnętrznej mniejszej od 1 mm, jest podłączona do zasilacza wysokiego napięcia. Na strugę cieczy wypływającej z kapilary działają zarówno siły masowe: siła bezwładności, siła grawitacji Fg, siła oporu ośrodka (gazu) Fh i siła pochodząca od pola elektrycznego, Fe, jak i naprężenia styczne i normalne oddziałujące na powierzchnię strugi: wynikające z różnicy ciśnień po obu stronach powierzchni międzyfazowej, [...]

Novel electrostatic technologies for functional nanomaterials production

Czytaj za darmo! »

Technologie elektrostatyczne produkcji nanomateriałów obejmują te procesy, które wykorzystują oddziaływanie pól i ładunków elektrycznych na strugi cieczy, submikronowe krople, cząstki lub pojedyncze molekuły, które stają się elementami składowymi nanostruktur, oraz oddziaływanie plazmy generowanej elektrycznie na materię. W artykule przedstawiono zastosowanie metod elektrorozpylania i elektroprzędzenia do produkcji nanomateriałów funkcjonalnych. (Nowe technologie elektrostatyczne produkcji nanomateriałów) Abstract. Electrostatic nanomaterial technologies are those processes that utilize electric field and charges effect on liquid jets, submicron droplets, particles, or single molecules, which became building blocks for nanostructures, and interaction of electrically generated plasma on that matter. In the paper, are presented electrospraying and electrospinning methods used for the production of functional nanomaterials. Słowa kluczowe: technologie elektrostatyczne, elektrorozpylanie, nanomateriały. Keywords: electrostatic technologies, electrospraying, nanomaterials. Introduction Electrostatic technologies applied for functional nanomaterials production are those processes that utilize electric fields and charges for the production, manipulation, and processing liquid jets, submicron droplets, particles, or single molecules, which are used as building blocks for nanostructures. Electrostatic technologies comprise also an interaction of electrically generated plasma on that matter at the nanometer scale. Functional nanomaterials are those nanostructured materials that are tailored for fulfilling required functions in physical, thermal, electrical, chemical, biological etc. processes they are designed for. In recent years, there can be observed increasing number of examples of production of such materials at the laboratory scale, which utilize electrostatics. These technologies are, for example, used for: 1. Nanosized ceramic, diele[...]

Submicron particles emission control by electrostatic agglomeration DOI:10.15199/48.2017.02.52

Czytaj za darmo! »

Electrostatic precharger/agglomerator based on AC electric field charging principle is presented in this paper. The device is formed by a set of two discharge electrodes separated by a set of two parallel grids placed at both sides of each discharge electrode. The particles are charged by ionic current emitted by the discharge electrodes and flow in transversal alternating electric field generated by the grids. Because of oscillatory motion of the particles, particles of different mobilities can collide and coagulate. Number collection efficiency of PM2.5 particles was higher than 93%. Streszczenie. W artykule przedstawiono elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemiennonapięciowego. Urządzenie składa się z dwóch zestawów elektrod wyładowczych oddzielonych dwiema równoległymi siatkami umieszczonymi po obu stronach elektrod wyładowczych. Przepływające cząstki są ładowane prądem jonowym emitowanym z elektrod wyładowczych w poprzecznym zmiennym polu elektrycznym. Cząstki poruszające się ruchem oscylacyjnym zderzają się i koagulują. Skuteczność oczyszczania cząstek PM 2.5 jest większa od 93%. Elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemienno-napięciowego Keywords: Electrostatic precipitation, submicron particles, particles agglomeration, PM removal Słowa kluczowe: Odpylanie elektrostatyczne, cząstki submikronowe, aglomeracja cząstek, usuwanie cząstek 1. Introduction Well known drawback of electrostatic precipitators is its minimum collection efficiency in the submicron (0.1-1 m) size range [1, 2]. Larger particles are easily removed due to high electrostatic forces on electrically charged particles, while smaller than 100 nm are deposited onto the larger ones due to diffusion and electrophoresis forces, or Brownian motion. The electric charge on submicron particles is too small for the electric force to overcome gas drag force, and phoretic forces and Brownian motion are too weak to cause th[...]

 Strona 1