Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"LUCJAN SWADŹBA"

Modyfikacja powłok aluminidkowych uzyskiwanych metodą zawiesinową na nadstopach niklu

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowoczesnych silników lotniczych wymaga stosowania zaawansowanych materiałów oraz powłok ochronnych. Jednym z najczęściej stosowanych typów pokryć są powłokowe bariery cieplne TBC. W artykule przedstawiono próby technologiczne wytwarzania powłok aluminidkowych metodą zawiesinową oraz zbadanie możliwości ich modyfi kacji za pomocą proszków MeCrAlY. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić ż[...]

Właściwości powłok metaloceramicznych stosowanych na elementy sprężarki silnika lotniczego


  W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla metaloceramicznych powłok antykorozyjnych wytwarzanych z zawiesin nieorganicznych zawierających drobny proszek aluminium. Do badań wybrano zawiesinę wodorozcieńczalną, o obniżonej zawartości chromu sześciowartościowego. Właściwości wykonanych powłok zbadano na próbkach ze stali 10 oraz łopatkach sprężarki silnika lotniczego wykonanych ze stali martenzytycznej typu EI961. Dokonano oceny wyglądu wytworzonych powłok oraz zbadano ich grubość. Określono wpływ obróbek wykańczających na strukturę i właściwości wytworzonych powłok ochronnych. Przeprowadzono badania elastyczności powłok i oceniono ich adhezję do stalowego podłoża. Zbadano odporność powłok na uderzenia drobnymi kamieniami oraz ich odporność korozyjną w obojętnej mgle solnej. Stwierdzono bardzo dobre właściwości antykorozyjne badanych powłok oraz ich zdolności do protektorowania stalowego podłoża. Słowa kluczowe: powłoki ochronne, powłoki metaloceramiczne, odporność korozyjna, łopatki sprężarek Properties of metallo-ceramic slurry coatings applied on compressor aircraft engine parts In this paper the results of investigation of corrosion resistant metallo-ceramic inorganic slurry coatings, contained super fi ne powder of aluminium have been presented. The research were conducted with using water diluted slurry, with lowered content of hexavalent chromium. The properties of the coatings produced on the samples made of 10 steel and the compressor blades of aircraft engine made of martensitic EI961 steel were determined. View of obtained coatings was described and their thickness were measured. The infl uence of coatings treatment on their microstructure and properties were described. The bend test of coatings was made and their adhesion to steel was determined. The resistance to impact by small stones as well as corrosion resistance in neutral salt spray were tested. The very good corrosion resistant properties of the[...]

Utlenianie niobu oraz stopu C-103 z warstwą krzemkową otrzymaną metodą kontaktowo-gazową


  W pracy porównano przebieg utleniania Nb oraz stopu niobu C-103 bez oraz z dyfuzyjną warstwą krzemkową. Dyfuzyjne pokrycie ochronne otrzymano metodą kontaktowo-gazową. Badania były prowadzone w temperaturze 1100oC, w atmosferze tlenu. Stwierdzono istotną poprawę odporności na utlenianie próbek z dyfuzyjną warstwą krzemkową w porównaniu do próbek bez warstw. Związane to jest z tworzeniem się w zgorzelinie tlenku SiO2. Słowa kluczowe: stopy niobu, krzemowanie, utlenianie Oxidation of niobium and C-103 alloy coated by means of the pack cementation method The paper presents the course of oxidation of Nb, silicide-coated C-103 niobium alloy and C-103 niobium alloy without a coating. The diffusive protective coating was obtained by means of the pack cementation method. Tests were carried out at a temperature of 1100oC, in an atmosphere of oxygen. A signifi cant improvement was observed in the oxidation of samples containing a diffusion silicide layer compared to the samples without it. This is associated with the formation of an SiO2 oxide layer in the scale. Keywords: niobium alloys, siliconization, oxidation 1. Wstęp Aktualnie w turbinach silników lotniczych stosuje się nadstopy niklu, ze względu na doskonałą wytrzymałość w wysokiej temperaturze, odporność na utlenianie i stosunkowo niską gęstość. Maksymalna temperatura pracy nadstopów niklu wynosi około 1100oC i jej dalsze podwyższenie jest ograniczone, ze względu na możliwość pojawienia się fazy ciekłej. W celu podwyższenie sprawności turbin konieczna jest wyższa temperatura pracy, co wynika z zasady termodynamiki. Wytrzymałość w temperaturze wyższej od 1200oC, dobrą odporność na utlenianie i możliwość obróbki cieplnej, to cechy jakimi powinny się charakteryzować nowe stopy [1-4]. Perspektywicznym materiałem w miejsce dotychczas stosowanych nadstopów niklu, są stopy na osnowie niobu [5]. Wadą niobu jest mała odporność na utlenianie. Już przy temperaturze 600oC w tlenie, metal staje [...]

Metaloceramiczne powłoki ochronne na wybranych elementach silników lotniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań metaloceramicznych powłok antykorozyjnych otrzymywanych z wodorozcieńczalnych zawiesin nieorganicznych. Badania prowadzono na próbkach ze stali 10 oraz łopatkach sprężarki silnika lotniczego ze stali martenzytycznej typu EI961. Powłoki wytwarzano przy zastosowaniu zawiesiny typu Ceral 114, o obniżonej zawartości Cr+6. Dokonano oceny wyglądu wytworzonych p[...]

Pojemność cieplna a żaroodporność odlewniczych nadstopów niklu na łopatki turbin

Czytaj za darmo! »

Badano pojemność cieplną oraz odporność na utlenianie odlewniczych nadstopów niklu. Pomiary pojemności cieplnej właściwej przeprowadzono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej -DSC. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 300-500oC i 700-900oC pojemność cieplna jest stała lub wzrasta w niewielkim stopniu. W temperaturze 500-700oC oraz powyżej temperatury 900oC na krzywej cp występuje anoma[...]

Kształtowanie struktury kompozytowych powłok Al-AlN na stali martenzytycznej metodą Arc-PVD

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej nauki i techniki stawia stale rosnące wymagania wykorzystywanym materiałom. Coraz wyższa temperatura, złożone obciążenia, eksploatacja pojedynczych elementów jak i całych konstrukcji w warunkach agresywnych środowisk, stwarzają konieczność ulepszania istniejących i opracowania nowych materiałów konstrukcyjnych. Materiały takie muszą odznaczać się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi, eksploatacyjnymi oraz łatwością wytwarzania [1]. Przy doborze odpowiednich materiałów, już na etapie projektowania, bardzo ważną rolę odgrywają również odpowiednio dobrane, zaawansowane powłoki ochronne, które znacznie poszerzają możliwości nawet najnowocześniejszych stali i stopów. Zwłaszcza nowoczesne metody PVD pozwalają na otrzymywanie wielu typów powłok ochronnych o odpowiednio dobranych, wzajemnie uzupełniających się właściwościach, takich jak: właściwości mechaniczne, odporność korozyjna, odporność na zużycie, co znacznie rozszerza zakres ich zastosowania [2÷4]. Uzasadnia to podejmowanie badań nad wytwarzaniem powłok o charakterze anodowym, np: AlZn, AlTi, Al, powłok gradientowych oraz kompozytowych, składających się z faz Al i AlN, dla elementów wykonywanych ze stali [5]. Powłoki na bazie aluminium są potencjalnymi powłokami do ochrony protektorowej stali. Są one również planowane jako zamienniki powłok kadmowych wytwarzanych w procesach galwanicznych. Procesy te są eliminowane z przemysłu głównie ze względu na dużą szkodliwość kadmu i procesu technologicznego kadmowania na zdrowie ludzi i dla środowiska naturalnego. Dlatego poszukuje się zarówno nowych powłok, jak i procesów o wysokiej czystości ekologicznej, które mogłyby zastąpić proces kadmowania. Od kilku lat podejmowane są próby otrzymywania powłok na bazie azotku aluminium i to zarówno za pomocą technologii CVD, jak i PVD [6, 7]. Prowadzi się również badania nad otrzymywaniem aluminiowych materiałów kompozytowych umacnianych cząstkami ceramicznymi, również [...]

Structure, mechanical properties and corrosion behavior of boronized surface layer formed on AISI 321 stainless steel


  Studies under microstructure, mechanical- and electrochemical corrosion properties of the boronized, AISI 321 acid resistant stainless steel have been presented. The process of the steel surface modifi cation with boron has been carried out in a temperature of 900oC using long-lasting (6 h) gas-contact method in Ekabor-II powder containing potassium fl uoroborate (KBF4) activator and alumina (fi ller). The thickness of the boron-rich layer has been evaluated on the basis of microhardness tests on the cross section of the surface layers. The extraordinary strong hardness of boronized layers is accompanied with a distinct increase in surface roughness and signifi cant development of its area. The electrodes for the corrosion tests had a shape of rotating disks (RDE electrodes). The corrosion behavior of the outer boronized layer has been examined in acidifi ed (pH = 2) aqueous sulphate solution, using potentiodynamic polarization technique. Unlike unmodifi ed steel, the boron-rich outer layer does not passivate but undergo fast dissolution both in active- and transpassive regions in the corrosion solution. Keywords: boronizing, austenitic AISI 321 steel, acid corrosion Struktura, własności mechaniczne i zachowanie korozyjne warstwy wierzchniej otrzymanej przez naborowywanie stali X6CrNiTi18-10 Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i korozyjnych powierzchniowo naborowywanej, kwasoodpornej stali nierdzewnej typu X6CrNiTi18-10. Proces modyfi kowania powierzchni stali za pomocą boru przeprowadzano stosując długotrwałą (6 h), kontaktowo-gazową metodę nasycania w mieszaninie proszkowej zawierającej Ekabor-II, fl uoroboran potasu (KBF4) jako aktywator i tlenek glinu (wypełniacz). Grubość warstwy wzbogaconej w bor oceniano na podstawie testów mikrotwardości na przekroju poprzecznym modyfi kowanych warstw stali. Niezwykle wysokiej twardości warstwy naborowanej towarzyszy znaczna jej porowatość i rozwinięcie powierzchni.[...]

Utlenianie stopu niobu C-103 z powłoką aluminidkową otrzymaną metodą kontaktowo-gazową DOI:10.15199/40.2015.5.5


  Stopy niobu są najbardziej przydatne jako tworzywa konstrukcyjne eksploatowane w zakresie temperatury 900-1200oC. Przeszkodą w zastosowaniu niobu jest niska odporność na utlenianie. W atmosferze zawierającej tlen tworzy się gruba zgorzelina, która ulega łuszczeniu i odpada od podłoża. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie przemysłowego stopu C-103 z powłoką aluminiową, otrzymaną metodą kontaktowo-gazową. Spodziewanym efektem modyfi kacji powierzchni stopu było wytworzenie dyfuzyjnej powłoki, która stanowiłaby barierę dla dyfuzji tlenu. Przy użyciu termowagi przeprowadzono kinetykę utleniania przy temperaturze 1100oC, w atmosferze tlenu. Badano mikrostrukturę i skład chemiczny bezpośrednio po naniesieniu powłoki oraz po utlenianiu. Stwierdzono, że dyfuzyjna powłoka aluminiowa nie stanowi skutecznej ochrony stopu C-103 przed utlenianiem, przy temperaturze 1100oC. Słowa kluczowe: stop niobu C-103, powłoki aluminiowe, utlenianie Oxidation of aluminide coated C-103 niobium alloy obtained by means of the pack cementation method Niobium alloys are most useful as a structural material used in the temperature range of 900-1200oC. However, niobium’s low oxidation resistance restricts its scope of application. In an oxygen-containing atmosphere, thick scale is formed, which tends to spall and fall off the substrate. The paper presents the results of tests of the oxidation of industrial, aluminide-coated C-103 alloy, obtained by means of the pack cementation method. The anticipated effect of the modifi cation of the alloy’s surface was the formation of a diffusion coating, which would constitute a barrier against the diffusion of oxygen. By means of a thermobalance, oxidation was carried out at a temperature of 1100oC, in an atmosphere of oxygen. The microstructure and the chemical composition was assessed immediately after the coating was applied and after oxidation. It was found that the diffusion aluminium coating[...]

 Strona 1  Następna strona »