Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAVLÍNA PUSTĚJOVSKÁ"

Utilization possibilities of selected wastes by pyrolysis

Czytaj za darmo! »

Wreck of a car is treated as a waste stream when vehicles are shredded to recover metals. Wreck of a car is composed mostly of plastics, foam and rubber. Due to such a composition, pyrolysis of these materials appear to offer many advantages as a resource recovery option. This study deal with pyrolysis of some wreck of a car at 650 °C in semiindustrials scale screw kiln reactor with a feed rate of 5 kg/h. Wrak samochodu jest traktowany jako strumień odpadów, kiedy złom samochodowy jest strzępiony w celu odzyskania metalu. Wrak samochodowy zbudowany jest głównie z plastików, pianek i gumy. Z powodu takiego składu piroliza tych materiałów może zaoferować wiele korzyści jako sposób odzyskiwania zasobów. Badania te związane są z pirolizą wraku samochodowego w temperaturze 650 °C w skali[...]

Statistical Assessment of Coal Charge Effect on Metallurgical Coke Quality


  The paper analyzed coke quality. The paper dealt with a statistical analysis of the tightness and characteristics of the relationship between selected properties of coal mixture and coke reactivity. Software Statgraphic using both simple linear regression and multiple linear regres- sions was used for the calculations. W artykule przeanalizowano jakość koksu. Artykuł zawiera statystyczną analizę przedziałów ufności oraz charakterystykę zależności pomiędzy wybranymi własnościami mieszanki węgla oraz reaktywnością koksu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Statgraphic wykorzystującego zarówno prostą liniową regresję, jak i wieloraką liniową regresję. Key words: coke, quality, parameter CSR, parameter CRI Słowa kluczowe: koks, współczynnik CSR, współczynnik CRI.1. Introduction. Until now studies of blast fur- nace technique were connected with iron ore charge; while coke was not studied because in those previous conditions seemed to be good enough. Nowadays, the requirements for blast furnace coke has risen, espe- cially requirements for coke reactivity [1]. The level of reactivity parameter is determined primarily by the composition and properties of coal mixtures for cok- ing. Obtained regression equations provide a statisti- cally significant prediction of the reactivity of coke, or its strength after reduction of CO2, and thus their subse- quent management by change in composition and prop- erties of coal mixture [2]. There were determined indexes CSR/CRI for coke [3]. Fifty - four results were acquired in the experi- mental parts where correlation between index CRI and coal components were studied. For linear regresion the determinant was 55.0204%, between parameters CRI - Inertinit 21.5873%. For regression between CRI and coal components it was 31.03%. For multiply linear regression betwe[...]

Wykorzystanie odpadów hutniczych w Republice Czeskiej i Polsce


  Zgodnie obowiązującymi przepisami funkcjonującymi zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej stosuje się politykę wykorzystania surowców wtórnych do odzysku energii z odpadów. W związku z tym zmieniło się podejście do źródła surowców wtórnych: powinny stop- niowo zastępować podstawowe surowce, tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, co może przyczynić się do redukcji materiału i energochłonności produkcji. W artykule przedstawiono wstępne badania redukowalności zbrykietowanych materiałów odpadowych w Laboratorium Centrum ENET Vysokiej Školy Banskiej -TUO w Ostrawie, Republika Czeska. According to the regulations in force, functioning both in Poland and in the Czech Republic a policy of using recycled materials to energy recovery from waste is applied. Therefore, the approach to the secondary raw materials sources was changed: they should gradually replace the primary raw material, where it is technically possible and economically justified, what may contribute to the reduction of material and production energy consumption. In the article a preliminary test of reducibility of the briquetted waste materials conducted in the laboratory of the Centrum ENET VŠB - Technical University in Ostrava, Czech Republic is presented. Słowa kluczowe: odpady metalurgiczne, pyły i szlamy, recykling Key words: metallurgical waste, dusts and sludge, recycling.1. Wprowadzenie. Rozwój alternatywnych metod redukcji rud doprowadził do powstania nowych proce- sów metalurgicznych, co otworzyło drogę do łatwiej- szego i szerszego przetwarzania własnych odpadów hutniczych. Ponad połowa materiałów wyjściowych całej produkcji żelaza i stali zmienia się w gazy wy- lotowe i odpady stałe, stanowiące produkty uboczne. W przeszłości odpady te były składowane na składo- wiskach. Jednakże nowe technologie, zwłaszcza nowe sposoby produkcji żelaza, pozwalają na znaczne zwięk- szenie ponownego wykorzystania i recyklingu odpa- dów metalurgicznych.[...]

 Strona 1