Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Malicki"

Technologiczne i mikrobiologiczne aspekty wpływu lizozymu na trwałość mięsa drobiowego


  Określono wpływ lizozymu na trwałość świeżego mięsa drobiowego pakowanego próżniowo i przechowywanego w warunkach chłodniczych. W badaniach wykorzystano 70 próbek mięśni piersiowych kurcząt brojlerów, które poddano działaniu roztworu lizozymu w dwóch wariantach. W wariancie pierwszym zastosowano 2,5-proc. roztwór lizozymu, a w wariancie drugim 5-proc. roztwór lizozymu. Roztwory lizozymu nanoszono na mięso drobiowe metodą rozpyłową. Wszystkie próbki mięsa drobiowego pakowano próżniowo i przechowywano w temp. +3±1°C. Czas przechowywania próbek wynosił 21 dni. Próbki kontrolne przechowywano w takich samych warunkach. W próbkach mięsa drobiowego oznaczono ogólną liczbę bakterii tlenowych mezofilnych, liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Clostridium perfringens, obecności pałeczek Salmonella, liczbę gronkowców koagulazo-dodatnich oraz liczby pleśni i drożdży. Uzyskane wyniki badań potwierdzają skuteczność roztworów lizozymu w ochronie stabilności mikrobiologicznej surowego mięsa drobiowego po produkcji oraz podczas jego przechowywania. Próbki mięsa drobiowego z dodatkiem roztworów lizozymu charakteryzowały się mniejszym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym oraz znaczącym ograniczeniem dynamiki wzrostu mikroflory w pierwszych dwóch tygodniach przechowywania w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Lysozyme was added (as 2.5% or 5% aq. solns.) to fresh vacuum-packed poultry meat stored under refrigeration (3°C) to limit the reprodn. of microorganisms for 21 days. The addn. of lysozyme resulted in a growth depression of Escherichia coli and coli bacteria, moulds and yeasts but not the mesophile aerobic bacteria. W ostatnich latach przemysł spożywczy poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. Wzmożona niechęć konsumentów do tradycyjnych środków konserwujących oraz wzrastająca oporność organizmów na konwencjonalne antybiotyki skłaniają badaczy do poszukiwania nowy[...]

Effect of phosphatidylbetulins on Staphylococcus aureus. Wpływ fosfatydylobetulin na bakterie Staphylococcus aureus


  Four betulin esters of 1,2-diacyloyl-sn-glycero-3-phosphatidyl acids were synthesized, characterized by NMR spectroscopy and studied for antimicrobial activity against Staphylococcus aureus ATCC 25923. Neither betulin nor betulinic acid nor the synthesized esters showed any microbial effect after 24 h long incubation in Mueller-Hinton substrate at 37°C. Przeprowadzono badania mikrobiologiczne stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego biopreparatów po ich produkcji, określono ewentualne minimalne stężenia hamujące biopreparatów i wyznaczono krzywe przeżycia szczepów testowych z dodatkiem tych biopreparatów. Po 24 h inkubacji przy użyciu biopreparatu betuliny oraz kwasu betulinowego został zahamowany wzrost drobnoustrojów Staphylococcus aureus ATCC 25923. Związki poddane badaniom na aktywność przeciwbakteryjną zostały wyizolowane lub zsyntezowane w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badania przeprowadzono w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celowe wydają się więc badania nowych połączeń betuliny oraz kwasu betulinowego. W świecie roślin związki izoprenoidowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych. Pełnią one funkcje budulcowe, regulacyjne i zapachowe. Dzieli się je na mono-, seskwi-, di-, sestra-, tri-, tetrai politerpeny. Pentacykliczne związki triterpenowe, wywodzące się od trzydziestowęglowego skwalenu, tworzą liczną grupę (ok. 4 tys.). Przedstawicielami tej podgrupy są betulina (1) i kwas betulinowy (2). Betulinę dogodnie izoluje się z białej części kory brzozy (Betula pendula Roth.). Kwas betulinowy, chociaż występuje w wielu roślinach, najkorzystniej jest otrzymywać metodami chemicznymi z jego prekursora - betuliny. Zainteresowanie tymi triterpenami wiąże się z udowodnionymi właściwościami biologicznymi, m.in. z działaniem przeciwnowotworowym1), przeciwwirusowym2), przeciwmalarycznym3) i przeciwbakteryjnym. Ekstrakt etanolo[...]

 Strona 1